-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Maliyet Yönetimi Ders Kitabı PDFAnadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi  Maliyet Yönetimi  ders kitabı pdf. Her zaman yanında kitap gezdireyemiyenler için pdf dosyası indirme linkini veriyorum. Telefonlarınızdan bilgisayarlarınızdan çalışabilirsiniz. Dosyayı yandiske yükledik. Rahatça İndirebilirsiniz. Aöf Maliyet Yönetimi Ders Kitabı PDF

MALİYET YÖNETİMİ DERS KİTABI PDF İNDİR


Maliyet Yönetimine Girifl........................................................ 2
MAL‹YET YÖNET‹M‹ KAVRAMI................................................................... 3
Maliyet Yönetiminin Evrimi .......................................................................... 4
Maliyet Yönetiminin ‹fllevleri........................................................................ 5
Maliyet Yönetiminin Amaçlar› ...................................................................... 5
F‹NANSAL MUHASEBE VE MAL‹YET YÖNET‹M‹....................................... 6
MAL‹YET YÖNET‹M‹N‹ ETK‹LEYEN FAKTÖRLER...................................... 11
Küresel Rekabet ............................................................................................ 12
Hizmet Sektörünün Büyümesi...................................................................... 12
Bilgi Teknolojisindeki Geliflmeler ................................................................ 13
Üretim Çevresindeki Geliflmeler................................................................... 14
K›s›tlar Teorisi.......................................................................................... 15
Tam Zaman›nda Üretim.......................................................................... 15
Bilgisayarla Bütünleflik Üretim .............................................................. 15
Müflteri Odakl›l›k........................................................................................... 16
Yeni Ürün Gelifltirme .................................................................................... 17
Toplam Kalite Yönetimi................................................................................ 17
Zaman ............................................................................................................ 17
Etkinlik ........................................................................................................... 18
S‹STEM YAKLAfiIMI VE MUHASEBE B‹LG‹ S‹STEM‹.................................. 19
D‹S‹PL‹NLER ARASI BAKIfi AÇISI ‹LE MAL‹YET YÖNET‹M‹ ..................... 20
Esneklik Gereksinimi .................................................................................... 21
Maliyet Bilgilerinin Davran›flsal Etkisi.......................................................... 22
‹fiLETMELERDE ÇA⁄DAfi MAL‹YET VE YÖNET‹M MUHASEBEC‹S‹N‹N
ROLÜ.............................................................................................................. 22
Teknik ve ‹dari Personelin Konumlar›......................................................... 22
Muhasebe Müdürü ........................................................................................ 23
Finans Müdürü .............................................................................................. 23
PLANLAMA, KONTROL, SÜREKL‹ GEL‹fiME VE KARAR ALMA ‹Ç‹N
B‹LG‹ ÜRET‹M‹.............................................................................................. 23
Planlama ........................................................................................................ 23
Kontrol ........................................................................................................... 24
Sürekli Geliflme ............................................................................................. 24
Karar Alma..................................................................................................... 25
MUHASEBE VE ET‹K DAVRANIfi................................................................. 25
Etik Davran›fl›n Faydalar›.............................................................................. 25
Yönetim Muhasebecileri ‹çin Etik Davran›fl Standartlar› ........................... 25
BELGELEND‹RME.......................................................................................... 27
Yönetim Muhasebesi Sertifikas› (CMA)........................................................ 27
Kamu Muhasebesi Sertifikas› (CPA)............................................................. 28
‹ç Denetim Sertifikas› (CIA).......................................................................... 28
Özet ............................................................................................................... 29
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 31
Yaflam›n ‹çinden ........................................................................................... 32
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 32
FAAL‹YET HACM‹NDEK‹ DE⁄‹fi‹KL‹KLER KARfiISINDA
MAL‹YET DAVRANIfiLARI............................................................................. 37
De¤iflken Maliyetler....................................................................................... 39
Sabit Maliyetler .............................................................................................. 40
Karma Maliyetler ........................................................................................... 41
Yar› Sabit Maliyetler ...................................................................................... 42
MAL‹YET TAHM‹N FONKS‹YONU .............................................................. 43
MAL‹YET TAHM‹N FONKS‹YONUNU OLUfiTURMA YÖNTEMLER‹......... 44
Endüstri Mühendisli¤i Yöntemi .................................................................... 45
Muhasebe Yöntemi ....................................................................................... 45
En Yüksek ve En düflük Noktalar Yöntemi ................................................ 46
Da¤›l›m Grafi¤i Yöntemi............................................................................... 48
Regresyon Analizi Yöntemi .......................................................................... 49
Regresyon Analizleri Varsay›mlar›.......................................................... 51
Belirlilik (Determinasyon) Katsay›s›....................................................... 51
Tahminin Standart Hatas› (Se)................................................................ 52
Örnekleme Hatalar› ve Regresyon Katsay›lar›....................................... 53
Özet ............................................................................................................... 55
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 56
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 57
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 57
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 58
Maliyet - Hacim - Kâr Analizi................................................. 60
MAL‹YET - HAC‹M - KÂR - ANAL‹ZLER‹NE G‹R‹fi..................................... 61
Maliyet - Hacim - Kâr - Analizi Kavram› ..................................................... 61
Maliyet - Hacim - Kâr Analizlerinin Kullan›ld›¤› Yerler.............................. 61
Maliyet Hacim Kâr Analizi Varsay›mlar› ...................................................... 62
BAfiABAfi NOKTASI VE MAL‹YET HAC‹M KÂR GRAF‹KLER‹ ................... 62
Baflabafl Noktas›n›n Hesaplanmas›............................................................... 62
Baflabafl Noktas›n›n Ürün Birimleri Cinsinden Hesaplanmas›.............. 62
Baflabafl Noktas›n›n Sat›fllar›n Tutar› Cinsinden Hesaplanmas› ............ 63
Baflabafl Noktas› ve Hacim Kâr Grafikleri ................................................... 64
Baflabafl Grafi¤i........................................................................................ 65
Hacim-Kâr Grafi¤i ................................................................................... 65
MAL‹YET HAC‹M KÂR ANAL‹ZLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ ÖZEL KAVRAMLAR ........ 67
Hedeflenen Net Kâr Analizi.......................................................................... 67
Güvenlik Pay› ve Oran› ................................................................................ 67
Maliyet Yap›s› Analizi.................................................................................... 68
Faaliyet Kald›rac› ..................................................................................... 70
KÂRI BEL‹RLEYEN ETKENLERDEK‹ DE⁄‹fiMELER .................................... 70
Sabit Maliyetler ve Sat›fl Hacminde De¤iflme .............................................. 71
De¤iflken Maliyetler ve Sat›fl Hacminde De¤iflme....................................... 71
Sabit Maliyet, Sat›fl Fiyat› ve Sat›fl Hacminde De¤iflme............................... 72
De¤iflken Maliyetler, Sabit Maliyet ve Sat›fl Hacminde De¤iflme ............... 73
Sat›fl Fiyat›ndaki De¤iflme ............................................................................. 74
iv ‹çindekiler
2. ÜN‹TE
3. ÜN‹TE
ÇOK ÜRÜNLÜ DURUMDA MAL‹YET HAC‹M KÂR ANAL‹Z‹..................... 74
Özet................................................................................................................ 77
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 78
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 79
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 79
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 79
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 80
Maliyet Yönetimi Arac› Olarak Bütçeler .............................. 82
G‹R‹fi .............................................................................................................. 83
BÜTÇE VE BÜTÇELEME............................................................................... 83
BÜTÇELER‹N HAZIRLANMASI ..................................................................... 84
Bütçe Dönemleri .......................................................................................... 85
Bütçeleme Süreci ......................................................................................... 85
BÜTÇE UYGULAMA ÖRNE⁄‹ ..................................................................... 86
ÖRNEK........................................................................................................... 86
Bütçeleme Sürecinin Bileflenleri................................................................... 87
Sat›fl Bütçesi ........................................................................................... 88
Üretim Bütçesi ........................................................................................ 90
Direkt ‹lk Madde ve Malzeme Bütçesi .................................................. 92
Direkt ‹flçilik Bütçesi .............................................................................. 95
Genel Üretim Giderleri Bütçesi.............................................................. 96
Pazarlama, Sat›fl, Da¤›t›m ve Genel Yönetim Giderleri Bütçesi........... 99
Sat›lacak Mamullerin Maliyeti Bütçesi .................................................. 101
Yat›r›m Bütçesi ....................................................................................... 103
Nakit Bütçesi ........................................................................................... 103
Proforma (Bütçelenmifl) Gelir Tablosu ................................................. 107
Proforma (Bütçelenmifl) Bilanço ............................................................ 107
Özet................................................................................................................ 110
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 111
Okuma Parças› .............................................................................................. 112
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 113
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 113
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 114
Maliyetlerin Kontrolü ve Standart Maliyetler Yoluyla
Sapma Analizi .......................................................................... 116
G‹R‹fi .............................................................................................................. 117
‹fiLETMELERDE KONTROL S‹STEMLER‹ VE STANDART MAL‹YET
KAVRAMI....................................................................................................... 117
STANDART MAL‹YETLEME S‹STEM‹N‹N KONTROL AMACIYLA
KULLANILMASI.............................................................................................. 118
Standart Maliyetlerin Belirlenmesi................................................................ 119
Standartlar›n S›n›fland›r›lmas› ....................................................................... 120
Direkt ‹lk Madde ve Malzeme Standartlar› .................................................. 121
Direkt ‹flçilik Standartlar› .............................................................................. 122
De¤iflken Genel Üretim Maliyeti Standartlar› .............................................. 123
DE⁄‹fiKEN MAL‹YETLER‹N SAPMA (FARK) ANAL‹Z‹ ‹Ç‹N GENEL B‹R
MODEL........................................................................................................... 124
D‹REKT ‹LK MADDE VE MALZEME SAPMALARI....................................... 126
‹çindekiler v
4. ÜN‹TE
5. ÜN‹TE
Direkt ‹lk Madde ve Malzeme Fiyat Sapmas›.............................................. 126
Direkt ‹lk Madde ve Malzeme Miktar Sapmas› ........................................... 128
D‹REKT ‹fiÇ‹L‹K SAPMALARI ....................................................................... 130
Direkt ‹flçilik Ücret Sapmas› ......................................................................... 130
Direkt ‹flçilik Verim (Süre) Sapmas›............................................................. 131
GENEL ÜRET‹M MAL‹YETLER‹ VE ESNEK BÜTÇELER .............................. 133
GENEL ÜRET‹M MAL‹YET‹ SAPMALARI...................................................... 135
De¤iflken Genel Üretim Maliyeti Bütçe Sapmas›......................................... 136
De¤iflken Genel Üretim Maliyeti Verim Sapmas› ........................................ 137
Sabit Genel Üretim Maliyeti Bütçe Sapmas› ................................................ 138
Sabit Genel Üretim Maliyeti Kapasite Sapmas› ........................................... 139
Özet................................................................................................................ 141
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 143
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 145
Okuma Parças› .............................................................................................. 145
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 146
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 147
Yat›r›m Merkezlerinin Baflar›s›n› Ölçme ve Transfer
Fiyatlamas›................................................................................ 148
YÖNET‹M BAfiARISINI ÖLÇME.................................................................... 149
Yat›r›m Getiri Oran› ...................................................................................... 149
Art›k Gelir ...................................................................................................... 153
Ekonomik Katma De¤er (EVA) .................................................................... 155
Sat›fllar›n Getiri Oran›.................................................................................... 157
Dengeli Ölçüm Kart› Tekni¤i ...................................................................... 157
TRANSFER F‹YATLAMASI............................................................................. 160
Maliyete Dayal› Transfer Fiyat›n›n Belirlenmesi.......................................... 160
Pazar Fiyat›na Dayal› Transfer Fiyat›n›n Belirlenmesi ................................ 161
Pazarl›k Usulüne Dayal› Transfer Fiyat›n›n Belirlenmesi............................ 162
‹kili Transfer Fiyatlamas›............................................................................... 163
VERG‹ UYGULAMASI AÇISINDAN TRANSFER F‹YATLAMASI .................. 163
Transfer Fiyatland›rmas› Uygulamas› Kapsam›na Giren
Mükellefler ve ‹fllemler ................................................................................. 164
Transfer Fiyatland›rmas›nda ‹liflkili Kifli Emsallere Uygunluk ‹lkesi .......... 165
Emsal Fiyat›n Tespitinde Kullan›labilecek Yöntemler ................................ 166
Geleneksel ‹fllem Yöntemleri ................................................................. 166
‹flleme Dayal› Kâr Yöntemleri ................................................................ 167
Transfer Fiyatland›rmas› Kapsam›nda ‹stenecek Belgeler .......................... 167
Y›ll›k Belgelendirme ............................................................................... 167
Peflin Fiyatland›rma Anlaflmalar› ........................................................... 167
Özet................................................................................................................ 169
Kendimizi S›nayal›m .................................................................................... 170
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 171
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 171
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 172
vi ‹çindekiler
6. ÜN‹TE
Karar Alma Sürecinde Geçerli Maliyetlerin Kullan›lmas›
ve Fiyatlama Kararlar›............................................................. 174
KARAR SÜREC‹ ‹LE MUHASEBE TEKN‹KLER‹N‹N ‹L‹fiK‹LER‹ .................. 175
Stratejik Planlama Kararlar› ile ‹liflkileri ....................................................... 176
Yönetsel Kontrol Kararlar› ile ‹liflkileri ........................................................ 176
Faaliyetsel Kontrol Kararlar› ile ‹liflkileri...................................................... 176
ALTERNAT‹F SEÇ‹M KARARLARINDA KARfiILAfiILAN TEMEL
MAL‹YET KAVRAMLARI .............................................................................. 177
Geçerli Maliyetler .......................................................................................... 177
Ek Maliyetler ................................................................................................ 178
F›rsat Maliyeti ............................................................................................... 178
Batm›fl Maliyetler ........................................................................................... 179
ALTERNAT‹F SEÇ‹M KARARI ÖRNEKLER‹.................................................. 179
Özel Bir Sipariflin Kabul Edilip Edilmemesi Karar›..................................... 179
Bir Ürün Hatt›n›n Üretimine Son Verip Vermeme Karar›........................... 181
Makine ve Donat›m›n Yenilenmesi Karar› ................................................. 183
Üretme ya da Sat›n Alma Karar›................................................................... 185
F‹YATLAMA KARARLARI .............................................................................. 187
Fiyatlama Kararlar›nda Etkili Olan Faktörler ............................................... 188
Maliyetler ................................................................................................. 188
Müflteriler ................................................................................................. 188
Rakipler.................................................................................................... 189
Ola¤an Ürünlerin Fiyatland›r›lmas› .............................................................. 189
Tam Maliyetleme Yaklafl›m›.................................................................... 190
De¤iflken Maliyetleme Yaklafl›m› ........................................................... 191
Maliyet Temeline Uygulanacak Yüzdenin Tespiti ve Uygulanmas›..... 192
Belirlenen Fiyatlar›n Pazar Koflullar›na Ayarlanmas› ............................ 193
Yeni Ürünlerin Fiyatland›r›lmas› ................................................................. 194
Pazar›n Kayma¤›n› Almaya Yönelik Fiyatland›rma Stratejisi ................ 194
Pazara Nüfuz Etmeye Yönelik Fiyatland›rma Stratejisi ......................... 195
Hedef Maliyetler ve Ürün Fiyatland›r›lmas› ................................................. 195
Özet................................................................................................................ 197
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 198
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 199
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 200
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 201
Stratejik Maliyet Yönetimi ..................................................... 202
STRATEJ‹ VE STRATEJ‹K YÖNET‹M ........................................................... 203
STRATEJ‹K MAL‹YET YÖNET‹M‹ KAVRAMI ............................................... 204
STRATEJ‹K MAL‹YET YÖNET‹M‹NE ‹L‹fiK‹N TEMEL KAVRAMLAR .......... 208
Stratejik Konumland›rma .............................................................................. 208
Maliyet Liderli¤i Stratejisi ........................................................................ 208
Farkl›laflt›rma Stratejisi............................................................................. 209
Odaklanma Stratejisi ............................................................................... 209
Stratejik Konumland›rma ........................................................................ 209
De¤er Zinciri Kavram›................................................................................... 210
Örgütsel Faaliyetler ve Maliyet Etmenleri (Sürücüleri) ............................... 211
Operasyonel Faaliyetler ve Maliyet Etmenleri (Sürücüleri) ........................ 212

Yorum Gönder

Yorum Gönder