-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

ÇALIŞMA ALANIM İLH1007 - HADİS TARİHİ VE USULÜ DENEME SINAVLARI 01 (2012-13 Tek Ders Sınavı)


ÇALIŞMA ALANIM / İLH1007 - HADİS TARİHİ VE USULÜ DENEME SINAVLARI 01  (2012-13 Tek Ders Sınavı)

01.   Aşağıdaki âlimlerden hangisi “elfiyye” türü Hadis Usûlü kitabı yazmıştır?
A)    Nevevî
B)    Zeynüddîn el-Irâkî    *********  
C)    İbn Salâh
D)    İbn Hacer el-Askalânî
E)    Zehebî
02.   Aşağıdakilerden hangisi bir hadis usulü kitabı değildir?
A)    Suyûtî’nin “Tedrîbu’r-râvî” si
B)    İbnü’s- Salih’in “Ulûm-u’l-Hadîs”i
C)    Hatîb el-Bağdadî’nin “el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye”si
D)    Zeynüddîn Irâkî’nin “Elfiyye’si
E)    Tahâvî’nin “Müşkilu’l-âsâr ***********
03.   Mısır valisi Abdulazîz b. Mervân, Kesîr b. Mürre’ye yazdığı mektupta aşağıdaki hangi sahabinin hadislerini daha önceden tespit ettirmesi sebebiyle yazmamasını istemiştir?
A)    Hz. Ömer
B)    Ebû Hureyre ***********
C)    Hz. Ali
D)    Enes b. Mâlik
E)    Abdullah b. Am
04.   Hadislerin tasnif döneminin başlangıç yıllarının karakteristik özelliği olarak yaygın olarak yazılan hadis kitabı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Sahih hadisleri bir araya toplayan kitaplar
B)    Tartışma kitapları
C)    Muvattalar
D)    Tek bir konuda yazılan kitaplar  ************
E)    Sünenler
05.   Buharî, “Sahîh” ismiyle meşhur olan kitabını, daha önce yazdığı hangi kitabındaki sahih hadisleri seçerek meydana getirmiştir?
A)    Mebsût   *************
B)    Müsned
C)    Sahih
D)    Câmi’
E)    Musannef
06.   Hanefî âlimlerinden Burhâneddin el-Merğinânî’nin el-Hidâye’si üzerine yapılan tahric çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
A)    İbn Hacer’in Telhîsu’l-habîr’i
B)    Zeylaî’nin Nasbu’r-râye’si  *************
C)    Irakî’nin el-Muğnî an hamli’l-esfâr’ı
D)    Abdülmevcûd Muhammed Abdüllatif’in Keşfü’l-lisâm’ı
E)    Mahmud Tahhan’ın Usûlü’t-tahrîc’i
07.   Üç müsned ve üç mu’cem’in Kütüb-i sitte’de bulunmayan hadislerini bir araya getiren âlim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Heysemî, Mecmau’z-zevâid   **********
B)    Begavî, Mesâbîhü’s-sünne
C)    Busîrî, İthafü’l-mehere
D)    İbn Hacer, el-Metâlibü’l-‘âliye
E)    Heysemî, Mevâridü’z-zam’ân
08.   Vodvân kasabasında doğup ömrünün üçte birini Diyobend’de geçiren, el-Medresetü’l-Emîniyye isimli bir okul açan ve Kadîyânîlik hareketine karşı mücadele veren âlim aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Muhammed Mustafa el-A‘zamî
B)    Muhammed Abdülhayy el-Leknevî
C)    Ebu’l-Hasen es-Sindî
D)    Zafer Ahmed et-Tehânevî
E)    Muhammed Enver Şah Keşmîrî  *************
09.   Josef Horovitz’in müsteşrikler içinde başlattığı akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Hadislerin önemli bir bölümünün Kitâb-ı Mukaddes’ten alıntılandığı
B)    Kur’ân’nın Hz. Peygamber tarafından yazıldığı
C)    Hz. Peygamber’in öğretilerinin vahyî bir temelinin olduğu
D)    İsnad sisteminin güvenilir olduğu  ***********
E)    Sünnetin, ilk üç asrın ürünü olduğu
10.   Sahâbe, fiilî sünnetleri genellikle hangi yolla öğrenmiştir?
A)    Okuma
B)    Müzâkere
C)    İşitme
D)    Tekrar
E)    Görme  ************
11.   Tâbiûn muhaddisleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)    Hadis konusunda sahâbeyi örnek almışlardır.
B)    Hadis usûlü ile ilgili bir takım kurallar ortaya koymuşlardır.
C)    Hadis rivâyetini şifâhî (sözlü) olarak sürdürmüşlerdir.   *********
D)    Sahâbenin öğrencileri Etbâut Tâbiûnun hocaları konumundadırlar.
E)    Hadisleri tedvin etmişlerdir
12.   Rivâyet ettikleri hadis sayısının çokluğuna göre aşağıdaki kişi sıralamalarından hangisi doğrudur?
A)    Hz. Âişe-Ebû Saîd el-Hudrî-Abdullah b. Abbâs
B)    Ebû Hureyre- Hz. Âişe-Enes b. Mâlik
C)    Ebû Hureyre-Abdullah b. Ömer-Enes b. Mâlik   ************
D)    Abdullah b. Ömer-Ebû Hureyre-Câbir b. Abdullah
E)    Ebû Hureyre- Enes b. Mâlik-Abdullah b. Ömer
13.   Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yorumlarının da öğrenildiği metotlardır?
A)    Vicâde-İcâzet
B)    Münâvele-Mükâtebe
C)    İ’lâm-Vasıyyet
D)    Münâvele-İcâzet
E)    Semâ-Kıraat  ***********
14.   İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul gören icâzet türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Mümeyyiz olmayan çocuğa verilen icâzet
B)    Kitap belirtmeden verilen icâzet
C)    Umûmî icâzet
D)    Şarta bağlı icâzet
E)    Muayyen icâzet  **************
15.   İmam Mâlik’in Muvatta’da senedsiz olarak doğrudan Hz. Peygamber’den naklettiği hadis yaygın ıstılaha göre hangi adı alır?
A)    Mudelles
B)    Mudrec
C)    Munker
D)    Munkatı’
E)    Mu’dal   *************
16.   Hadis usûlündeki yaygın kullanışa göre haber-i vâhid ne demektir?
A)    Tek senedi bulunan hadis
B)    Ravi sayısı üç-dört kişi de olsa mütevatir hadis derecesine ulaşmayan hadis  *******
C)    Sadece bir defa söylenmiş olan hadis
D)    Sadece bir kişinin rivayet ettiği hadis
E)    Tek bir konu içeren hadis
17.   Irak’ta ortaya çıkan ve Hz. Ali’nin Tanrı olduğunu iddia ederek buna dair hadisler uyduran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Gıyâs b. İbrâhîm
B)    Abdülkerîm b. Ebü’l-Avcâ
C)    Meysere b. Abdirabbih
D)    Beyân b. Sem‘ân el-Mehdî   *************
E)    Nûh b. Ebî Meryem
18.   Aşağıdakilerden hangisi zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenlerinden biri değildir?
A)    Hadisin metnindeki kusurun onun sahihliğine zarar verme derecesi
B)    Seneddeki ravi düşmesinin az veya çok olması
C)    Ravinin tenkid edilmesindeki sebeplerin farklılığı
D)    Ravi eksikliğinin senedin değişik yerlerinde olması
E)    Zayıf hadis terimlerinin âlimlere göre farklılık arzetmesi   ***********
19.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dârulhadîslerinde ders metni olarak okutulmamıştır?
A)    Meşâriku’l-envâr
B)    Sahîhu’l-Buhârî
C)    Sahîhu Müslim
D)    Cem‘u’l-fevâid   ************
E)    Mesâbîhu’s-sünne
20.   Bir hadisi maklûb olarak rivayet eden kimse aşağıdakilerden hangisiyle cerh edilebilir?
A)    Sadece adâlet yönünden
B)    Duruma göre zabt veya adâlet yönünden yahut her iki yönden  ********
C)    Hem zabt hem adâlet yönünden
D)    Sadece zabt yönünden
E)    Yaş ve hadis bilgisi yönündenFatma Köymen 27.Mayıs.2014.Salı
Hazırlayan Fatma Köymen ve emeği geçen herkesten Allah Razı Olsun.
Yorum Gönder

Yorum Gönder