-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

ÇALIŞMA ALANIM İLH1008 - İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ DENEME SINAVLARI 01 (2012-13 Tek Ders Sınavı)

ÇALIŞMA ALANIM İLH1008 - İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ DENEME SINAVLARI 01  (2012-13 Tek Ders Sınavı)

01.   Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun özellikleri arasında yer almaz?
A)    Meseleci (kazuistik) yöntemle oluşturulması
B)    Bilimsel doktrin niteliğinde teşekkül etmesi
C)    İlahî iradeye dayalı olması
D)    Devletsel yetki kullanılarak geliştirilmiş olması   ************
E)    Dünyevî yaptırımla birlikte uhrevî yaptırım da öngörmesi
02.   Aşağıdakilerden hangisi beşerî bir ilişki oluşturduğu halde, hukuk tarafından düzenlenmeyen davranışlara örnek olarak gösterilebilir?
A)    Evlenme
B)    Sadaka verme   *************
C)    Hırsızlık yapma
D)    Rüşvet verme
E)    Hakaret etme
03.   Müctehid imamlar döneminde sistemleştirmek amacıyla farazi fıkıh meselelerine özellikle hangi ekol tarafından yer verilmiştir?
A)    Hanbelî Ekolü
B)    Zahiri Ekolü
C)    Şâfiî Ekolü
D)    Hanefi Ekolü   ************
E)    Maliki Ekolü
04.   Aşağıdakilerden hangisi mezhep merkezli dönemin özelliklerinden biri değildir?
A)    Örfî hukuk ve kanunname geleneğinin bulunması
B)    Tahrîc uygulamasının başlaması
C)    Dört mezhebin görüşlerini içeren kanun metinlerinin hazırlanması   *********
D)    Şerh ve haşiye çalışmalarının yapılması
E)    Metin ya da muhtasarların kaleme alınması
05.   Aşağıdakilerden hangisi Sünni çevre içerisinde teşekkül eden hukuk ekollerinden biridir?
A)    İbâzî ekolü
B)    Zeydî ekolü
C)    Zahirî ekolü    ***********
D)    İsmâilî ekolü
E)    Caferî ekolü
06.   Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife'nin öğrencisi Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî'nin "Nâdirü'r-rivâye" ya da "Mesâilü'n-nevâdir" kapsamında yer alan eserlerinden biridir?
A)    Ziyâdâtü'z-ziyâdât    **********
B)    el-Câmiü'l-kebîr
C)    es-Siyerü'l-kebîr
D)    el-Câmiu's-sağîr
E)    el-Asl
07.   İslam hukukunun kaynakları, genel olarak aslî ve aslın uzantısı olan deliller ile birtakım yöntemlerden oluşmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir "yöntem"dir?
A)    Sahâbî sözü
B)    Kitâb
C)    İcmâ
D)    İstihsan  ***********
E)    Sünnet
08.   Yalan üzerine birleşmeleri düşünülemeyen bir sayıdaki topluluğun kendileri gibi bir topluluktan naklettikleri sünnet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    MÜTEVATİR SÜNNET    **********
B)    MEŞHUR SÜNNET
C)    AHAD SÜNNET
D)    AZİZ SÜNNET
E)    MÜSTEFİZ SÜNNET
09.   Aşağıdaki Allah haklarından hangisi ibadet niteliği taşıyan cezalara örnek oluşturur?
A)    Öşür
B)    Keffaretler   **********
C)    Toprak vergisi
D)    Zekat
E)    Had cezaları
10.   Hanefi usulcülere göre, kesin bir şekilde yapılması istenilen, terk edilmesi halinde cezanın hak edildiği fiiller aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
A)    Nâfile
B)    Kıyas
C)    Vâcib   ***********
D)    Mekruh
E)    Mübah
11.   Müctehidsiz hiçbir asrın olamayacağını iddia eden ekol aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Hanefiler
B)    Mutezile
C)    Şia
D)    Hanbelîler    *********
E)    Malikiler
12.   Bir âlimin, sadece kendisinden daha âlim gördüğü birini taklid edebileceği, fakat kendine denk veya kendinden daha aşağı birini taklid edemeyeceği düşüncesine sahip meşhur Hanefî fakîhi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Ebu Yusuf
B)    Debusî
C)    Gazzalî
D)    İmam Muhammed   ***********
E)    Nevevî
13.   Birçok durumda akdi yapan tarafların her ikisi ya da birinin akdi yapmaktaki amaçları, kullandıkları irade beyanlarına açıkça yansımamış olabilir. İrade beyanları yorumlanırken akdi yapan tarafların kullandıkları lafızlarla birlikte bulundukları şartlar içinde ne kastetmiş olacakları ve amaçlarının ne olduğu da araştırılır. Bu prensip beş genel külli kaideden hangisi içinde değerlendirilebilir?
A)    Şek ile yakin zail olmaz.
B)    Meşakkat teysiri celbeder.
C)    Zarar izâle olunur.
D)    Adet muhakkemdir.
E)    Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir    **********
14.   Aşağıdaki edebi türlerden hangisi özellikle devlet kavramı, devlet başkanı, devletin sistemi, teşkilatı, idari, mali ve kazâî yapısı gibi konuları ele almak üzere yazılmıştır?
A)    Ahkâm-ı sultaniye   ***********
B)    Edebü'l-kâdî
C)    Kitâbu'l-harâc
D)    Nevâzil
E)    Şurût
15.   Satıcı S kendi arabasını alıcı A'ya satmak istiyor. Ona bu hususu belirten bir icapta bulunuyor ve A da bunu kabul ettiğini beyan ediyor. Bu hukuki olayla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)    A'nın semeni S'ye teslim borcu vardır. Bu bir deyn'in teslimi borcudur.
B)    Bu örnekte olduğu gibi, satım akdinin hükmü, mebi'nin mülkiyetinin alıcıya, semenin mülkiyetinin ise satıcıya geçmesidir.
C)    Akdin hükmü doğmuş olmakla birlikte S'nin A'ya arabayı teslim borcu vardır. Bu bir ayn'ın teslimi borcudur.
D)    Burada bir satım akdi inikat etmiş ve kural gereği derhal hükmünü doğurmuştur.
E)    Ancak Mebi ve semenin teslimi gerçekleştiğinde araba üzerindeki mülkiyet A'ya geçmiş olur. *******
16.   Kefalet akti, gayeleri bakımından yapılan akit sınıflandırmalarından hangisine örnek teşkil eder?
A)    Koruma amaçlı akitler
B)    Ortaklık akitleri
C)    Teminat akitleri    *********
D)    Temlik akitleri
E)    Temsil akitleri
17.   Hanefîlere göre aşağıdaki boşamalardan hangisi ric'î talak sayılır?
A)    Nikâhtan sonra zifaftan önceki talak
B)    Sarih sözlerle yapılan talak   **********
C)    Kinayeli sözlerle yapılan talak
D)    Kocanın bir bedel karşılığında boşaması
E)    Üçüncü talak
18.   Mehrin belirlenip belirlenmemesine, zifaf olup olmamasına ve kocasının zifaftan önce veya sonra ölmesine göre kadının alacağı mehir değişmektedir. Buna göre aşağıdaki durumların hangisinde Hanefîlere göre kadın mehr-i misile hak kazanır?
A)    Mehrin belirlendiği bir evlilikte zifaf olduğunda
B)    Mehrin belirlenmediği bir evlilikte zifaftan önce kocası öldüğünde   *********
C)    Mehir belirlenmediği bir evlilikte zifaftan önce boşamada
D)    Mehrin belirlendiği bir evlilikte zifaftan önce boşamada
E)    Mehrin belirlendiği bir evlilikte zifaftan önce kocası öldüğünde
19.   Suçun unsurlarından hangisi "kanunsuz suç olmaz" ilkesine dayanmaktadır?
A)    Maddî unsur
B)    Kanunî unsur    *********
C)    Manevî unsur
D)    Kasıt unsuru
E)    Hukuka aykırılık unsuru
20.   Allah ve kul hakkı ortak olup, Allah hakkının daha ağırlıklı olarak ihlal edildiği suçlara aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?
A)    İçki içme suçu
B)    Adam öldürme suçu
C)    Zina suçu
D)    Zina iftirası   ********
E)    Yaralama suçu


Fatma Köymen 27.Mayıs.2014.Salı
Hazırlayan Fatma Köymen ve emeği geçen herkesten Allah Razı Olsun.


Yorum Gönder

Yorum Gönder