-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Hadis Tarihi ve Usulü 7. Ünite Ravi Soru-Cevap Etkinliği Soruları 10 Mayıs 2014 Cumartesi


Hadis Tarihi ve Usulü 7. Ünite Ravi Soru-Cevap Etkinliği Soruları

Betül Kader 10 Mayıs 2014 Cumartesi

 

1.      Hangisi hadisin kimler tarafından hangi ortamda hangi metodla kimlerden ögrenildigini (lafz/tahammul) ve baskalarına ögretildigini (eda/nakl) gösterir?
a)       Rivayet
b)      Müsned
c)       Sened       ***
d)      Metin
e)       Tabakat
2.      Ravi kelimesi sözlükte hangi anlama gelmez?
a)       Sulamak
b)      Taşımak
c)       Satmak    ***
d)      Nakletmek
e)       İletmek
3.      Hadis ilminde belli usullere göre hadisi alıp, bu usullere uygun rivayet lafızları kullanarak baskalarına nakleden kımseye…. denir.. yukarıdaki bosluga uygun ifadeyi yerleştiriniz?
a)       Sahabi
b)      Tabaka
c)       Rical
d)      Ravi         ***
e)       Nakil
4.      Yaş ve örgenim isnad veya sadece örgenim bakımından birbirine yakın raviler grubuna ne ad verilir ?
a)       Rivayet
b)      Tabakat   ***
c)       Sened
d)      Müsned
e)       Metin
5.      Kac ravi tabakası vardır ?
a)       1
b)      2
c)       3
d)      4
e)       5    ***
6.      Hz peygamberi hayatta iken görmeye ne ad verilir ?
a)      Lika         ***
b)      Ru yet
c)       Ravi
d)      Sahabe
e)       Ruvat
7.      hz peygambere iman etmiş onun sohbetınde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimselere ne ad verilir ?
a)       Ravi
b)      Sahabe     ***
c)       Lika
d)      Ru yet
e)       Tabiun
8.      hangısı sahabi tespit yollarından degildir?
a)       Tevatür
b)      Söhret
c)       Şahitlik
d)      İkrar
e)       Rıhle        ***
9.      Kendisin sahabi oldugu ıkrarında bulunan kişi en gec hicri kac tarıhınde ölmüş olmalıdır ?
a)       93
b)      98
c)       110           ***
d)      115
e)       105
10.  Hangisi muksirun sahabelerden biri degildir ?
a)       Abdullah b. Ömer
b)      Enes b.malik
c)       Hz. Aişe
d)      Hz. Ömer             ***
e)       Cabir b. Abdullah
11.  Hangisi ilk Müslüman sahabilerden degildir?
a)       Hz Hatice
b)      Sad b. Ebi vakkas                      ***
c)       Hz.Ali
d)      Zeyd b. Harise
e)       Hz. Ebu Bekir
12.  Binden fazla hadis rivayet etmiş sahabilere ……………………. Rivayeti bine ulaşmayan sahabilerede……………. Denir.Yukarıdakı bosluklara uygun ifadeler hangileridir ?
a)       Mukıllün- müksirun
b)      Muksirun- mukıllun      ***
c)       Müksirun-tabiun
d)      Mukıllun- sahabi
e)       Sahabi-tabiun
13.  Abadile olarak anılan sahabıler arasında hangisi yoktur ?
a)       Abdullah b.abbas
b)      Abdullah b. Ömer
c)       Abdullah b. Malik          ***
d)      Abdullah b. Zübeyr
e)       Abdullah b.Amr
14.  mümin olarak bir veya daha fazla sahabi ile karşilasan ve Müslüman olarak ölen kimselere ne ad verilir ?
a)      Tabiun     ***
b)      Etbaut-tabiın
c)       Muhadramun
d)      sahabe
e)       hiçbiri
15.  hadiste cahiliye ve ilam devrine yetişip hz peygamber zamanında Müslüman oldugu halde onu görememiş hz peygamber zamanında yasamıs olmak bakımından sahbaeye onu goremedıgı içinde tabiine benzeyenlere….denir..Yukarıdaki bosluga uygun ifadeyi yerleştiriniz?
a)       Müksirun
b)      Muhadramün     ***
c)       Tabiun
d)      Mukıllün
e)       Rical
16.  hangisi muhadramundan biridir?
a)      Alkame b. Kays  ***
b)      Said b. el müseyyeb
c)       Kasım b.muhammed
d)      Ebu seleme b. abdurrahman
e)       Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe
17.  Etbaut tabiin dönemi ne zaman baslar ?
a)       115
b)      98
c)       93
d)      110           ***
e)       105
18.  bir ravinin kendisinde veya rivayetinde tespit edilen bir kusurdan dolayı tenkid edilmesine ne ad verilir?
a)      Cerh         ***
b)      tadil
c)       adalet
d)      nükked
e)       tezkiye
19.  Bir ravinin kendisine veya rivayetine bakarak güvenilir oldugunu acıklalmaya… denir. Yukarıdakı bosluga uygun ifade hangisidir?
a)       tezkiye
b)      cerh
c)       tenkid
d)      tadil          ***
e)       mecruh
20.  bir ravinin tasıması gerek adaletin unsurları arasında hangisi yoktur ?
a)       İslam
b)      Bulug
c)       Akıl
d)      Takva
e)       Şöhret      ***
21.  Bir ravinin hafizasının güçlü bilgili ve dikkatli olmasını ifade eden ravinin tasıması gereken özellik nedir ?
a)       Adalet
b)      Mukayese
c)       Zabt         ***
d)      Mürüvvet
e)       Teyakkuz
22.  Ravinin rivayetlerini iyi bilmesi tanıması ve baskalarının rivayetlerinden ayirt edebilme dikkatini göstermesine ne ad verilir ?
a)       hıfz
b)      Kitap zabıtı
c)       Kitabı korumak
d)      Mukayese
e)       Teyakkuz                        ***
23.  Ravinin ezberleme güç ve yetenegi hadisi tam ve saglam bir sekilde ezberleyip aklında tutma kabiliyetine ne ad verilir ?
a)       Kitap zabıtı
b)      Hıfz          ***
c)       Mukayese
d)      Kitabı korumak
e)       Teyakkuz
24.  Ravinin hadislerinin yazılı bulundugu asl denilen kitabını ugrayabılecegi degişiklık ve sokusturmalara karsı koruyup her turlu şüpheden uzak tutmasına ne ad verilir?
a)      Kitap zabıtı         ***
b)      Hıfz
c)       Mukabele
d)      Teyakkuz
e)       Mukayese
25.  Bir hadisin farkli rivayetlerinin bir araya getirilip birbirleriyle karsılastırılmasına ne ad verilir ?
a)       Kıtap zabıtı
b)      İmtihan
c)       Mukayese            ***
d)      Hıfz
e)       Teyakkuz
26.  Ravilerin rivayet bilgilerini haberli habersiz olarak yoklamaya ne ad verilir?
a)       Kitap zabıtı
b)      Mukabele
c)       Teyakkuz
d)      mukayese
e)       İmtihan    ***
27.  Hangisi zabtı bozan hallerden degildir?
a)       hadis ogrenim veya ogretimi esnasından uyuklamak
b)      Sahih bir nusha ile karsılastırılmamiş kitapdan hadis rivayet etmek
c)       telkine acık olmamak     ***
d)      Cokca saz ve münker hadis rivayet etmek
e)       rivayet hatalarında inadına direnmek
28.  Ravinin cerhine sebep olan kusuralar kac tanedir?
a)       7
b)      10  ***
c)       8
d)      9
e)       6
29.  Hangisi ravinin adalet sıfatıyla ilgili tasıdıgı kusurlar arasında yoktur?
a)       Kızbur-Ravi (yalancılık)
b)      Suül-hıfz( kötü hafıza)   ***
c)       İttihamur-ravi bil kızb (yalancılıkla itham )
d)      Fıskur-ravi (fasıklık)
e)       Bidatür-ravi (bidatcılık)
30.  Hz. peygamberin vefatından sonra onun zamanında olmayan bir seyi din adına ortaya cıkarmaya ne ad verilir ?
a)       Tashif
b)      Tahrif
c)       İnkar
d)      Bidat        ***
e)       Şirk
31.  Ravinin rivayet kurallarını bilmemesi sebebiyle dogru zannederk yanliş hadis rivayet etmesine ne ad verilir ?
a)       Muhalefettis-sikat
b)      Süül-hıfz
c)       Fartul-gafle
d)      Kesretul-galat
e)       Vehim      ***
32.  Hangisi ravinin zabt yönüyle tasıdıgı kusurlardan degildir?
a)       Kesretul-galat (cok hata yapmak)
b)      Fartul- gafle (cok yanılmak)
c)       Vehim (yanılma)
d)      muhalefetus-sıkat (sıka ravilerine muhalefet)
e)       Cehalet (bilinmezlik)      ***
33.  hangisi ravi biyografi eserlerinden degildir?
a)       Mucemus-sahabe
b)      ET-tarif bir ricalil-muvatta       ***
c)       Marifaetüs-sahabi
d)      Usdül-gabe fi marifetis sahabe
e)       El istiab fi marifetil ashab
34.  İfadelerden hangisi sahabiyi tam olarak tanımlar ?
a)       Hz.peygamberi gören kimsedir.
b)      hz. peygamberi mümin olarak gören ve Müslüman olarak ölen kimsedir. ***
c)       Hz. peygamber zamanında yasayan kimsedir.
d)      hz. peygamberi görüp Müslüman olan kimsedir.
e)       hz. peygamberi mümin olarak gören kimsedir.
35.  Hangisi sahabilerden biri degildir?
a)       Abdullah b.ömer
b)      Enes b.malik
c)       Ebu hureyre
d)      Hz. Aişe
e)       Said b. el müseyyeb        ***
36.  hangisi bir zabt kusurudur?
a)      Vehim      ***
b)      Cehalet
c)       delilik
d)      Mürüvvet
e)       Bidat
37.  Lafızların tekrarıyla ravinin tam güvenilirligini gösteren lafizlar hangi derece tadil lafizlarıdır?
a)       1.derece
b)      2.derece   ***
c)       3.derece
d)      4.drece
e)       5.derece

Cevaplar:
1 C 2 C 3 D 4 B 5 E 6 A 7 B 8 E 9 C 10 D 11 B 12 B 13 C 14 A 15 B 16 A 17 D 18 A 19 D 20 E 21 C 22 E 23 B 24 A 25 C 26 E 27 C 28 B 29 B 30 D 31 E 32 E 33 B 34 B 35 E 36 A 37 B

Alıntıdır: Hazırlayan AyŞe Eşrefoğlu, Betül Kader Hocalarımızdan Allah Razı Olsun.


Yorum Gönder

Yorum Gönder