-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İLH1006 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ 2011-2012 Bahar Dönemi Dönem Sonu Soruları


İLH1006 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ 2011-2012 Bahar Dönemi Dönem Sonu Soruları


1. Kur'ân'ın bir isminin de "el-Kitâb" olması, ne anlama gelmektedir?
A) Kur'ân'ın ashap tarafından okunup uygulandığı
B) Kur'ân'ın yazıldığı
C) Kur'ân'ın dini programlarda aleni olarak okunduğu
D) Kur'ân'ın herkese tebliğ edildiği
E) Kur'ân'ın ezberlendiği

2. Kur'ân'a bugünkü harekeleri koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebû'l-Esved ed-Dü'elî
B) Zeyd b. Sabit
C) Nasrb.Asım
D) Yahya b. Yamer
E) Halil b. Ahmed

3. Kur'ân'ın tanımının unsurlarından, "insanların, meleklerin ve cinlerin sözlerini" tanımın dışında bırakan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tilâvetiyle ibâdet edilen
B) Tevâtürle nakledilmiş
C) Allah'ın kelâmı
D) Mushaflarda yazılmış
E) Fâtiha sûresiyle başlayıp Nâs sûresiyle sona eren

4. Âyet sonunda değil de âyet içinde bulunduğu zaman üzerinde durulursa, tekrar geriden başlamanın gerekli olduğu vakıf işareti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 
B) 
C) Kıf
D) Cim
E) Mim

5. Burhani tevilin İslâm düşüncesinde en ünlü kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fârâbî
B) İbn Sinâ
C) İbn Rüşd
D) Gazâlî
E) Suyûtî

6. Kur'ân'ı baştan sona âyet âyet ele alıp belli bir yöntemle açıklama eylemini gerçekleştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müfessir
B) Tercüman
C) Yorumcu
D) Mütercim
E) Müfesser

7. Hz. Peygamber'e verilen teşri fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tefsir etme
B) Açıklama
C) Hüküm koyma
D) Te'vil etme
E) Beyan etme

8. Aşağıdakilerden hangisi, tâbiûn tefsirinin
kaynak değeri üzerinde fikir yürüten İbn
Teymiyye'nin yaklaşımını ifade etmektedir?
A) Kaynak değeri taşımaktadır.
B) Hiçbir kaynak değeri yoktur.
C) Kaynak değeri olmasa da tarihsel değeri vardır.
D) Tâbiûn tefsiri de sahâbe tefsiri gibi bağlayıcıdır.
E) Üzerinde ittifak edilen görüşlerin ancak kaynak değeri vardır.

9. Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsir yönteminde başvurulması gereken unsurlardan biri değildir?
A) Sahabe tefsiri
B) Tâbiûn tefsiri
C) Kur'ân-ı Kerîm
D) Tevrat'ın nakilleri
E) Hz. Peygamber'in tefsiri

10. Tefsirinde re'ye yoğun olarak yer veren ve tabiîn âlimlerinin önde gelenlerinden olan müfessir aşağıdakilerden hangisidir?
A)ibn Abbas
B)ibn Mes'ûd
C)ikrime
D)Saîd b. Cübeyr
E)Mücahid

11. "Nakil, nakd , tercih" metodunu ilk defa ortaya koyan müfessir aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fahreddin er-Râzî
B)Yahya b. Sellâm
C)İbn Kesir
D)İbn Cerir et-Taberi
E)Ze mahşeri

12. Hârici tefsir ekolünün en önemli özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kur'an'ın lafız düzeyini kanun olarak değerlendirir; lafzın yüzeysel anlamını benimserler; tefsir ve tevile ihtiyaç olmadığını savunurlar.
B) Sadece ahkâm ayetlerini tefsir ederler, ahkâm âyetlerini tefsir ederken bütün mezheplerin görüşlerine yer verirler.
C) Akla son derece önem verir; akla uymayan nassları tevil ederler.
D) Ayetlerin tefsirinde imamları otorite olarak kabul eder, imamlardan başkasının görüşlerine itibar etmezler.
E) Ayetlerin keşf ve ilham yoluyla tefsir edilmesi gerektiğini savunurlar.

13. Aşağıdakilerden hangisi işârî tefsirin kabul
şartlarından biri değildir?
A) Bâtınî anlamın, zâhirî anlama ters düşmemesi
B) Zâhirî mana olmaksızın sadece bâtınî mananın kastedildiğinin iddia edilmemesi
C) Bâtınî manaya aykırı dini veya akli bir delilin bulunmaması
D) Yapılan tefsirin, deney ve gözlemle ispatlanmış olan İlmî nazariyelere uygun olması
E) Bâtınî anlamın doğruluğunu teyid eden aklî veya naklî bir delilin bulunması

14. Aşağıdakilerden hangisi Fıkhî tefsir ekol temsilcisidir?
A) Tantavî Cevherî
B) Seyyid Kutup
C) Kuşeyrî
D) Zemahşerî
E) Cessâs

15. "Zikr-i küll, irade-i cüz" hangi dilsel sanat çeşididir?
A)Kinaye
B)Teşbih
C)Hakikat
D)Mecâz-i Mürsel
E)İstiare

16. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın temsili anlatıma başvurma gayesi olamaz?
A)İkna etmek
B)Örneklemek
C)Emretmek
D)Yermek
E)Övmek

17. Anlamı kapalı olan lafız türleri, aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
A) Garib, Mübhem, Mücmel
B) Garib, Müşterek, Mücmel
C) Mütezad, Mübhem, Garib
D) Müteradif, Mütekarib, Mücmel
E) Mücmel, Mecâz, Müteradif

18. Âyetler arasında çeşitli sebeplere binaen oluşan çelişki vehmini ortadan kaldırmaya çalışan Kur'ân ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İcazu'l-Kur'ân
B) Müşkilu'l-Kur'ân
C) Muhkem ve Müteşabih
D) Müphemu'l-Kur'ân
E) Üslûbu'l-Kur'ân
19. Bir ifadenin önünde ve arkasındaki birimlerle sergilediği ilişkiler bütününe ne ad verilir?
A)Cümle
B)Paragraf
C)Siyak
D)Üslup
E)Kelime

20. Kur'ân'ın üslûbuyla ilgili olarak, "en seçkin Arap ediplerinin kıymet itibariyle Kur'ân'a denk olabilecek bir şey vazamamaları şaşılacak bir şey değildir" diyen Batılı şahıs aşağıdakilerden hangisidir?
A)Palmer
B)Regis Blachere
C)Nöldeke
D)Henri Lammens
E)Hirshfield

21. Yahudi, Hıristiyan ve diğer kültürlerden Kur'ân tefsirlerine giren rivayetlere ne ad verilir?
A) Ehli-kitap
B) Esâtîru'l-evvelîn
C) Şer'u men kablenâ
D) İsrâiliyat
E) Te'vîlât

22. Kur'ân kıssalarıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Kur'ân kıssalarından hareketle Kur'ân'ın evrensel olmayan hükümler içerdiği söylenebilir.
B) Kur'ân kıssalarının tamamı Medenî sûrelerde yer alır.
C) Hz. Peygamber döneminde meydana gelen hadiseleri anlatan âyetler topluluğu da Kur'ân kıssaları içerisinde değerlendirilebilir.
D) Temsilî Kur'ân kıssalarında tarihsel gerçeklik aranır.
E) Kur'ân kıssalarında sıklıkla yer ve zaman unsuruna yer verilir.

23. Aşağıdakilerden hangisi sahabenin isrâliyata başvurduğu konulardan biri değildir?
A) İlgilenilmesinde hiçbir fayda mülahaza edilmeyen polemikler
B) Fıkhî hükümler
C) Hz. Peygamber tarafından izahı yapılan meseleler
D) İtikâdî konular
E) Kur'ân'da geçen bazı garib kelimelerin izahı

24. Aşağıdakilerden hangisi, İslâm dünyasında Kur'ân'ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin doğuşunu hazırlayan sebeplerin başında gelir?
A) Hindistan'da ortaya çıkan Kur'âniyyûn
ekolünün, İslâm dünyasındaki
entelektüelleri etkilemesi
B) Coğrafî keşifler sonucunda yeni ticaret yollarının keşfedilmesi
C) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, tahrif edilmeyen tek semavî kitap olarak Kur'ân'a işaret etmesi
D) Müslüman entelektüellerin dünyasından ciddi biçimde etkilenmiş olması
E) Batı'daki sanayi devriminin, İslâm dünyasının ekonomik anlamda geri kalmasına yol açması

25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki meâlci kesimi derinden etkileyen eserlerden biri değildir?
A) Kur'ân'da Dört Terim
B) Tefsir Tarihi
C) Yoldaki İşaretler
D) Tefhîmu'l-Kur'ân
E) Fi Zilâli'l- Kur'ân

26. Rasyonel bakışta Batı düşüncesinden, metot ve düşüncesini Kur'ân ve hadis ile sınırlandırma hususunda selefi düşünceden, âyetleri mecazî yoruma tâbi tutmada İslâm kültüründen, sembolik yaklaşımlarda ise kısmen Batı ve Hint-Pakistan alt kıtası düşünce ekollerinden etkilenmiş olan şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhammed Esed
B) Seyit Kutub
C) Muhammed Hamdi Yazır
D) Muhammed İzzet Derveze
E) Haşan Basri Çantay


CEVAPLAR1. B
2. E
3. C
4. B
5. C
6. A
7.  C
8.   E
9.  D
10.  E
11.  B
12.  A
13.  D
14.  E
15.  D
16.  C
17.  A
18.  B
19.  C
20.  A
21.  D
22.  C
23.  E
24.  D
25.  B
26.  A
Bu hizmet www.medineweb.net ailesine mahsustur
Alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar

Yorum Gönder

Yorum Gönder