-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İLH1007 HADİS TARİHİ VE USULÜ 2011-2012 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular


AÖF İlahiyat Önlisans 1.Sınıf 2011-2012 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular
İLH1007 HADİS TARİHİ VE USULÜ

ilh10072012DS1.           Aşağıdakilerden hangisi hadisler arasındaki ihtilâfı giderme yollarından biri değildir?
A) Nesh
B) Cem'
C) Tevakkuf
D) Teâruz
E) Tercih

ilh10072012DS2.            Aynı manaya gelmekle beraber farklı kelimelerle nakledilmiş olan hadislerin hangi durumda farklı zaman veya yerlerde söylenmiş olma ihtimali kuvvetlidir?
A) Farklı sahabilerin nakletmiş olması durumunda
B) Hadislerini ezberden anlatan sahabilerin nakletmiş olması durumunda
C) Hadislerini yazmış olan sahabilerin nakletmiş olması durumunda
D) Hadislerin senedsiz nakledilmiş olması durumunda
E) Hadislerin amellerin faziletleriyle ilgili olması durumunda

ilh10072012DS3.           "Musannef" isimli kitap yazan hadis âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hâkim
B) İbn Ebî Hâtim
C) İbn Ebî Şeybe
D) Hatib el-Bağdâdî
E) Ali el-Medînî

ilh10072012DS4.           İyiliğe teşvik eden kötülükten sakındıran hadisleri bir araya getiren kitapların genel başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) el-Câmi1
B) Mu'cem
C) Müsned
D) Müstahrec
E) et-Terğîb ve't-terhîb

ilh10072012DS5.           İslâm kültür tarihi açısından Osmanlı dönemi aşağıdakilerden hangisiyle nitelenebilir?
A) Tutucu
B) Çağdaşlaşma
C) Gerileme
D) Olgunluk
E) Duraklama

ilh10072012DS6.           Türkiye'de hadis alanında ilk akademik çalışma olan 'Buhârî'nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar' isimli doktora tezini aşağıdakilerden hangisi hazırlamıştır?
A) M. Yaşar Kandemir
B) Fuat Sezgin
C) Mehmed Said Hatiboğlu
D) Talat Koçyiğit
E) M. Tayyip Okiçilh10072012DS7.           Fazlurrahman, fıkhî, sosyal, ekonomik ve siyasi konuları içeren hadislere ne ad verir?
A) İçtimâi hadis
B) Biyografik hadis
C) Teknik hadis
D) Târihî hadis
E) Dînî hadis

ilh10072012DS8.           Aşağıdakilerden hangisi İslâm'da ilk yatılı eğitim-öğretim kurumu sayılır?
A) Mescid-i Haram
B) Mescid-i Nebevî
C) Dârul Erkâm
D) Dârun Nedve
E) Suffe

ilh10072012DS9.           Anadolu'da kurulan ilk Dârul hadîs aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edirne Dârulhadis Medresesi
B) Erzurum Ah med iye Dâru Ih ad isi
C) Çankırı (Taşmescid Dârulhadisi)
D) Sivas Sâhibiye (Gökmednese Dârulhadisi)
E) Konya İnce Minare Dârulhadisi

ilh10072012DS10.       Sahâbenin hadis bilgisi ve rivâyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hadis rivâyet eden sahâbîler etmeyenlerden azdı.
B) Bizzat Hz. Peygamber'den öğreniyorlardı.
C) Sürekli hadis öğrenmekle meşgul idiler.
D) Öğrendikleri hadisleri mutlaka rivâyet ediyorlardı.
E) Çok hadis biliyorlardı.

ilh10072012DS11.       'Allah rızasını kazanmak için hadis öğrenmekten daha üstün bir amel bilmiyorum' sözü, hadis öğrenim ve öğretiminde hangi ahlâkî ilkeyi vurgular?
A) Öğrendiğiyle amel etmek
B) Üstün ahlâklı olmak
C) Hadis meclisine özen göstermek
D) Hadis usûlüne önem vermek
E) İhlâslı olmak

ilh10072012DS12.       Aşağıdakilerden hangisi sahâbîliği tesbit yollarından biri değildir?
A) İkrar
B) Şöhret
C) Şâhitlik
D) Tezkiye
E) Tevâtür

ilh10072012DS13.       Tâbiûn ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Fukahâ-i seb'a Tâbiûn'dandır.
B) Hz. Peygamber'e yetişmemişlerdir.
C) Tâbiûn döneminin sonu hicri 150 yılı civarıdır.
D) Tâbiûn dönemi Sahâbe döneminin sona ermesiyle başlar.
E) Sahâbe'nin öğrencileri Etbâut Tâbiîn'in hocaları konumundadırlar.

ilh10072012DS14.       Aşağıdaki kusurlardan hangisi râvînin adâletini düşürmez?
A) Bid'at
B) Hata yapmak
C) Cehâlet
D) Yalancılıkla itham
E) Fısk

ilh10072012DS15.       Doğrudan sahifelerden rivayet eden ravileri eleştirmek amacıyla kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müzakere
B) Şifahi rivayet
C) Sahafî
D) Müşahede
E) Müşafehe

ilh10072012DS16.       Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yorumlarının da öğrenildiği metotlardır?
A) Münâvele-Mükâtebe
B) Semâ-Kıraat
C) İ'lâm-Vasıyyet
D) Vicâde-İcâzet
E) Münâvele-İcâzet

ilh10072012DS17.       Hadisin hangi metotla alındığını ifade etmek üzere kullanılan lafızlara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Umûmî icâzet
B) Nakil dönemi
C) Rivayet lafızları
D) Rivayet dönemi
E) İ'lâmü'ş-şeyh

ilh10072012DS18.       Aşağıdakilerden hangisi hadis öğrenim metotlarının hepsine delalet eden rivayet lafzıdır?
A)Ketebe ileyye
B)Evsâ ileyye
C)Habberenî
D)Haddesenî
E)An

ilh10072012DS19.       Hadis usûlündeki yaygın kullanışa göre haber-i vâhid ne demektir?
A) Ravi sayısı üç-dört kişi de olsa mütevatir hadis derecesine ulaşmayan hadis
B) Sadece bir defa söylenmiş olan hadis
C) Tek bir konu içeren hadis
D) Sadece bir kişinin rivayet ettiği hadis
E) Tek senedi bulunan hadis

ilh10072012DS20.       Ebû Hureyre'nin, Müslümanlığın ilk günleri ile ilgili bir haberi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sahîh hadis
B) Sahabi murseli
C) Mudrec hadis
D) Sahabi menkıbesi
E) Mevzû' hadis

ilh10072012DS21.       Bir hadisi maklûb olarak rivayet eden kimse aşağıdakilerden hangisiyle cerh edilebilir?
A) Duruma göre zabt veya adâlet yönünden
yahut her iki yönden
B)Sadece adâlet yönünden
C) Hem zabt hem adâlet yönünden
D) Sadece zabt yönünden
E) Yaş ve hadis bilgisi yönünden

ilh10072012DS22.       Hadis denince ilk akla gelen hadis türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevkûf hadis
B) İlâhî hadis
C) Maktû' hadis
D) Merfû' hadis
E) Kudsî hadis


ilh10072012DS23.       Nazmü'l-mütenâsir mine'l-hadîsi'l-mütevâtir isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Teymiyye
B) İbn Hacer el-Askalânî
C) Suyûtî
D) Hatîb el-Bağdâdî
E) Muhammed b. Cafer el-Kettânî

ilh10072012DS24.       Aşağıdakilerden hangisi zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Zayıf hadis terimlerinin âlimlere göre farklılık arzetmesi
B) Seneddeki ravi düşmesinin az veya çok olması
C) Ravi eksikliğinin senedin değişik yerlerinde olması
D) Hadisin metnindeki kusurun onun sahihliğine zarar verme derecesi
E) Ravinin tenkid edilmesindeki sebeplerin farklılığı

ilh10072012DS25.       Hadis uydurma faaliyetleri ne zaman başlamıştır?
A) Birinci halifenin vefatından sonra
B) Üçüncü ve dördüncü halifenin şehid edilmesinde sonra
C) Hz. Peygamber'in sağlığında
D) İkinci halifenin şehid edilmesinden sonra
E) Emevîler döneminde

ilh10072012DS26.       Hadis uydurucusu Gıyâs b. İbrâhimin yarışmalarda ödül verilebileceğini ifade eden hadise eklediği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuş
B) Güreş
C) At
D) Ok
E) Deve
AÖF İlahiyat Önlisans 1.Sınıf 2011-2012 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Sorular
İLH1007 HADİS TARİHİ VE USULÜ

Ilh1007DS2012 Sorularının Cevapları:ilh10072012DS1.           D
ilh10072012DS2.           A
ilh10072012DS3.           C
ilh10072012DS4.           E
ilh10072012DS5.           D
ilh10072012DS6.           B
ilh10072012DS7.           C
ilh10072012DS8.           E
ilh10072012DS9.           C
ilh10072012DS10.       A
ilh10072012DS11.       E
ilh10072012DS12.       D
ilh10072012DS13.       D
ilh10072012DS14.       B
ilh10072012DS15.       C
ilh10072012DS16.       B
ilh10072012DS17.       C
ilh10072012DS18.       E
ilh10072012DS19.       A
ilh10072012DS20.       B
ilh10072012DS21.       A
ilh10072012DS22.       D
ilh10072012DS23.       E
ilh10072012DS24.       A
ilh10072012DS25.       B
ilh10072012DS26.       ABu hizmet www.medineweb.net ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar.

Alıntıdır:


Paylaşan Aofilahiyat Donemiki Hocamızdan ve hazırlanmasında katkısı bulunan herkesten Allah Razı Olsun, Allah ilimlerini artırsın ki bizlere Allah Rızası için daha fazla katkıda bulunsunlar, İnşallah J
Yorum Gönder

Yorum Gönder