-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İLH1007 HADİS TARİHİ VE USULÜ Ünite 9 Hadislerin Değişik Açılardan Taksimi Bizim Sınıfımız Kredili ilahiyat Önlisans 1.Sınıf Ders Etkinliğinde Sorulan Sorular


İLH1007 HADİS TARİHİ VE USULÜ Ünite 9: Hadislerin Değişik Açılardan Taksimi
Bizim Sınıfımız Kredili ilahiyat Önlisans 1.Sınıf Ders Etkinliğinde Sorulan Sorular
Aofilahiyat Donemiki, Nur-u Yekta 24.Mayıs.2014.Cumartesi

1-hadislerin hz.peygambere ait oluşu kesin olanlarına ........,ihtimalli olanlarına ise.........denir.
yukarıdaki boşluğa hangi ifadeler getirilmelidir?
a)makbul-mütevatir
b)mütevatir-haberi vahid
c)haberi vahid-mütevatir
d)sahih-mütevatir
e)mütevatir-sahih

2-başından sonuna kadar her tabakasında yalan söylemek üzere anlaşmaları aklen ve adeten mümkün olmayacak kadar çok ravinin rivayet ettiği hadislere ne denir?
a)makbul
b)sahih
c)haberi vahid
d)mütevatir
e)hasen

3-hangisi sahih hadisin özellikleri arasında yer almaz?
a)ravilerinin sika olması
b)ravilerinin arasında kopukluk olmaması
c)senedin muttasıl olması
d)diğer sika rivayetlerine aykırı olmaması
e)zabt kusuru taşıması

4-hz.peygambere ait olma ihtimali az olan hadislere ne ad verilir?
a)makbul hadis
b)hasen hadis
c)merdud hadis
d)mütevatir hadis
e)sahih hadis

5-merdud(zayıf) hadislerin türleri arasında hangisi yer almaz?
a)mürsel
b)makbul
c)munkatı
d)mu'allak
e)mu'allel

6-tabiunun sahabiyi atlayarak rivayeti doğrudan hz.peygamberden almışgibi rivayet ettiği hadise ne ad verilir?
a)şazz
b)mu'dal
c)mürsel
d)maklub
e)muzdarib

7-hadis ilminde peşpeşe iki veya daha fazla ravinin düştüğü rivayetlere ne ad verilir?
a)mu'dal
b)mu'allak
c)mürsel
d)müdelles
e)mu'allel

8-hadis ilminde sened veya metindeki kelime veya cümlelerin arasında yer değişikliği yapılmış olan hadislere ne ad verilir?
a)muzdarib
b)maklub
c)şazz
d)müdelles
e)ma'ruf

9-tek bir senedi bulunan veya tek bir ravi tarafından rivayet edilen hadise ne ad verilir?
a)münker
b)mahfuz
c)şazz
d)metruk
e)mürsel

10-Yüce Allah'a kuran olmayarak nispet edilen söz ve işle ilgili hadislere ne ad verilir?
a)merfu
b)kudsi
c)mevkuf
d)maktu
e)muhkem

11-hangisi hadislerin senedine göre sınıflandırmasında yer almaz?
a)muttasıl
b)mu'an'an
c)muennen
d)haberi vahid
e)muhteliful hadis

12-hadis türlerinden hangisi haberi vahid'den değildir?
a)meshur
b)aziz
c)müsned
d)ferd
e)garib

13-sened veya metninde aslında bulunmayan birşey eklenmiş olan hadise ne ad verilir?
a)müsned
b)müdrec
c)mu'allak
d)muteber
e)meşhur

14-sened veya metninde noktalama ve harekeleme hatası yapılmış olan hadise ne ad verilir?
a)musahhaf
b)muharref
c)mutabi
d)şahid
e)garib

15- ı-harf hatası yapılmış hadislere muharref denir.
ıı-her nesilde ravi sayısı asgari üç olan hadislere meşhur denir.
ııı-bir sahabiye ait olduğu söylenen söz ve işle ilgili hadise merfu denir.
yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a)yalnız ııı
b)yalnız ıı
c)ı , ııı
d)ı , ıı
e)ıı , ııı

16-Sahih hadisin bütün niteliklerini taşıdığı halde bazı ravilerin zabt sıfatının tam olmadığı hadis türü hangisidir?
a)        Merdud
b)       Sahih
c)        hasen

17-Tabiinin doğrudan hz. Peygamber den naklettiği hadiis hangisidir?
a)        Mu’dal
b)       Mürsel
c)        Müdelles

18-Sadece sahih hadisleri biraraya getirmek maksadıyla yazılan kitaplar hangisidir?
a)        Cami
b)       Muvatta
c)        Sahihayn

19-Mürsel rivayetleri zayıf bulunan ravi hangisidir?
a)       Hasn-ı Basri
b)       Said ibnül museyyeb
c)        Ebu hureyre

20-Bir sahabinin,başka bir sahabiden öğrendiği ancak rivayet ederken sahabinin ismini vermeyip,doğrudan Hz. Peygamber’den rivayet etmesi ne ne denir?
a)        Mürseliyn
b)       Müttefekun aleyh
c)        Sahabi mürseli

21-Musahhaf ve muharref ne demektir?
a)       Noktalama ve harekeleme hatası
b)       Yazım yanlışı
c)        Eksik bilgi

22-hangisi sadece metinle ilgili hadis türüdür?
a)       merfu
b)       muttasıl
c)        muennen

23-hadis denince ilk akla gelen mana hangisidir?
a)        mevkuf
b)       maktu
c)        merfu
24.hangii zayıf fakat başka bir hadisin desteğiyle hasen niteliği kazanan hadistir ?
a)      Merdud hadis
b)      Mütevatir hadis
c)      Hasen li gayri hadis
25. hasen kelimesi Arapçada ne demektir ?
a)      Güzel
b)      Problem
c)      Alacakaranlık
26.hangisi merdud hadislerin en meşhurlarından sayılamaz ?
a)      Mürsel
b)      Müdelles
c)      Kudsi
27. senedinde sahabeden sonra bir yada peşpeşe olmayarak birkaç ravi atlanan hadis hangisidir ?
a)      Muallak
b)     Munkatı
c)      Mürsel
28. hangisi kusur ve atlanan bir ravinin gizlenilmek istendiği hadistir?
a)      Tedlisül isnad
b)      Nisbi garip
c)      Rabbani hadis
29. mütabi kelimesi Arapça ne demektir?
a)      Tabi olan destek veren
b)      Üstün değerli
c)      Tek yalnız
30.bir sahabiye ait söz ve işle ilgili hadise ne ad verilir ?
a)      Merfu
b)      Maktu
c)      Mevkuf
31.mu dal kelimesi Arapça ne demektir?
a)      Kesik ve kopuk iş
b)     Çözümü zor problem
c)      Ters çevrilmiş
32.hangisi metnin özelliklerine göre sınıflandırılan hadisler arasında yer almaz?
a)      Merfu
b)     Muttasıl
c)      Muhkem
33.hangisi sened veya metne ekleme yapılmış hadistir ?
a)      Munker
b)     Mudrec
c)      Mevkuf
34. hangisi senedin özelliklerine göre sınıflandırılan hadisler içinde yer almaz ?
a)      muttasıl
b)     merfu
c)      muennen
35.sened ve metinde noktalama ve harekeleme hatası yapılan hadise ne ad verilir ?
a)      Musahhaf
b)      Mevkuf
c)      Müsned
36. hangisi sadece isimle ilgili hadis çeşididir ?
a)      Aziz
b)      Nesil
c)      Merfu
37.hangisi sika bir ravinin kendinden daha sika bir raviye zıt rivayet ettiği hadistir?
a)      Maklub
b)     Şazz
c)      Muallel

İLH1007 HADİS TARİHİ VE USULÜ
Ünite 9: Hadislerin Değişik Açılardan Taksimi
Bizim Sınıfımız Kredili ilahiyat Önlisans 1.Sınıf Ders Etkinliğinde
Sorulan Soruların Cevapları1.        b
2.        d
3.        e
4.        c
5.        b
6.        c
7.        a
8.        b
9.        c
10.    b
11.    e
12.    c
13.    b
14.    a
15.    d
16.    c
17.    b
18.    c
19.    a
20.    c
21.    a
22.    a
23.    c
24.    c
25.    a
26.    c
27.    b
28.    a
29.    a
30.    c
31.    b
32.    b
33.    b
34.    b
35.    a
36.    c
37.    b


Yorum Gönder

Yorum Gönder