-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İLH1008 İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ Ünite 9 Aile Hukuku Bizim Sınıf Soru-Cevap Etkinliği Soruları 22.Mayıs.2014.Perşembe


İLH1008 İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ Ünite 9 Aile Hukuku 
Bizim Sınıf Soru-Cevap Etkinliği Soruları 
Nur-u Yekta, 22.Mayıs.2014.Perşembe

1) Müslüman toplumlarda aile hukuku ile ilgili meseleler, mezheplerin ürettiği çözümler doğrultusunda çözülmüştür. Abbasilerde, Selçuklularda ve Osmanlılarda ağırlıklı olarak hangi mezhep uygulanmıştır?

a)hanifi      ***
b)şafi
c)maliki

2) Osmanlının son döneminde borçlar hukukunu düzenleyen Mecelle’den sonra aile hukuku,
 1917 yılında yürürlüğe konulan hangi kararname ile ilk defa kanunlaşmıştır?

a)Borçlar hukuku kararnamesi
b)Hukuk-ı Aile Kararnamesi    ***
c)Miras hukuku kararnamesi

3) Hukuk-ı Aile Kararnamesi kaç yılında yürürlükten kaldırılmıştır?

a)1917
b)1918
c)1919 ***

4) klasik dönem fakihleri evliliği nasıl tanımlamışlardır?

a)tarafların sadece dünyevi açıdan mutlu olmalarını sağlayan kurum
b)tarafların aile kurmasını esas alır
c)tarafların birbirinden cinsel yönden yararlanmasını mümkün kılan bir akittir    ***

5) Günümüz İslam hukukçuları ise evlenmeyi nasıl tanımlar?

a) tarafların birbirinden cinsel yönden yararlanmasını mümkün kılan bir akittir
b) Kadın ve erkek arasında birlikteliğin helalliğini ve yardımlaşmalarını sağlayan, her birine ait hak ve görevleri belirleyen bir akittir  ***
c) tarafların sadece dünyevi açıdan mutlu olmalarını sağlayan kurum

6)aşağıdakilerden hangisi evlilik akdinin unsurlarından değildir?

a)aile beyanı         ***
b)irade beyanı
c)akdin konusu

7) in’ikad şartları ne demektir?

a)Kuruluş şartları
   ***
b)Genel şartlar
c)Özel şartlar

8)hangisi kuruluş (in’ikad) şartlarından değildir?

a)ehliyet
b)ruhsat    ***
c)süreklilik

9) bir kimsenin söz ve tasarruflarının diğeri üzerinde geçerli olması ve onun işlerini
 
idare etmesine ne denir?

a)ehliyet
b)şahsiyet
c)velayet    ***

10) veliye velayeti altındaki kimseleri rızalarına bakmaksızın evlendirme yetkisi veren velayete ne denir?

a) Velayet-i icbar   ***
b) Velayet-i nedb
c)Velayet-i veli

11)Osmanlı devleti tam ehliyetli kızların velilerinin rızasını almadan evlenebilmesi hususunda,1544 yılından sonra kimin görüşünü esas almıştır?

a)Ebu yusuf
b)İmam Muhammed   ***
c)Ebu Hanife

12) Tarafların rızalarını gösteren îcâb ve kabûlün birbirine, araya herhangi bir işin veya îcabdan dönme anlamına gelebilecek bir davranışın girmediği aynı toplantıda bağlanması gerekir. Buna ne denir?

a)meclis birliği ***
b)velayet
c)süreklilik

13)bir durumun gerçekleşmesine bağlayan geciktirici şarta ne denir?

a)asli şart
b)takyîdî şartl
c)ta‘likî şart          ***

14)aşağıdakilerden hangisi sürekli evlenme engellerinden biridir?
(2012.d.s)

a)süt emme          ***
b)üç kere boşanma
c)başkasının eşi olma

15) İslam hukukunda evlendirme velayeti ile İlgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
(2011-d.s)

a) Hanefîlere göre icbar velayetinin dayanağı bekâret, Şâfiîlere göre ise küçüklüktür.
b) Fakihlerin çoğunluğuna göre bülûğ çağına gelmiş bir kız üzerinde icbar velayeti söz konusu değildir
 
c) Evlendirme velayetinin amacı, velayet altındakilerin menfaatlerini korumaktır ***

16) İslam hukuku açısından nişanlanma ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi
doğrudur?
(2012-ds)

a) Nişanlanma ile taraflar arasındaki mahremiyet ilişkileri ortadan kalkar.
b) Nişanlanma, temelde bir evlilik vaadinden ibarettir           ***
c) Kıza verilen mehrin, nişan bozulduktan sonra iadesi gerekmez

17)aşağıdakilerden hangisi geçici evlenme engellerindendir?

a)sıhriyet (evlilik)bağı
b)kan bağı
c)İki akraba ile birden evlenme     ***

18) Unsurları ile birlikte in‘ikad ve sıhhat şartlarını taşıyan evlenme akdine ne denir?

a
)sahih evlenme    ***
b)batıl evlenme
 
c)sözde evlenme19) Unsurları ve in‘ikad şartları tamam olmakla birlikte sıhhat şartlarından
 
biri eksik olan evliliğe ne denir?

a)eksik evlilik
b)fâsit evlilik         ***
c)tam evlenme


20) Nefaz şartlarını taşıyan akde ne denir?

a) nâfiz ***
b) mevkuf
c)fasit

21) Lüzûm şartlarını taşımayan evliliğe ne denir?

a)fasit evlilik
b) lâzım evlilik
c) gayr-ı lâzım evlilik   ***

22) evlenecek taraflar arasında dinî, iktisadî ve sosyal konum bakımından bir denkliğin varolması ne denir?
a)Kefaret
b)Kefâet    ***
c)Kifayet

23) erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği malî değeri olan şeye ne denir?

a)olanak
b)yetki
c)mehir     ***

24) Eğer mehrin miktarı evlilik sırasında belirlenmiş ise buna ne denir?

a) mehr-i müsemmâ   ***
b) mehr-i misil
c) mehr-i muaccel

25) Mehir belirlenmeksizin ya da mehir olmamak şartıyla evlenen kadına ne denir?

a) mehr-i mehr
b) mehr-i misil
 
c) mufavvıda        ***

26) başkasının yaşamasını sağlamak için kişinin yüklendiği masraflara ne denir?

a)sadaka
b)nafaka    ***
c)vergi

27) akit sırasında veya sonradan meydana gelen bir eksiklik veya bozukluk sebebiyle evliliğin sona erdirilmesine ne denir?

a)fesih ***
b)fasih
c)fasit

28) belli sözler ile evlilik bağını çözme ve ortadan kaldırma ve İslam hukukunda evlilik birliğini sona erdirmeye ne nenir?

a)ayrılma
b)talak ***
c)fesih

29)aşağıdakilerden hangisi boşanmayı ifade etmek için kullanılan sözlerden değildir?

a)kırıcı sözler        ***

b)kinayeli sözler
c)sarih(açık)sözler

30) Hz. Peygamberin bu tavsiyelerine uygun olarak yapılan boşamaya ne denir?

a) Bâin talak
b) Bid‘î talak
c) sünnî talak   ***

31) Boşayan kimsenin kocanın, kendisi olması gerekir. Evlilikte olduğu gibi koca, bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi vekil veya elçi vasıtasıylada kullanabilir. Kocanın bu hakkı, evlilik akdi sırasında veya daha sonra eşine vermesi de mümkündür. Buna ne denir?

a) bid‘î talak
 
b) tefvîz-i talak      ***
c) bâin talak

32) aralarında anlaştıkları bir bedel karşılığında kadının, kocayı, kendisini boşamaya razı etmesi ne ne denir?

a) Muhâlea ***
b) Tefrik
c) mefkûd

Bu hizmet
 www.medineweb.net ailesine mahsustur.


Nur-u Yekta Hocamızdan ve Dersi hazırlanmasında emeği geçen  herkesten Allah Razı Olsun.

Yorum Gönder

Yorum Gönder