-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İLH1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti Ünite 9 Hukuk Kurumları Soru Cevap Etkinliği KSC Soruları 20.Mayıs.2014.SalıİLH1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti Ünite 9 Hukuk Kurumları
Soru Cevap Etkinliği KSC Soruları 20.Mayıs.2014.Salı Aofilahiyat Donemiki

KSC1.     devlet nedir?
a.       bir ülkeye yerleşmiş insan topl.düzenini kuran temsil eden siyasi iktidari 1 kuruluş biçimidir
KSC2.     devletin en temel görevi ne
a.       varlık
KSC3.     hak kelimesinin çoğulu
a.       hukuk
KSC4.     islama göre hakkın kaynağı
a.       ilahi iradedir.yüce Allahtır.3çeşit hak vardır Allah hakkı insan hakkı ortak hak
KSC5.     hukukullah nedir
a.       Allah hakkı
KSC6.     hukukul ibad nedir
a.       insan hakkı
KSC7.     Allah hakkı olan ibadetleri :
a.       normal zamanda azimete hastalık yolculuk halinde ruhsata uyar.
KSC8.     adalet nedir
a.       herşeyin hakkını verme haksızlığı önleme orta yol tutma
KSC9.     yargılama nezaman yürütüldü
a.       hz.peyg.zamanında yürütüldü medine sözleşmesi önektir.
KSC10.peyg. zamanında kadılık tayin edilmişmidir
a.       hayır.onun zamanında fetva vermekle ünlü sahabeler:
ömer.b.hattab
ali b.ebi talip
hz.aişe
abdullah.b.mesud
zeyd b sabit
abdullah b.ömer
abdullah b Abbas
KSC11.hapishane hangi dönemde ortaya çıkmış
a.       hz.ömer
KSC12.hulefa i raşid döneminde kadılık işleri kimlere devredilmiş
a.       hz ebubekir halife seçilince adli işleri hz ömere vermiş.
b.      ancak hz ömer onun zamanı kadı ünvanı almamış
c.       hz.ömer kendi hilafet döneminde görevi ebud derdaya vermiş
d.      hz osman zamanıda kaza işlerine mugire b nevfel bakmış
KSC13.islam ülk.vilayetinde kadı tayin eden ilk kişi
a.       hz ömerdir. ebud derdayı medineye
b.      şureyh b harisi kindikufeye(kadı şureyh)
c.       ebu musa el eşariyi basra
d.      osman b kays mısır
KSC14.hz ömer hilafeti dönemi kimle 1 konuda aralarında anlaşmazlık meydana gelmiş
a.       ubeyy b kab
KSC15.emevi dönemi kadıları Allahtan korkar adaletle hükmederlerdi emevi dön.muhakeme işi kaç yönle öne çıkar?
a.       2.
                                                  i.      1.kadı ictihad doğrultusunda kendi karar verirdi ozamanda 4 mezhep henüz yoktu
                                                ii.      2.kadılar bağımsızdılar.yargı siyasetten etkilenmiyordu
KSC16.abbasi dön.mahukuk kurumları nelerdi
a.       mahkeme mezalim mahk. hisbe teşkilatı
KSC17.abbasi dönem. kim zamanında kadilkudatılık yani başkadılık ortaya çıktı
a.       harun reşid zamanında imam ebu yusuf.
KSC18.abbasi dön.kadıların görevleri nelerdir
a.       davalar bakmak yetimleri korumak vakıflara bakmak kanunları ihlal edenleri cezalandırmak
KSC19.mezalim mahkem.niçin kurulmuştur
a.       mevki ve nufuz sahibi kişilerin zulum ve haksızlıklarına mani olmak .kadıların bakmakla aciz kaldıkları bu davalara sahibul mezalim yada kadil mezalim denilen görevliler bakardı
b.      bu mahkemelerde duruşmada
                                                  i.      muhafız
                                                ii.      kadı
                                              iii.      fakih
                                              iv.      katip
                                                v.      şahit
5 grup görevlisi muahakkak bulunurdu
KSC20.Selçuklu dönemi ADLİ TEŞKİLAT?
a.       abbasileri taklit etmiş.adli teşkilatta kadilkudat bulunurdu
b.      başkadı (kadılkudat)ilmiye teşkilatının başı idi.
KSC21.naib kim nedir
a.       kadıların yardımcısıdır.merkezi idare temsilcisiydiler.selç dönemi mahkemelr bağımsızdı.kadılar vicdana göre hareket ederdi
b.      kadıların kararı kesindi
KSC22.kazasker kadıleşker nedir
a.       orduda görev yapan askerler arasında ortaya çıkan davalara bakan kadılardır.
b.      selç döneminde başsavcı durumunda olan emiri dad başkanlık ettiği bir çeşit mezalim mahk.vardı
c.       emir i dad olağanüstü yetkilere sahipti
KSC23.osmanlı dön.hukuk sist.neye bağlanmıştı
a.       şeri mahkemelere
b.      şeri hükümler kuran hadis icma kıyas temel ilkelere dayanırken
c.       örfi hükümdarın iradesine bağlıydı
d.      örf hükümd.siyasi idari konularda bağımsız iradesidir
e.       kadıların özgür iradesi en üst düzeydeydi.
KSC24.osmanlı mahkemelerini ne denetlerdi
a.       divanı hümayun
KSC25.osmanlı mahk.şahitler heyetinin adı
a.       şuhudul hal .udulul müslimin.davalarda alınan hertürlü karar bugünkü gibi sicil defterine kaydedilirdi
b.      şeri hukuk ictihada dayanırken örfi kanunların hazırlanmasında divanı hümayun örfi hukuktan sorumlu nişancıların rolleri olmuştur..
KSC26.kadılık, kadı (hakim)olmanın şartları :
a.       müslüman ergen akıllı hür sağlam duyu organı adalet ictihad bilgisi.kadıların kuran sünnet icma kıyas bilmesi şarttı
KSC27.islam med.oluşan hukuk kurumları nelerdir
a.       kadılık
b.      kazasker kadıasker
c.       hisbe ihtisab
d.      mezalim mahk.
e.       muhtesib
f.       sahibuş şurta
KSC28.hz ömer hakim tayininde nasıl değişiklik yapmış
a.       bir yöntem uygulamış vilayet kadılarını kendi tayin etmiş
b.      daha aşşağı hakim tayinini valilere vermiş
KSC29.kadılık hangi dön.farklılık göstermiş
a.       abbasileri 1.döneminde
b.      kadı hüküm verirken ictihad etmek zorunda kalmaksızın mezheplerden birine uygun olarak karar veriyordu
KSC30.abbasi dön.önceki dön.farklılığının en önemli yanı
a.       her vilayette 4 mezhebi temsil eden kadılar bulundurması
b.      ilk dönem abbaside kadı yetkisi artmış davayla beraber vakıf velayet vesayete de bakmış
c.       abbasi halif.kadulkudat sist.kurmuş.bu ünvanı ilk alan demiştik ebu yusuf
KSC31.abbasi dön.kim yargılamada ıslahat yapmış ve yalancı şahitliği yoketmiş
a.       kadı gavs
bu asrın en meşhur kadılarından biride ibn mesruk el kindi.
bu şahıs valinin meclisinde hazır bulunma adetini terketmiştir.ayrıca bu kadı davaya bakılacağı zaman açılmak üzere mühürlenerek konulduğu arşiv edinmekle sicillerini islah etmiştir.
KSC32.endülüs dön.kadılara ne denirdi
a.       kadil cemaa
KSC33.endülüste kadıların görvleri
a.       vakfı ve fatva sicillerini kontrol etmek cuma ve bayram namazı kıldırmak yağmur duası etmek endülüs kadıları eski ispanyolca bilirlerdi.
KSC34.peyg.zamanında duruşmalar için yer varmıydı
a.       özel mekan yoktu cami pazar ev ancak sonraki dönemlerde özel binalar inşa edildi
KSC35.kadıların temel görevi ne
a.       kaza ve yargıyla birlikte mali idari askeri dini eğitim öğretimle ilgilenmek
KSC36.osmalı dön kadılık görevine getirilme ilk kim zamanında
a.       osman gazi zamanında kayınpederi şeyh edebalinin damadı dursun fakih ilr başlar osmanlı dön.kadılar anadolu ve rumeli olmak üzere 2 kadı askerliğe bağlıydı
osmanlı kadısı ssancak ve kazalara tayin edilirdi.hiyerarşide sancak kadısı daha üstündü.
KSC37.kaza kadı görev süresü nekadardır
a.       20 ay en fazla 1 sene.kaza kadıl.yükselen kadı sancak kadısı olur mevleviyet payesi alırdı.osm.davaları çözüme kavuşturanda kadıdır.kadı hariç ceza infaz kimse veremezdi.
KSC38.osman.dönmahkemede kadının yanında kim olurdu
a.       şuhudul hal bilirkişi heyeti olurdu
b.      ayrıca kadılara vekalet eden naibler vardı
KSC39.naib ne yapardı
a.       kadı adına keşif yapar
b.      davaları görürdü
KSC40.naiblere görevlere göre adları ne olurdu
a.       kadı naib
b.      mevali naib
c.       bab naib
d.      arpalık naib
KSC41.muhzır ne
a.       davalıları mehkemeye çağıran hazır bulunmalarını sağlayan kişi birden çok muhzırın olduğu yerde amirede muhzır başı denirdi
b.      birde katipler vardı onlarda davaları deftere kaydederdi
KSC42.ne zaman kadılık adliye nezaretine devredilmiş
a.       12 mart 1917
KSC43.ne zaman asliye mahkemelerine bırakılmış
a.       8 nisan 1924 böylece türkiyede kadılık ünvanı son bulmuş
KSC44.kazasker nedir
a.       asker kadısı ordu kadısı demektir.
b.      ilk abbasilerle ortaya çıkmıştır
c.       osmanlıda ortaya çıkışı ise1.murat zamanıdır
d.      osmanlıda ilk kazaske:çandarlı kara halil
e.       kazasker divanın tabi üyesiydi
f.       fatih zamanına kadar 1 kazasker vardı
g.      fatih sultan mehmet 2 ye çıkardı
h.      divanda vezirden sonra gelirdi(kazaskerler protokole göre)
KSC45.divanı hümayunda şeyhülislamların bulunmaları sonra olduğundan dini meselelere kim bakardı
a.       kazasker.
b.      kazaskerin en önemli görevi adalati en hızlı şekilde gerçekleştirmekti.sadece veziriazama karşı sorumlu idiler.
c.       kadı müderris tayin eder.ilmiye kıyafeti giyer
KSC46.kzaskerlerin bugünkü karşılığı ne
a.       milli eğitim ve adalet bakanlıkları
KSC47.hisbe ihtisab nedir
a.       iyiliği emretmek kötülüğü yasaklamak
KSC48.peyg.muhtesib olma şartı olan erkek olma prensibi olmasına rağmen hangi bayan medine çarşısında görevliydi
a.       hz ömern yakını şifa binti abdullah
KSC49.hisbeyi ilk uygulayan
a.       ömer b hattab
                                                  i.      muhtesip ünvanı ancak abbasi dön.mhdi zamanında kullanılmaya başlanmış
                                                ii.      muhtesip:hisbe kurumunun başı.toplum huzurunun sağlanmasında muhtesibin önemi büyüktür
KSC50.osmanlı zamanı kadı olan yerde muhtesibin bulunmasına önem verilmiştir.osmanlı dön.devlet teşkilatında köklü değişikliği kim yapmıştır
a.       2.mahmut
                                                  i.      1826 yeniçeri kaldırılmasından sonraihtisab nezareti adında yeni 1 müessese sadrazamlığa bağlanmış
                                                ii.      16 ağustos 1854 te şehremaneti kurulmuş ve ihtisan nezaretine son verilmişir
KSC51.muhtesibin diğer isimleri nelerdir
a.       arif . emin .gulam.avn.huddamı ihtisab.terazicibaşı.koloğlanlar
KSC52.sahibus suk
a.       (çarşı ağası demektir)endülüs zamanı onlar yürütürdü muhtesipliği.
b.      çarşı pazarı kontrol ederlerdi
c.       ihtiyaç maddelerinin fiyat belirlenmesi onların görevleri
KSC53.mezalim mahk.diğer adları
a.       istinaf mahk.
b.      temyiz
c.       danıştay
d.      mezalim kadı ve muhtesibten daha yüksek yetkiye sahibtir
e.       tam teşkilatlı olarak emevi dönemi ortaya çıkmış
f.       abbasi döneminde divanul mezalim kuruldu:şikayet ihtilaflar için
g.      endülüs emevi dön.sahibul ahkamul mezalim bir müessese vardı
KSC54.mezalimin görevleri nelerdir
a.       halka karşı zalim idareciler hakkında şikayetlerin incelenmesi
b.      memurların tahsilattaki haksızlıkların giderilmesi
c.       divan katiplerini denetlemek
d.      maaş alanların maaş gecikmesini ödenmesini incelemek
e.       yöneticilerin gasb ettiği malları şikayet
f.       umumi hususi vakıfları denetlemek
g.      kadı mahk.verdiği kararları uygulamak
h.      muhtesiblerin maliye ile uğraşanların yerine getirmediği kararları uygulamak
i.        cuma bayram namazı hac vs.ibedetleri sağlatmak
KSC55.mezalim mahk.kimlerden oluşurdu
a.       hükümdar vezir
b.      sahibul mezalim
c.       kadı hukukçular
d.      müftü şuhud(mahkeme başkanının verdiği kararı tespit eden bilgilerine müracat eden kimse)
e.       ordu maliye temsilcileri
f.       muhtesib sahibus şurta(polis bekçi)
KSC56.şurta nedir
a.       emniyet teşkilatının vazifesini yürütmekle beraber devletin güvenliği ve kamu düzeni ile ilgili suçlarla ilgilenen
b.      şurta abbasi emevi fatımı türk devl.:idari ve asayiş suçlara bakar siyasete göre hüküm verir
.
İHVAN FORUMDAN ALINTIDIR.
Derleyen Aofilahiyat Donemiki Hocamızdan ve emeği geçen herkesten  Allah Razı Olsun.
Yorum Gönder

Yorum Gönder