-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İLH1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti Ünite 8: Eğitim-Öğretim Kurumları Soru Cevap Etkinliği 13.Mayıs.2014.SalıİLH1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti 8. Ünite Soru Cevap Etkinliği
Ünite 8: Eğitim-Öğretim Kurumları  13.Mayıs.2014.Salı
1.      İslamın İlk dönmelerinde yazı yazmak için kullanılan yer anlamında hangi tabir kullanılırdı
a.       Mekteb
b.      Medrese
c.       Küttab     ***
d.      Tekke
2.      İslam Medeniyetinin müspet ilimler alanında en parlak devri ne zamandır
a.       Emeviler dönemi
b.      Raşit Halifeler dönemi
c.       Osmanlılar dönemi
d.      Abbasiler dönemi                       ***
3.      Kim tarafından Çocuk Mekteplerinin Hz Ömer zamanında ortaya çıktığı ifade edilmiştir
a.       Ebu Hanife
b.      İbn Sina
c.       İmam Malık
d.      İbn Hazm                        ***
4.      Hangi halife tarafından çocukların eğitimi için özel olarak tespit edilen ilk proğram yapılmıştır
a.       Hz ALİ
b.      Hz Ömer  **
c.       Hz ebu Bekir
d.      Hz Osman
5.      Medinedeki Küttab Öğretmenlerine aylık ne kadar ödenmekteydi
a.       10 dirhem
b.      15 dirhem            ***
c.       10 akçe
d.      15 akçe
6.      İlmi gelişimlerin tetikleyicisi olarak kabul edilen kurum hangisidir
a.      Beytül Hikme      ***
b.      Mektep hane
c.       Küttab
d.      Medrese
7.      Beytü’l –Hikme kim tarafından kurulmuştur.
a.       Melihşah
b.      Me’mun   ***
c.       Mansur
d.      Alp Arslan
8.      Bağdat’ ta yapımı tamamlanan ilk mederese olması açısından eğitim öğretim hayatında önemli bir çığır açan mederese hangisidir
a.       Darul Muallim
b.      Medresetül Kuzat
c.       Darul Hadis
d.      İzafeten Nizamiye          ***
9.      Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Klasik Dönemi Boyunca Sıbyan Mektepleri olarak adlandırılan isimlerden değildir
a.       Muallimhane
b.      Mahalle mektebi
c.       Mektebhane
d.      Medrese   ***
10.  Mektebler külliye içinde değilse genellikle nerelerde yer alır
a.       Çarşıda
b.      Şehir merkezinde
c.       Sokakların kesiştiği yerde         ***
d.      Köylerde
11.  Mekteplerin genelde ev mimarisinde yapılmasının sebepleri nelerdir
a.       Küçük çocukların yatacak yer temini
b.      Küçük çocukların rahat oyun alanı sağlandığı
c.       Küçük çocukların aileleri ile rahat görüşebilmeleri
d.      Küçük çocukların psikolojisi önemsenmesi    ***
12.  Mektep Muallimlerinin göreve gelmeleri için hangi medreselerden mezun olmaları gerekir
a.       Tecrid Medreseleri
b.      Sahn-ı Seman Musila-i Sahn
c.       Darül Hilafetil Aliyye Medresesi
d.      Hareket-i Hariç – İbtida-i Dahil
e.       İbtidâ-i Hâric ve Hareket-i Hâric medreseleri            ***
13.  Muallimler mekteplerin bağlı bulunduğu vakfın ekonomik durumuna göre ne kadar günlük alıyorlardı.
a.       1-5 akçe
b.      2-6 akçe
c.       1-6 akçe   ***
d.      1-7 akçe
14.  Aşağıdakilerden hangisi muallim yardımcısı olarak görev yapmaktadır
a.       Sıbyan
b.      Muallim
c.       Küttab
d.      Halife       ***
15.  Halfeler günlük ne kadar üçret alırlar
a.       2-4 akçe
b.      3-3- akçe
c.       1-3 akçe   ***
d.      1-2 akçe
16.  Sıbyan mektebinin en önemli öğesi olan öğrenciler bu kurumlara kaç yaşında başlarlar
a.       9 -10 yaşında
b.      5-6 yaşında          ***
c.       8-9 yaşında
d.      4-5 yaşında
17.  İstanbulda Dar-ul muallimin –i Sıbyan kaç tarihinde açılmıştır
a.       1867
b.      1868         ***
c.       1865
d.      1870
18.  Hangi tarihte ve hangi padişah tarafından Kız ve erkek çocuklarının ilköğretimi bitirmesi mecburi hale getirilmiştir.
a.       Osman bey 1886
b.      Alp arslan 1875
c.       II. Abdulhamit 1876      ***
d.      II. Murad 1786
19.  Mekatib-i Sibyaniye Dairesi kaç tarihinde kurulmuştur
a.      1879         ***
b.      1898
c.       1875
d.      1888
20.  Talimi Sibyan kim tarafından ne zaman çıkartılmıştır
a.       II. Murat 1824
b.      II. Mahmud 1824                       ***
c.       II. Abdulhamid 1824
d.      II. Selim 1824
21.  Tanzimat sonrasında yeniden şekil verilen eğitim- öğretim kurumlarından biri de ………… tanzimatta dokunulmayan sıbyan mektebleri  ……………………. ’de mekteblere dönüştürüldü ve mevcut 360 sıbyan mektebinden 36 ‘sı ibtidai mekteb haline getirilerek yeni usulde eğitim ve öğetime başlandı. Boşluğa hangisi getirilmelidir.
a.       İdadi ….1864…..260….30
b.      Miftah…..1860…..361…..27
c.       İbtidai…..1862….360….36       ***
d.      Hariç…..1868……35…46
22.  Hangisi İslam medeniyetinde orta ve yüksek düzeyde eğitim öğretim yapan örgün kurumlarının ortak adıdır
a.       Mekteb
b.      Küttab
c.       İdadi
d.      Medrese   ***
23.  orta dereceli mektebler aşağıdakilerden hangisidir
a.       İbtidai mektebler
b.      Sıbyan mektebleri
c.       İdadiler    ***
d.      Mektebhane
24.  Eğitim- öğretim alanında vakıf kuran ilk Osmanlı padişahı hangisidir.
a.       Fatih sultan mehmed
b.      Osman gazi
c.       Orhan Gazi         ***
d.      Yıldırım Bayazıd
25.  Hangisi Osmanlı dönemi ilim adamların dan değildir
a.       Molla yeğen
b.      Murab b. İshak
c.       Hacı Paşa
d.      İbn Hazm            ***
26.  Osmanlı devletinde ilk Medrese hangi şehirde kurulmuştur
a.       Bursa
b.      İznik         ***
c.       Edirne
d.      İstanbul
27.  Ramazan ayında bize imamet yapmaları için küttabtan çocuklar alırdık. Diyen sahabe kimdir
a.      Hz AİŞE  ***
b.      Hz ALİ
c.       İbn Abbas
d.      Ebu zer
28.  Hangisi osmalılarda yaygın eğitim kurumlarından değildir
a.       Cami
b.      Tekke
c.       Kıraathaneler
d.      Enderün  ***
29.  Osmalı medreselerinde müderrisin yardımcısına ne ad verilir
a.       Talebe
b.      Muid        ***
c.       Suhte
d.      Halife
30.  hangisi sıbyan mekteblerinde okutulan derslerden biri değildir.
a.       Dilbilgisi
b.      Tasavvuf ***
c.       Kur’anı Kerm
d.      Hat
Not: Doğru cevaplar *** ile gösterilen şıklardır.
Alıntıdır: Hazırlayan Zeynep Özyiğit Belgin Hocamızdan Allah Razı Olsun.


Yorum Gönder

Yorum Gönder