-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İLH1010 Türk İslam Edebiyatı 5. Ünite XV. Yüzyıla Kadar Türk – İslam Edebiyatı Soru Cevap Etkinliği


İLH1010 Türk İslam Edebiyatı 5. Ünite XV. Yüzyıla Kadar Türk – İslam Edebiyatı Soru Cevap Etkinliği


Fatma Köymen 27.Nisan.2014 Pazar


https://www.facebook.com/events/164895643708685/permalink/245987778932804/

İLH1010 Türk İslam Edebiyatı => Zehra Alcan - Fatma Köymen (Pazar 22:00-) 


5. Ünite Soru Cevap Etkinliği 1. Bölüm

1)Türklerin İslamiyet sonrasında meydana getirdiği eserlere kimin döneminde rastlanmaktadır?

a.Gazneliler
b.Selçuklular
c.Karahanlılar  

Cvp: ccc

2)Şeyhname isimli mesnevinin yazarı kimdir?

a.Firdevsi
b.Ahmed Yesevi
c.Edip Ahmed yükneki

Cvp: aaa

3)Şeyhname isimli eser kime sunulmuştur?

a.Yusuf-u Hamedi
b.Yusuf Has Hacip
c.Gazneli Mahmed

Cvp: ccc

4)Orta asyada Karahanlılar döneminde ortaya cıkan Türk İslam edebiyatının bilinen büyük eserlerini hangi yüzyılda meydana getirmiştir?

a.IX-X  (9-10)
b.XI-XII  (11-12)
c.XIII-XIV  (13-14)

Cvp: bbb

5)Aşağıdakilerden hangisi türklerin islamiyeti kabul ettikten sonra meydana getirdikleri ilk müstakil eserlerden değildir?

a.Kutadgu bilig
b.Atabetül hakayık
c.Makalat

Cvp: ccc

6)Aşağıdakilerden hangisi yazar-eser eşleştirmesi yanlıştır?

a)Kutadgu bilig - Yusuf has hacip
b)Divan-ı hikmet - Yusuf-i hemedani
c)Divanı lügatıt türk - Kaşgarlı mahmud

Cvp: bbb

7)aşağıdakilerden hangi yazar başmabeyincilik göreviyle mükafatlandırılmıştır?

a)yusuf has hacip
b)ahmed yesevi
c)kaşgarlı mahmud

Cvp: aaa

8)Kutadgu Bilig, eserinin aslını oluşturan dört temsili şahsiyetten biri değildir?

a)Kün togdı
b)Ay Toldı
c)Ay Gölgi
d)Ögdilmiş
e)Odgurmış

Cvp: ccc

9)kutadgu bilig'de 4 karakter bir şeyi temsil etmektedir.bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a)kün togdi-hükümdarın şahsında doğruluk ve adaleti
b)ay toldı-vezirin şahsında mutluluğu
c)odgurmışda-vezirin kardeşi şahsında sevgiyi temsil eder.

Cvp: ccc

10)Türk İslam edebiyatının manzum bir ahlak kitabı olan Atabetül-hakayık adlı eser kim tarafından yazılmıştır?

a)Edip Ahmed Yükneki
b)Kaşgarlı Mahmed
c)Yusuf Has Hacib
d)Hoca Ahmed Yesevi

Cvp: aaa

11)Araplarda türkçeyi öğretmek maksadıyla yazılan abbasi halifesi muktedi bi emrillaha sunulan türkçenin ilk sözlüğü niteliğindeki eser hangisidir?

a)kutadgu bilig
b)atabetül hakayık
c)divanı lügatıt türk

Cvp: ccc

12)alp er tunga üzerine söylenen dörtlükler türk şiirinin bilinen en eski örneği kabul edilmektedir. bu şiirler ve kaşgarlı mahmudun çizdiği dünya haritası hangi eserde mevcuttur?

a)kutadgu bilig
b)divanı lügatıt türk
c)divanı hikmet

Cvp: bbb

13)kitap-anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)divanı hikmet-hakiketler eşiği
b)divanı lügatıt türk-türk dillerinin divanı
c)kutadgu bilig- mutluluk veren bilgi

Cvp: aaa

14)orta asyada tasavvuf edebiyatı hangi yazar ve eseriyle başlamıştır?

a)yusuf has hacip-kutadgu bilig
b)ahmed yesevi -hikmet
c)edip ahmed yükneki-atabetül hakayık

Cvp: bbb

15) ................... , Türkler arasında kendi adıyla tarikat kurmuş bir mutasavvıftır.
Cvp: Ahmed Yesevi

16) .....................  zaferiyle birlikte Anadolu'nun kapıları Türkler'e açılmıştır.
Cvp: Malazgirt

17)Battal Gazi ismi etrafında Battalname, Danişmend Gazi ismi etrafında Danişmendname, Saru Saltuk'un menkıbelerini anlatan Saltukname isimli destanlar hangi dönemde meydana gelmiştir?

a)XIII (13yy)
b)XIV (14yy)
c)XV (15yy)

Cvp: aaa

18)mevlananın 3ü mensur 5 adet eseri bulunmaktadır.hepside farsça yazılmıştır.mevlananın sanatını kişiliğini ortaya koyan ve lirik şiirlerini ihtiva eden eseri aşağıdakilerden hangisidir?

a)divanı kebir
b)mesnevi
c)yedi meclis

Cvp: aaa

19)mevlananın olgunluk ve usta eserim dediği eser aşağıdakilerden hangidir?

a)fihi mafih
b)yedi meclis
c)mesnevi

Cvp: ccc

20)aşağıdakilerden hangisi mevlananın eserlerinden değildir?

a)fihi ma fih
b)mektubat
c)makalat
d)Mecalis'i Seb'a

Cvp: ccc

21)Hacı Bektaşi Veli'in yazmış olduğu temel konusunun 4 kapı (şeriat,tarikat,mağrifet,hakikat) her bir kapıda 10 prensibi ihtiva eden kırk makamın açıklamasını oluşturan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

a)kitabül fevaid
b)rebabname
c)makalat

Cvp: ccc

22)aşağıdakilerden hangisi XIII.yy eserleri ve yazarları arasında değildır?

a)mevlana -mesnevi
b)sultan veled-imtihanname
c)aşık paşa-garibname

Cvp: ccc

23)Çarhname şam mekke medine kudus gibi şehirleri ile burdaki kutsal mekanların anlatıldığı kitabü Evsaf-ı Mesacid kimin seridir?

a)Ahmed fakih
b)Sultan veled
c)Hacı bektaşı veli

Cvp: aaa
 
 
5. Ünite Soru Cevap Etkinliği 2. Bölüm
 
1. TÜRK EDEBİYATINDA İLK MUTASAVVIFLAR ESERİ KİME AİTTİR
CEVAP: FUAD KÖPRÜLÜ

2.ANADOLUDA MEYDANA GETİRİLEN TASAVVUFİ EDEBİYAT KİMLERİN ÇİZGİSİNDE VE HANGİ KOLDAN İLERLEMİŞTİR.
CEVAP: 1. MEVLANA VE SULTAN VELED ÇİZGİSİNDE DİVAN EDEBİYATI MAZIM ŞEKLİ  2.YUNUS EMRE ÇİZGİSİNDE HALK EDEBİYATI MAZIM ŞEKLİ

3.TÜRK DİLİNİN GELİŞİMİ BAKIMINDAN KIYMETLİ OLRAK DEĞERLENDİRİLEN BELGELER NELERDİR
CEVAP:  KISA SURELERİN TEFSİRLERİ KISASI ENBİYA TEZKİRETUL EVLİYA ÇEVİRİLERİ

4.AŞIK PAŞANIN GARİBNAME ESERİ HANGİ VEZİNDE YAZILMIŞTIR
CEVAP: ARUZ VEZNİNDE FAİLATUN FAİLATUN FAİLUN KALIBINDA

5.VASF-I HAL KİME AİT BİR ESERDİR
CEVAP: AŞIK PAŞA
6.aşağıdakilerden hangi yazar başmabeyincilik göreviyle mükafatlandırılmıştır?

a)yusuf has hacip
b)ahmed yesevi
c)kaşgarlı mahmud

CEVAP: AAAAAAAAA

7.ANADOLU BEYLERİNE TEFSİR EDİLEREK TAKDİM EDİLEN KISA SURELER HANGİLERDİR
CEVAP: YASİN TEBAREKE FATİHA İHLAS

8.MENAKIBUL KUDSİYYE ADLI MESNEVİ KAÇ BEYİTTEN OLUŞUR VE KİME AİTTİR
CEVAP: 2081 BEYİTTEN OLUŞUR ELVAN ÇELEBİYE AİTTİR

9.XIV. YÜZYILDA YETİŞMİŞ KADILIK MAKAMINA ULAŞMIŞ DARİR LAKAPLI DİNİ EDEBİYATIN TEMSİLCİSİ KİMDİR
CEVAP: ERZURUMLU KADI MUSTAFA DARİR

10.GÜLŞEHRİNİN BAZI İLAVE DEĞİŞİKLİKLERLE TÜRKÇEYE ÇEVİRDİĞİ ESERİN VE SAHİBİNİN ADI NEDİR
CEVAP: MANTIKU'T-TAYR FERİDUDDİN ATTAR

11.kitap-anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)divanı hikmet-hakiketler eşiği
b)divanı lügatıt türk-türk dillerinin divanı
c)kutadgu bilig- mutluluk veren bilgi

CEVAP: AAAAAAAA
12.AŞIK PAŞA NIN SANAT DÜŞÜNCESİNDEN ZİYADE OKURLARINI BİLGİLENDİRME AMACI TAŞIYAN ESERİN ADI.
CEVAP: GARİBNAME

13.İNANCI YÜZÜNDEN HALEPTE DERİSİ YÜZÜLEREK ÖLDÜRÜLEN ŞAİR KİMDİR
CEVAP: SEYYİD NESİMİ

14.XV YY DA ANADOLUNUN SİYASİ COĞRAFYASI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE UĞRAMIŞTIR AŞAĞIDAKİ OLAYLARDAN HANGİSİ BU YÜZYILDA GERÇEKLEŞMEMİŞTİR.
A- İSTANBULUN FETHİ
B-KARAMANOĞULLARI VE CANDAROĞULLARININ OSMANLIYA KATILIMI
C-YILDIRIM BEYAZITIN ANKARA SAVAŞNDA TİMURA YENİLMESİ
D-MALAZGİRT SAVAŞI
CEVAP: DDDDDDDDDDD

15.carhname şam mekke medine kudus gibi şehirleri ile burdaki kutsal mekanların anlatıldığı kitabü evsafı mesacid kimin seridir?

a)ahmed fakih
b)sultan veled
c)hacı bektaşı veli
CEVAP: AAAAAAAAAA
16. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HACI BEKTAŞİ VELİNİN 40 KAPI VE HERBİR KAPININ 40 MAKAMINI AÇIKLADIĞI  ESERİDİR
A-MESALİS-İ SEBA
B-REBABNAME
C-MAKALAT
D-ÇARHNAME
CEVAP: CCCCCCCCCC

17.BUGÜNDEN SONRA HİÇKİMSE DİVANDA DERGAHTA MECLİSTE DİVANDA TÜRKÇEDEN BAŞKA DİL KONUŞMAYACAK DİYE FERMAN VEREN DEVLET BAŞKANI KİMDİR.
CEVAP: KARAMANOĞLU MEHMET BEY

18.MEVLANANIN DÜNYA ÇAPINDA ŞÖHRET SAĞLAMIŞ OLGUNLUK DÖNEMİDE SAYILAN İKİNCİ ESERİNİN ADI NEDİR
CEVAP: MESNEVİ
19.MEVLANA İLK 18 BEYTİNİ KENDİ YAZIP GERİ KALAN 25600 BEYTİ AŞAĞIDAKİLERDEN KİME YAZDIRMIŞTIR
A-ŞEMSİ TEBRİZİ
B- SELAHADDİN ZERKUB
C-İSMAİL RASUHİ EFENDİ
D-HÜSAMEDDİN ÇELEBİ
CEVAP: DDDDDDDDD
20.SULTAN VELEDİN AŞAĞIDAKİ ESERLERİNİN HANGİLERİNDE TÜRKÇE BEYİTLER BULUN MAKTADIR
A-DİVAN-İBADETNAME
B-İBADETNAME-REBABNAME
C-DİVAN- İNTİHANAME
D-İNTİHANAME-REBABNAME
CEVAP: BBBBBBBBBB

21.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YUNUS TARZI USLUBUYLA MEŞHUR MUTASAVVIF ŞAİRLERDEN DEĞİLDİR
A-AZİZ MAHMUD HUDAYİ
B-VAHİP UMMİ
C-BURSALI İSMAİL HAKKI
D-NİYAZİ MISRİ
CEVAP : CCCCCCCCCCCC

22.YUSUFU ZÜLEYHA İSİMLİ MESNEVİ AŞAĞIDAKİLERDEN KİME AİTTİR
A-YUNUS EMRE
B-ŞEYYAD HAMZA
C-AHMET FAKİH
D-EŞREFOĞLU RUMİ
CEVAP: BBBBBBBBB

23.VESİLETÜN NECAT ADLI ESERLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ BİLGİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR
A.MEVLÜD TÜRÜ BİR ESER OLUP PEYGAMBERİMİZİN DOĞUM HADİSESİNİ ANLATIR
B.TÜRK HALKININ GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞ SÜLEYMAN ÇELEBİYE AİTTİR
C.SAMİMİ BİR USLUBLA  SADE VE KÜLFETSİZ BİR DİL KULLANILMIŞTIR
D.KENDİNDEN SONRAKİ YAZILAN MEVLİDLERİN ŞÖHRETİNİN GÖLGESİNDE KALMIŞTIR

CEVAP: DDDDDDDDDDDDDDD
Yorum Gönder

Yorum Gönder