-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İLH1010 Türk İslam Edebiyatı 7. Ünite Allah Teâlâ ile İlgili Edebî Türler Soru Cevap Ders Notları 11.Mayıs.2014.Pazar


İLH1010 Türk İslam Edebiyatı 7. Ünite Soru Cevap Ders Notları
Ünite 7: Allah Teâlâ ile İlgili Edebî Türler 11.Mayıs.2014.Pazar
1.      Manzum eserlerde müellifin adet ve geleneğe uygun olarak takip ettiği sıra nasıldır?
Cevap: Besmele tevhid-münacat nat sebebi telif-i kitap
2.      Mensur eserlerde takip edilen sıra nasıldır?
Cevap: Besmele hamdele salvele amma badü
3.      Eski edebiyatımızın ilk kaynağı nedir?
Cevap: Kuran
4.      Besmelenin dayanağı nedir?
Cevap: Hz. Peygamberin;Her iyi ve güzel işe Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla başlanmamışsa o işten hayır gelmez sonu güdük ve verimsizdir.hadisidir.
5.      Hamdelenin anlamı nedir?
Cevap: Allaha şükretme anlamına gelen el-hamdu lillah cümlesinin kısaltılmış şeklidir.
6.      Hamdelenin dayanağı nedir?
Cevap: Fatiha süresinin ilk ayeti ve Peygamberimizin hutbelerine Hamdu sena ile başlaması
7.      Amma bad nedir?
Cevap: Allah hamd Peygambere selatu selamdan sonra anlamında bir deyimdir.faslu hitab da denir
8.      Mesnevilerde Amma badü deyimi yerine hangisi getirilir?
Cevap: Sebebi telifi kitap ibaresi
9.      Manzum eserlerde besmeleden sonra hangi bölüm bulunur?
Cevap: Öncelikle tevhid bazen de tevhid ve münacat birlikte bulunur.
10.  Allahın varlığına ve birliğine dair yazılan manzumelere ne denir?
Cevap: Tevhid
11.  Mensur türde yazılan tevhid ve münacatların ortak adı?
Cevap: Tazarru name
12.  Türk islam edebiyatında Hz. Peygamberin hayatını vasıf ve güzelliklerini mucizelerini anlatan; hadislerin kırk kadarını bir araya getirerek oluşturulan eserlere ne denir?
Cevap: Hadisi Erbain
13.  Türk islam edebiyatımızın en sevilen eserlerinden bazıları(eserlerin içinde yer alır yer almaz gibi sorulabilir)
Cevap: Yunus Emre ilahileri Yazıcıoğlu Mehmed in Muhammediyesi Süleyman Çelebi nin Mevlidi Ahmet Cevdet Paşanın Kısasul Enbiyası
14.  Dini-edebi nazım türleri kaç gruptur?
Cevap: Allah la ilgili nazım türleri Peygamberle ilgili nazım türleri Dini ahlaki nazım türleri.
15.  Allahtan bir şeyi dilemek için ona yalvarmak ve yakarmak için yazılmış nazım türü hangisidir?
Cevap: Münacat
16.  Esmaül Hüsna ifadesi Kuranda kaç yerde geçmektedir?
Cevap: 4 yerde.Araf İsra Taha Haşr
17.  Esma-ı Hüsna Havası nitelemesi nedir?
Cevap: Esma ı hüsnadaki hangi ismin hangi faydaya yönelik olduğudur.
18.  Esma-ı hüsnayla ilgili en çok eser verilen dil?
Arapçadır onu Türkçe ve Farsça izler
19.  Münacat nazım şekli Türk edebiyatımıza ne zaman girmiştir?
Cevap: 12. yydan itibaren
20.  Arapça olarak yazılan esma-ı hüsnalar?
Cevap:
Gazali>>Maksadul Esna fi şerhi Esmaillahi Hüsna,
Beyzavi>>Müntehel müna fi şerhi Esmaillahi Hüsna,
Fahreddin Razi>>Levaimul Beyyinat şerhü Esmaillahi Teala vessıfat
21.  Farsça yazılmış Esma-i hüsnalar?
Cevap:
Abdurrahman Cami>>Risaleyi Muammayı Nefise,
Mir Hüseyin eş Şirazi>>Şerhul Esmail hüsna
22.  Lami Çelebi tarafından farsçadan Türkçeye tercüme edilen Şerhul Esmail hüsna eseri kimindir?
Cevap:  Mir Hüseyin eş Şirazi
23.  Türkçe manzum esma-ı hüsna kaleme alan şairlerden bazıları?
Cevap:
Şeyhoğlu Mustafa, İsa Saruhani>>şerhu Esmail Hüsna, Ahmed Şakir Paşa, İbrahim Cudi, Bıçakcızade İsmail Hakkı
24.  Kuran da ALLAH ismi ilk olarak hangi surede yer alır?
Cevap: besmele ayet olarak görülmezse Fatiha da yer alır
25.  Manzum tevhidler hangi nazım şekliyle yazılmıştır?
Cevap: Çoğunlukla kaside mesnevi gazel şeklinde yazılmıştır
26.  Tevhidlerin öncelikli konusu nedir?
Cevap: Allahın zati ve subuti sıfatları
27.  Türk islam edebiyatının konu bakımından en önde gelen eserleri hangi türlerdir?
Cevap: Tevhid
28.  tevhidler hakkında genel bilgi veriniz.
*vahdet kelimesinden gelir
*tevhidler Türk islam edebiyatının konu bakımından en önde gelen eserleridir
* Çoğunlukla kaside mesnevi gazel şeklinde yazılmıştır
*tevhidlerde işlenen konular ayet ve hadislerden alıntı yapılarak veya bu iki kaynaktan da yararlanılarak kaleme alınmıştır.
*Allahın zati ve subuti sıfatları öncelikli konusunu oluşturur
*Tasavvufi ve Dini olmak üzere iki çeşit tevhid türü vardır.
29.  Dini tevhidlerin konusu?
Cevap: Adem peygamberi topraktan yaratmış olan Allah ın ilminde saklı ve gizli varlıkların kudret kalemiyle meydana gelişi zuhur edişi anlatılır.
30.  Tasavvufi tevhidlerin mahiyeti nedir?
Cevap: Tasavvufi tevhidlerde Kenzi mahfi esasına dayalı bir anlatım vardır.
31.  Kenzi Mahfi nin açıklaması?
Cevap: Gizli Hazine demektir.
32.  İran ve Anadoludaki şairlerin –Allahın kendi güzelliğini temaşa ve yokluk aynasında tecelli etmesi- lafzı neyi ifade eder?
Cevap: Kainatın yaradılış nedeni
33.  Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ayeti tasavvufi tevhidde neyin dayanağını oluşturur?
Cevap: -Kenzi mahfi esasını
34.  Tevhidlerde işlenen esas ve konular nelerdir?
*Allahın zati ve subuti sıfatları
* Adem peygamberi topraktan yaratmış olan Allah ın ilminde saklı ve gizli varlıkların kudret kalemiyle meydana gelişi zuhur edişi
* Kenzi mahfi esasın
*Vahdet-i vücüt (varlıkta birlik)
*Kainat Allahtan bir nişan ve alamettir.
*Allahı dünya gözüyle görmek mümkün değildir.
*Allahın zatı idrak edilemez ve buna insan güç yetiremez
*Allah mülkün sahibi şehadet ve gayb aleminin Halıkıdır
*Allah nasıllık ve nicelikten münezzehtir.
*Sonsuz ve sınırsız zaman ve mekan kayıtlarından uzaktır
*Allahın eşi ve ortağı yoktur.(ihlas sures)
*Merhametlilerin en merhemetlisidir.(erhamur-rahimin)
*Bütün eşya ve varlıkta nuru zahir olmuş tecelli etmiştir.
*Gönül levhasından masivanın (Allahtan gayrı herşeyin)silinmesi şarttır. gibi esaslar tevhidlerin içinde yer alır.
35.  Mutasavvıf şairlerin tevhidlerinde en çok vurguladıkları felsefe nedir?
Cevap: vahdeti vücut
36.  Peygamberler Hakkı Hakka ulaştırmak isal etmek için gönderilmiştir. Halk ile Hak yek vücut olsalardı neyi isal edecek ulaştıracaklardı. beyti kime aittir?
Cevap: Mevlana Celalettin Rumi
37.  Bu beytiyle Rumi ne anlatmak istemiştir?
Cevap: Vahdeti Vücut inancına kail olanları onu savunanları kökten reddetmiştir.
38.  Vahdeti Vücudun temel düsturunu özetleyen iki söz ?
Cevap:
La mevcude illellah (Allahtan başka varlık yoktur)
Leyse fil vücudi illellah (Mevcudatta Allahtan başkası yoktur.)
39.  Tasavvufi tevhid örneği yazan şairlerimizin bazıları ?
Cevap: Nevi Niyazi Mısri Muhyiddin ibnulArabi Celalettin Rumi.Sadreddin Konevi
40.  Muhibbi mahlasıyla şiir yazan padişahımız kimdir?
Cevap: Kanuni Sultan Süleyman
41.  Tevhidlerde işlenen –varlığın birliği-esası nedir?
Cevap: vahdeti vücut
42.  Münacat Antolojisi kimin eseridir?
Cevap: Cemal Kurnaz
43.  Münacatın kelime anlamı?
Cevap: Fısıldamak kulağa söylemek iki kişi arasında geçen gizli konuşma
44.  Mensur eserlerdeki Hamdelenin şiirdeki karşılığı?
Cevap: münacat
45.  Münacat hangi nazım şekilleriyle yazılmıştır?
Cevap: kaside gazel kıta mesnevi rubai
46.  Münacatla Tevhid arasındaki fark?
Cevap: tevhidlerde Allahın zati ve subuti sıfatlarına yüceliğine ve kudretine yer verilirken münacatlarda kulun hatalı kusurlu ve aciz olduğu vurgulanarak Allah tan yardım isteği ön plana çıkar.
47.  Münacatlarda en çok Allahın hangi sıfatlarından bahsedilir?
Cevap: Celal Cemal Kıdem ve Beka
48.  Münacat yazan şairlerden bazıları?
Cevap: Fuzuli Arif Nihat Asya Yunus EMRE Fenayi Cennet Efendi Cahit Zarifoğlu.
49.  Hangi nazım şekliyle yazılan tevhidlerde direk konuya geçilerek diğer bölümlere yer verilmez?
Cevap: Kaside şeklinde yazılan tevhidlerde
50.  Salvele nedir?
Cevap: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed cümlesinin kısaltılmış şeklidir.
51.  Salvelenin Kurandaki delili nedir?
Cevap: Ahzap suresinde geçen sallu ve sellimu emirleri salatu selam getirme görevini müslümanlara yüklemiştir..

Alıntıdır:Hazırlayan Fatma Köymen Hocamızdan Allah Razı Olsun.Yorum Gönder

Yorum Gönder