-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İLH1010 Türk İslam Edebiyatı 7. Ünite Allah Teâlâ ile İlgili Edebî Türler Soru Cevap Etkinliği 11.Mayıs.2014.Pazar


İLH1010 Türk İslam Edebiyatı 7. Ünite Soru Cevap Etkinliği
Ünite 7: Allah Teâlâ ile İlgili Edebî Türler 11.Mayıs.2014.Pazar

1.      Türk-İslâm edebiyatında mensûr eserlerde müellifin âdet ve geleneğe göre eserlerinde takipettiği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.       Besmele, hamdele, salvele, sebeb-i te’lîf-i kitâb
b.      Besmele, hamdele, salvele, ammâ ba’dü          ***
c.       Besmele, salvele, hamdele, ammâ ba’dü
d.      Besmele, tevhîd- münâcât, ammâ ba’dü
e.       Besmele, tevhîd- münâcât, na’t, sebeb-i te’lîf-i kitâb
2.      Manzum eserlerde müellifin âdet ve geleneğe göreeserlerinde takip ettiği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarakverilmiştir?
a.      Besmele, Tevhîd- Münâcât, Na’t, sebeb-i te’lîf-i kitâb          ***
b.      Besmele, Na’t, Sebeb-i Telif-i kitap, tevhid- münacat
c.       Besmele, Sebeb-i Telif-i kitap, tevhid- münacat, Na’t
3.      Hamdele ve salvele faslını ayırdığı için “amma ba’dü”sözüne …………………… denir.
a.       FASLU'L HİTAB          ***
4.      Aşağıdakilerden hangisi şairlerin Allah’ın varlığına vebirliğine dâir yazdıkları manzumelere verilen isimdir?
a.      Tevhîd     ***
b.      Münâcât
c.       Na’t
d.      Siyer
e.       Mevlîd
5.      91 beyitten oluşan manzumeyi tevhîd konusuyla yazarak tevhîdin en güzel örneğini veren şair aşağıdakilerden hangisidir?
a.       Nef’î
b.      Nâilî
c.       Nedim
d.      Nâbî         ***
e.       Nev’î
6.      Mensûr olarak yazılan tevhîdlere ne ad verilmektedir?
a.       Muhammediye
b.      Siyer
c.       Tazarru’-nâme   ***
d.      Menâkıb-nâme
e.       Kenz-i mahfî
7.      esmaü’l-hüsna türünde verilen ilk ve tek olan araştırmayı kim hazırlamıştır?
a.      Prof. Dr. H. İbrahim Şener tarafından           ***
8.      Aslında bir sihir ve büyü kitabı olmakla birlikte içerisinde esma-Hüsna havassının da yer aldığı Seyyid Süleyman Hüseyni’nin halk arasında yaygın olarak okunan esmaü’l-hüsna kitabı …………………. Dır.
a.      KENZÜ'L HAVASS                 ***
9.      Türkçe ilk manzum Esma-i Hüsnalar arasında yer alan “ Şerhu Esmai’l Hüsna” isimli eser kime aittir?
a.       Gazali
b.      İbn İsa Saruhani            ***
c.       Beyzavi
d.      FAhreddin Razi
10.  Tasavvufi tevhidlerin dayalı olduğu anlatım esası nedir?
a.      KENZ-İ MAHFİ            ***
11.  ……………… inancına göre, kainatta var olan her şey vehim,hayal, aynadaki akis ve gölgeler gibidir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisigelmelidir?
a.       Kenz-i Mahfi
b.      Tazarru Name
c.       Vahdet-i Vücud (varlıkta birlik)          ***
d.      Alleme’l Esma
12.  Aşağıdakilerden hangisi vahdet-i vücud nazariyesinin XIII. yüzyıldan itibaren büyük ilerleme kaydettiği bilgin ve şairlerden değildir?
a.       Muhyiddin ibnü’l-arabi
b.      Mevlana celaleddin-i rumi
c.       Sadreddin konevi
d.      Şeyhoğlu Mustafa           ***
13.  Edebiyatta en güzel tevhidlerden biri kime aittir?
a.       Nev’i
b.      Niyazi Mısri        ***
c.       Subhi
d.      Rami
14.  Esma-ı Hüsna türünde Arapça olarak verilen mensureserlerden biri değildir ?
a.       gazali – “maksadu’l-esna fi şerhi esmaillahi’l-hüsna”
b.      beyzavi –“müntehe’l- müna fi şerhi esmaillahi’l- Hüsna”
c.       abdurrahman cami – “risale-i muamma-yı nefise”               ***
d.      fahreddin razi – “levamiu’l-beyyinat şerhu esmaillahi Teala ve’s-sıfat
15.  * Abdurrahmancami’nin “ risale-i muammayı nefise’si”,  * Lami çelebi tarafından Türkçeye tercüme edilen Mir Hüseyin Eş-Şirazi’nin “şerhu’l-esmai’l-hüsna’sı”  Esma-ı Hüsna türünde verilen bu mensur eserler hangi dile örnektir?
a.      Farsça      ***
b.      Türkçe
c.       İngilizce
d.      Arapça
16.  Muhibbi mahlasıyla şiirler yazan padişah kimdir?
a.      KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN     ***
17.  Münacat türü kaçıncı yüzyıldan itibaren türk edebiyatında kullanılmaya başlanmıştır?
a.       XI
b.      XII           ***
c.       XIII
d.      X
18.  Çok sayıda örneği bulunan münacatlarla ilgili Prof. Doktor Cemal Kurnaz’ın hangi eserinde münacat türünün en güzel örnekleri biraraya getirilmiştir?
a.      MÜNACCAT ANTOLOJİSİ  ***
19.  Son dönemlerde yazılan en güzel münacatlardan biri olan“sultan” isimli şiiri yazan şair kimdir?
a.       Arif Nihat Asya
b.      Fenayi Cennet Efendi
c.       Cahit Zarifoğlu              ***
d.      Yunus Emre
20.  Tevhid türleri nelerdir?
a.       Ahlaki- dini
b.      Dini – tasavvufi  ***
c.       Edebi – ahlaki
d.      Dini – edeb
21.  Esma-ı Hüsna ile ilgili en çok eser verilen aşağıdakilerden hangisidir?
a.      Arapça     ***
b.      Farsça
c.       Osmanlıca
d.      Türkçe
22.  Esmaü’l Hüsna kelimesi Kuran’ı Kerimde kac ayrı surede yer alır?
a.       2
b.      4    ***
c.       5
d.      6
e.       7
23.  Mensur eserlerdeki “hamdele”nin şiirdeki karşılığı olan dini-edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
a.       Esma-iHüsna
b.      Hilye
c.       Miraciye
d.      Münacat              ***
e.       Regaibiyyet
24.  I.kaside II.terkibi bend III.terci bend IV. musammat yukardakilerden hangileri edebiyatımızda tevhidlerin yazılış şekilleri arasında yer alır
a.       I VE II
b.      II VE IV
c.       I II VE III
d.      II III VE IV
e.       I II III VE IV      ***
25.  kuranda esmaul hüsna nın geçtiği surelerin adı
a.      TAHA HAŞR İSRA ARAF     ***
26.  Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ayeti tasavvufi tevhidde neyin dayanağını oluşturur?
a.      KENZİ MAHFİ ESASINI        ***
27.  Manzum tevhidler hangi nazım şekliyle yazılmıştır?
a.      KASİDE MESNEVİ GAZEL  ***
28.  AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KENZUL HAVVAS ESERİ İLE İLGİLİ YANLIŞ BİR BİLGİDİR
a.       SEYYİD SÜLEYMAN HÜSEYNİ NİN ESERİDİR
b.      ASLINDA SİHİR VE BÜYÜ KİTABIDIR
c.       ESMAUL HÜSNA HAVASI İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR
d.      HALK ARASINDA YAYGIN OLARAK OKUNAN KİTAPLARDAN BİRİDİR
e.       GAZALİ TARAFINDAN TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞTİR          ***
29.  Türkiye diyanet vakfı tarafından yapılan yarışmada kimin şiiri 1. olmuştur
a.      bahattin Karakoç – beyaz dilekçe        ***
30.  tevhidin edebi terim olarak anlamı nedir?
a.      Allahın varlığına ve birliğne dair yazılan manzum ve mensur eserler        ***
31.  edebiyatta kaç tür tevhid vardır?
a.      2 türlü: tasavvufi-dini    ***
32.  manzum eserde salvele yerine aşağıdakilerden hangisi yer alır
a.       tevhid
b.      münaccat
c.       besmele
d.      nat                        ***
e.       hamdele
33.  mesnevilerde amma badu deyimi yerine aşağıdakilerden hangisi yer alır
a.      sebebi telifi kitab            ****
b.      faslul hirab
c.       nat
d.      kelimei tevhid
34.  Türk islam edebiyatında Hz. Peygamberin hayatını vasıf ve güzelliklerini mucizelerini anlatan; hadislerin kırk kadarını bir araya getirerek oluşturulan eserlere ne denir?
a.      Hadisi Erbain     ***
35.  Münacat hangi nazım şekilleriyle yazılmıştır?
a.      kaside gazel kıta mesnevi rubai            ***
36.  AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KENZİ MAHFİ TERKİBİNİN GEÇTİĞİ KUDSİ HADİSİN DAYANAĞI OLAN AYETTİR
a.      ZARİYAT          ***
b.      ŞURA
c.       ENAM
d.      HADİD
e.       RAHMAN
37.  KURANI KERİMDE ALLAH İSMİ İLK OLARAK HANGİ SUREDE YER ALMAKTADIR
a.       ARAF
b.      FATİHA  ***
c.       İHLAS
d.      BAKARA
e.       FİL
38.  MÜNACAT ANTOLOJİSİ ADLI ESER AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNE AİTTİR
a.       İSKENDER PALA
b.      CEMAL KURNAZ       ***
c.       İNCİ ENGÜNÜN
d.      NİHAT SAMİ BANARLI
e.       İBRAHİM ŞENER
39.  MUHİBBİ MAHLASIYLA ŞİİRLER YAZAN OSMANLI PADİŞAHI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR
a.       YAVUZ SULTAN SELİM
b.      KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN     ***
c.       FATİH SULTAN MEHMED
d.      IV MURAT E-II.OSMAN
40.  Allahtan bir şeyi dilemek için ona yalvarmak ve yakarmak için yazılmış nazım türü hangisidir?
a.      Münacat  ***

Not: Doğru cevaplar *** ile gösterilen şıklardır.
Alıntıdır: Hazırlayan Yağmur Karatepe, Fatma Köymen Hocalarımızdan Allah Razı Olsun.


Yorum Gönder

Yorum Gönder