-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İLH1010 TÜRK İSLÂM EDEBİYATI Ünite 9 Dinî Tür ve Konular Bizim Sınıf Etkinliği Soruları 25.Mayıs.2014.Pazar


İLH1010 TÜRK İSLÂM EDEBİYATI Ünite 9 Dinî Tür ve Konular Bizim Sınıf Etkinliği Soruları
Yağmur Karatepe, 25.Mayıs.2014.Pazar

1.Dinî edebiyatımızda bir kimsenin vefatı üzerine duyulan üzüntüyü ifade etmek üzere, ölenin meziyetlerini anlatmak suretiyle yazılan duygu yoğunluğu yüksek manzumelere ne denir?
a. Mersiye  ***
b. Maktel
c. Pendnâme
d. Menâkıbnâme

2.Mersiyelerin son bölümü genellikle …………… ve ……………... lerden meydana gelir.
Cvp: dua ve temenni

3- Ölenin arkasından söz söyleme geleneği İslamiyet öncesi  Türk şiirinde ……….. , Türk halk şiirinde ………. olarak isimlendirilmiştir. Boşlukları uygun şekilde tamamlayınız
a. maktel – mersiye
b. mersiye – maktel
c. ağıt – sagu
d. sagu – ağıt ***

4. Şeyhi, Sabit, Ahmet Paşa, Necati, Zati Baki, Fuzuli, Hayali, Taşlıcalı Yahya, Nevi, Naili ve Şeyh Galib.,

Yukarıda yazılmış şairlerden hangisi klasik edebiyatımızda mersiye yazmış önde gelen şairlerden biri değildir?
a. Ahmet Paşa
b. Fuzuli
c. Sabit ***
d. Şeyh Galip

5. Aşağıdakilerden hangisi klâsik edebiyatta mersiye yazılan kişiler arasında yer almaz?
A) Vezirler
B) Şeyhler
C) Peygamberler ***
D) Devlet büyükleri
E) Dost ve arkadaşlar

6. Aşağıdakilerden hangisi mersiyelerin muhtevasında yer alan konulardan biri değildir?
A) Dünyanın geçici olduğu
B) Vefat eden kişinin övgüsü
C) Feleğe sitem edilmesi
D) Ölümün, dünyanın bir düzeni olduğu ***
E) Duâ ve temenni

7. Maktel türünün en güzel örneğini “……………………………….” isimli eseriyle Fuzuli vermiştir. Boşluğu tamamlayınız
Cvp : Hadikatüs Süeda

8. Maktel türünün önemli eserlerinden olan Maktel-i Hüseyin kimin eseridir?
a. Fuzuli
b. Lamii Çelebi ***
c. Şeyh Galip
d. Necati

9. Ramazan ayı dolayısıyla şairlerin, Padişaha veya devlet büyüklerine yahut dostlarına sunmak amacıyla yazdıkları kaside nazım biçimindeki şiirlere ne ad verilir ?
a. Maktel
b. Zafername
c. Gazavatname
d. Ramazaniyye  ***

10. Edebiyatımızda Ramazan’a ait şiirler, hangi yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanmıştır?
a. XVI. Yy  ***
b. XVII Yy
c. XVIII Yy
d.  XV Yy

11. Sabit, Nazım, Nedim, Şeyh Galip, Enderunlu Fazıl ve Enderunlu Vasıf.

Yukarıda yazılmış olan şairlerden hangisi klasik edebiyatımızda Ramazaniyye türünün en güzel örneklerini veren şairlerden biri değildir?
a. Sabit
b. Şayh Galip ***
c. Nedim
d. Nazım

12. Ramazan öncesi ve sonrasında dini hayata mesafeli kişilerin, Ramazanın girmesiyle birlikte Ramazana özgü dindarlıkları şairlerin gözünden kaçmamıştır. Bu tip kimseler olarak ne olarak nitelendirilmiştir?
Cvp : “ramazan sofusu”

13. Düşmanlara karşı mukaddes değerler uğruna yapılan savaşların anlatıldığı eserlere ne denir?
a. zafername
b. fetihname
c. gazavatname ***

14. Tek bir savaş anlatılmışsa …………………… , birden fazla savaş anlatılmışsa …………………… şeklinde isimlendirilir.
a. gazaname – gazavatname ***
b. gazavatname – gazaname

15. Gazavatname türünün ilk örnekleri …………… edebiyatında görülür. 
a. Arap ***
b. Türk
c. Hint

16. İslam ve Türk ıslam devletlerinde fethedilen beldeleri, kazanılan zaferleri haber veren mektup ve fermanlarla bu fetihleri anlatan tarihi eserlerin genel adına ne ad verilir?
Cvp: Fetihname

17. Fetihnameler aşağıdakilerden hangisi ile anılmamıştır?
a. zafername
b. beşaretname
c. gazavatname ***
d. tehditname

18. Osmanlı Devletinde fetihler, büyük zaferler, özellikle hristiyan dünyasına karşı kazanılan başarılar “…………………..” kategorisinde değerlendirilebilecek fetihnamelerle İslam devletlerinin hükümdarlarına bildirilmekteydi. Boşluğu uygun şekilde tamamlayınız.
Cvp : Name-i hümayun

19.  Kıvami’nin Fetihname-i Sultan Mehmet’i
       Ahmed Sivasi’nin Miratül Ahlak’ı
       Sa’yi’nin Fetihname-i Bağdat’ı
       Muradi’nin Fetihname-i Hayrettin Paşa’sı
       Nabi’nin Fetihname-i Kamaniçe’si
     
Yukarıdakilerden hangisi Fetihname türü eserlere örnek değildir?
a. Muradi’nin Fetihname-i Hayrettin Paşa’sı
b. Ahmed Sivasi’nin Miratül Ahlak’ı ***
c. Kıvami’nin Fetihname-i Sultan Mehmet’i
d. Nabi’nin Fetihname-i Kamaniçe’si

20. Hz Adem’den Hz Muhammed’e kadar gelip geçen peygamberlerin hayat hikayelerinin anlatıldığı eserlere verilen isim nedir?
Cvp :Kısas-ı Enbiya

21. Kuran-ı Kerim’de kaç peygamberin adı geçmektedir?
a. 30
b. 28 ***
c. 25
d. 20

22. Aşağıdakilerden hangisi Arap edebiyatında yazılan ilk kısası enbiyalardan biri değildir?
a. Kisai’nin Kitabu Kısasıl Enbiya’sı
b. Salebi’nin Kısasül Enbiya’sı (Araisul-Mecalis)
c. Ahmet Cevdet Paşa’nın Kısası Enbiya ve Teravihi Hulefa ***

23.  Son dönemlerde yazılan Peygamber kıssalarının en meşhuru hangisidir?
a. Ahmet Cevdet Paşa’nın Kısası Enbiya ve Teravihi Hulefa  ***
b. Salebi’nin Kısasül Enbiya’sı (Araisul-Mecalis)

24. Bazı meslek sahipleri için yazılan biyografik eserlere verilen isim nedir?
Cvp: Tezkire

25. Veliler tezkiresi anlamına gelen “…………………………”  İslam velilerinin hayat hikayelerinin yazıldığı eserlerdir. Boşluğu uygun şekilde tamamlayınız.
Cvp: Tezkiretül evliya

26. Tezkiretül Evliya türünde yazılan ilk eser?
Cvp : Feridüddin Attar’ın Tezkiretül evliya

27. Tespit edilen ilk Tezkiretül evliya çevirisi XIV. yyda kime sunulmuştur?
a. Sakaryalı Ahmet Bey’e
b. Aydınoğlu Mehmet Bey’e  ***
c. Enderunlu Fazıl’a

28. Türk edebiyatında meşhur olmuş evliya tezkiresi Lami Çelebi’nin …………………. çevirisidir.  
a. Tezkiretü’l Evliya
b. Vikaye Tercümesi
c. Nefehatül Üns ***

29. …………......... , tasavvufun yaygınlaşmasıyla birlikte tarikat pirlerinin hayat hikayelerini ve kerametlerini müridlere anlatma ihtiyacından doğmuştur..
a. Tezkiretü’l Evliya
b. Menakıbname  ***
c. Cenkname
d. Gazavatname

30. Menâkıpnâmeler ……. yüzyılın başlarından itibaren Anadolu sahasında yazılmaya başlamıştır. Boşluğu uygun şekilde tamamlayınız
a. XVI. Yy
b. XV. Yy
c. XVII yy
d. XIV. Yy  ***

31. Kuranı Kerim ilk önce hangi dönemde Taberi Tefsiri esas alınarak Farsça’ya çevrilmiştir?
a. Maazoğulları
b. Samanoğulları ***
c. Özdemiroğlu

32. Kuranı kerim önce Samanoğulları döneminde kimin oluşturduğu bir kurul tarafından Farsçaya çevrilmiştir?
a. Emir Mansur b.Nuh un ***
b. Ahmet Caferoğlu’nun
c. Ebu’l Leys Semerkandi

33. Akaid alanında yazılan eserlerin en meşhuru hangisidir ?
a. Gülşehri’nin Manzum Kuduri Tercümesi
b. Kınalızade Ali Çelebi’nin Ahlak-i Alai’si,
c.  Muhyi i Gülşeni’nin Ahlakul Kiram’ı
d. Mehmet ılmi Efendi’nin Manzum Akaid’i  ***

34. Fıkıh alanında bilinen ilk manzum eser hangisidir ?
a. Şemseddin Ahmed Sivasi’nin Miratül Ahlak’ ı
b. Gülşehri’nin Manzum Kuduri Tercümesi ***
c. Mehmet ılmi Efendi’nin Manzum Akaid’i

35.  
- Namaz ibadetinden bahseden ………………………... ,             
- Orucun çeşitlerini ve faziletini anlatan ……………………. ,          
- Hacca dair bilgilerin yer aldığı  ………………………….. ,                        
- Miras konularının ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı ……………………… ,          

Fıkhın bazı konularında yazılan müstakil manzumeleri uygun şekilde sıralayınız.
a. Şurutü’s - Salat,  Fezalü’s - Sıyam, Manzume-i – Feraiz, Menasikü’ l - Hac
b. Fezalü’s - Sıyam, Menasikü’ l - Hac,  Şurutü’s - Salat,  Manzume-i - Feraiz
c. Şurutü’s - Salat,  Fezalü’s - Sıyam, Menasikü’ l - Hac, Manzume-i – Feraiz ***
d. Manzume-i – Feraiz, Menasikü’ l - Hac, Şurutü’s - Salat, Fezalü’s - Sıyam

36. Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olması gereken iyi huyları ve uzaklaşması gereken kötü huyların anlatıldığı müstakil eserlere örnek değildir?
a. Kınalızade Ali Çelebi’nin Ahlak-i Alai’si,
b. Şemseddin Ahmed Sivasi’nin Miratül Ahlak’ı
c. Muhyi i Gülşeni’nin Ahlakul Kiram’ı
d. Feridüddin Attar’ın Pendname’si ***

37. Hz Ali ve oğlu Muhammed Hanefiyye’nin katıldığı çeşitli savaşları anlatan dini destani mesnevilere ne ad verilir?
Cvp : Cenkname

38. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında 14.yy dan itibaren görülmeye başlanan cenknamelerin en önemli temsilcilerinden biri değildir ?
a. Yusufı Meddah
b. Zarifi Ömer Baba ***
c.Tursun Fakih
d. Kirdeci Ali

e. Begpazarlı Maazoğlu Hasan 

Miraç Kandili olması sebebiyle 38 soru ile kısa tuttuk bu akşam ki dersi, dualarınızda bu derslerin hazırlanmasında katkısı bulunan hocalarımızı da hatırlamanız dileğiyle tüm dualarınız Miraç Gecesi yüzü suyu hürmetine kabul olsun.
Alıntıdır: https://www.facebook.com/events/164895643708685/ den alıntıdır.
Paylaşan Yağmur Karatepe ve hazırlanmasında katkısı bulunan herkesten Allah Razı Olsun, Allah ilimlerini artırsın ki bizlere Allah Rızası için daha fazla katkıda bulunsunlar, İnşallah 
Yorum Gönder

Yorum Gönder