-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ 2010-2011 Final Soruları Soru-Cevap Etkinliği 15.Mayıs.2014.Perşembe


İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ  2010-2011 Final Soruları
Münevver Sayım  Soru-Cevap Etkinliği 15.Mayıs.2014.Perşembe

1. Düzenlema alanı dikkate alındığında fıkıh
kuralları için anandakilerden hangisi söylenemez?
A)    Kişilerin kendilerine dönük davranışlarını düzenler.
B)    Kişi ile diğer varlıklar arasındaki ilişkileri düzenler.
C)    Sadece insanlar arasındaki ilişkileri düzenler.
D)    Kişi ile toplum arasındaki ilişkileri düzenler.
E)     Kişi ile Allah arasındaki ilişkileri düzenler.

2. Aşagıdak¡lerden hangisi İslam hukukunun düzenleme alanını oluşturur?
A)    Beşerî ilişki biçiminde ortaya çıkan davranışlar
B)    Insan-eşya ilişkisi biçiminde ortaya çıkan davranışlar
C)    Bütün beşerî davranışlar
D)    Allah-insan ilişkisi biçiminde ortaya çıkan davranışlar
E)     Yalnızca hak-vecibe ilişkisi biçiminde ortaya çıkan davranışlar

3. Aşağıdakilerden hangisi Roma hukukunun İslam hukukunu etkilediği biçimindeki iddianın gerekçelerinden biri değildir ?
A)    Roma ve İslam hukuklarındaki bazı kurumların benzerliği
B)    Hz. Peygamberin Suriye seyahatleri esnasında Roma hukukunu öğrendiği
C)    İslam hukuku kaynaklarının Latince'ye çevrilmiş olması
D)    Beyrut ve İskenderiye'nin Müslümanlarca fethedilmiş olması
E)     Etkilemenin Yahudi ve Câhiliye hukuku yoluyla gerçekleştiği

4. Aşağıdak ilerden hangili hadis ehli (taraftarı) fıkıhçıların özelliklerinden biridir?
A)    Nasların insanların maslahatını gerçekleştirmeyi hedeflediğini savunmak
B)    Nas bulunmayan yerlerde ictihad etmekten kaçınmamak
C)    Hadislerin ve sahabe fetvalarının ezberlenip anlaşılmasına yoğunlaşmak
D)    Nasların akılla anlaşılabilir illetlere dayandığını savunmak
E)     Naslardan elde ettikleri prensipleri uygulamak

5. Müctehid imamlar döneminde sistemleştirmek amacıyla farazi fıkıh meselelerine özellikle hangi ekol tarafından yer verilmiştir?
A)    Hanbelî Ekolü
B)    Hanefi Ekolü
C)    Zahiri Ekolü
D)    Şafii Ekolü
E)     Maliki Ekolü

6- İmam Şâfii, rey yoluyla yapılan ictihadları hangi delille sınırlandırmıştır?
A)    Kıyas
B)    Istihsan
C)    Mürsel maslahat
D)    Medinelilerin Ameli
E)     Örf

7. Ahmed b. Hanbel'in, deliller hiyerarşisi içerisinde kıyastan bir öneki sırada yer verdiği delil hangisidir?
A)    Sünnet
B)    Sahabenin ihtilaf ettiği fetvalar
C)    Sahabenin ittifak ettiği fetvalar
D)    Kitâb
E)     Mürsel ve zayıf hadisler

8. Kur'an-ı Kerimde hamr (şarap) haram Kılınmış, rakı hakkında ise herhangi bir hüküm yoKtur Hamr'ın haram kılınmasındaki gerekçe iskar'dır (sarhoş edicilik)Muctehid iskar özelliğininrakıdada bulunduğunu ve bu konuda 'hamr' ile ortak bir gerekçeye sahip olduğunu tespit eder ve rakının da hamr g¡bi haram dduğu sonucuna ulaşır.

Yukarıda yapılan kıyasta asl , fer', illet ve aslın hükmü hangisidir?
ASL FER' İLLET ASLIN HÜKMÜ
A)    hamr iskar rakı rakının haramlığı
B)    rakı hamr iskar rakının haramlığı
C)    hamr rakı ıskar hamrın haramlığı
D)    rakı ¡Star hamr hamrın haramlığı
E)     ıskar hamr rakı hamrın Taramlığı

9. Aşağıdakilerden hangisi fikıh usulü ilminin hüküm teorisi kapsamında incelediği konulardan biri değildir?
A)    Tek tek fiillerin hükmü
B)    Hükmün tanımı
C)    Hüküm koyma yetkisinin kime ait olduğu
D)    Mükellef
E)     Hükmün kısımları

10. Aşağıdaki teklifi hükümlirder hangisi doğrudan bir istek içermemesi yönüyle diyerlerinden ayrılır?
A)    Farz
B)    Haram
C)    Mendub
D)    Mekruh
E)     Mübâh

11.Nasların sayıca sınırlı, hukuki ihtiyaç ve sorunların sınırsız denilebilecek sayı ve çeşitilikte olması aşağıdaki yöntemlerden hangisini kabulle aşılmıştır?
A)    Sahabî kavli
B)    Amel-i ehl-i Medine
C)    önceki Şeriatler
D)    ictihad
E)     Istıshab

12. Aşağıdaki konuların hangisinde hata yapan müctehid günahkâr olarak kabul edilmez?
A)    Vitir namazının vacipliği konusunda
B)    Orucun farziyyeti konusunda
C)    Sünnetin hüccet olduğu konusunda
D)    Evlenilmesi haram olan kişiler konusunda
E)     Farz namazların rekât sayıları konusunda

13. Müftülere yardımcı olmak gayesiyle yazılıp, fetva vermenin usulünü anlatan ve mezhebin sahih görüşünü belirlemeye kriter getirerek fetvalarda birliği temin etmeyi amaçlayan eser türü aşagıdahılerden hangisidir.?
A)    el-Fetâva'l-kübrâ
B)    Resmü'l-müftî
C)    Ebedü'l-kâdî
D)    el-Ahkamu's-Sultâniyye
E)     Kitâbu'n-nevazil

14. Aşağıdakilarden hangisi evlenme akdinin in'ikad (kuruluş) şartları arasında yer almaz?
A)    Meclis birliği
B)    Ehliyet
C)    Icâb ve kabûl uygunluğu
D)    İrâde beyânı
E)     Süreklilik

15. Aşağıdaki edebi türlarden hangisi özellikle devlet kavramı, devlet başkanı, devletin sistemi, teşkilatı, idari, mali ve kazâî yapısı gibi konuları ele almak üzere yazılmıştır?
A)    Ahkâm-ı sultaniye
B)    Kitâbu'l-harâc
C)    Nevâzil
D)    Şurût
E)     Edebü'l-kâdî

16.Hanefilere göre rehin hakkı hangi terimle ifade adilir?
A)    Mutlak milk
B)    Milkü'l-mut'a
C)    Milku'l-menfaa bilâ ayn
D)    Milkü'l-ayn bilâ menfa
E)     Milku'l-habs ve'l-yed

17. Buğday, arazi, para, kumaş, kullanılmış bir araba
Yukarıdaki beş adet mal türünün misli yada kıyami oluşlarına göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Kıyemî, mislî, kıyemî, mislî, mislî,
B)    Mislî, kıyemî, mislî, mislî, kıyemî
C)    Mislî, kıyemî, kıyemî, mislî, mislî,
D)    Mislî, mislî, kıyemî, mislî, kıyemî
E)     Kıyemî, kıyemî, mislî, mislî, kıyemî

18. Bazı İslam hukukçularının suçları had ve ta'rir biçiminde ikili: bazılarının da had. kısas ve ta'zîr biçiminde üçlü bir tasnife tabi tutmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Suçun şahsî davaya konu olup olmaması
B)    Suçun ta'zîr kapsamına girip girmemesi
C)    Suçla ihlal edilen hakkın niteliği
D)    Had terimine farklı anlamlann yüklenmesi
E)     Affın geçerli olup olmaması

19. İslam hukukunda evlendirme velayeti ile İlgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
A)    Evlendirme velayeti sadece ehliyetsizler ve eksik ehliyetliler ile ilgili bir müessesedir.
B)    Evlendirme velayetinin amacı, velayet altındakilerin menfaatlerini korumaktır.
C)    Hanefilerin dışındaki çoğunluk icbar velayetini, baba ve dedenin de dahil olduğu geniş bir kesime tanımıştır.
D)    Hanefîlere göre icbar velayetinin dayanağı bekâret, Şâfiîlere göre ise küçüklüktür.
E)     Fakihlerin çoğunluğuna göre bülûğ çağına gelmiş bir kız üzerinde icbar velayeti söz konusu değildir.

20. Islam ceza hukukunda "Allah hakkı” tabiri ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
A)    Can güvenliğine ilişkin haklar
B)    Mal güvenliğine ilişkin haklar
C)    Yalnızca belli kişi ya da kişilere ait haklar
D)    Kamusal (toplumsal) haklar
E)     Vücut bütünlüğüne ilişkin haklar

İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ  2010-2011 final cevaplar

İLH1008
1.      C
2.      E
3.      C
4.      C
5.      B
6.      A
7.      E
8.      C
9.      A
10.  E
11.  D
12.  A
13.  B
14.  D
15.  A
16.  E
17.  B
18.  D
19.  B

20.  D

Alıntıdır: Soruları hazırlayan www.medineweb.net ailesinden ve derleyen Münevver Sayım Hocamızdan Allah Razı Olsun.

Bu hizmet www.medineweb.net ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar


Yorum Gönder

Yorum Gönder