-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Destanlar - KPSS Özel


Altay - Yakut 
Yaradılış Destanı : Tanrının dünyayı ve insanları yaradılışını anlatır.

Sakalar Dönemi
Alp Er Tunga Destanı: M.Ö. VII.Saka hükümdarı ve kahramanı hakkında bilgiler
Şu Destanı: M.Ö. 330-327 Bu dönemde Saka hükümdarının adı şu idi.Türklerin iskender'le mücadelelerini ve geriye çekilmeleri anlatımaktadır

Hun Dönemi
Oğuz Kağan Destanı: M.Ö. 209-174 tarihleri arasında hükümdarlık yapmış olan Hun hükümdarı Mete'nin hayatı etrafında şekillenmiştir.

Köktürk Dönemi
Bozkurt Destanı: Dağın doruğu olan bu yere dağ kemeri anlamında "Ergene" kelimesiyle "dik" anlamındaki "Kon" kelimesini birleştirerek "Ergenekon" adını verdiler.

Ergenekon Destanı: MS VI. yüzyılın ikinci yarısı ve VII. yüzyıl Moğolların veya bazı kaynaklara göre Göktürklerin yaradılışına ilişkin hikâye.

Uygur Dönemi
Türeyiş Destanı: Eski Hun beylerinden birinin çok güzel iki kızı vardı. Bu bey kızları ile ancak Tanrıların evlenebileceğini düşünüyordu. Bu sebeble ülkesinin kuzey tarafında yüksek bir kule yaptırarak iki güzel kızını Tanrılarla evlenmek üzere buraya yerleştirdi. Bir süre sonra kuleye gelen bir kurdun Tanrı olduğu düşüncesiyle kızlar bu kurtla evlendiler. Bu evlenmeden doğan Dokuz Oğuzların sesi kurt sesine benzerdi.

Göç Destanı: Uygur Türkleri'nin anayurtlarından göçünü anlatır

Karahanlı Dönemi
Satuk Buğra Han Destanı: Hz. Muhammed kanatlı atı Burak'ın sırtında göklere yükseldiği "Mirâc Gecesinde" gök katlarında kendinden önceki peygamberleri görür. Bunlar arasında birini tanıyamaz ve Cebrail'e bunun kim olduğunu sorar.

Kazak-Kırgız Kültür Dâiresi
Manas: XI ile XII. Bazı varyantları 4oo.ooo mısra olan Manas destanı Türk-Bozkır medeniyetinin Kazak -Kırgız dâiresinin kültür belgeseli niteliğindedir

Türk-Moğol Kültür Dâiresi
Cengiz-name: Ortaasya'da yaşayan Türk boyları arasında XIII. yüzyılda doğup gelişmiştir.Orta Asya Türkleri arasında bir diğer adı da " Dâstân-ı Nesl-i Cengiz Han"dır. Cengiznâme Moğol hükümdarı Cengiz'in hayatı, kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak Cengiz'in oğulları tarafından idare edilen Türkler tarafından meydana getirilmiştir.

Tatar-Kırım
Timur
Edige: Bu destanda XIII yüzyılda Hazar denizi kıyısında kurulan Altınordu Hanlığının XV. yüzyılda Timurlular tarafından yıkılışı anlatılmaktadır.

Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı Dönemleri
Seyid Battal Gazi Destanı: Asıl destan, VIII. yüzyılda, Emevî'lerin hırıstıyanlarla yaptıkları savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiş Abdullah isimli bir kişiyle ilgili olarak doğmuştur.

Danişmend Gazi Destanı: Anadolunun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan, X11. yüzyılda sözlü olarak şekillenen X111. yüzyılda yazıya geçirilen islâmî Türk destanlarındandır.

Köroğlu Destanı: VI. yüzyılda Anadolu'da.Bu destanın kahramanı olan Ruşen Ali'nin ve babası Koca Yusuf'un Bolu Beyi ile olan mücadelelerini anlatır.
Yorum Gönder

Yorum Gönder