-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Fatma Nur Hocamızın BUGÜN Sabah BİZİM SINIFTA SORULAN SORULARDIR 03.Haziran.2014.Salı


Fatma Nur Hocamızın BUGÜN Sabah BİZİM SINIFTA SORULAN SORULARDIR
Fatma Nur ,03.Haziran.2014.Salı

CEVABINI TAKİP EDEMEDİĞİMİZ SORULARIN CEVABINI BİLENLER YORUMA SORU NOSU İLE YAZABİLİRLER
1-Hilye tarzının en tanınmış örneği olan Nahîfi'nin eserinin adı hangisidir?
a-Hilye
b-Hilye-i şerif
c-Hilyetü'l-envar *********
d-Hilye-i saadet
e-Hilye-i Resûlullah
2-Faslu'l hitabla eşanlamlı olarak kullanılan diğer ifade hangisidir?
a-Salvele
b-Münacat
c-Hamdele
d-Amma ba'd ********
e-Besmele
3-Emeviler döneminde devlet başkanının bütün resmi haberleşmelerini yürüten divana ne ad verilir?
A- dîvânu'r resail****
B- dîvânu'l harac
C- dîvânu'l- hatem
D- dîvânu'l-berid
E- dîvânu'l-müstegallat
4-Hangisi klasik tefsir ekollerinden değildir?
A- mu'tezili
B- ictimaî *****
C- şii
D- haricî
E- fıkhi
5-Emeviler döneminde hazine masraflarının hesabını tutan divana ne ad verilir?
A- dîvânu'n-nafakât
B- dîvânu'l haraç ********
C- dîvânu'l- hatem
D- dîvânu'l-berid
E- dîvânu'l-mezalim
6-Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinde hangisi bulunmaz?
a- Beşeri aşk *********
b- Peygamber sevgisi
c- Kıyamet
d- Cennet
e- Şeriat ve tarikat esasları
7-Tefsir geleneğine karşı olan akım hangisidir?
A- bilimsel tefsir ekolü
B- ictimai tefsir ekolü ********
C- çağdaş tefsir ekolü
D- konulu tefsir ekolü
E- klasik tefsir ekolü
8-Hangisi Allah c.c. ile ilgili edebi türlerden biridir?
a-Kaside
b-Münacat *********
c-Mesnevi
d-Kırk hadis
e-Na't
9-Türk-İslam edebiyatında dini türlerin içinde en çok eser verilen tür hangisini konu almaktadır?
a-Allah Tealâ
b-Hz. Muahmmed s.a.v****
c-Melekler
d-Din Büyükleri
e-Devlet Büyükleri
10-Bir velinin etrafında anlatılan menkabe veya kerametlerin anlatıldığı eserlere ne ad verilir?
a-Hamzaname 
b-Velayetname 
c-Cenkname
d-Gazavetname
e-Menakıbname *********
11-Aşağıdakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden değildir?
a) Yahya b. sellam
b) Taberi ********
c) Mukatil b. Süleyman
d) Ebu Ubeyde
e) Ferra
12-Mecazi anlamı hakiki anlama bağlayan bir bağ bulunmasına ne ad verilir?
A- istiare
B- alaka
*********
C- mecaz
D- teşbih
E- kinaye
13-Tevhidler genel olarak hangi edebi türde yazılmazlar?
a-Terkib-i bend
b-Kaide
c-Terci-i bend
d-Tuyuğ*****
e-Musammat
14-Gülşeni tekkelerinde zikir esnasında musiki eşliğinde okunan ilahilere ne ad verilir?
a-İlahi
b-Münacat
c-Âyin
d-Nefes
e-Tapuğ ******
15-Modernist yazarlar daha çok hangisini referansı alır?
a- Cebriyye
b- Kaderiyye
c- Eşariyye
d- Mutezile ******
e- Maturidiyye
16-Hangisi çağdaş tefsir ekollerinden dir?
A- fıkhi tefsir ekolü
B- konulu tefsir ekolü *****
C- işari tefsir ekolü
D- kelami tefsir ekolü
E-mu'tezili tefsir ekolü
17-Mealcilik hareketi ilk olarak hangisinde ortaya çıkmıştır?
a- Hint alt kıtası *****
b- Mısır
c- Ürdün
d- Türkiye
e- İran
18-Divan-ı Lügati't Türk adlı eserde hangisi bulunmaz?
a- Gazellere ait ilk örnekler ********
b- Dünya haritası
c- Çeşitli tarihi bilgiler
d- Sagu koşuk türlerinin ilk örnekleri
e- Arapça ve Türkçe sözcük
19-Şari'in mükellefi, yapıp yapma konusunda serbest bırakmasına ilişkin hitabına ne denir 
A- ibaha *******
B- kerâhe
C- icab
D- nedb
E- tahrim
20-Alevi-Bektaşi ve Melami şairlerin vahdet telkin eden ilahilerine ne ad verilir?
a-Ayin
b-Nefes*********
c-Tapuğ
d-Cumhur
e-Durak
21-Asr-ı Saadet" denen 4 büyük halife döneminin devlet şekline hangi ad verilmemiştir?
A- teokrasi
B- krallık
C- monarşi
D-aristokrasi*****
E- cumhuriyet
22-Elif-lam-mim'in Fatiha suresinin ilk ayeti nin kısaltması olduğunu savunan oryantalist hangisidir?
A-Regis Blachere*****
B-Nöldeke
C-Joseph Schacht
D-Loth
E-Aloys Sprenger
23-Mütebayin lafızların Türkçe karşılığı hangisidir?
A- çok anlamlılık
B- yakın anlamlılık
C- zıt anlamlılık
D- eşanlamlılık
E- ayrı anlamlılık *******
24-Münacatlar hangi yüzyıldan itibaren de Türk şiirinde kullanılmaya başlanmıştır?
a-10. Yüzyıl
b-16. Yüzyıl
c-13. Yüzyıl
d-15. Yüzyıl
e-12. Yüzyıl*****
25-Hangisi israili haberlerin çeşitlerinden değildir?
A- Yalan olduğu bilinenlerdir ki bunların tarihsel olarak nakledilmesi gerekir*****
B- Senedi sahih olup Kur'an'a ve sünnete muvafık olanlardır
C- Makbul haberler grubundan olanlar
D- Yalan oldu bilenlerdir
E- Sıhhatini tam olarak bilmediğimiz bu bakımdan ne kabul edebileceğimiz ne de reddedebileceğimiz rivayetler
26-Edebiyatımızda Ramazan'a dair şiirler, hangi yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanmıştır?
a-15. Yüzyıl
b--16. Yüzyıl****
c-10. Yüzyıl
d-13. Yüzyıl
e-12. Yüzyıl
27-Hangisi Kur'anı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin doğuşunu hazırlayan sebeplerden değildir?
a- Müslüman entellektüellerin batı dünyasındaki gelişmelerden etkilenmiş olmaları
b- Sünnet konusundaki müsbet yaklaşımların ortaya çıkması
*****
c- Öze dönüş söylemiyle kur an'a dönüşü dile getirmeleri
d- Kur an ın bütündür bir tarzda okunması gerektiği parçacı okumanın muhatab için bütüncül bir din oluşturmadığı
e-Bidatçiliğe, mezhepçiliği ve taklitçiliğe ve bunların bağlayıcılığına ka
28-Tefsirin kendisine malzeme sağladığı ve
Müslüman toplumlar için inanç yönüyle bir çerçeve
çizerek Allah, ahlak, siyaset vb.konularda
hükümler üreten ilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tefsir
b) Tarih
c) Fıkıh
d) Kelam*******
e) Hadis
29-Hangisi ictimai tefsir ekolünün olumsuz yönlerinden biridir?
A- körü körüne taklidi reddedip araştırma ve doğruyu bulma konusunda çaba gösterme
B- Kur an mesajına engel olan ilgisz ve faydasız bilgilerden, israiliyattan uzak durma
C- mezheplerin tesirinde kalmadan doğrudan ahkama ve mesaja yönelme
D-vahiy-vakıa ilişkisini büyük ölçüde gerçekleştir
E- pozitivizmin etkisinde kalarak akla gereğinden fazla önem verme*******
30-Osmanlı döneminde hangi padişah zamanında Arap ve Acem defterdarlığı adıyla yeni bir defterdarlık kurulmuştur?
A- Osman Gazi
B- Fatih Sultan Mehmet
C- ll. Selim 
D- Kanuni Sultan Süleyman******
E- Yavuz Sultan Selim
31-Ma'rifete ulaşmak için tutulan, bir takım kuralları ve esasları bulunan yola ne ad verilir?
a-Tekke
b-Tarikat*****
c-Zaviye
d-Nakşibendilik 
e-Halvetlik
TEŞBİH: belirli bir maksat icin aralarindaki ortak nitelikten dolayi bir seyi baska bir seye benzetmeye denir..
MECAZ:kelimenin hakiki anlamiyla arasindaki bir ilgiden ve hakiki anlamin kastedilmesine engel olan bir karineden dolayi hakikat anlamo disinda baska bir manada kullanilmasidir..
İSTİARE: benzerlik alakasindan ve hakiki anlamin kastedilmesine engel bir karineden dolayi, kelimenin hakiki anlaminin disinda kullanilmasidir..
KİNAYE: bir sozu hakiki manasi da kastedilebilecek sekilde hakiki anlamin disinda bir anlamda kullanilmasidir..
TERADÜF ise esanlamlilik anlaminda kullanilir
32-Şuara ve Kasas sûrelerin başlarındaki tâ-sin-mim'in Kur'an'a temiz olanlardan başkası nın dokunamayacağını bildiren Vakıa suresinin 79. ayetinin kısaltması olduğunu savunan oryantalist hangisidir?
A-Regis Blachere
B-Nöldeke
C-Joseph Schacht
D-Loth
E-Aloys Sprenger *****
33-Müşterek kelimelerin sahip olduğu farklı anlamlardan birinin Kur an da kullanıldığı yerlere ne ad verilir?
A-tezâd
B-vücuh
C-nezair*****
D-tekârüb
E-teradüf
34-Siyakın ıstılah manası hangisidir?
A- bir ifadenin etrafındaki birimler************
B- salmak
C- sevk etmek
D- göndermek
E- sürmek
35-Kur'an tercümelerinin Türkçe deki ilk basınları hangi dönemde gerçekleşmiştir?
a) Tanzimat fermanından sonra **************
b) Çok partili sisteme geçtikten sonra
c) Cumhuriyetin ilk yıllarında
d) Harf inkılâbından sonra
e) Matbaanın icadından sonra
36-Ledünni bilgi nasıl elde edilir?
A- zühd ve takva yolu ile
B- keşf ve ilham yolu *****
C- ilim ve bilim yoluyla
D- tefekkür ve tedebbür yolu ile
E- ibadet ve itaat yolu ile
37-Kur'an-ı Kerim de kaç yerde zekat kelimesi müstakil olarak geçer?
A- 33
B- 24
C- 22
D- 36
E- 28 *****
38-Hangisi dil merkezi Kur an ilimlerinden değildir?
A-ezdâd
B-teradüf
C-iştirak
D-kasem
E- sebeb-i nüzul ******
39-İslamiyetin iyiliğini anlatma, emir ve kötülükten sakındırma amacıyla yazılan eserlere ne ad verilir?
aNASihatname ****
b-Vasiyetname
c-Menâkıbnâme
d-Cenkname
e-Fetihname
40-Alimlere göre ne kadar ayetin nüzul sebebi vardır?
A- 200
B- 300
C- 500************
D- 600
E-700
41-Kadilkudat(Başkadılık) sistemi hangi dönemde kurulmuştur?
A- raşid halifeler dönemi
B- selçuklular dönemi
C- emeviler dönemi
D- memlüklüler dönemi
E- abbasiler dönemi****
42-İslam ve Türk-İslam devletlerinde fethedilen beldeleri kazanılan zaferleri haber veren mektup ve fermanlarla bu fetihleri anlatan tarihi eserlere hangi ad verilmez?
A- fetihname
B- tehditname
C- zafername
D- maktelname ********
E-beşaretname
43-Çağdaş tefsir ekolleri hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?
A- 18. yüzyıl öncesi
B- 18 yüzyıl sonrası
C- 19. yüzyıl öncesi
D- 19 yüzyıl sonrası ********E- 20. yüzyılda
44-Hangisi sufiye verilen isimlerden birisi değildir?
A- derviş
B- cânan ******
C- mürid
D- sâlik
E- cân
45-Hangisi vakıf yapılan eserlerin kuruluş gayeleri içinde bulunmaz?
A- ilmi gayeler
B- dini gayeler
C- sağlık gayeler
D- siyasi gayeler *******
E- sosyal gayeler
46-Hangisi Ku'ranın hidayet kitabı olduğu düşüncesinden hareketle mesajını doğrudan bütüncül olarak ulaştırma ve toplumdaki sosyal, siyasal ve kültürel sorunlara Ku'an dan çözüm üretmeyi amaçlayan akımın adıdır?
A- ictimaî tefsir akımı*****
B- bilimsel tefsir akımı
C- konulu tefsir akımı
D- işari tefsir akımı
E- kelami tefsir akımı
47-Huruf-ı mukatta'a Kur'an da kaç surede geçmektedir?
A- 26
B- 27
C- 28
D- 29****
E- 30
48-İlk askeri dîvân hangisi döneminde kurulmuştur?
A-Hz. Muhammed
B-Hz. Ebu Bekir
C-Hz. Ömer********
D-Hz. Ali
E-Hz. Osman
49-Çocuk mekteplerinin Hz.Ömer devrinde ortaya çıktığını söyleyen islâm alimi hangisidir?
A-Gazzali
B-Taberi
C-İbn Teymiyye
D-İbn Hazm ******
E-İmam Malik
50-Nefehatü'l-Üns adlı XVl. Yüzyıl eseri kime aittir?
A-Fuzuli
B-Hakani
C-Molla Cami *********
D-Eşrefoğlu Rumi
E-Dede Ömer Ruşeni
51-Hangisi tasavvufi-edebi türlerden değildir?
A-âyin
B-durak
C-semâi ********
D-nefes
E-tapuğ
52-Eğitim, öğretim alanında vakıf kuran ilk osmanlı padişahı hangisidir?
A- Fatih Sultan Mehmet 
B- Yıldırım Bayezid
C- Kanuni Sultan Süleyman
D- Orhan Gazi *******
E- l. Murad
53-Selçuklular döneminde mali ve idari işleri tefriş eden divana ne ad verilir?
A- divan-ı inşa
B- divan-ı â'lâ
C- divan-ı arz
D- divan-ı israf ***********
E- divan-ı istifa
54-Hangisi sıbyan mekteplerinde okutulan derslerden biri değildir?
A- dilbilgisi
B- gramer
C- hat
D- tasavvuf *******
E- Kur'an-ı Kerim
55-Muhibbi mahlasıyla şiir yazan padişahımız kimdir?
a.fatih sultan mehmet
b.yavuz sultan selim 
c .kanuni sultan sülyeman *****
56-Lami Çelebi tarafından farsçadan Türkçeye tercüme edilen Şerhul Esmail hüsna eseri kimindir?Mir Hüseyin eş Şirazi
57-Osmanlı devletinde ilk evkaf nâzırı kimdir?
A- Sinan Paşa****
B- Alâaddin Bey
C- Çandarlı Halil Paşa
D- Süleyman Bey
E- Çaka Bey
58-Kasideyi Bürde yi yazmak suretiyle Peygamberin affına mazhar olan şair kimdir
Kab b. Züheyr
59-Hangisi islam medeniyetinde orta ve yüksek düzeyde eğitim- öğretim yapan örgün kurumlarının ortak adıdır?
A-mekteb
B-küttâb ******
C-rüşdiye
D-idadi
E-medrese
60-Selçuklularda divan-ı istifa adındaki divandan sorumlu olan devlet adamına ne ad verilir?
A- Defterdar
B- İhtisab
C- Nezaret
D- Müstevfi****
E- Muhtesib
61-Birinden birşeyi ödünç almak" anlamına gelen kavram hangisidir?
A- istiare ********
B- mürsel 
C- teşbih
D- kinaye
E- karine
62-Mendub başlığı altında hükümlerden hangisi işlenemez?
A- müstehab
B- nafile
C- mübah****
D- sünnet
E- sünnet-i hüdâ
63-Hangisi semavi arızalardan değildir?
A- küçüklük
B- akıl hastalığı
C- ateh
D- sarhoşluk****
E- baygınlık
64-Kadikudat (Başkadılık) unvanını ilk alan hangisidir?
A- Ebu Yusuf ********
B- Ebu Muhammed 
C- Edu Hanife
D- Kadı Gavs
E- İmam Şafii
65-Bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça oluşturan unsura ne ad verilir?
A- şart
B- illet
C- manî'
D- sebeb
E- rükün ******
66-Vacip hangi açıdan tasnif edilmemiştir?
A- kitapla veya sünnetle sabit olması *******
B- eda edileceği vakit
C- miktarının belli olup olmaması
D- yerine getirmesi istenen mükellef
E- yapılması istenen fiilin belli olup olmaması
67-Hilye tarzının en tanınmış örneği olan Nahîfi'nin eserinin adı hangisidir?
a-Hilye
b-Hilye-i şerif
c-Hilyetü'l-envar **********
d-Hilye-i saadet
e-Hilye-i Resûlullah
68-Aşağıdakilerden hangisi kıraat metoduna delalet eden rivayet lafzıdır?
A- Kara Tü Fi Kitabı Fülan
B- Aradtü *******
C- A’tani
D- Vecedtü
E- Ecaze Li
69-Arap Edebiyatında savaşları ve bu savaşlarda gösterilen kahramanlıkları anlatan eserlere ne ad verilir?
a-Battalname 
b-Siyer
c-Siret
d-Gazavetname 
e-Megazi *******
70-Hadisin diğer hadislere aykırı
olması durumunda alacağı isim aşağıdakilerden
hangisidir?
A- Muallak
B- Müdrec
C- Mürsel
D- Mu’dal
E- Munker *****
71-Kınalızade Ali Çelebi'nin eserinin adı hangisidir?
a-Mir'atü'l Ahlak
b-Ahlaku'l Kiram
c-Vasiyetname
d-Ahlak-ı Alaî ******
e-Pendname
72-Hangisi sahabe döneminde nesh kelimesinin kullanıldığı anlamlardan değildir?
A- Mutlakın takyidi
B-Mücmelin beyanı
C-Muğlakın şerhi ******
D- Tahsis
E- Tedricilik
73-Nur Harmanı'nın yazarı hangisidir?
a-Necip Fazıl ******
b-Darendeli Osman Hulusi
c-Mustafa Fehmi Gerçeker 
d-Sezai Karakoç
e-Nuri Pakdil
74-Bir für-û fıkıh kitabında hangi konunun ele alınması beklenmez?
A- vakıf kurma işlemi
B- namaz ibadeti
C- avlanma ile ilgili dini kurallar
D- yenilip içilmesi yasak olan şeyler
E- Allah'a ve peygamberlerine iman *****
75-Kısaca "erbain" adıyla anılan Peygamberimizle ilgili tür hangisidir?
a-Mevlid
b-Mu'cizat-ı nebi
c-Kırk Hadis ***********
d-Esma-i hüsna
e-Münacat
76-Hangisi destansı menâkıbnâmelerden değildir?
a-Hamzaname
b-Cenkname 
c-Gazavetname
d-Velayetname ******
e-Battalname
Soruları bizle paylaşan Fatma Nur Hocam ve Fatma Köymen
Hocalarımızdan ve hazırlanmasında katkısı bulunan herkesten Allah Razı Olsun, Allah ilimlerini artırsın ki bizlere Allah Rızası için daha fazla katkıda bulunsunlar, İnşallah J
Yorum Gönder

Yorum Gönder