-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İlh1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti 2014 Bahar Dönemi Ara Sınav Çıkmış Soruları


İlh1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti 2014 Bahar Dönemi Ara Sınav Çıkmış Soruları


İLH1009AS2014 Soruları
İLH1009AS2014S01.   “O, İhtiyaçları zarurî/tabiî, hâcî ve kemâlî/tahsinîolmak üzere üçe ayırır. Ona göre ihtiyaçların bu sıralama doğrultusunda (yani çok, orta ve az derecede) giderilmesi kültür ve medeniyetin doğuşunu hazırlayan ana mekanizmadır. Sadece zarurî (doğal) ihtiyaçlarını karşılayan bir toplumda ne ilim ne sanat olur. İlimler ve sanatlar, son iki merhale içinde gelişme imkânı bulur ve medeniyet böylece ortaya çıkar.”
Bu görüş aşağıdaki İslam düşünürlerinden hangisine aittir?
Kültür ve medeniyetlere temel karakterlerini kazandıran şey
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumun tarihi
B) Tek başına toplumun dini hayatı
C) Tek başına toplumun içinde yaşadığı coğrafya
D) Toplumun aile yapısı
E) İçerdikleri kültür unsurları ve bunların kültür muhtevasındaki yeri, önemi ve birbiriyle olan ilişkileri

İLH1009AS2014S02.   Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde anlam birliği vardır?
A) Medeniyet-Hars
B) El-Hadâre - Kültür
C) Kültür - es-Sekâfe
D) Ümrân - Ekin
E) Ekin - et -Temeddün

İLH1009AS2014S03.   Millî kültürü meydana getiren din, ahlâk, hukuk, rasyonel faaliyetler, estetik, ekonomi ve teknik gibi unsurların değişik milletlerin ortak hayatında aldığı şekle medeniyet diyen Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Mümtaz Turhan
C) Bozkurt Güveç
D) Erol Güngör
E) İbrahim Kafesoğlu

İLH1009AS2014S04.   Varlıkların birbiriyle varlıklarının bilincine ilişkiye ne ad verilir?
A) Habersiz ilişki
B) Fizikî ilişki
C) Şuursuz ilişki
D) Geçici ilişki
E) Asosyal ilişki

İLH1009AS2014S05.   Kültür ve medeniyetlere temel karakterlerini kazandıran şey
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumun tarihi
B) Tek başına toplumun dini hayatı
C) Tek başına toplumun içinde yaşadığı coğrafya
D) Toplumun aile yapısı
E) İçerdikleri kültür unsurları ve bunların kültür muhtevasındaki yeri, önemi ve birbiriyle olan ilişkileri

İLH1009AS2014S06.   Islâm Medeniyeti aşağıdaki medeniyet miraslarının hangisinden hic faydalanmamıştır?
A) Bağdat’ta kurulan “Beytü’l -Hikme” de yapılan tercümelerle Hind mirasından.
B)Bâbil ve Hint medeniyetlerinden çizgiler taşıyan Sasânî(iran) mirasından.
C)Farklı ilişkilerle ulaştığı Güney Amerika mirasından.
D) Bizans İmparatorluğu ve daha önemlisi İskenderiye aracılığı ile Grek mirasından.
E) İçinde yaşadığı coğrafyanın kültür ve medeniyet mirasından.

İLH1009AS2014S07.   Aşağıdakilerden hangisi İslâm Medeniyetinin doğduğu medeni terkib ortamlarından biri değildir?
A) Konfüçyus, Lao-Tze ve halefleriyle öne çıkan Çin ve komşularının Uzak Doğu terkibidir.
B) Upanişadlar, Buda ve Mahâvira devirleri ile öne çıkan bütün Amerika kıtası boyunca uzanan Amerika terkibidir.
C) Nil’den Amuderya’ya kadar uzanan ve peygamberî geleneklere kaynak olan Bereketli Hilal bölgesinin Sâmî-İran terkibidir.
D) İslâm medeniyeti, birbirlerine paralel gelişme gösteren ticaret, sanat, din ve bilimde karşılıklı etkileşim içinde olan ve hatta ortak mirasları paylaşan dört temel medenî terkibin tarih alanı içinde doğmuştur.
E) Anadolu’dan İtalya’ya kadar Kuzey Akdeniz boyunca uzanan, Thales, Sokrat, Plato ve arkadaşlarının yetişmiş olduğu terkibe Avrupa terkibi denir.

İLH1009AS2014S08.   “İslâm, insanlığın en büyük medeniyet projesidir. Hz. Peygamber bu projeyi uygulamaya risâlet göreviyle birlikte başlamıştır. Öncelikle zihinleri ve kalpleri medenîleştirmeyi hedeflemiştir. Hicretle beraber Yesrib’in adını Medine’ye çevirmek suretiyle de İslâm’ın medeniyet yürüyüşünü başlatmıştır. Allah’ın yeryüzünde en iyi temsil edilebildiği coğrafya en medenî coğrafya, Allah’ı en iyi temsil edilebilen toplum da en medenî toplumdur. Bu bağlamda bütün İlâhî dinler bir din olduğu kadar da birer medeniyettir.”
Paragrafa göre anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Peygamber Medine’nin adını Yesrib’e çevirmek suretiyle İslâm’ın medeniyet yürüyüşünü başlatmıştır.
B) Hz. Peygamber İslâm’ın medeniyet projesini yirmili yaşlarında iken planlamıştır.
C) İlâhî dinler sadece birer din öğretisidir, medeniyetlere temel olmazlar.
D) Hz. Peygamber sadece din getirmiş bir medeniyet temeli atmamıştır.
E) Allah’ı yeryüzünde iyi temsil edilebilen toplum medenî toplumdur.

İLH1009AS2014S09.   Aşağıdakilerden hangisi Islâm Medeniyetinin temel kaynaklarından biri değildir?
A) İslâm öncesi Mekkelilerin dinî inançları
B) İslâm dini
C) Kur’ân-ı Kerim
D) Hz. Muhammed’in hayatı
E) Vahiy ve Sünnetler

İLH1009AS2014S10.   Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyetinin özüyle ilgili doğru bir ifadedir?
A) Dünyayı sevmenin ölçüsünü, Batı medeniyeti İlâhî ahlâkın disipline ettiği bir dünya arzusu ile sınırlarken İslâm medeniyeti bu sınırlılığı kaldırır.
B) İslâm medeniyetinin özünü oluşturan en önemli unsurlardan biri de bir şekilde ekonomik güç elde etme hedefidir.
C) İslâm medeniyetinin özünü oluşturan en önemli unsurlardan biri de dünyevî güç ve zenginliği ele geçirmedir
D) İslâm medeniyeti insanı ne ilahlaştırır ne de alçaltır. Onu âit olduğu en güzel yere yerleştirir.
E) Ahlâkî sınırları kaldırmış medeniyetler çok daha kısa zamanda gelişme ve büyüme imkanına sahip olmuşlar ve bütün insanlığı mutlu etmişlerdir.

İLH1009AS2014S11.   Ispanya'nın fethi esnasında oradaki gayr-i müslimlere nasıl davranıldığı
aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?
A) Ülkeden çıkarılarak
B) Zorla müslümanlaştırılarak
C) Erkekleri öldürerek
D) Hoşgörüyle
E) Köle olarak çalıştırarak

İLH1009AS2014S12.   XV. ve XVI. asırlara niçin Türk asrı’ denilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Askerî teşkilatta sağladıkları başarı
B) Mısır’ın alınması
C) Halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesi
D) Osmanlı Devleti’nin çok geniş sınırlara ulaşması
E) Osmanlı ilim adamlarının ilimde sağladıkları başarı

İLH1009AS2014S13.   İslam ülkelerinde büyük önem kazanmış sosyal ve ekonomik hayat üzerinde derin tesirler icra etmiş olan dinî ve hukukî kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadaka
B) Cami
C) Medrese
D) Hisbe
E) Vakıf

İLH1009AS2014S14.   İslam Medeniyetinde insan haklarının korunmasında büyük rol oynayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadılık
B) Mezalim
C) Devlet
D) Şeyhülislamlık
E) Toplum

İLH1009AS2014S15.   Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nin konusudur?
A)insan Hakları
B)Cihad
C)Kadın hakları
D)Çocuk Hakları
E)Hayvan Hakları

İLH1009AS2014S16.   Selçuklu Sultanları, ilme itibarlarını, âlimlere de desteklerini hemen her alanda göstermişler ve bunun bir neticesi olarak birçok alanda önemli ilim adamları yetişmiştir. Buna göre aşağıdaki âlimlerden hangisi, ihtisas alanı itibariyle diğerlerinden farklıdır?
A) İbn Hassul
B) Ebu Tahir Hâtunî
C) Cüveynî
D) ¡bnBibî
E) Kerimüddin Mahmud Aksaray!

İLH1009AS2014S17.   aşağıdakilerden hangisi maveraünnehir bölgesinde kurulan ilim merkezlerinden biri değildir?
A) Kaşgar
B) Buhara
C) Semerkant
D) Fustat
E) Balasagun

İLH1009AS2014S18.   İslâm bilimi, felsefesi ve kültürünün Batı’ya tesirleri arasında aşağıdakilerden hangisi bir faktör olarak savılamaz?^
A) Endülüs, Sicilya ve Balkanlardaki İslam varlığı
B) Yahudi tercümanlar
C) Dönemin Müslüman âlimlerinin eserlerini yabancı dillerde kaleme alması
D)Hint ticaret yollarının aranması
E)Haçlı seferleri

İLH1009AS2014S19.   Aşağıdaki alimlerden hangisi filologdur?
A) Ebubekir Râzi
B) Ebu Ubeyde
C) İbn Sinâ
D) Seyyid İsmail Cürcânî
E) Hacı Paşa

İLH1009AS2014S20.   “İslâm Medeniyeti” kavramını en ivi şekilde aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar?
A) Müslüman halkların günlükyaşamlarını ifade eden bir tanımdır.
B) Hz. Muhammed’in içerisinden çıktığı Arap toplumunun dinî, İlmî ve kültürel ürünlerinin tamamına verilen isimdir.
C) Müslüman halkların herbirinin kendi kültürel ve geleneksel hayatlarını sürdürmesi anlamındadır.
D) Müslüman milletlerin kendi milli ve kültürel özellikleri ile Kur’ân ve Sünnetin ışığında kendi medeniyetlerini bütünleştirerek meydana getirdikleri olgudur.
E) Müslümanların tarih boyunca ortaya koyduğu sanatve mimari eserlerin bütününü anlatmak için kullanılan birtanımdır
İLH1009AS2014 Cevapları

İLH1009AS2014S01.   A
İLH1009AS2014S02.   C
İLH1009AS2014S03.   A
İLH1009AS2014S04.   B
İLH1009AS2014S05.   E
İLH1009AS2014S06.   C
İLH1009AS2014S07.   B
İLH1009AS2014S08.   E
İLH1009AS2014S09.   A
İLH1009AS2014S10.   D
İLH1009AS2014S11.   D
İLH1009AS2014S12.   E
İLH1009AS2014S13.   E
İLH1009AS2014S14.   B
İLH1009AS2014S15.   A
İLH1009AS2014S16.   C
İLH1009AS2014S17.   D
İLH1009AS2014S18.   C
İLH1009AS2014S19.   B
İLH1009AS2014S20.   D

bu hizmet www.medineweb.net ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar.

Paylaşan Zeynep Özyiğit Belgin Hocamızdan
ve hazırlanmasında katkısı bulunan herkesten Allah Razı Olsun,
Allah ilimlerini artırsın ki bizlere Allah Rızası için daha fazla katkıda bulunsunlar, İnşallah :)
Yorum Gönder

Yorum Gönder