-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İlh1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti 2012 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Soruları


İlh1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti 2012 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Soruları


İLH1009DS2012 Soruları
İLH1009DS2012S01.   Maddî kültür unsurları arasında dikkat çeken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik değer
B) El emeği
C) Fiziki yapı
D) Kullanışlılık
E) Teknoloji

İLH1009DS2012S02.   Medeniyet kavramını ilk defa aşağıdaki hangi ülkede kullanılmaya başlanmıştır?
A) İtalya
B) Ingiltere
C) Almanya
D) Fransa
E) Hollanda

İLH1009DS2012S03.   İdeal bir yönetimin şekillenmesinde rol oynayan siyaset düşünürleri hangi tür eserleri meydana getirmişlerdir?
A) Ahlâkî eserler
B) Siyasetnâme türü eserler
C) Tasavvufî eserler
D) Fıkhî eserler
E) Tarihî eserler

İLH1009DS2012S04.   İslâm Kültür ve Medeniyeti'nin en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kur'ân
B) Sünnet
C) Hint medeniyeti
D) Rama medeniyeti
E) Mısır medeniyeti

İLH1009DS2012S05.   İslâm-Türk medeniyeti tarihinde muallim-i sânî unvanı alan âlim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Câbir
B) Fârâbî
C) Harezmî
D) Maturidî
E) Ebu Ubeyde

İLH1009DS2012S06.   I. Tirmizî
II. Buharî
III. Nesâî
Yukarıdaki âlimlerden hangilerinin eserleri Kütüb-i S itte de yer alır?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve II
D)II ve III
E)I, II ve III

İLH1009DS2012S07.   Hz. Osman'ın halife seçimi hakkında
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hz. Osman bütün vatandaşların oy verme hakkı olduğu bir seçimle halife oldu.
B) Hz. Osman Medine'yi işgal eden isyancıların istek ve baskılarıyla halife oldu.
C) Hz. Osman Hz. Ömer'in belirlediği şûranın kendisini seçmesiyle halife oldu.
D) Hz. Osman askerî bir darbe sonunda halife oldu.
E) Medineliler Hz. Osman'ın halifeliğini hiç benimseyemediler.

İLH1009DS2012S08.   Hz. Peygamber'in siyasî liderliği veya devlet
başkanlığı hakkında aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Medineli Evs ve Hazreç kabileleri Akabe biatında Hz. Peygamber'in siyasî liderleri olmasını reddetmişler onu sadece peygamber olarak kabul etmişlerdi.
B) Hz. Peygamber Müslüman, Yahudi ve
Putperestleri, "kavmiyetçilik" altında birleştirdi.
C) Hz. Peygamber daha Mekke'de iken
Mekkelilerin ısrarlı talepleri sonucu devlet başkanı olmuştu.
D) Hz. Peygamber Medine'de, Müslüman,
Yahudi ve Putperestleri, anayasal vatandaşlık, ülkedaşlık çerçevesinde birleştirdi.
E) Medineli Yahudiler Medine Sözleşmesine Hz. Peygamber'in siyasî liderliğini kabul etmediklerini bir madde olarak koydurdular.

İLH1009DS2012S09.   Hz. Hasan'ın Muaviye ile yaptığı anlaşmaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hz. Haşan ve ailesi daha sonra hilâfette hak iddia etmeyecek.
B) Muaviye'den sonra halifeyi şûra seçecek.
C) Muaviye'den sonra Hz. Haşan halife olacak.
D) Hz. Hasan'a devlet bütçesinden tahsisat/maaş verilmeyecek.
E) Muaviye, Hz. Haşan taraftarlarından intikam alabilecek.

İLH1009DS2012S10.   Vakıf kurumlarının kuruluş ve işleyişiyle ilgili bilgi veren belgeye ne ad verilir?
A) Vakfiye
B) Ferman
C) Kitabe
D) Sikke
E) Hazire

İLH1009DS2012S11.   Aşağıdaki sosyal müesseselerden hangisi "imaret" teriminin eşanlamlısıdır?
A)Mektep
B)Arasta
C)Aşevi
D)Tâbhane
E)Bimârhâne

İLH1009DS2012S12.  
I.Askeri görünümlü, korunaklı yapılardır.
II.Ticaret kervanlarının konakladığı yapılardır.
III.Yoksul ve muhtaçların konakladığıyapılardır.
IV.Hastaların hastalık süresinde karantinaaltına alındığı yapılardır.
V.Kervan yolları üzerine inşa edilmiş olanyapılardır.

"Ribat"la ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) IV ve V
B) I, II ve V
C) I, III ve IV
D) 
I, IVveV
E) II, III ve IV

İLH1009DS2012S13.   "Öşür Vergisi" aşağıdakilerden hangisinden alınır?
A) Ticaret malından
B) Sahip olunan hayvan sayısından
C) Yer altı zenginliklerden
D) Ziraî mahsullerden
E) Savaşlarda elde edilen ganimetlerden

İLH1009DS2012S14.   İslâm dünyasında ilk, divan teşkilâtı hangi dönemde kuruldu?
A) Ebu Cafer el-Mansur döneminde
B) Hz. Ebubekir'in halifeliği döneminde
C) Abdülmelik b. Mervan döneminde
D) Hz. Ömer'in halifeliği döneminde
E) Hz. Peygamber döneminde

İLH1009DS2012S15.   Osmanlı malî teşkilâtının başında bulunan görevliye ne ad veriliyordu?
A)Defterdar
B)Mal müdürü
C)Emin
D)Müşrif
E)Muhtesib

İLH1009DS2012S16.   Tanzimat dönemi sonrasında Osmanlı sıbyan mektepleriyle birlikte modern anlamda ibtidâî mekteplerin açılmasını öngören "Maarif-i Umûmiye Nizâmnâmesi" hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
A) 1867
B) 1868
C) 1869
D) 1870
E) 1871

İLH1009DS2012S17.   Osmanlı medreselerinde öğrenim gören öğrencilere ne ad verilirdi?
A)Halife
B)Dânişmend
C)Muallim
D)Müderris
E)Muid

İLH1009DS2012S18.   Orhan Gazi tarafından İznik'te 1330-1331 yıllarında kurulan Mk, Osmanlı medresesinde görev yapan ilk, müderris aşağıdakilerden hangisidir?
A) Molla Fenan
B) Kadızâde-i Rumî
C) Molla Yegân
D) Taceddin-i Kürdi
E) Davud-ı Kayseri

İLH1009DS2012S19.   "Şuhudu'l-hâl" kavramıyla kastedilmek istenen aşağıdakilerden hangisi?
A)Mahkemede bilirkişilik de yapan heyeti
B)Yalancı şahitler
C)Mahkemedeki duruşmayıkaydakâtipler
D)Mübaşirler
E)Olayın görgü tanıkları

İLH1009DS2012S20.   İslâm medeniyetinde adlî teşkilât içinde görev yapan kadıların, öncelikle bilmesi gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kur'ân
B) Sünnet
C) Edebiyat
D) Icma
E) Kıyas

İLH1009DS2012S21.   Abbasiler devrinde hukuk sisteminde yaygın durumda olan yalancı şahitlik sorununu tamamen ortadan kaldıran kadı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadı Şüreyh
B) Kadı Yusuf
C) Kadı İbn Mesruk
D) Kadı Gavs
E) Kadı Muhammed

İLH1009DS2012S22.   Osman Gazi tarafından Hk kez kadılık görevine getirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Davud-ı Kayseri
B) Şeyh Edebali
C) Alâeddin Bey
D) Molla Fen art
E) Dursun Fakih

İLH1009DS2012S23.   Emevi ordusunun temelini oluşturan nizami ve daimi statüdeki muvazzaf ücretli askerlere ne ad verilir?
A) Mütezika
B) Kurdûs
C) Ha mis
D) Ta İta
E) Sâkatü'l-ceyş

İLH1009DS2012S24.   Emevi ordusunun ortasında ve başkomutanın emrinde savaşan merkezi birliklere ne ad verilir?
A) Meyse re
B) Mukaddeme
C) Kalbü'l-ceyş
D) Meymene
E) Sâkatü'l-ceyş

İLH1009DS2012S25.   Alaaddin Keykubad devrinde Karadeniz donanmasıyla Kırım'ı fetheden komutan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çaka Bey
B) Baltaoğlu Süleyman Bey
C) Kemal Reis
D) Hüsamettin Çoban Bey
E) Aydınoğlu Umur Bey

İLH1009DS2012S26.             Mancınık denilen kuşatma silahı ilk kez hangi devirde kullanılmıştır?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Osman
C) Hz. Ali
D) Hz. Ebubekir
E) Hz. Muhammed
İLH1009DS2012 Cevapları

İLH1009DS2012S01.   E
İLH1009DS2012S02.   D
İLH1009DS2012S03.   B
İLH1009DS2012S04.   A
İLH1009DS2012S05.   B
İLH1009DS2012S06.   E
İLH1009DS2012S07.   C
İLH1009DS2012S08.   D
İLH1009DS2012S09.   B
İLH1009DS2012S10.   A
İLH1009DS2012S11.   C
İLH1009DS2012S12.   B
İLH1009DS2012S13.   D
İLH1009DS2012S14.   E
İLH1009DS2012S15.   A
İLH1009DS2012S16.   C
İLH1009DS2012S17.   B
İLH1009DS2012S18.   E
İLH1009DS2012S19.   A
İLH1009DS2012S20.   C
İLH1009DS2012S21.   D
İLH1009DS2012S22.   E
İLH1009DS2012S23.   A
İLH1009DS2012S24.   C
İLH1009DS2012S25.   D
İLH1009DS2012S26.   E


bu hizmet www.medineweb.net ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar.

Paylaşan Fazilet Çakır Yavuz Hocamızdan
ve hazırlanmasında katkısı bulunan herkesten Allah Razı Olsun,
Allah ilimlerini artırsın ki bizlere Allah Rızası için daha fazla katkıda bulunsunlar, İnşallah :)
Yorum Gönder

Yorum Gönder