-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İlh1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti 2013 Bahar Dönemi Ara Sınav Çıkmış Soruları


İlh1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti 2013 Bahar Dönemi Ara Sınav Çıkmış Soruları


İLH1009AS2013 Soruları
İLH1009AS2013S01.   İslam medeniyetinin bilinebilir ve analiz edilebilir ya da tarif edilebilir özünü oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelenek
B) Tevhid
C) Naat
D) Teknoloji
E) Görenek

İLH1009AS2013S02.   Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
A) Toplumsal bir ürün olması
B) İhtiyaçları giderici bir özelliğe sahip olması
C) Sürekli değişme göstermesi
D) Dışarıdan aldığı unsurlar konusunda seçici olması
E) Kazanılmış davranışlar topluluğu olması

İLH1009AS2013S03.  
I. Anne ile çocuk arasındaki
II. Bilgisayarla masa arasındaki
III. Ateşle duman arasındaki
Yukarıdakilerden hangileri sosyal ilişkilere örnek olarak verilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnızll
C) Yalnızlll
D) İveli
E) II ve III

İLH1009AS2013S04.   Manevî kültür unsurlarının en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Din
B) Ahlâk
C) Dil
D) Hukuk
E) Eğitim

İLH1009AS2013S05.  
I. insan
II. Toplum
III. Coğrafi çevre
Yukarıdakilerden hangileri medeniyetin doğuşunda etkili olan unsurlardandır?

A) Yalnız I
B) Yalnızll
C) İveli
D) II ve III
E) I, II ve III

İLH1009AS2013S06.   Hıristiyanlığın yaratılıştan kıyamete kadar genel tarihinin çizildiği ve Batı Avrupa dünya görüşünün temellerinden birini oluşturan “Tanrı Devleti” adlı eser
aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
A) Descartes
B) Augustinus
C) Aristoteles
D) Sokrates
E) Gorgias

İLH1009AS2013S07.   Tarih felsefesi ve sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bodley
B) Ibn Haldun
C) Huntington
D) Yusuf Has Hacib
E) lbn-i Sina

İLH1009AS2013S08.   Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Bir topluluğun yaşama tarzıdır.
B) İnsanın tabiatı ve kendini idare etme yolu ile bizzat meydana getirdiği eserdir.
C) Bir toplulukta örf ve adetlerden, davranış tarzlarından, teşkilat ve tesislerden kurulu ahenkli bütündür.
D) Yaşanan çevre ile fert arasında var olan düşüncelerin, zevklerin, alışkanlıkların ortaklığıdır.
E) Geçmişten gelen sadece maddi değerlerin toplamıdır.

İLH1009AS2013S09.   Cahiliye döneminde Mekke de kasten işlenen ve cezası kısas olan suçların dışında kalan suçlar için tazminat ödetme ve miktarını tespit etme görevine ne ad verilir
A) Kasame
B) Eşnak
C) Tard
D) Ferrâş
E) Mevâlî

İLH1009AS2013S10.   Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin merkezi toplanma, istişare ve karar alma meclisidir?
A) Divânü’l Mezzalim
B) Divânü’l Ceyş
C) Dâru’l Işraf
D) Divânü’l Ezimme
E) Dâru’n Nedve

İLH1009AS2013S11.   Islâm medeniyetinin doğuşunu, gelişmesini ve şekillenmesini sağlayan en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islâm dininin ilme verdiği değer
B) Islâm dininin katı tutumu
C) Islâm dininin bölgede egemen din olması
D) Islâm dininin getirdiği kurallar
E) Islâm dininin geniş bir coğrafyaya yayılmış olması

İLH1009AS2013S12.   Bir gün bir Musevi Hz. Muhammed'e gelir; ileri gelen erkândan birisinin kendisinin dinî hislerini incittiğini ve Muhammedin Musa'dan üstün bir peygamber olduğuna dair bir ifade de bulunduğunu söyler. Peygamber o zata dönerek der ki, böyle bir şey sövlememelivdin, başkalarının itikadına saygı göstermek gerekir.
Buna göre Hz. Muhammed’in vurgulamak istediği değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağlanma
B) Sevgi
C) Hoşgörü
D) Tolerans
E) Adalet

İLH1009AS2013S13.   Osmanlı dünyasında çeşitli sebeplerden dolayı sıkıntıya düşen insanların haklarını korumak ve onlara yardım etmek üzere teşkilatlanmış kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vakıf
B) Divan
C) Medrese
D) Külliye
E) Lonca

İLH1009AS2013S14.   Dünya medeniyeti tarihi kaçıncı asırdan itibaren başlamıştır?
A) VII.
B) VIII.
C) IX.
D) X.
E) XI.

İLH1009AS2013S15.   Semerkant’ta imal edilmeye başlanan kâğıdın daha sonra tüm İslâm dünyasına yayılması aşağıdaki hangi olaydan sonra olmuştur?
A) Uşi Antlaşması
B) Mekke’nin Fethi
C) Bedir Savaşı
D) Talaş Savaşı
E) Kasr-ı Şirin Antlaşması

İLH1009AS2013S16.   Türk uygarlık tarihinde “Bilgin Hükümdarlar” olarak bilinen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selçuklular
B) Karahanlılar
C) Timurlular
D) Uygurlar
E) Memluklar

İLH1009AS2013S17.   Islâm medeniyetinin oluşum ve gelişimi
aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A) Müslümanların Kuzey Afrika ve Asya'nın batısını fethetmesiyle
B) Kur’an'ın çoğaltılmasıyla
C) Kur'an’ın ayetlerinin toplatılıp kitap haline getirmesiyle
D) Hz. Muhammed’in kendisine bildirilenleri insanlara tebliği ile
E) Batılı kaynakların tercüme edilip Arapçaya çevrilmesiyle


İLH1009AS2013S18.   Fizik alanında araştırmaları olan, optik ve göz hastalıkları konusunda Batıya öğretmenlik yapmış, fotoğraf makinesinin esasını teşkil eden karanlık odayı keşfeden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genceli Nizamî
B) lbn Sina
C) Ebu’l Kasım
D) Kahireli Ibnü’l-Heysem
E) lbn Haldun

İLH1009AS2013S19.   Türkçe’nin güzelliklerini, yabancılara özellikle de Araplara göstermek için kaleme alınan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Siyasetname
C) Divânu Lügati’t Türk
D) Atabetü'l Hakayık
E) Divan-ı Hikmet

İLH1009AS2013S20.   Islâm medeniyetinin Avrupa’ya Hk defa adım atmasına aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?
A) Sicilya’nın IX. asırdan XI. asrın sonlarına kadar Müslümanlarca idare edilmesi
B) Haçlı seferleri
C) Italyan’ın liman şehirlerine ticaret yapılması
D) İspanyanın Müslümanlarca fethedilmesi
E) İlmî sahada Müslüman Türk âleminin Batıyı XII. yüzyıldan itibaren etkilemesi


İLH1009AS2013 Cevapları

İLH1009AS2013S01.   B
İLH1009AS2013S02.   E
İLH1009AS2013S03.   A
İLH1009AS2013S04.   C
İLH1009AS2013S05.   E
İLH1009AS2013S06.   B
İLH1009AS2013S07.   B
İLH1009AS2013S08.   E
İLH1009AS2013S09.   B
İLH1009AS2013S10.   E
İLH1009AS2013S11.   A
İLH1009AS2013S12.   C
İLH1009AS2013S13.   A
İLH1009AS2013S14.   A
İLH1009AS2013S15.   D
İLH1009AS2013S16.   C
İLH1009AS2013S17.   D
İLH1009AS2013S18.   D
İLH1009AS2013S19.   C
İLH1009AS2013S20.   D
bu hizmet www.medineweb.net ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar.

Paylaşan Zeynep Özyiğit Belgin Hocamızdan
ve hazırlanmasında katkısı bulunan herkesten Allah Razı Olsun,
Allah ilimlerini artırsın ki bizlere Allah Rızası için daha fazla katkıda bulunsunlar, İnşallah :)
Yorum Gönder

Yorum Gönder