-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İlh1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti 2013 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Soruları

İlh1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti 2013 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Soruları


İLH1009DS2013 Soruları
İLH1009DS2013S01.   “Kültürü, bir halkın yaşama tarzıdır” şeklinde tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) C. VVissler
B) E. Sapir
C) A. Young
D) R. Thurnwald
E) R.M. Maclver

İLH1009DS2013S02.   Kur’an’ı Kerimde “Ümmü’l-Kura” olarak geçen bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taif
B) Kudüs
C) Bağdat
D) Mekke
E) Şam

İLH1009DS2013S03.   Müslüman Araplar İslâmiyet'i İspanya’ya kaç yılında getirmişlerdir?
A) 710
B) 711
C) 712
D) 713
E) 714

İLH1009DS2013S04.   Uygur harfleri ile Türkçe olarak Edip Ahmed Mahmut Yükneki tarafından kaleme alınan nasîhatnâme türündeki eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atebetül Hakâyık
B) Kutadgu Bilig
C) Divânu Lügati’t Türk
D) İhsâu’l Ulûm
E) Keşfü’z-Zünûn

İLH1009DS2013S05.   İdari ve siyasi yapılanmada “Vezirlik” makamı Mk defa bir kurum olarak kimler zamanında kullanılmıştır?
A) Emeviler
B) Memluklar
C) Abbasiler
D) Eyyubiler
E) Gazneliler

İLH1009DS2013S06.   Emeviler döneminde devleti “din” adına değil de “kabile” adına yöneterek dini siyasetin hizmet alanına sokan ve meşruiyeti kabileye ve kuvvete yönelten ilk halife aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yezid
B) Ebul-Abbas
C) Abdullah b. Zübeyir
D) Muaviye
E) Abdülmelik b. Mervan

İLH1009DS2013S07.   I. Kur’ân
II. Hadis
III. Maslahat
Yukarıdakilerden hangileri İslâmî dönemde vezirliğin dayandırıldığı meşruiyyet gerekçeleri ndendir?
A) YalnızI
B) Yalnızll
C) İveli
D) II ve III
E) I, II ve III

İLH1009DS2013S08.   İslâm dünyasında halk yararına veya vakıf esasına göre kurulan darüşşifaların yanında sonradan tıp medreselerinin açılmasının Mk büyük örneği hangi dönemde olmuştur?
A) Emeviler
B) Anadolu Selçukluları
C) Abbasiler
D) Büyük Selçuklular
E) Gazneliler

İLH1009DS2013S09.   I. Yolda kalanlar
II. Fakir ve yoksullar
III. Düşkünler
IV. Âmiller
Yukarıdakilerden hangileri Kur’an’a göre zekât almaya hakkı olanlardandır?
A) YalnızI
B) I ve II
C) II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

İLH1009DS2013S10.   Erkeklerin meslek sahibi olup dükkân açması, kızların çeyizlerinin hazırlanması gibi esnafla mahallenin dayanışmasını ortaya koyan ejı belirgin vakıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tımar
B) Avarız
C) Mülk
D) Paşmaklık
E) Zeamet

İLH1009DS2013S11.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunun sosyal yaşantısında hizmette bulunan “muhtesibin” görevlerinden biri değildir?
A) Devlete asker kazandırma
B) Esnafın kontrolünü sağlama
C) Devlet adına vergi toplama
D) İşyerlerini açma ruhsatlarını verme
E) Vergi gelirlerini gereken yerlere sarf etme

İLH1009DS2013S12.   Aşağıdakilerden hangisi İslâm
medeniyetinde varlığını devam ettiren kurumlardan biri değildir?
A) Beytülmal
B) Divan
C) İhtisab
D) Ahilik
E) Nevâib

İLH1009DS2013S13.   İslâm dünyasında gelişip kurumlaşan divan kim zamanında oluşturulmuştur?
A) Hz. Ali
B) Hz. Osman
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Ömer
E) Hz. Muhammet

İLH1009DS2013S14.   Rüşdiye mektebi Mk kez hangi padişah tarafında açılmıştır?
A) I. Murad
B) II. Mahmut
C) IV. Mustafa
D) II. Osman
E) III. Ahmet

İLH1009DS2013S15.   Kur’an’ı Kerim’in öğretilmesi için ülkenin her köşesine mekteplerin açılmasına ve bu mekteplerde ders vermek üzere maaşlı öğretmenlerin tayin edilmesi
aşağıdakilerden hangisinin döneminde olmuştur?
A) Hz. Osman
B) Muaviye
C) Hz. Ömer
D) Hz. Ali
E) Yezid

İLH1009DS2013S16.   Osmanlıda mektep kurucularının en az yüzde kaçını hanımlar oluştururdu?
A) 10’unu
B) 15’ini
C) 20’sini
D) 25’ini
E) 30’unu

İLH1009DS2013S17.   Aşağıdakilerden hangisi şer*î hükümler verilirken dayandırılan ilkelerden biri değildir?
A) Kur’an
B) İcmâ
C) Kıyas
D) Ferman
E) Hadis

İLH1009DS2013S18.   OsmanlIdaki Kazaskerlik makamının günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Kültür Bakanlığı
C) Milli Eğitim Bakanlığı
D) Diyanet İşleri Başkanlığı
E) Türk Tarih Kurumu

İLH1009DS2013S19.   Aşağıdakilerden hangisi II. Mervan’a kadar Emevi ordusunu oluşturan hamîs in bölümlerinden biri değildir?
A) Kalbül-ceyş
B) Meymene
C) Meysere
D) Mukaddeme
E) Haresü’l-halîfe

İLH1009DS2013S20.   İslâm dünyasında askeri alanda kurumlaşma faaliyetleri kimin zamanında başlamıştır?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Osman
E) Hz. Muhammet

İLH1009DS2013 Cevapları

İLH1009DS2013S01.   A
İLH1009DS2013S02.   D
İLH1009DS2013S03.   B
İLH1009DS2013S04.   A
İLH1009DS2013S05.   C
İLH1009DS2013S06.   D
İLH1009DS2013S07.   E
İLH1009DS2013S08.   C
İLH1009DS2013S09.   E
İLH1009DS2013S10.   B
İLH1009DS2013S11.   A
İLH1009DS2013S12.   E
İLH1009DS2013S13.   D
İLH1009DS2013S14.   B
İLH1009DS2013S15.   C
İLH1009DS2013S16.   A
İLH1009DS2013S17.   D
İLH1009DS2013S18.   C
İLH1009DS2013S19.   E
İLH1009DS2013S20.   B


bu hizmet www.medineweb.net ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar.

Paylaşan Zeynep Özyiğit Belgin Hocamızdan
ve hazırlanmasında katkısı bulunan herkesten Allah Razı Olsun,
Allah ilimlerini artırsın ki bizlere Allah Rızası için daha fazla katkıda bulunsunlar, İnşallah :)
Yorum Gönder

Yorum Gönder