-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İlh1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti 2011 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Soruları

İlh1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti 2011 Bahar Dönemi Dönem Sonu Çıkmış Soruları


İLH1009DS2011 Soruları
İLH1009DS2011S01.   "Yayılma teorisi"ne göre aşağıdakilerden hangisi başlangıçta medeniyetin geliştiği bölgelerden biri dağildir?
A)Anadolu
B)Çin
C)Hindistan
D)Mezopotamya
E)Mısır

İLH1009DS2011S02.   Islâm medeniyetinin özü hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Müslümanlar "dünyanın oyun ve eğlence olsun diye yaratılmış" olduğu düşüncesini Islâm medeniyetinin özüne taşımışlardır.
B) Islâm medeniyetinin özü dünyanın siyaset ve ekonomisini ele geçirmek suretiyle bütün dünyaya egemen olma idealidir.
C) Islâm medeniyetinin bilinebilir ve analiz edilebilir veya tarif edilebilir özü tevhiddir.
D) Islâm medeniyetinin özü güç ve zenginliktir.
E) Islâm medeniyeti, özünü Asur, Mezopotamya ve Roma gibi büyük medeniyetlerin ruhundan almıştır.

İLH1009DS2011S03.   Her alandaki ilmi çalışma ve gelişmeler sebebiyle özel bir dönem olarak kabul edilen XV ve XVI. asırlar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
A)Türk asrı
B) Arap Asrı
C) Avrupa Asrı
D) Hint Avrupa Asrı
E) Dünya Asrı

İLH1009DS2011S04.   Islâm medeniyetinde İlK Selçuklu medresesı hangi Salçuklu hükümdarı dönrminda yapılmıştır?
A) Sultan Melikşah
B) Sultan Süleyman Şah
C) Sultan Alparslan
D) Sultan Sancar
E) Sultan Tuğrul Bey

İLH1009DS2011S05.   Aşağıdakileren hangisi ''Halife''nin terim
anlamlarından biridir?
A) Hz. Muhammed'den önce Mekke'ye devlet başkanı olma.
B) Hz. Peygamberin risaletine mirasçı olma.
C) Hz. Peygamberin vekili sıfatı ile Müslümanların devlet başkanı olma.
D) Hz. Peygamber Medine dışına çıktığında ona vekâlet etme.
E) Devlet bürokrasisinde üst düzey bir makam sahibi olma.

İLH1009DS2011S06.   Hz. Hasan'ın Muaviya ile yaptığı anlaşmaya
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Muaviye'den sonra halifeyi şûra seçecek.
B) Muaviye, Hz. Haşan taraftarlarından intikam alabilecek.
C) Muaviye'den sonra Hz. Haşan halife olacak.
D) Hz. Hasan'a devlet bütçesinden tahsisat/maaş verilmeyecek.
E) Hz. Haşan ve ailesi daha sonra hilâfette hak iddia etmeyecek.

İLH1009DS2011S07.   Aşağıdakilerdan hangisi, Tuğrul Bey'in
Bağdat'a girişiyle meydana gelen siyasi gelişmelerden biridir?
A) Abbasî halifesi üzerindeki Büveyhî egemenliği arttı.
B) Abbasî halifeleri ilk yıllarındaki sorumluluk, yetki ve güçlerine bir daha geri dönemediler.
C) Halife, hutbelerde kendi adıyla birlikte Tuğrul Bey'in adının da okunmasını kabul etmedi.
D) Abbasî halifesi kendisinden sonra Tuğrul Bey'in halife olmasını ilan etti.
E) Tuğrul Bey'in bütün İslam dünyasının halifesi olduğunu ilan etti.

İLH1009DS2011S08.   Asağıdaki erden hangisi ''zekat'' almaya hakkı olanlardan biri değıldır?
A) Fakir, yoksul ve düşkünler
B) Müellefe-i Kulûbler
C) Miskinler ve dilenciler
D) Zekât işlerinde çalışanlar (Âmiller)
E) Allah yolunda çalışmakta olanlar

İLH1009DS2011S09.   Her sınıf insanın yararına olmak üzere tahsil edilen,aynı zamanda toplumların muhtaçlarına yönelik olduğu gibi, sosyal ve güvenlik sigortası niteliği ile dayanışmaya imkân veren genel sosyal dayanışma müessesesine ne ad verilir?
A) Vakıf
B) Câmi
C) Dârü'ş-şifa
D) Rasathâne
E) Medrese

İLH1009DS2011S10.   Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyet Tarihinde sağlık kurumlarına veya
hastanelere verilmiş olan adlardan biri değıldir?
A) Dâru'l-âfiye
B) Bîmarhâne
C) Dâru's-sıhha
D) Mâristan
E) Beytü'l-hikme

İLH1009DS2011S11.   ''Kim ki hasta olursa ona hekim götüreler, ilaç ettireler ve hekimıhakkını vereler ve edviye bahasını (¡laç parasını) vereler" ifadeleri ¡le vakıf şartları yazılı olan vakfiye kime aittir?
A) Yavuz Sultan Selim
B) Aydınoğlu Mehmet Bey
C) Fatih Sultan Mehmed
D) Germiyanoğlu Yakup Çelebi
E) Kanuni Sultan Süleyman

İLH1009DS2011S12.   Islâm dünyasında beytülmalın temelleri hangi dönemde atıldı?
A) Hz. Ömer'in hilafeti döneminde
B) Hz. Peygamber döneminde
C) Hz. Ebubekir'in hilafeti döneminde
D) Abbasî - Selçuklu döneminde
E) Emevîler döneminde

İLH1009DS2011S13.   Cizye vergisini kimler verir?
A) Devletin bütün vatandaşları
B) Malî imkâna sahip olan herkes
C) Devletin, Müslüman olmayan erkek vatandaşları
D) Ticaretle uğraşan kadınlar
E) Devletin, Müslüman olmayan bütün
vatandaşları

İLH1009DS2011S14.   Hisbe teşkilatının kuruluşunda temel felsefe aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Devlette, Müslüman olmayanları kontrol altında bulundurmak.
B) Adaleti sağlamak.
C) Vergi toplamak.
D) İyiliklerin yapılmasını sağlamak, kötülüklerin yapılmasına engel olmak.
E) Devlet gelirlerini artırmak.

İLH1009DS2011S15.   Islâm'ın ilk dönemlerinde ''yazı yazmanın öğretildiği yer'' anlamındaki mekteb kelimesinden daha çok kullanılan tabir aşagıdakilerden hangisidir?
A)Beytü 'l-llim
B)Daru'l-llim
C)Medrese
D)Beytü'l-Hikme
E)Küttab

İLH1009DS2011S16.   Abbasi halifesi Me'mun tarafından Bağdat'ta kurulan ve Islâm medeniyetinde ilmi gelişmelerin tetikleyicisi olarak kabul edilen Beylül-Hikme hangi yıl hizmete sunulmuştur?
A)830
B)835
C)840
D)845
E)850

İLH1009DS2011S17.   Özel olarak kişilerin haklarını korumayı hedefleyen ve daha yaygın olarak ''kul hakları'' da denilen kavram aşağıdakılerden hangisidir?
A) Azimet
B) Ruhsat
C) Ortak hak
D) Hukuku İlah
E) Hukuku'l-ibâd

İLH1009DS2011S18.   İslam tarihinde ilk kez Medine'de akdedilenve ''Medine Sözleşmesi" adıyla ünlenen antlaşmanın tarafları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Müşrikler
B) Muhacirler
C) Ensar
D) Sabiîler
E) Yahudiler

İLH1009DS2011S19.   Hz, Ömer zamanında maaşlı ve profesyonel askerler için şehir merkezine uzak, sınırlara ve harp sahalarına yakın yerlere kurdurulan daimi ordugâh şehirlere ne ad verilir?
A)Medine
B)Şar
C)Kent
D)Emsâr
E)Şehr

İLH1009DS2011S20.   Türklerin onluk askeri sistemiyle ilgili aşağıdaki komuta -asker sayısı
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Halîfe -100 asker
B) Arîf -10 asker
C) Emîr- 100.000 asker
D) Nakîb - 1000 asker
E) Kâid - 10.000 asker

İLH1009DS2011 Cevapları

İLH1009DS2011S01.   B
İLH1009DS2011S02.   C
İLH1009DS2011S03.   A
İLH1009DS2011S04.   E
İLH1009DS2011S05.   C
İLH1009DS2011S06.   A
İLH1009DS2011S07.   B
İLH1009DS2011S08.   C
İLH1009DS2011S09.   A
İLH1009DS2011S10.   E
İLH1009DS2011S11.   D
İLH1009DS2011S12.   B
İLH1009DS2011S13.   C
İLH1009DS2011S14.   D
İLH1009DS2011S15.   E
İLH1009DS2011S16.   A
İLH1009DS2011S17.   E
İLH1009DS2011S18.   D
İLH1009DS2011S19.   D
İLH1009DS2011S20.   B


bu hizmet www.medineweb.net ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar.

Paylaşan Fazilet Çakır Yavuz Hocamızdan
ve hazırlanmasında katkısı bulunan herkesten Allah Razı Olsun,
Allah ilimlerini artırsın ki bizlere Allah Rızası için daha fazla katkıda bulunsunlar, İnşallah :)
Yorum Gönder

Yorum Gönder