-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İLH1010 TÜRK İSLÂM EDEBİYATI Ünite 10 Tasavvuf ve Edebiyat Soru Cevap Etkinlik Soruları 01.Haziran.2014.Pazar


İLH1010 TÜRK İSLÂM EDEBİYATI Ünite 10 Tasavvuf ve Edebiyat Soru Cevap Etkinlik Soruları
Fatma Köymen, 01.Haziran.2014.Pazar

1.    hangisi tasavvufi-edebi türlerden değildir?
A)  Nefes
B)Varsağı
C)  durak
2.    Kelime olarak sof giymek, saf olmak, ilk safta bulunmak ve suffa ashabı gibi yaşamak anlamlarına gelen ,bir mânâda tecrûbî bir ilim ve insanın kendini tanıması yönteme ne ad verilir?
A)  Mevlid
B)  na’t
C)tasavvuf
3.    ma’rifete ulaşmak için tutulan, bir takım kuralları ve esasları (usûl-erkân) bulunan yol anlamına gelen kavram hangisidir?
A)  Hakikat
B)Tarikat
C)  tasavvuf
4.    tarikatın usûl ve erkânının öğretildiği, dervişlerin ruhen ve ahlâken eğitilip olgun ve
yetkin kişiler hâline geldikleri yere ne ad verilir?
A)tekke
B)  yol
C)  istikamet
5.    gönlü zengin, ruhu temiz, ahlâkı düzgün, manevi yaşayışı güzel, Hakk’ın rızasını ve sevgisini kazanan kişilere tasavvufta ne ad verilir?
A)  Mülk sahibi
B)  Mal sahibi
C)Hâl sahibi
6.    Gülşeni tekkelerinde zikir esasında musiği eşiğinde okunan ilahilere ne ad verilir?
A)  Tapuk
B)  yuğ
C)tapuğ
7.   Mevlevi tekkelerinde zikir ve sema sırasında okunmak üzere bestelenen şiirlere ne ad verilir?
A)Ayin
B)  tören
C)  merasim
8.   Tekkelerde cemaat halinde okunan ilahilere ne ad verilir?
A)  cumu
B)cumhur
C)  cunba
9.   Edebiyatımızda bilhassa Horasan Melâmiliği ile İbnü’l-Arâbî ve Mevlânâ’nın tesiri çok açıktır. Bunların fikirlerinin temelinde hangi düşünce vardır?
A)vücûdiye mesleği (vahdet-i vücûd)
B)  kendini bilme
C)  olgunlaşma
10.      Aşağıdakilerden hangisi ilk sûfî adıyla anılmaktadır?
A)Kûfeli Ebû Hâşim
B)  Hallâc-ı Mansûr
C)  Süfyânü’s-Sevrî
11.      Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun kelime anlamlarından biri değildir?
A)  Sof giymek
B)Sûfiye hizmet etmek
C)  Saf olmak
12.      Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun yayılmasında etkili olan dervişlerin faaliyetlerini sürdürdükleri bölgeler arasında yer almaz?
A)  Herat
B)Sofya
C)  Nişabur
13.      Tasavvuf şiirinde bir çığır açan Ebû Sâidîn müjdecisi olduğu şairlerden biri değildir?
A)  Firdevsî
B)  Rudegi
C)Ömer Hayyam
14.      I. Bağdatlı Cüneyd
II. Bâyezîd-i Bistâmî
III. Ebû Said

Tasavvufun başlangıcında vücûdîyye mesleği, yukarıda verilenlerden hangilerinin söz ve menkıbelerinde görülmüştür?
A)  Yalnız III
B)  I ve II
C)I, II ve III
15.      Aşağıdaki eserlerden hangisi destansı menâkıbnâmelerden değildir?

A)  Hamzanâme
B)Velayetnâme
C)  Cenknâme
16.      Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî-edebî zümreler içerisinde değerlendirilmez?
A)  Bektâşîlik
B)  Mevlevîlik
C)Tâhirîlik
17.      Aşağıdakilerden hangisi 15. yüzyılda yazılan tasavvufî-edebî eserlerden
değildir?
A)  Vesîletü’n-Necât
B)  Hâlilnâme
C)Fakrnâme
18.      edebiyatçının içinde yetiştiği, izini süreceği ustaların şiirlerini ve sohbetlerini dinlediği, kendi şiirlerini okuduğu ve icabında eleştiriler alarak yetiştiği ortama ne ad verilir?
A)  Edebi mekan
B)  Edebi ortam
C)Edebi muhit
19.      cemaat, topluluk; bölük, grup, sınıf, takım, bölüm; cins, nevi gibi anlamlara gelen kelime?
A)  toplantı
B)zümre
C)  mekan
20.      daha çok dinî ve tasavvufî düşünceyi telkin eden eserlere ne ad verilir?
A)Zühdî edebi zümre
B)  Vahdetçi aşkın zümre
C)  zümre-i hakikat
21.      velînin ölümünden uzun bir zaman sonra yazılmış olan eserlere ne ad verilir?
A)  Somut menâkıbnâmeler
B)  Biyografik menâkıbnâmeler
C)Derleme Menâkıbnâmeler
22.      velîlerin devrinde yahut çok kısa bir zaman sonra kendisiyle aynı çevrede yaşayan kişiler tarafından kaleme alınan,bu eserlerde, velînin doğumu, yetişmesi, şeyhliğe geçmesi, çeşitli faaliyetleri ve vefatı bir irtibat dahilinde anlatılır.bu tür eserler hangileridir?
A)  Soyut menakibnameler
B)Biyografik menâkıbnâmeler
C)  Derleme menâkıbnâmeler
23.      kelime olarak öğülecek iş, hareket ve meziyet anlamına gelen, terim olarak, din büyüklerinin manevî hallerini ve durumlarını anlatan rivayetleri ifade eden eserlere ne ad verilir?
A)  biyografik eser
B)  eser
C)menâkıb 
24.      tekkelerde ayinlerde, bazı dinî ve resmî törenlerde belli bir makamla okunan dualara ne denir?
A)  eser
B)gülbank
C)  menâkıb 
25.      varlıkların Hak’tan gelişini ve tekrar ona dönüşünü açıklayan tasavvufî nazariyelere ne denir?
A)Devriyye
B)  Gülbank
C)  Menakıb
26.      Alevî-Bektaşî ve Melâmî şairlerin vahdet telkin eden ilâhîlerine ne ad verilir?
A)  eser
B)  gülbank
C)nefes
27.      Allah aşkıyla dile getirilmiş her türlü şiire ne ad verilir?
A)  türkü
B)ilahi
C)  şarkı
28.      düşünme melekesinin itidal hâlinde olmasına ne denir?
A)hikmet
B)  merhamet
C)  olgu

CEVAPLAR


1.   B
2.   C
3.   B
4.   A
5.   C
6.   C
7.   A
8.   B
9.   A
10.      A
11.      B
12.      B
13.      C
14.      C
15.      B
16.      C
17.      C
18.      C
19.      B
20.      A
21.      C
22.      B
23.      C
24.      B
25.      A
26.      C
27.      B
28.      AEyMeN&TaLhAadlı medineweb kullanıcına aittir.
Paylaşan Hocalarımızdan ve hazırlanmasında katkısı bulunan herkesten Allah Razı Olsun,
Allah ilimlerini artırsın ki bizlere Allah Rızası için daha fazla katkıda bulunsunlar, İnşallah J
Yorum Gönder

Yorum Gönder