-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Finansal İktisada Giriş2 Ders Kitabı PDF

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisada Giriş2 ders kitabı pdf. Her zaman yanında kitap gezdiremeyenler için pdf dosyası indirme linkini veriyorum. Telefonlarınızdan bilgisayarlarınızdan çalışabilirsiniz. Dosyayı yandiske yükledik. Rahatça İndirebilirsiniz.

IKT104U.pdf

Sahip: yenibilgin
Boyut: 2,7 MB
Düzenlendi: 10 Mayıs 2014 22:07
Virüs bulunmadı
Dosya, Dr.Web tarafından denetlendi

İKTİSADA GİRİŞ 2 PDF İNDİR YANDİSK

İçindekiler
Önsöz ............................................................................................................ vii
Makro ktisad›n Temelleri....................................................... 2
M‹KRO ‹KT‹SATTAN MAKRO ‹KT‹SADA ................................................... 3
Mikro ve Makro ‹ktisat Ay›r›m› .................................................................... 3
Makro ‹ktisad›n Do¤uflu ve Keynes............................................................. 4
MAKRO ‹KT‹SADIN B‹LEfiENLER‹ .............................................................. 5
MAKRO ‹KT‹SADIN TEMEL KONULARI...................................................... 7
Üretim Düzeyi ve Ekonomik Büyüme ....................................................... 8
‹flsizlik ve ‹stihdam ...................................................................................... 10
Fiyat ‹stikrar› ve Enflasyon .......................................................................... 14
Enflasyon Oran› ve Endeksler................................................................ 15
Enflasyonun Etkileri ................................................................................ 16
D›fl Ekonomik ‹liflkiler (Ödemeler Bilançosu) ............................................ 17
MAKRO ‹KT‹SATTA DE⁄‹fiKENLER ARASI ‹L‹fiK‹LER ............................... 19
Büyüme - ‹flsizlik Oran› ve Okun Yasas› ................................................... 19
Enflasyon - ‹flsizlik ....................................................................................... 20
Enflasyon - Ekonomik Büyüme ................................................................... 21
Özet ............................................................................................................... 23
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 25
Yaflam›n ‹çinden ........................................................................................... 26
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 26
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 27
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 28
Ulusal Gelir ve Refah›n Ölçümü............................................. 30
ULUSAL GEL‹R VE HESAPLAMA YÖNTEMLER‹ ........................................ 31
GAYR‹ SAF‹ YURT‹Ç‹ HASILA (GSYH) ....................................................... 31
GSYH’n›n Unsurlar›....................................................................................... 32
GSYH’NIN HESAPLANMASI ......................................................................... 33
GSYH’n›n Üretim Yöntemi ile Hesaplanmas›.............................................. 34
GSYH’n›n Gelir Yöntemi ile Hesaplanmas›................................................. 35
GSYH’n›n Harcama Yaklafl›m› ile Hesaplanmas› ....................................... 36
GSYH VE GSMH ........................................................................................... 37
D‹⁄ER ULUSAL GEL‹R ÖLÇÜTLER‹............................................................. 39
Safi Yurtiçi Has›la (SYH) ve Safi Milli Has›la (SMH) .................................. 39
Milli Gelir (MG)............................................................................................. 39
NOM‹NAL VE REEL GSYH ........................................................................... 39
Ekonomik Büyüme ....................................................................................... 41
GSYH Deflatörü............................................................................................. 42
Reel GSYH’n›n Hesaplanmas› ve GSYH Deflatörü ..................................... 42
Nominal GSYH’n›n Hesaplanmas› ......................................................... 43
Reel GSYH’n›n Hesaplanmas›....................................................................... 43
GSYH Deflatörünün Hesaplanmas›........................................................ 44
GSYH Her fieyi Ölçer mi?............................................................................. 45
B‹R REFAH ÖLÇÜTÜ OLARAK GSYH VE
ULUSLARARASI REFAH KARfiILAfiTIRMALARI............................................ 46
Nominal Döviz Kuru..................................................................................... 47
Reel Döviz Kuru...................................................................................... 47
Sat›n Alma Gücü Paritesi (SGP) ................................................................... 48
‹nsani Geliflme Endeksi ................................................................................ 49
Özet................................................................................................................ 51
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 53
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 54
Okuma Parças› .............................................................................................. 55
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 56
‹çindekiler iii
1. ÜN‹TE
2. ÜN‹TE
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 56
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 57
Yararlan›lan ‹nternet Kaynaklar›................................................................... 57
Milli Gelirin Bileflenleri: Tüketim, Yat›r›m ve Tasarruf ...... 58
G‹R‹fi .............................................................................................................. 59
TÜKET‹M, TASARRUF VE YATIRIM ‹L‹fiK‹S‹ .............................................. 59
TÜKET‹M VE TASARRUF.............................................................................. 61
Tüketim ve Tasarruf Davran›fl› ..................................................................... 62
Cari Gelir ................................................................................................. 64
Beklentiler...................................................................................................... 65
Servet ............................................................................................................ 66
Reel Faiz Oran›.............................................................................................. 67
Keynesyen Tüketim Fonksiyonu.................................................................. 70
Otonom Tüketim Harcamalar›................................................................ 74
Tüketim Fonksiyonu ............................................................................... 74
YATIRIM ........................................................................................................ 75
Net Yat›r›mlar ve Sermaye Stoku ................................................................. 75
Firmalar›n Yat›r›m Kararlar› .......................................................................... 76
Beklenen Kârl›l›k........................................................................................... 77
Sermayenin Maliyeti ve Yat›r›m.................................................................... 78
Net Bugünkü De¤er ve Yat›r›m Projelerinin De¤erlendirilmesi................. 79
ÖDÜNÇ VER‹LEB‹L‹R FONLAR P‹YASASI................................................... 80
Özet ............................................................................................................... 82
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 84
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 85
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 85
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 86
Yararlan›lan ‹nternet Kaynaklar›................................................................... 86
Büyüme, ‹stihdam ve Verimlilik............................................. 88
G‹R‹fi .............................................................................................................. 89
‹KT‹SAD‹ BÜYÜME....................................................................................... 89
Kifli Bafl›na Reel Ulusal Gelir........................................................................ 93
‹ktisadi Büyüme ile ‹lgili Sorunlar ............................................................... 93
Türkiye’de Gelir Da¤›l›m› ............................................................................. 93
‹ktisadi Büyümeyi Neler Belirler?................................................................. 96
‹ST‹HDAM...................................................................................................... 96
VER‹ML‹L‹K.................................................................................................... 105
‹ktisadi Büyüme ve Kalk›nma ...................................................................... 107
Özet ............................................................................................................... 108
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 110
Yaflam›n ‹çinden ........................................................................................... 111
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 111
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 111
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 112
Para ve Enflasyon..................................................................... 114
G‹R‹fi .............................................................................................................. 115
PARA NED‹R? PARANIN ÖNEM‹ NEREDEN GEL‹R?................................... 116
Paran›n Fonksiyonlar› ................................................................................... 117
De¤iflim Arac› Olarak Para ........................................................................... 117
Hesap Birimi Olarak Para............................................................................. 117
De¤er Saklama Arac› Olarak Para................................................................ 117
Para Çeflitleri: Mal ve Fiyat Para................................................................... 118
PARA ARZI VE PARASAL BÜYÜKLÜKLER .................................................. 118
Para Arz› ........................................................................................................ 119
Bankalar ve Para Yarat›m› ............................................................................ 119
%100 Rezerv Bankac›l›¤› ve Para Arz› ................................................... 119
iv ‹çindekiler
3. ÜN‹TE
4. ÜN‹TE
5. ÜN‹TE
Bankalar›n Para Yaratmas›: K›smi Rezerv Bankac›l›¤› ................................ 119
Para Yaratma Süreci ve Para Çarpan› .......................................................... 120
PARA POL‹T‹KASI ARAÇLARI ...................................................................... 121
Aç›k Piyasa ‹fllemleri ..................................................................................... 121
Zorunlu Rezerv (karfl›l›k) Oran› Politikas› ................................................... 122
Reeskont Oran› Politikas›.............................................................................. 122
Para Arz›n› Belirleyen Faktörler ................................................................... 122
Merkez Bankalar›n›n Para Arz›n›n Kontrolünde ........................................ 124
Karfl›laflt›¤› Sorunlar....................................................................................... 124
Parasal Geçifl Mekanizmas›........................................................................... 124
PORTFÖY DA⁄ILIMI VE VARLIKLARIN TALEB‹........................................ 124
Varl›k Talebini Belirleyen Faktörler ............................................................. 125
Beklenen Getiri ...................................................................................... 125
Risk........................................................................................................... 126
Likidite ..................................................................................................... 126
Vade......................................................................................................... 126
Para Talebi ve Etkileyen Faktörler ............................................................... 127
Fiyatlar Genel Düzeyi ............................................................................. 128
Reel Gelir................................................................................................. 128
Faiz Oranlar› ............................................................................................ 128
Para Talebi Fonksiyonu ................................................................................ 129
Para Talebini Belirleyen Di¤er Faktörler ve Bu Faktörlerin Etkileri.......... 129
Para Talebinin Gelir ve Faiz Esneklikleri .................................................... 130
PARA P‹YASASINDA DENGE....................................................................... 130
PARASAL BÜYÜME VE ENFLASYON .......................................................... 131
Özet................................................................................................................ 133
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 134
Okuma Parças› .............................................................................................. 135
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 136
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 136
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 138
D›fla Kapal› ve D›fla Aç›k Ekonomide Denge ........................ 140
G‹R‹fi .............................................................................................................. 141
DENGE GEL‹R DÜZEY‹N‹N BEL‹RLENMES‹: TOPLAM
GEL‹R-TOPLAM HARCAMA YAKLAfiIMI ..................................................... 142
Kamunun Yer Almad›¤› D›fla Kapal› Ekonomide Denge
Gelir Düzeyinin Belirlenmesi ....................................................................... 142
Kamunun Yer Almad›¤› D›fla Kapal› Ekonomide Çarpan .................... 145
Kamunun Yer Ald›¤› D›fla Kapal› Ekonomide Denge Gelir
Düzeyinin Belirlenmesi................................................................................. 148
Kamu Harcamalar› Çarpan› .................................................................... 151
Vergi Çarpan›........................................................................................... 153
Denk Bütçe Çarpan›................................................................................ 155
D›fla Aç›k Ekonomide Denge Gelir Düzeyinin Belirlenmesi...................... 156
D›fla Aç›k Ekonomide Çarpan ................................................................ 160
Toplam Talep (AD) ve Toplam Harcamalar Aras›ndaki ‹liflki .................. 162
Para Politikas›n›n Toplam Harcamalara Etkisi............................................. 166
Döviz Kurunun D›fl Ticaret ve Toplam Harcamalara Etkileri .................... 167
Göreli D›fl Ticaret Fiyatlar›ndaki De¤iflme ve Döviz Kurlar›...................... 168
Faiz Oranlar› ve Uluslararas› Sermaye Ak›mlar›.......................................... 170
DENGE GEL‹R DÜZEY‹N‹N BEL‹RLENMES‹:
TASARRUF-YATIRIM Efi‹TL‹⁄‹ YAKLAfiIMI ............................................... 170
Kamunun Yer Almad›¤› D›fla Kapal› Ekonomide Denge
Gelir Düzeyinin Belirlenmesi ....................................................................... 171
Tasarruf-Yat›r›m Eflitli¤i Yaklafl›m›na Kamu Kesiminin Eklenmesi ............ 173
D›fla Aç›k Ekonomide Denge Gelir Düzeyinin Belirlenmesi...................... 175
Özet................................................................................................................ 177
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 178
‹çindekiler v
6. ÜN‹TE
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 179
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 180
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 180
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 181
Yararlan›lan ‹nternet Kaynaklar›................................................................... 181
Toplam Talep (AD)-Toplam Arz (AS) Modeli..................... 182
G‹R‹fi .............................................................................................................. 183
TOPLAM TALEP ............................................................................................ 183
Toplam Talep E¤risi Neden Negatif E¤imlidir? ........................................... 184
Toplam Talep E¤risinde Neden Kayma Olur?............................................. 188
Toplam Talebin Toplam Harcamalar Modelinden Elde Edilifli .................. 193
TOPLAM ARZ ................................................................................................ 195
Genel Olarak Toplam Arz Belirleyicileri ..................................................... 195
K›sa Dönem................................................................................................... 197
K›sa Dönem Toplam Arz E¤risinde Kayma Nedenleri ............................... 199
Uzun Dönem ................................................................................................. 201
K›sa Dönem-Uzun Dönem ‹liflkisi................................................................ 203
AD-AS MODEL‹N‹N ‹fiLEY‹fi‹ ....................................................................... 204
En Uygun Makroekonomik Denge Nerededir? ........................................... 204
Durgunluk ve Daralma ................................................................................ 206
Ekonomik Dalgalanma ve Kendi Kendini Düzelten Ekonomi................... 208
Özet ............................................................................................................... 210
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 211
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 212
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 212
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 213
Ekonomi Politikalar› ve ‹stikrar Programlar› ....................... 214
G‹R‹fi .............................................................................................................. 215
EKONOM‹ POL‹T‹KASI TANIMI .................................................................. 216
EKONOM‹ POL‹T‹KASI AMAÇLARI ............................................................. 217
Fiyat ‹stikrar› .................................................................................................. 217
Tam ‹stihdam................................................................................................. 218
Ekonomik Büyüme ....................................................................................... 219
Ödemeler Bilançosu Dengesinin Sa¤lanmas› .............................................. 219
Adil Gelir Da¤›l›m›n›n Sa¤lanmas› .............................................................. 219
EKONOM‹ POL‹T‹KASI AMAÇLARI ARASINDAK‹ ÇEL‹fiK‹LER ................ 220
EKONOM‹ POL‹T‹KASI ARAÇLARI.............................................................. 221
PARA POLiTiKASI ........................................................................................ 221
Aç›k Piyasa ‹fllemleri ..................................................................................... 221
Reeskont Politikas› ........................................................................................ 222
Zorunlu Karfl›l›klar ........................................................................................ 222
Zorunlu Karfl›l›klar›n Temel Fonksiyonlar›............................................ 222
MALiYE POLiTiKASI .................................................................................... 223
GEL‹RLER POLiTiKASI ................................................................................ 225
‹ST‹KRAR PROGRAMLARI ............................................................................ 226
Ortodoks istikrar Program› ........................................................................... 226
Heteredoks istikrar Program›........................................................................ 229
Heteredoks istikrar Programlarının Araçlar› ................................................ 229
ORTODOKS VE HETERODOKS PROGRAMLARIN
KARfiILAfiTIRILMASI...................................................................................... 231
IMF Tipi ‹stikrar Program› ............................................................................ 231
Özet................................................................................................................ 233
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 234
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 235
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 235
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 236
Yorum Gönder

Yorum Gönder