-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

KPSS Vatadaşlık Notları Madde Madde 2/2

KPSS Vatadaşlık Notları Madde Madde 2/2

2016 KPSS vatandaşlık ders notları, kpss çalışma ders notları, kpss önlisans vatandaşlık, vatandaşlık ders notları indir, kpss en çok çıkan vatandaşlık notları


 1. Nisbi Butlan : İradede sakatlık
 2. Tamamlayıcı Hukuk Kuralı : Borç ilişkisinde faiz oranı belirtilmemişse , hüküm devreye girer yasal faiz uygulanır
 3. Yorumlayıcı Hukuk Kuralı : Sözleşmede ayın başı tabirini kullanmışlar , hüküm devreye girer ve 1. gün olarak alır
 4. Tanımlayıcı Hukuk Kuralı : Medeni hukuk nişanlanmayı = “Nişanlanma evlenme vaadiyle olur ” diye tanımlar , hukuk kavramının tanımıdır
 5. Açık boşlukta hukuk yaratır , kural içi boşlukta takdir yetkisi kullanır
 6. Özel hukuk : medeni,borçlar,ticaret,devletler özel
 7. Karma hukuk : iş,fikir,hava,çevre,bankacılık
 8. Suçun maddi unsurları : fail,madur,fiil,hareket,nedensellik bağı,suçun konusu,suçun nitelikli unsurları
 9. Suçun manevi unsurları : Taksir,Kast
 10. Devlet vergiyi zora dayanarak alır
 11. İyiniyet : kazanma , Dürüstlük : Kullanma
 12. İnkakı Hakkı : hakkın kendi eliyle kazanılması
 13. Hak : ana rahmine düştüğü anda kazanılır
 14. Gerçek kişilik sağ ve tam doğumla başlar
 15. Gaiplik : ölümüne olası gözle bakılması 1 yıl , uzun zamandan beri haber alınamama 5 yıl bekleme süresi
 16. Kaza-i Rüşt : Ergin kılınma
 17. Ayni hak : eşyalar üzerindeki hak
 18. İrtifak hakkı : ayni hakların kullanma ve yararlanma hakkı
 19. Adi karine : aksi ispatlanabilir karine: ölüm karinesi
 20. Vasi : küçüklere veya kısıtlılara sulh mahkemesi hakimince atanan kanuni temsilci
 21. İbra : Antlaşma ile borcu sona erdirme
 22. Muvazaa : tarafların gerçek iradelerini gizleyerek farklı beyanda bulunması
 23. İkrah : Tehdit
 24. Cumhuriyetin temel nitelikleri : İnsan haklarına saygılı,Atatürk milliyetçiliğine bağlı,demokratik,laik ,sosyal, hukuk devleti
 25. Yarı doğrudan demokrasi araçları : Referandum,halk girişimi,halk vetosu,temsilcilerin azli
 26. Doğrudan demokrasi : Eski yunan site devletleri
 27. 1950 : gizli oy açık sayım döküm
 28. 1961 : yasama çift kanatlı , insan haklarına dayalı devlet, siyasi partilerle ilgili hükümler,çoğulcu,milli devlet,HSYK,71-73 : DGM,AYİM,KHK , bakanların TBMM dışından seçilebileceği
 29. 1982 : siyasi parti grupları en az 20 mv ,çoğunlukçu,toplantı yeter sayısı 1/3, karar yeter sayısı (1/4 +1)=139,DDK,Oy verme zorunluluğu, 1995 : Seçme ve siyasi partilere üye olma yaşı :18 , 2001 : Genel sınırlandırma sebepleri kaldırılmıştır , temel hak ve hürriyetlerin durdurulması
 30. 2010 : Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle hakim kararı ile sınırlanabilir
 31. 2010 : Memur ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme yapma hakkına sahiptir
 32. 2012 : aynı işyerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılabilir
 33. Yargıtay CBsvc sı bir siyasi partinin kapatılması için Anayasa mahkemesine dava açmak üzere – Resen – Bakanlar kurulunun kararı üzere adalet bakanının istemiyle – Bir siyasi partinin istemi ile hareket eder
 34. Siyasi parti ancak odağı haline geldiğinde kapatma yerine devlet yardımından yoksun bırakılır, diğer hallerde direk kapatılır (2010)
 35. Kamu baş denetçisi TBMM tarafından gizli olya 4 yıl için seçilir , ilk 2 oylama 2/3 , 3. oylama salt, 4. oylama en fazla alan
 36. Siyasi partiler en az 30 Türk vatandaşı tarafından kurulur
 37. Milletvekili seçilmek için 25 yaşını doldurmuş olmak gerekir
 38. 2007 : TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılır
 39. Cumhurbaşkanı TBMM seçimlerine karar verirse karardan 90 gün sonraki ilk Pazar seçim yapılır
 40. Üyeliklerde %5 boşalma olsa bile seçimlere 1 yıl kala araseçim yapılmaz
 41. Bir ilde milletvekili kalmazsa her halukarda seçim yapılır 90 günden sonraki ilk Pazar
 42. Normalde seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılmaz
 43. Yüksek Seçim Kurulu 7 asil 4 yedek üyeden oluşur : 6 Yargıtay + 5 Danıştay , Başkanını kendi seçer
 44. Milletvekillerinin ve Cumhurbaşkanının seçim tutanaklarını YSK kabul eder
 45. Milletvekilleri TBMM kararı ile 6 ayı geçmemek üzere Bakanlar kurulunca verilen geçici görevi alabilir
 46. Yasama sorumsuzluğu : mutlak,sürekli,hukuki ve cezai, söz ve düşünceden, mutlak,herzaman devam eder, cezalandırmayı kaldırır
 47. Yasama dokunulmazlığı : nisbi,üyelik süresince devam eder, cezayı erteler, cezai, görevi ile ilgili olmayan işler için,
 48. Millet vekilliği düşmesi
  • Oylama: İptal davası açılabilir
   • İsitifa : TBMM genel kurulu kararıyla
   • Çalışmalara 1 ayda 5 gün katılmazsa : Üye tam sayısının salt çoğunluğu
   • Milletvekilliği ile bağdaşmayan iş : gizli oyla
  • Doğrudan : iptal davası açılamaz
   • Kesin hüküm giyme – kısıtlanma : Mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle
   • Cumhurbaşkanı seçilme
   • Ölüm
 1. Milletvekili düşürülme kararı için 7 günde Anayasa Mahkemesine başvurabilir, mahkeme kararını 15 gün içinde bildirir
 2. Milletvekilleri ödenekleri en çok 3 ay önce ödenebilir
 3. Genel özel af 3/5
 4. TBMM seçimleri yenileme kararı = Salt
 5. Anayasa değiştirme : teklif 1/3, genel kurulda 2 defa görüşülür, 2. görüşmeye 48 saat geçmeden başlanamaz, Aceleye getirilemez,referandumda kullanılan geçerli olyarın salt,
 6. CB kanunları 15 gün içinde yayımlar , Rg de yayımlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer
 7. TBMM başkanı ilk 2 turda 2/3 , 3. turda salt çoğunluk, 4. turda en çok oy alan
 8. KHK içeriği : kapsam,ilkeleri,amacı, süresi
 9. TBMM başkanlık seçimi 5 günde tamamlanır
 10. Gizli oy : TBMM başkan seçimi, meclis soruşturması,yüce divana sevk,üyelikle bağdaşmayan iş yapan mv düşürülmesi, Anayasa değişikliklerinin kabulu,Anayasa mahkemesi üye seçimi
 11. Meclis Araştırması : 20 mv, Siyasi parti grupları,Bakanlar kurulu
 12. Genel Görüşme : Bakanlar kurulu,20 mv, Siyasi parti gurubu
 13. Gensoru : siyasi sorumluluk, siyasi parti grubu, 20 mv.
 14. Meclis Soruşturması : 1/10 TBMM , cezai , yüce divana sevk gizli oy salt çoğunluk
 15. CumhurBaşkanı : 40 yaşını doldurmuş,yükseköğrenim yapmış,mv yeterliliğine sahip
 16. Bir kimse en fazla 2 defa CB seçilebilir,görev süresi 5 yıldır :2007
 17. CB için TBMM üyelerinden veya Dışarıdan aday gösterilebilmesi için 20 mv yazılı teklifi gerekir
 18. geçerli oyları %10 u geçmeyen siyasi partiler toplanıp oyları %10 u geçirirlerse CB aday gösterebilirler(2007)
 19. CB seçimi görev süresi dolmasından 60 gün önce yapılır , boşalma halinde ise boşalmayı takiben 60 gün içinde tamamlanır
 20. CB seçimi
  • Tur = oyların fazlasını alan CB olur (Salt çoğunluk)
  • Salt çoğunluk sağlanamazsa , ilk oylamada en çok oy alan 2 aday 2. oylamaya katılır , oyların çoğunluğunu alan kazanır
  • oylamada tek aday kalırsa oylama referandum şeklinde olur
 21. CB Vatana ihanet = TBMM 1/3 teklifi üye tam sayısının ¾ ünün kabulü (Anayasa mahkemesi yargılar)
 22. DDK kurulunun yülererini ve başkanını CB atar
 23. Merkez bankası başkanını Bakanlar Kurulu seçer
 24. Güvenoyu göreve başlamanın değil görevde kalmanın şartıdır
 25. Milletvekili olmayan bakan TBMM’de oy kullanamaz
 26. Boşalan bakanlığa 15 gün için başka bir bakan vekillik eder
 27. Geçici bakanlar kurulu RG de yayımlandıkatan 5 gün içinde kurulur
 28. Cumhurbaşkanının Meclis seçimlerini yenilemesi
  • Hükümetin 45 gün içinde kurulamaması
 29. MGK
  • Başbakan ,GenelKurmay başkanı ,Başbakan yardımcıları(2001),Adalet Bakanı(2001),Milli Savunma Bakanı,İçişleri Bakanı,Dışişleri Bakanı,Kuvvet komutanları
  • 2 ayda 1 toplanır
  • MGK sekreteri üye olmadığı halde toplantılara katılır, fakat oylamaya katılamaz
 30. 2010 Savaş hali haricinde asker olmayan kişiler askeri mahkemelerde yargılanamaz
 31. Anayasa Mahkemesi 17 -14 CB , 3 TBMM
Yorum Gönder

Yorum Gönder