-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

KPSS Vatandaşlık Bilgileri ve Anayasa Konu Anlatımı

KPSS Vatandaşlık Bilgileri ve Anayasa Konu Anlatımı

HUKUK BİLGİLERİ VE ANAYASA
TOPLUM HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR  
Toplumda, bireyin hareketlerini denetleyen kural ve yasaklar dizisi vardır. Bunlar yazılı ve yazısızdır. Bireyin, bu kurallara uymaması, beraberinde cezalandırmayı getirir ki, buna müeyyide (yaptırım) denilir.

A. TOPLUMSAL KURALLARIN ÖZELLİKLERİ 
• Dokunulmaz (dogmatik) olmayıp ihtiyaca göre deiirler.
• Bireyin iradesi üzerinde olup yaptırım gücüne sahiptirler.
• Toplumsal düzeni salamayı amaçlarlar.

B. TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR 
• Din kuralları: Yaptırım gücü genelde maddi değil manevidir.
• Ahlâk kuralları: Yaptırım gücü manevidir.
• Örf ve adetler (gelenek-görenek): Yaptırım gücü manevidir. Zaman içinde en çok değişimi bu kurallar gösterir.
• Hukuk kuralları: Yazılıdır ve maddi yaptırım gücüne sahiptir. Burada toplumun oto kontrolü yoktur. Artık devlet devreye girmiştir.

II. DEVLET ve DEMOKRASİ
Devlet, sınırları belli olan bir ülkede örgütlenmiş halk demektir. Devlet gücü üzerinde güç bulunamaz. Devletin var olmasını sağlayan temel ögeler, bağımsız ve sınırları belli bir ülke, egemen ve örgütlü toplumdur.

Bir ülkede yaşayan, ortak tarih ve kültürel değerlere sahip ve birlikte yaşama amacı taşıyan insan topluluğuna millet denilir.

Egemenlik, emretme ve yönetme gücünü kullanarak bağımsız yaşamayı ifade eder. Egemenlik, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve kültürel özelliklerine göre, toplumlarda, ulusa, krala, dini lider veya bir zümreye ait olabilir. Türkiye’de kabul edilmiş egemenlik ekli olan cumhuriyette, yönetim hakkı millete aittir. Atatürk’ün, “Egemenlik kayıtsız-artsız milletindir” sözüyle anlamlanmaktadır.

A. DEVLET ŞEKİLLERİ
Bir devlet, aynı anda birden fazla devlet eklini bünyesinde barındırabilir;
Üniter Devlet: Devlet sınırları içinde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu, tek bir siyasî otoritenin egemenliği elinde tuttuğu yönetim eklidir. Türkiye Cumhuriyeti üniter devlettir.

Federal Devlet: Devletlerin bir araya gelmesinden oluşan ve her bir devlette farklı hukuk kurallarının uygulandığı yönetim eklidir. Federal devletler, iç ilerinde serbest, dış işlerinde merkezi devlete bağlıdırlar.

• Otokratik Devlet:  Yasama – yürütme – yargı yetkileri tek organda toplanır. Tek kişinin egemenliğine dayanıyorsa Monarşi, zümrenin egemenliğine dayanıyorsa Oligarşi adını alır.

• Teokratik Devlet: Devlet yönetiminde din kuralları etkindir. Devlet otoritesi, gücünü dini kaynaklardan alır. Devlet, dini inanç ve ibadetlere dorudan müdahildir.

• Kapitalist Devlet: Üretim araçlarının halka ait olması benimsenmiştir.

• Sosyalist Devlet: Üretim araçlarında devlet mülkiyeti benimsenmiştir.

• Lâik Devlet: Din ve devlet ilerinin birbirinden ayrı olduğu yönetim eklidir. Resmi bir devlet dini yoktur. Kişiye, istediği dine inanabilme ve vicdan özgürlüğü tanınmıştır.

TALEP OLURSA DEVAMI GELECEKTİR
Yorum Gönder

Yorum Gönder