-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

4 Mezhepten Biri İle Amel Etmek Lazımdır

4 Mezhepten Biri İle Amel Etmek Lazımdır

Sahâbe-i Kirâm, Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn (radıyallahü anhüm) zamanında mezhepler pek çoktu. Onların hiç birisini ve mezheblerini kötülemek câiz değildir.


Ashâb-ı Kirâm’ı ve mezheb imamlarından hiç birisini, kavrayamadığımız ictihâdları ve işledikleri amelleri sebebiyle kötülememeliyiz.

Zîrâ müctehidin, ictihâdı ile amel etmesi farzdır.

Kötüleyenin günahı kendi üzerinedir. Âyet-i celîlede (meâlen):

“O, bir ümmet idi, geldi geçti: Ona kendi kazandığı, size de kendi kazandığınız vardır. Siz onların amellerinden sorulacak değilsiniz.” (Bakara sûresi, âyet 134) buyurulmuştur.

Bugün amelde Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheblerinden başka bir mezhebi taklîd câiz değildir. Bu, Ashâb ve Tâbiîn’in mezheblerindeki bir noksanlıktan yahut dört mezhebin onlara üstün olduğundan değildir. Zîrâ Ashâb-ı Kirâm ve Tâbiîn’in içinde bütün ümmetin en üstünü olan Hulefâyı Râşidîn (dört halîfe) vardır. Onların mezhebleri bize tevâtür yolu ile ulaşıp yazılmadığından, bizim, o imamların verdikleri hüküm ve fetvaların şartlarını ve kayıtlarını bilmediğimizdendir.

Eğer tevâtür yolu ile ulaşsa idi taklîdi caiz olurdu. Lâkin böyle olmamıştır.

İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî: “Hükümlerinin tamamı tedvîn (yazılıp kayd) edilmiş olmadığı için dört mezhepten başka bir mezhebi taklîd câiz olmaz.” buyurmuştur. Zîrâ dört mezhebin esasları ve teferruâtı yazılmış, yayılmış ve herkesin malumu olmuştur. İbn-i Nüceym (r.h.) buyurdular ki:

“Muhakkak hükümlerinin zabt (kayd) edilmiş bulunması ve tâbilerinin (uyanlarının) çok olması sebebiyle dört mezhepten başka bir mezheble amel olunamayacağında icmâ vardır.”

Celâleddîn el-Mahallî der ki: “Avâmın veya müctehid âlimlerden olmayan herkesin dört mezheb âlimlerinden bir müctehidi taklîd etmesi lazımdır. Zîrâ Allâhü Teâlâ: -meâlen-“İmdi, eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz.” (Nahl sûresi, âyet 43) buyurmuştur. Muhammed Mustafâ’nın (s.a.v.) dini ile amel etmek, ancak bu dört mezhepten birine uymak ile mümkündür. Bundan başka yol yoktur.


Kaynak:Fazilet Takvimi 12.1.2017
Yorum Gönder

Yorum Gönder