-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Regaib Gecesi ve Faziletleri Hutbe - Sohbet

Dinim İslam, regaib gecesi, 2017 Regaib Kandili, regaib kandili hutbesi, Regaib kandili sohbet,

Muhterem Müminler!
Hutbemiz, Receb-i Şerif ve Regaib Kandilihakkında olacaktır.
Yüce Mevlamız indinde bütün zamanlar müsâvidir. Fakat bazı zamanlar, içinde cereyan eden bir takım hadiseler, vuku’ bulan tecelliyat-ı ilahi sebebiyle diğer vakitlerden efdaliyyet kazanır. Çarşamba günden itibaren girmiş olan Üç aylar diye isimlendirilen Receb, Şaban ve Ramazan-ı Şerif ayları, bu müstesna zamanlardandır.

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Keriminde: “Gökleri ve yeri yarattığı günde Allahın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup bunlardan dördü haram aylardır” [1], buyurmuşlardır. Receb-i Şerif de bu haram aylardan birisidir. Bu dört aya “haram” denmesinin sebebi, bu aylarda işlenecek  günahın cezası daha şiddetli, ibadetin sevabı ise daha kıymetli olması hasebiyle, diğer aylara nisbetle daha fazla tazim ve ihtiram edilmesi lazım gelen aylar olduğu içindir.

Recep ayının bildiğimiz bir takım isimleri vardır. Bu aya, bol bol rahmeti ilahi yağdığı için ziyade yağdıran manasına “Esab”; şeytanlar taşlandığı için “Recm”; ta’zîme layık olduğu için “Receb” ismi verilmiştir. Peygamber Efendimizin bu aya verdiği diğer bir isim ise, sağır manasına gelen “Esam”dır.

Allah-ü Teala, Receb-i şerifi huzuruna çağırır ve kullarının amellerinden sorar. Receb-i Şerif ayı ise  her defasında cevap vermeyerek, susar. Sonunda: “Ey Rabbım! Muhammed Mustafa (SAV) beni Esam diye isimlendirdi. Ben onların sadece ibadetlerini işittim. Günahlarını duymadım, ”, der.[2]

Receb-i şerifin birinci günü oruç tutanlara 3 senelik, ikinci günü oruç tutanlara 2 senelik, üçüncü günü oruç tutanlara 1 senelik, Üçüncü gününden sonra tutulan oruçların her günü için ise,  bir ay oruç tutmuş sevabı verilir.                                          

Ayrıca  Receb-i şerifin 1 ile 10’u,11 ile 20’si, 21 ile 30’u arasında sadece birer defa olmak üzere kılınacak onar rekat namazlar vardır.Bu namaz müminle münafığı ayırır. Kılanlar hidayete erer.Bu namazı Kılanın kalbi ölmez Bu 30 rekat namaz,Peygamber efendimizin berberi Selmanı Pâk hzleri tarafından rivayet edilmiştir. Bu namazların Kılınış şekli takvim yapraklarında ve dua kitaplarında mevcuttur.

 Bu aylardan istifade etmenin yolunu Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle beyan buyururlar:
“Ölüm anında susuzluktan rahat etmeyi, dünyadan iman ile çıkmayı, şeytanın (tuzağından) kurtulmayı murad ediyorsanız, çok oruç tutarak ve geçmiş günahlarınıza nedamet duyarak bu aylara hürmet ediniz. Bütün mahlukatın Hâlikı olan Cenab-ı Hakkı çok zikrediniz ki, Cennete selamet ile dahil olabilesiniz.” [3]

Bu ayda iki kandil vardır. 1.si ilk Cuma gecesi(Yani dün gece idrak ettiğimiz) Reğaib Kandili; 2. si Yirmi yedinci gecesi Mirac Kandilidir. Bu hususta Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Recep ayının ilk Cuma gecesinden gafil olmayın. Muhakkak o öyle bir gecedir ki; melekler onu reğaib gecesi diye isimlendirirler.” Gecenin üçte biri geçtikten sonra arz ve semavatta bulunan bütün melekler Ka’be-i Muazzama ve çevresinde toplanırlar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak: “Ey meleklerim! Dileyin benden, ne dilerseniz, yerine getireceğim”, buyurur. Bütün melekler:  “Ya Rab! Senden Recep ayında çok oruç tutanları affetmeni istiyoruz.”, diye niyaz ederler. Cenab-ı Hak:  “İsteğinizi kabul ettim. Onları affettim” buyurur.”[4]

Muhterem Müminler!
Regaib,İhsanlar ve bol vergiler manasınadır.Hz.Allah’ın kullarına lütfunün çokluğu,kereminin bolluğu ve pek çok suçluyu bağışlaması sebebiyle bu geceye Regaib gecesi adı verilmiştir.

Regâib gecesi, ulviyetini Peygamber Efendimizden almıştır. Bu gece, Hz. Amine validemizin Peygamber Efendimize hamile olduğunu anladığı gecedir. [5] Şu bir hakikattir ki Cenab-ı Hakk’ın mahlukatına gönderdiği en büyük hediye ve ihsan-ı ilahi Peygamber Efendimiz (SAV)’dir. Çünkü o bütün mahlukatın yaratılma sebebidir. Onun vücud-u şerifi ve unsur-u latifi, bütün mahlukattan efdaldir. Onun temiz ruhu, bütün kudsî ruhlardan; onun kabilesi, bütün kabilelerden; onun lisanı, bütün lisanlardan; onun kitabı, bütün ilahî kitaplardan daha üstündür. Onun parmaklarından çıkan su, bütün sulardan; onun âl ve eshabı, bütün insanlardan; onun doğduğu gece bütün gecelerden daha hayırlıdır.[6].

Cenab-ı Hak Adem AS’ın cesedini yarattığı zaman, ruhuna, cesede girmesi için emir verdi. Fakat ruh, kapkaranlık olan cesetten korktuğu için giremedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Adem AS’ın cesedine Peygamber Efendimizin nurunu yerleştirdi. Ruh cesede, bu nur sayesinde girebildi. Sonra anlında parlamaya başladı. Kendisinden sonra bu nur, Şit AS intikal etti. Havva validemiz her defasında ikiz doğururken, Peygamberimizin nuru hürmetine Şit (A.S) tek olarak dünyaya geldi. Şit AS’dan sonra bu nur, intikal ede ede Hz. Abdullah’a kadar geldi. Hz. Abdullah taşıdığı nur ve her halindeki güzellik sebebiyle herkesin dikkatini çekiyordu. Ahir zaman nebisinin, dünyayı teşriflerinin, yaklaştığını öğrenen birçok hanım, ona anne olmak için can atıyorlardı. Fakat İlahi tensib icabı, Hz. Abdullah, Hz. Amine validemiz ile evlendiler. İşte bu nurun Amine validemize intikal ettiği gece Regaib gecesidir.

Regaip gecesinden sonraki gündüzde yani bugün öğle ile ikindi arasında 2 rekatta bir selam verilerek 4 rekat teşekkür namazı kılınır.

Bu ay Cenab-ı Hakkın zatına mahsus bir ay olduğu için ihlas suresini çokça okumak lazımdır. Tutulacak oruçlara, kılınacak namazlara,evrâdü ezkârımza dikkat ederek, bu aylarda Ramazan-ı Şerife hazırlık yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki Receb-i Şerif ve Şaban-ı Şerifte kalp makinelerini çalıştıramayan, Ramazan-ı Şeriften hakkıyla istifade edemez.

Yâ Rabbi, Receb ve Şâbânı bize mübarek  (bereketli) kıl ve bizi Ramazana ulaştır diye de dua etmek lazımdır.


[1] Tevbe 36 

[2] Nuzhetül Mecalis c.1 s.155 

[3] Mev’ıza-i Hasene s.325 

[4] Nüzhetül Mecalis c.1 s.155

[5] Büyük İslam İlmihali s.206

[6] Ruhul Beyan Tefsiri c.3 s.543
Yorum Gönder

Yorum Gönder