-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Kitabı PDF İndir - AÖF Genel

Aöf, Aöf İlahiyat, Aöf Soru, Aöf Kitap, Aöf Destek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1, Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 dersi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 PDF indir, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 ders kitabı indir, Açık Öğretim Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 dersi, Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 çalışma kitabı, Açık Öğretim Ders Kitapları PDF indir, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 indir,

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 1


Aöf, Aöf İlahiyat, Aöf Soru, Aöf Kitap, Aöf Destek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1, Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 dersi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 PDF indir, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 ders kitabı indir, Açık Öğretim Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 dersi, Aöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 çalışma kitabı, Açık Öğretim Ders Kitapları PDF indir, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 indir,


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans İlahiyat Programı 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ders Kitabı PDF indir

İÇİNDEKİLER


1.ÜNİTE: Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları

OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DEVRİNE GENEL BİR BAKIŞ. 3
XVII. Yüzyıl Buhranı’nın Sebepleri .4
Devrin Âlimlerinin Kaleminden Buhran .5
Buhranın Sebepleri.5
OSMANLI DEVLETİ’NDE BUHRAN, YENİLEŞME VE EKONOMİK
BAĞIMLILIK SÜRECİ (1700- 1838). 6
Lale Devri (1703-1730).6
I. Mahmut Dönemi (1730-1754) .7
III. Mustafa Dönemi (1757-1774) .9
I. Abdülhamit Dönemi (1774-1789) .10
XVIII. Yüzy›l Yenileflme Hareketinin Özellikleri.10
OSMANLI YENİLEŞMESİNDE DÖNÜM NOKTASI III. SELİM VE
NİZAM-I CEDİT.10
Askerî Alanda Yenilikler .12
İdari Alanda Yenilikler.13
Ticari ve İktisadi Alanda Yenilikler.13
Osmanlı-Fransız Savaşı. 14
Osmanlı-Rus-İngiliz Savaşı.14
Kabakçı Mustafa isyanı ve III. Selim Devri’nin Sonu .14
II. MAHMUT DÖNEM‹ GELİŞMELERİ VE YENİLİKLERİ (1808-1839) .15
Sened-i İttifak (7 Ekim 1808).15
Mısır’daki Yenilik Hareketleri ve Mehmet Ali Paşa isyanı .17
II. Mahmut Devri Yenilikleri  .19

2.ÜNİTE: Türkiye’de Reform Arayışları (1839-1908)

TÜRKİYE’DE REFORM ARAYIŞLARI (1839-1908).27
TANZİMAT FERMANI VE GETİRDİKLERİ .27
Tanzimat Dönemi Meclisleri.29
Halkın Yönetime Katılımı: Muhassıllık Meclisleri.30
Kırım Savaşı ve Dış Borçlanma.31
ISLAHAT FERMANI.32
Fermana Tepkiler.32
Fermanın Uygulanması.33
Halkın Yönetime Katılmasında Bir Başka Adım: Vilayet Meclisleri.33
Tanzimat Devri Batılılaşma Uygulamaları.34
EKONOMİK KRİZ VE SONUÇLARI.35
93 Harbi (1877-1878 Osmanlı - Rus Harbi).36 
Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin Kurulması.37 
Yeni Osmanlı Düşüncesi ve I. Meşrutiyet.37 
ANAYASALI YÖNETİM DENEMESİ: I. MEŞRUTİYET.39 
1876 Kanun-i Esasisi (Anayasa). 40 
1876 Kanun-i Esasisi’nin Özellikleri. 41 
Seçimler. 42 
Meşrutiyetin Yeniden İlanı Çabaları.43 
II. Meşrutiyetin ilanı. 45 

3.ÜNİTE : Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri

I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NDE SİYASET.55 
I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NDE EĞİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 
Eğitim Teşkilatı ve Öğretim Kademeleri.. 62 
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ SEÇİMLERİ VE MECLİS-İ MEBUSAN ÇALIŞMALARI. 65 
1908 Seçimleri ve Meclis-i Mebusan. 66 
1914 Seçimleri ve Meclis-i Mebusanı.68 
II. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri. 68 
II. Meşrutiyet Düzenlemelerinin Türk Çağdaşlaşmasına Katkıları.71 
ADIM ADIM DÜNYA SAVAŞINA .74 
Afrika’dan Ayrılış: Türk-İtalyan Savaşı: Trablusgarp. 74 
Rumeli’ye Veda: Balkan Savaşları. 75

4.ÜNİTE: Avrupa ve Türkiye (1838-1918)

1838-1914 SÖMÜRGECİLİKTEN DÜNYA SAVAŞI’NA AVRUPA .89
Deniz Aşırı Sömürgecilik .89
Sanayi İnkılabı .93
EMPERYALİST REKABET VE KUVVETLER ÇATIŞMASI . 94
OSMANLI DEVLETİ’NİN ÇÖKÜŞÜ: “I. DÜNYA SAVAŞI” .100
Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi .100
I. DÜNYA SAVAŞI’NDA CEPHELER .103
Kafkas Cephesi .103
Kanal Cephesi .105
Çanakkale Cephesi . 105
Irak Cephesi  .109
Galiçya Cephesi  .109
Hicaz Cephesi. 110
Filistin Cephesi .111
Osmanlı Ermenilerinin Yeniden Yerleştirilmeleri .1135.ÜNİTE : Mondros’tan Lozan’a Türkiye

ŞARK MESELESİ’NİN UYGULAMAYA KONMASI: MONDROS
MÜTAREKESİ 125
Mütareke Hükümleri ve Uygulama: Osmanlı Devleti’nin Fiilen
Bitirilişi .125
Siyasi ve Askeri Şahsiyetlerin Mütarekeye Bakışı..127
TÜRK MİLLETİNİN MÜTAREKE VE İŞGALLERE TEPKİSİ: MİLLÎ
TEŞKİLATLANMALAR.128
Milli Varlığa Düşman ve Milli Mücadele Aleyhtarı Faaliyetler ................... 130
M. KEMAL PAŞA’NIN SAMSUN’A ÇIKIŞI, TEŞKİLATLANMA VE
KONGRELER.130
Amasya Genelgesi .132
Erzurum Kongresi .133
Sivas Kongresi .134
Batı Anadolu Kongreleri . 135
Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın Toplanması ve Misak-ı Milli .136
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı .138
Türkiye Büyük Millet Meclisine Karşı Tepkiler ve Al›nan Tedbirler 138
Türkiye’yi Paylaşma Projesi: Sevr Antlaşması. 139
ASKERÎ GELİŞMELER .141
Kuva-yı Milliye Dönemi . 141
Doğu Cephesi .141
Güney Cephesi. 142
Batı Cephesi .143
Düzenli Ordu Dönemi . 144
İnönü Muharebeleri .145
Kütahya ve Eskiflehir Muharebeleri. 146
Sakarya Meydan Muharebesi . 147
Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi. 149
İstiklal Savaşı’nın Lojistik Kaynakları ..152

6.ÜNİTE : Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Siyasi Yapılanma(1920-1923)

MECLİSİ-İ MEBUSANDAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE GEÇİŞİ.163
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KURULUŞU VE ÖZELLİKLERİ. 164
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE OLUŞAN GRUPLAR . 170
Yeşil Ordu. 170
Halk Zümresi. 171
Islahat Grubu. 171
İstiklal Grubu.172
Tesanüd Grubu . 172
Müdafaa-i Hukuk Grupları . 172
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu (Birinci Grup) . 172
İkinci Grup . 173
CUMHURİYETİN İLANINA KADAR TÜRKİYE’DE KURULAN SİYASİ
PARTİLER.175
Türkiye Halk İştirakiyûn Fırkası .176
Türkiye Komünist Fırkası...177
Cumhuriyet Halk Fırkası. 177
Halk Fırkasının Siyaset ve Seçim İlkeleri 179

7.ÜNİTE: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ekonomik Gelişmeler

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN SON YILLARINDA EKONOMİK DURUM 189
Tarım..190
Sanayi.192
Ulaştırma .194
Dış Ticaret..196
OSMANLILARDA PARA VE BANKA 197
Kamu Maliyesi .199
MİLLÎ MÜCADELE’NİN FİNANSMANINDA İÇ KAYNAKLAR. 200

8.ÜNİTE: Yeni Türk Devleti’nin İlanı: Lozan’dan Cumhuriyet’e

YENİ TÜRK DEVLETİ’NİN İLANI: LOZAN’DAN CUMHURİYET’E . 211
Mudanya Mütarekesi . 211
LOZAN KONFERANSI’NIN TOPLANMASI . 212
Lozan Konferansı’nda Görüflülen Meseleler . 214
SINIRLARIN TESP‹T‹ . 215
Boğazlar ........................................................................................................ 216
Adalar ............................................................................................................ 217
AZINLIKLARLA İLGİLİ MESELELER.............................................................. 218
İKTİSADİ VE MALİ MESELELER ................................................................... 219
ADIM ADIM CUMHURİYET’E GİDİŞ ........................................................... 220
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin II. Dönem Çalışmaları............................ 220
Türk Ordusunun İstanbul’a Girişi ................................................................ 220
Ankara’nın Başkent Oluşu ............................................................................ 221
CUMHURİYETİN İLANI................................................................................. 221
Cumhuriyetin Manası .................................................................................... 224
Yorum Gönder

Yorum Gönder