-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Türk Dili 2 Ders Kitabı PDF İndir - AÖF Genel

Türk Dili 2, Aöf Türk Dili 2 dersi, Türk Dili 2 PDF indir, Türk Dili 2 ders kitabı indir, Açık Öğretim Türk Dili 2 dersi, Aöf Türk Dili 2 çalışma kitabı, Açık Öğretim Ders Kitapları PDF indir, Türk Dili 2 indir, AÖF, Aöf İlahiyat, Aöf Soru, Aöf Kitap, Aöf Destek,

TÜRK DİLİ 2

Türk Dili 2, Aöf Türk Dili 2 dersi, Türk Dili 2 PDF indir, Türk Dili 2 ders kitabı indir, Açık Öğretim Türk Dili 2 dersi, Aöf Türk Dili 2 çalışma kitabı, Açık Öğretim Ders Kitapları PDF indir, Türk Dili 2 indir, AÖF, Aöf İlahiyat, Aöf Soru, Aöf Kitap, Aöf Destek, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans İlahiyat Programı 

Türk Dili 2 Ders Kitabı PDF indir


İÇİNDEKİLER


1. ÜNİTE: Kompozisyon Bilgileri 


KOMPOZİSYONLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 3

Dil Becerileri ve Bilgi Donanımı 5

YAZILI KOMPOZİSYON  6

Yazının Önemi   6
YAZILI KOMPOZİSYONUN OLUŞTURULMASI 6
Konu  6
Konunun Sınırlandırılması  8
Ana ve Yardımcı Düşüncelerin Belirlenmesi   8
Kompozisyonda Plan  10
Plan Türleri 10
Planın Bölümleri 11
Konunun Başlığı 14
PARAGRAF VE PARAGRAFTA ANLATIM BİÇİMLERİ  14
Paragraf 14
Paragrafta Anlatım Biçimleri  16
Tanımlama  16
Örneklendirme  16
Karşılaştırma  17
Tanıklama  17
Tanıtlama  18

2. ÜNİTE: Noktalama İşaretleri

NOKTALAMA İŞARETLERİ   27
Nokta (.) 29
Virgül (,)  31
Noktalı Virgül (;)  33
İki Nokta (:) 34
Üç Nokta () 35
Soru İşareti (?)  36
Ayraç/Parantez (  ) 38
Köşeli Ayraç [  ] 40
Tırnak İşareti (“  ”) (« ») 40
Tek Tırnak (‘ ’)  41
Eğik Çizgi (/)  41

Kesme İşareti (’)  42
Kısa Çizgi (-)  43
Uzun Çizgi (–)   45
Ünlem İşareti  453. ÜNİTE: Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI 56
Büyük Harf Kullanımı 56
Yabancı Özel isimlerin Yazımı 58
Özel isimler Dışındaki Yabancı Sözcüklerin Yazımı  59
Birleşik Sözcüklerin Yazımı 59
Bitişik Yazılan Sözcükler  59
Ayrı Yazılan Sözcükler 61
ikilemelerin Yazımı  62
Pekiştirme Sıfatlarının Yazımı 62
Ek Fiilin Yazımı  62
Geniş Zaman Çekimli Fiillerin Yazımı 63
-mAk Mastar Ekinin Yazımı 63
Sayıların Yazımı 63
Karıştırılması Olası Eklerle Bağlaç ve Edatların Yazımı   64
+ki Aitlik Eki, ki Bağlacı ile ki Pekiştirme ve Şüphe Edatının Yazımı 64
+DA Hâl Eki ile dA Bağlacının Yazımı 65
ile Bağlacının / Edatının Yazımı  65
Soru Ekinin Yazımı  66
Düzeltme işaretinin (^) Kullanımı 66
Kısaltmaların Yazımı  67
Ses Uyumları ve Yazım Kuralları  68
Sözcük Sonunda ç / c, t /d, p / b ve k / g Nöbetleşmesi 69
Sözcük Sonunda /ç/ > /c/ Nöbetleşmesi  69
Sözcük Sonunda /t/ > /d/ Nöbetleşmesi 69
Sözcük Sonunda /p/ > /b/ Nöbetleşmesi 70
Sözcük Sonunda /k/ > /ğ/ Nöbetleşmesi 70
Ünlü Daralması 71
Tek Heceli Sözcüklere Ek Geldiğinde Ünsüz Türemesi 71

ikinci Hecelerdeki Ünlülerin Düşmesi 71


4. ÜNİTE: Yazılı Anlatım Türleri ve Uygulamaları I: Düşünce Yazıları

DÜŞÜNCE YAZILARI  79
Makale   80
Fıkra  82
Eleştiri  84
Deneme 87
Söyleşi/Sohbet  88
Röportaj 91
Gezi Yazısı93
Anı 94
Günlük  97
Yaşam Öyküsü/Biyografi 99
Öz Yaşam Öyküsü/Otobiyografi 101

5. ÜNİTE: Yazılı Anlatım Türleri ve Uygulamaları II: Sanatsal Yazılar.


SANATSAL YAZILAR  111

şiir  112

Lirik şiir 113

Epik şiir  114
Didaktik şiir 116
Pastoral şiir 116
Dramatik şiir 117
Satirik şiir 119
Öykü  119
Öykünün Ögeleri  120
Öykü Türleri 121
Roman 123
Tiyatro 129
Tiyatro Türleri 130


6. ÜNİTE: Bilimsel Yazılar ve Yazışma Türleri 


BİLİMSEL YAZILAR  141

Bilimsel Araştırma Süreci  141

Bilimsel Yazının İçeriği  143

Bilimsel Araştırmada Dil ve Anlatım 145
Yazımda Standartlaşma  145
Dünyada Kabul Gören Yazım Stilleri   146
Kaynak Gösterme 146
Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemi   147
Paragraf İçi Kaynak Gösterme Yöntemi  150
Kaynakça Yazımı 151
YAZIşMA TÜRLERİ 154
Resmî Yazışmalar  154
Dilekçe 155
Tutanak  156
Karar 156
Rapor 157
Öz Geçmiş  159
Özel Yazışmalar 160
Mektup 160
Özel Mektup 160
İş Mektubu 162
Resmî Mektup 163
Açık Mektup


7. ÜNİTE: Okuma ve Dinleme 


OKUMA 171

Okuduğunu Anlama 173

Okuma Alışkanlığı 174

Okuma Alışkanlığı Edinmeyi Etkileyen Faktörler  175
Okuma Türleri 175
Sesli Okuma  175
Sessiz Okuma  175
Göz Atarak Okuma  176
Özetleyerek Okuma 176
İşaretleyerek Okuma 176
Tahmin Ederek Okuma  176
Soru Sorarak Okuma 176
Tartışarak Okuma 176
OKUDU⁄UNU ANLAMA STRATEJİLERİ 179
Okuma Öncesinde Kullanılan Stratejiler 179
Okuma Sırasında Kullanılan Stratejiler 179
Okuma Sonrasında Kullanılan Stratejiler  179
ELEŞTİREL OKUMA 180
DİNLEME  182
Dinleme Sürecini Etkileyen Faktörler  183
Dinleme Türleri  184
Aktif Dinleme  184
Pasif Dinleme  184
Not Alarak Dinleme  184
Grup Halinde Dinleme  184
Empatik Dinleme  184
Yaratıcı Dinleme 184
Amaçlı Dinleme 184
Sorgulayıcı Dinleme 185
Seçici Dinleme 185
Eleştirel Dinleme  185
OKUMA-DİNLEME İLİŞKİSİ  1868. ÜNİTE: Sözlü Anlatım


KONUşMA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 195

Konuşma  196

Ses  196
Boğumlanma   196
Sıklık / Frekans  197
Ton / Tonlama  197
Ezgi 197
Vurgu  197
Durak / Duraklama 198
Tını / Renk  198
Pes ve Tiz Ses 198
DOĞRU, GÜZEL VE ETKİLİ KONUşMANIN TEMEL İLKELERİ  199
Açıklık  199
Doğallık   199
İnandırıcılık 199
İlginçlik  200
Konuşmacının Bilgi ve Donanımı  200
Ön Çalışma  200
Yöntem ve Plan 200
Konuşmayı Destekleyen Yardımcı Unsurlar   200
Üslup 201
BEDEN DİLİ VE SÖZLÜ ANLATIMDAKİ YERİ 201
Beden Dilinin Sözlü Anlatımdaki Yeri 201
KONUşMA TÜRLERİ  202
Hazırlıksız Konuşmalar / Günlük Konuşmalar 202
Telefonla Konuşma  203
İş Görüşmesi   204
Hazırlıklı Konuşmalar / Topluluk Konuşmaları  204
Nutuk / Söylev  205
Konferans 205
Açış Konuşması  205
Açık Oturum 205
Panel  206
Forum 206
Sempozyum / Bilgi şöleni 206
Kurultay  207
Seminer  207
Münazara  207
BAşARILI SUNUMUN İLKELERİ VE TEKNİKLERİ  207
SÖZLÜ ANLATIMDA BAZI SÖYLEYİş ÖZELLİKLERİ  209
Asalak Ses, Sözcük ve İfadelerin Kullanımı  209
Bazı Sözcüklerin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler 209Yorum Gönder

Yorum Gönder