-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

126 Soruda Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik VİZE+FİNAL

Aöf İlahiyat programı Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik


Aöf İlahiyat programı Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik dersi vize+final sorularından oluşan güzel ders notları ve özetleri bu yazımızda. Sınava girmeden baştan sona okusanız bile faydasını göreceğinizden eminiz...

 DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK

(Son 6 Yılın Çıkmış Dönem Sonu Sınav Soruları)

1.Sağlıklı bir din eğitiminin verilmemesi sonucunda ortaya nasıl bir durum çıkar?

Cevap: İnsan eksik eğitilmiş olur. (2011 Bhr D. Sonu-2012 Bhr-2013 Bhr-2013 Tek Ders-2016 Bhr-)****


2.Sağlıklı din ve ahlâk eğitimi almış nitelikli kişilerin istihdam edilmesi ekonomik açıdan ne anlama gelir?

Cevap: Daha az maliyet (2011 B. DS-2012 Büt-2013 B. DS-2014 Tek Ders-)****


3.Din ve kültür ilişkisi ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

Cevap: Din, eğitim aracılığı ile aktarılır, ancak kültürün aktarılması eğitimin konusu değildir. (2012 B. DS-2012 Büt-2013 B. DS-)***

4.Kültür ve din ilişkisini hangi ifade açıklar?

Cevap: Mezheplerin ortaya çıkması ve yayılmasında kültürün de etkisi olmuştur. (2016 B. DS-)*


5.Din eğitimi ve öğretimi, ne sadece zihinsel çaba, ne sırf duygusal bir ifade ne de bedensel bir hareket ilegerçekleşebilecek bir faaliyettir. Bunların tamamını içine alan, insanın hem aklî melekelerini, hem duygusalmotivasyon gücünü hem de beden terbiyesini gerektiren bir uğraştır. Din eğitimi ve öğretiminin bu yönü hangi eğitim ilkesine dayanır?

Cevap: Bütünlük (2011 B. DS-2013 B. DS-2015 B. DS-)***


6.Din eğitimi ve öğretimi etkinliklerinde öğreten ile öğrenen arasında kurulan iletişim hangisidir?

Cevap: Akademik dini iletişim (2011 B. DS-2013 B. DS-)**


7.Din eğitimcisinin konuları anlatırken somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa bir yaklaşımsergilemesi ve tedrici bir yol izlemesi hangi öğretim ilkesinin gereğidir?

Cevap: Açıklık (2014 B. DS-2015 Tek Ders-2016 Bhr- 2016 B. DS-)****


8.Din eğitiminde muhataba kazandırılacak davranışlar yanında bu davranışların kazandırılma biçimi de sonderece önemlidir. Çünkü aynı davranışların farklı biçimlerde sunumu, başka ifadeyle, dini bilgi, duygu vedavranışların kazandırılmasında esas alınan ilkeler ve izlenen yöntemler, muhatabın dine karşı olumlu veya olumsuz bir tutum sergilemesinde etkili olacaktır. Gelişim dönemlerinin hangisinde bu etkinin daha az olduğu söylenebilir?

Cevap: Yaşlılık (2011 Bhr-2012 Büt-2013 Bhr-)***


9.Din eğitimcilerin Peygamber varisi olmaları nedeniyle çeşitli uyarılara muhatap olabilecekleridüşünüldüğünde, hangi özelliğe sahip olmaları sağlıklı bir din eğitimi vermelerini engeller?

Cevap: Yaptıklarının karşılığını, insanlardan da beklemeleri (2012 Bhr-2012 Büt-2013 Bhr-)***


10.Hangisi din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen başlıca faktörlerden biri değildir?

Cevap: Velilerin özellikleri (2011 Bhr-2012 Bhr D. Sonu-2016 Bhr-2016 Tek Ders-)****


11. “Altı yaşındaki bir çocuk ile on altı yaşındaki bir gencin ya da yirmi altı yaşındaki bir genç yetişkinin bedensel,zihinsel ve duygusal olarak birbirinden farklı oluşları, doğal olarak din eğitiminin de yöntem ve tekniklerinfarklılaşmasına neden olacaktır.”

 Yukarıdaki paragrafın açıkladığı din öğretimi ilkesi nedir?

Cevap: Bireysellik (2015 Bhr-2016 Bhr2016 Tek Ders-)***


12.Hangisi din eğitimi ve din hizmetlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

Cevap: Sadece resmi ve kurumsal nitelikli faaliyetler olmaları (2011 B. DS-)*


13.Günümüz Türkiye’sinde Müslüman olmayan öğrencilerin okullarda din eğitimleri ile ilgili bilgilerden hangisidoğrudur?

Cevap: Özel okullarında kendi dinlerine ait eğitim alırlar. (2015 B. DS-2015 Tek Ders-)**


14.Türkiye’de, 1982 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullar için hazırlanan din eğitimi programlarınagetirilen en önemli yenilik nedir?

Cevap: İçeriğin, mezhepler üstü ve dinler açılımı anlayışla düzenlenmesi (2012 B. DS-)*2

 

15.1982 Anayasası ile okullarda din dersleri zorunlu olarak yer almasına rağmen, gayrımüslim öğrencilerederslere katılmama hakkı hangi yıldan itibaren verilmiştir?

Cevap: 1990 (2016 B. DS-)


16.2007 yılında yayınladığı “Toledo Okullarda Din ve İnançlar Hakkında Öğrenme Raporu”nda okullarda insanhakları ve demokrasi söylemi ile uyumlu olarak dinin öğretim konusu yapılmasına vurgu yapan örgüthangisidir?

Cevap: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (2016 Tek Ders-)*


17.Türkiye’de, yaygın din eğitimi hizmetleri hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

Cevap: Diyanet İşleri Başkanlığı (2012 Bhr-2012 Büt-2013 Bhr-)***


18.Çokkültürlükle ilgili hangi ifade yanlıştır?

Cevap: Küreselleşme ile birlikte önemini yitirmiştir. (2013 B. DS-)*


19.Küreselleşen dünyada barışın sağlanmasında din eğitiminin önemi ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

Cevap: Farklı inanç, ibadet ve anlayışlara sahip dinlerin öğretiminin birlikte yapılması dinler arasındakiçatışmaları derinleştirir. (2012 B. DS-)*


20.Küreselleşme olgusunun yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz şartlarında, kültürlerarası din eğitimininöncelikle hangi amaçla gerçekleştirilmesi beklenir?

Cevap: Farklı inançlar karşısında doğru bakış açısı geliştirebilmek (2014 B. DS-2014 Tek Ders-)**


21.Hangisi küreselleşmenin din ve kültür üzerindeki olumsuz etkilerinden biridir?

Cevap: Yerel kültürlerin, egemen kültürün etkisi ile giderek zayıflaması (2015 B. DS-)*


22.Hangisi, gençlik dönemi din eğitiminde dikkate alınması gereken hususlardan biri değildir?

Cevap: Gençlere sık sık öğüt verilmesi, yaptıkları davranışların kendisinden beklenen davranışlar olmadığınınher fırsatta hatırlatılması (2012 B. DS-2012 Büt-2013 B. DS-)***


23.Son zamanlarda özellikle Avrupa merkezli çalışmalarda alınan kararlarda okullarda din eğitimine yerverilmesi yönündeki görüşlerin ağırlık kazanmasının en önemli nedeni nedir?

Cevap: Güvenlik konusunda ciddi sorunlar yaşanması (2014 B. DS-)*


24.Eğitim “niçin” sorularına ve problem çözümüne dayalı olarak yapılırsa nasıl bir sonuç ortaya çıkar?

Cevap: İkna olmak (2014 B. DS-)*


25.Eğitimin tarifinde ve uygulamalarında fikir birliği olmayışının en önemli sebebi nedir?

Cevap: İnsana bir bütün olarak bakılmaması (2011 Bhr-2013 Bhr D. Sonu-2014 Tek Ders-)***


26.Eğitim açısından insanı tanımak neden önemlidir?

Cevap: Eğitimin tanımını doğru yapmak için (2011 Bhr-2012 Bhr D. Sonu-2012 Büt-)***


27.Ailede çocuğun dinî ve ahlâki gelişim ve eğitiminde birinci derecede rolü olduğu konusunda genellikleuzmanların görüş birliğine vardıkları kişi kimdir?

Cevap: Anne (2011 B. DS-2012 Büt-2013 B. DS-2014 Tek Ders-)****


28.Hangisi, çocuğun dinî gelişiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?

Cevap: Çocuğun genetik olarak sahip olduğu özellikler (2015 Tek Ders- 2014 Tek Ders-)**


29.“San’a’dan yola çıkan bir kimse tek başına Mekke’ye seyahat edebilecek ve yol boyunca Allah korkusundanbaşka bir korkusu olmayacaktır.” mealindeki hadis, din görevlilerinde bulunması gereken özelliklerdenhangisine işaret etmektedir?

Cevap: İyimserlik (2011 B. DS-)*


30.“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” hadisi, din hizmetlerinde rehberlikle ilgilihangi kavramla ilişkilidir?

Cevap: Davet (2014 B. DS-2014 Tek Ders-)**


31.Hangisi din hizmetleri içinde yer almaz?

Cevap: Soruşturma (2015 B. DS-2015 Tek Ders-)** 3

 

32.Din hizmetlerinde rehberlik yapanların önemli bir vasfı olan, “Başkalarını da düşünmek, onların haklarını vemenfaatlerini kendinden önce tutmak” anlamındaki Diğergamlığın Kur’ân-ı Kerim’deki karşılığı nedir?

Cevap: İ’sâr (2015 B. DS-2015 Tek Ders-)**


33.Dinî danışma ve rehberliğin hangi fonksiyonu, kendi içinde ve kişisel ilişkilerinde sorunlar yaşayan insanlarıteskin etme, rahatlatma ve rehabilite etme şeklinde uzun süreli bir manevi ilgi ve yardım işlemi olarakkendini gösterir?

Cevap: İyileştirme (2012 Büt-2013 B. DS-)**


34.Hangisi Celebsch –Jaeckle ilkesine göre dinî danışma ve rehberlik hizmetlerinin icra ettiği temelfonksiyonlardan biridir?

Cevap: İyileştirme (2016 Tek Ders-)*


35.“Bu hizmetime karşılık sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Benim ücretimi verecek olan Alemlerin Rabbi’dir.”ayeti, din görevlilerinin sahip olması gereken hangi özelliği ifade eder?

Cevap: Habîlik (2012 B. DS-)*


36.Din adamlarının verdiği manevi destek, tavsiye ve öğüt anlamına gelen, aynı zamanda günümüzdeki dinîdanışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin de temelini oluşturan kavram, hangisidir?

Cevap: Pastoral Care (2016 B. DS-2016 Tek Ders-)**


37.Hangisi din hizmetlerindeki ilişki ve iletişimlerde uyulması gereken esaslardan biri değildir?

Cevap: Dini grup normlarına uygun davranmaya özen göstermek (2012 B. DS-2013 B. DS-)**


38.Kur’ân-ı Kerim’de yer alan “ahiret hayatını önemsemekle beraber bu dünyadan da nasibini unutma.”(Kasas 28/77) ayeti din hizmetlerinde rehberlik alanlarından hangisini ilgilendirir?

Cevap: İş dünyası (2016 B. DS-)*


39.Yazmış olduğu “el-Ahkâmu’s-Sultâniyye” adlı eseriyle İslam dünyasında ilk defa Din HizmetlerindeRehberlik İlkeleri konusunda görüşler ortaya koyan İslam bilgini kimdir?

Cevap: Mâverdî (2016 Tek Ders-)*


40.Toplumda din hizmeti yürüten görevlileri birer sosyal öğretici durumuna getiren etken nedir?

 Cevap: Toplumun, din görevlisinden ideal tutum ve davranış beklentisi içinde olması (2014 B. DS-2014 Tek Ders-)**

41.Din hizmetlerinde ilişkisel iletişim tarzının kullanılmasının temel nedeni nedir?

Cevap: Din hizmetlerinin insanlarla ilişki ve işbirliğine dayanması (2014 B. DS-)*


42.Dini duygu ve inancın, hayatın her alanında kendini göstermesi ne anlama gelir?

Cevap: Dinin, her insanın özünde var olan bir gerçek olduğu (2011 Bhr-2012 Bhr D. Sonu-2013 Bhr)*


43.Din günüifadesinde yer alan “din” ne anlama gelir?

Cevap: Karşılık (2011 B. DS-2012 Büt-)**


44.Hangisi din dilinin özelliklerinden değildir?

Cevap: Deneysel doğrulama ilkelerine dayanması (2016 B. DS-)*


45.Bütün dinleri Tanrı’ya eşit mesafede yollar olarak gören yaklaşım hangisidir?

Cevap: Çoğulculuk (2011 B. DS-2012 Büt-2013 B. DS-2014 Tek Ders-)****


46.Öğretim alanlarından hangisi, İslam dünyasındaki ilimler tasnifinde âlet ilimleri olarak tanımlanan grupiçerisinde yer alır?

Cevap: Mantık (2011 B. DS-2012 Büt-2013 B. DS-)***


47.Hangisi medreselerdeki öğretim programlarında yer alan mekâsıd ya da naklî ilimlerin içinde yer alanilimlerden biridir?

Cevap: Tefsir (2015 B. DS-)*


48.Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan yeniliklerle ilgili hangi ifade yanlıştır?

Cevap: Medreseler kapatılmıştır. (2011 B. DS-2012 B. DS-)**


49.Hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında gerçekleştirilen yeniliklerden biridir?

Cevap: Yeni açılan mekteplerin idaresi için Maarif Nezareti kurulmuştur. (2016 Tek Ders)* 4

 

50.Gerçek hayattan problemlerin ele alınarak, öğrencilerin karar verme ve çözüm üretme kabiliyetleriningeliştirilmesinin hedeflendiği öğretim yöntemi nedir?

Cevap: Problem çözme yöntemi (2011 B. DS-)*


51.Bireyin, kendisinden başlayarak var olan her şeyi sorguladığı, eski bir deyimle “künhüne vâkıf olma”duygusunun güçlü bir şekilde hissedildiği dönem hangi dönemdir?

Cevap: Gençlik (2012 B. DS-2013 Tek Ders-2014 Tek Ders-2016 Tek Ders-)****


52.Dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların görece görece durulmaya başladığı, dinî hayatta bir dengelenme,yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmelerin yaşandığıdönem hangi dönemdir?

Cevap: İlk yetişkinlik (2015 B. DS-)*


53.“Çocuklar özellikle bu dönemde inançla ilgili konularla yakından ilgili olmaya başlarlar. Metafizik alanla ilgilisorular sorarlar. Bazı ibadetlere karşı ilgi ve merakları canlanır. Genel olarak Öğrenmeye daha yatkın halegelinen bu dönem, ibadet öğretimi için de iyi bir başlangıç olarak kabul edilir.”

Yukarıdaki özellikleri verilen gelişim dönemi hangisidir?

Cevap: Son çocukluk (2016 B. DS-2016 Tek Ders-)**


54.“Daha önceden şeker ve oyuncak istemek için yapılan egosantrik (ben- merkezci) duaların yerini, budönemde, hastalıklardan ve felaketlerden korunma, anne-babasının ve sevdiklerinin sağlığı ve iyiliğiisteklerini dile getirmenin ötesinde Allah ile kendisi arasında bir bağ kurmak gibi önemli bir işlevinin olduğufark edilmeye başlanır.” ifadesi dinî gelişim dönemlerinden hangisini açıklar?

Cevap: Son Çocukluk (2015 B. DS-)*


55.Bireyin öğrenmeye daha yatkın hale geldiği, özellikle inançla ilgili konularla yakından ilgilendiği, metafizikalana ilişkin sorular sormaya başladığı, dua ve namaz gibi ibadetlere karşı ilgili olduğu görüldüğünde,ibadet öğretimi için de başlangıç anı olarak kabul edilen dönem hanisidir?

 Cevap: Son çocukluk (2011 B. DS-2014 B. DS-2015 Tek Ders-)***


56.Hangisi, çocuğun dinî gelişiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?

Cevap: Çocuğun genetik olarak sahip olduğu özellikler (2012 B. DS-2014 B. DS-)**


57.Kur’ân’ın insanlar arasındaki inanç farklılıklarına bakış açısı ile ilgili hangi ifade yanlıştır? 

Cevap: Doğru kabul edilmeyen inanç biçimlerinin yaşamasına izin verilmemelidir. (2011 B. DS-2013 Tek Ders-)**


58.İletişim kavramı ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

Cevap: İletişim, bireyler arasında ancak konuşmakla geçen bir etkinliktir. (2011 B. DS-2013 B. DS-2014 Tek Ders-)***


59.İletişime giren taraflardan birinin kaynak diğerinin alıcı olduğu kabulünü doğru bulmayan ve geribildirimiyeni bir mesaj olarak kabul eden iletişim modeli hangisidir?

Cevap: İşlemsel model (2011 B. DS-2013 B. DS-2015 Tek Ders-)***


60.İletişimin doğrusal değil de dairesel bir döngü olduğunu ortaya koyan iletişim unsuru nedir?

Cevap: Geribildirim (2016 B. DS-)*


61.İletişimi yönlendirme, duyguları açığa vurma ve iletişimi imkansızlaştırma hangi göstergenin iletişimselrolüdür?

Cevap: İnsan davranış ve ilişkilerine dair göstergeler (2016 B. DS-)*


62.Kaynaktan çıkan mesajın uygun araçlarla alıcıya ulaştırılmasıyla sonuçlanan tek yönlü bir işlem olarakaçıklanmasına imkân sağlayan bilgi, haber, fikir ve kanaatlerin, istenilen kişi veya kişilere aktarılmasıolarak tanımlanan iletişim modeli hangisidir?

Cevap: Doğrusal model (2015 B. DS-)*


63.Dini anlamların derinliği ve din dilinin ikna etmeye dayanan özelliği sebebiyle, sözlerin yetersiz kaldığıyerde destekleyici ve düzeltici olarak devreye giren iletişim aracı hangisidir?

Cevap: Beden dili (2012 B. DS-2013 Tek Ders-)**


64.Yüz yüze iletişimde ilk izlenimi hangisi oluşturur?

Cevap: Beden dili (2011 B. DS-2014 Tek Ders-)**5

 

65.Başarılı sonuç alabilmek için olabildiğince çok farklı iletişim becerilerinin birlikte, iç içe, art arda vebirbiriyle uyumlu bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyulan, planlı ve düzenli dini iletişim türü nedir?

Cevap: Akademik dini iletişim (2014 B. DS-2014 Tek Ders-2016 Tek Ders-)***


66.Dinî bilgi duygu, tutum ve davranış kazandırma amacıyla girişilen iletişimlere ne ad verilir?

Cevap: Akademik dini iletişim (2015 B. DS-2015 Tek Ders-)**


67.İnsanların oturuş, yürüyüş biçimleri, el ve yüz hareketleri, çeşitli resimler, şekiller, renkler aracılığı ilekurulan iletişim hangisidir?

Cevap: Nesnel iletişim (2015 B. DS-2015 Tek Ders-)**


68.Hangisi dinî iletişim sürecinde kaynak konumunda olanların kişisel özelliklerinden biri değildir?

Cevap: İçtenlik (2015 B. DS-)*


69.İletişim etkinliklerinden hangileri, işlemsel iletişim modeline örnektir?

Cevap: İki kişinin bir konuyu tartışması/ iki arkadaşın sohbet etmesi (2012 B. DS-)*


70.Hangileri, akademik iletişimin özelliklerindendir?

Cevap: Kaynak kişinin, sürecin başarısından sorumlu olması/ tamamen öğretme ve bilgilendirme amaçlıolması/ önceden tasarlanan planlı ve düzenli bir etkinlik olması (2012 B. DS-2016 B. DS-)**


71.Hangisi sözlü iletişimde destekleyici uyarıların sağladığı faydalardan biri değildir?

Cevap: Algı tekrarına açık olması (2016 B. DS-)*


72.Hangisi, doğrusal iletişim modelinin unsurlarından biri değildir?

Cevap: Geribildirim/ Yanılsama (2012 B. DS-2013 Tek Ders-2016 Tek Ders-)***


73.Hangisi etkili ve geniş iletişim için diğerlerine göre daha az önemlidir?

Cevap: Etkileyici bir parfüm kullanmak (2014 B. DS-)*


74.Hangisi, kontrol edilmediğinde kişinin iletişimlerini olumsuz yöne çevirmek etkisine sahiptir?

Cevap: Sinir dili (2012 Büt-)*


75.Hangisi iletişimde kod açma başarısızlığını ifade eder?

Cevap: Yanılsama (2013 Tek Ders-2014 Tek Ders-)**


76.Cami içi ve cami dışı, bireysel ve sosyal nitelikli din hizmetlerinde, insanlarla ideal iletişimler kurulmasınısağlayan en etkili faktör hangisidir?

Cevap: Model bir kişilik ortaya koymak (2012 B. DS-)*


77.Camide vaaz vermek ve hutbe okumak suretiyle cemaatle kurulan iletişim, hangi iletişim modelineörnektir?

Cevap: Doğrusal iletişim modeli (2013 B. DS-2016 Tek Ders-)**


78.Hangisi rehberliğin icra ettiği fonksiyonlardan biri değildir?

Cevap: Denetleyici/ gözleyici fonksiyon (2011 B. DS-2012 Büt-2013 Tek Ders-2015 B. DS-2015 Tek Ders-)*****


79.Hangisi, rehberlik kavramına ait farklı tanımlardaki ortak unsurlardan biri değildir?

Cevap: Para (2012 B. DS-2013 B. DS-2014 Tek Ders-)***


80.Hangisi rehberlik ilkelerinden biri değildir?

Cevap: Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde şeffaflık esastır, kişilerin özel sırları uzman kişi veyakurumlarla paylaşılabilir. (2014 B. DS-)*


81.Rehberlik, danışman rehber ile danışan arasında olursa, hangi tür rehberlik söz konusudur?

Cevap: Ferdî rehberlik (2011 B. DS-2014 Tek Ders-)**


82.Uyumsuzluğu ve davranış bozukluğunu önleyici çalışmalara rağmen psikolojik yönden problemli kişiler içinrehberlik hizmeti veren birimlerin, gerek psikoterapi gerekse ihtisas servislerini devreye sokarak insanlarınsağlıklı bir ruhsal yapıya sahip olmalarına yardımcı olması, rehberliğin hangi fonksiyonu ile ilgilidir?

Cevap: Düzeltici- iyileştirici (2012 B. DS-2013 Tek Ders-)** 6

 

83.Herkesin düşüncelerinin, kanaatlerinin ve değer yargılarının kendisi için önemli olması nedeniyle, rehberlikve danışan kişinin bu konuda kendini rahat hissetmesinin sağlanması, hangi rehberlik ilkesinin gereğidir?

Cevap: Rehberlik sürecinde değer yargıları açısından rahat olmak esastır. (2012 B. DS-)*


84.Tarafların birbirlerini bütün farklılıkları ile birlikte oldukları gibi kabul etmesi, birbirlerine inanması,güvenmesi ve saygı duyması olarak ifade edilen rehberlik ilkesi nedir?

Cevap: İnsan saygıya değer bir varlıktır. (2016 B. DS-)*


85.Yol bilmeyenlere yol göstermek, tarif etmek, kişiye seyahatinde veya işinde kılavuzluk etmek verehberlikte bulunmak” olarak tanımlanan kavram hangisidir?

Cevap: Delâlet (2016 B. DS-)*


86.Bilinmesi, kabul edilmesi istenen herhangi bir düşüncenin, fikrin ya da kanaatin muhatabın dikkatiçekilerek tanıtılmasına ne ad verilir?

Cevap: Dilâye (2011 B. DS-2012 Büt-2013 B. DS-)***


87.İnsanın, Yaratıcı ile her zaman bir şekilde irtibatlı oluşu, din eğitimcisi açısından öncelikle ne anlam ifadeeder?

Cevap: İnsanlardan umut kesilmemelidir. (2011 Bhr-2012 Bhr D. Sonu-2013 Bhr-2014 Bhr-2017 Bhr-)****


88.Ekonomide, “hırsızlık ve rüşvet” nasıl bir “girdi” oluşturmaktadır?

Cevap: Maliyet artırıcı (2011 Bhr-2012 Bhr D. Sonu-2013 Bhr-)***


89.Hangisi İslâm dünyasında tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanlarında önemli çalışmalar yapan ünlübilginlerden biridir?

Cevap: İbn-i Sina/ Harezmî (2012 Bhr D. Sonu-2012 Büt-2013 Bhr-2016 Bhr-)****


90.Bir olayı ya da sorunu yazılı veya sözlü, görsel veya işitsel araçlarla öğrencilerin dikkatine sunarak, sözkonusu olay hakkında değerlendirme yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma ve çözüm önerileri sunmayadayalı öğretim yöntemi nedir?

Cevap: Örnek olay incelemesi yöntemi (2011 Bhr-2012 B. DS-2013 Bhr-2016 Tek Ders-)****


91.Öğrencilerin, belli bir soruna tek başlarına getirebilecekleri çözümlerden çok daha farklı çözümlergetirebileceklerini fark etmelerini sağlayan ve öğrenci merkezli olduğu için derse motivasyonlarını artıranöğretim yöntemi nedir?

Cevap: Grup tartışması (2014 B. DS-)*


92.İnsanlara hak yolu göstermek, eksiklerini gidermelerine yardım etmek, hatalarını düzeltmek suretiyleonları olgunlaştırmak, doğru yola sevk etmek ve nasihatte bulunmak anlamına gelen kavram hangisidir?

Cevap: Rüşd (2012 B. DS-2015 Tek Ders-)**


93.“(Resûlüm bil ki) Sen ancak bir uyarıcısın; ve her toplumun da mutlaka bir yol göstericisi vardır.” (Ra’d13/7). ayetinin işaret ettiği kavram nedir?

Cevap: Hadayet (2016 B.DS-)*


94.Hz. Peygamber’in “Her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu ya Yahudi ya Hristiyan ya da Mecusiyapar. Eğer anne babası Müslüman iseler, çocuk da Müslüman olur.”

Yukarıdaki hadisi en iyi açıklayan ifade nedir?

Cevap: Çocuk fıtrat denilen bir dinî gelişim potansiyeli ile dünyaya gelir; daha sonra anne babası bupotansiyeli ortaya çıkarmakta ve geliştirmekte çok önemli bir faktördür. (2016 B. DS-)*


95.Hangisi, Hz. Peygamber’in “Cevâmiu’l- Kelim” özelliğini ifade eder?

Cevap: Az sözle çok şey ifade edebilmek (2012 B. DS-2012 Büt-2013 Tek Ders-)***


96.“Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevme” anlayışı, Hz. Peygamber’in hangi özelliği ile ilişkilidir?

Cevap: Habibullah (2012 Büt-2014 B. DS-)**


97.Allah Teâlâ’nın kainatı belirli bir ölçü ve kanuna göre yaratmasının Kur’ân diliyle ifadesi nedir?

Cevap: Sünnetullah (2015 B. DS-)*


98.Hangisi İslâm’ın evrensel bir din olduğunu ifade eder?

Cevap: Üstünlük, iman ve kulluk bilincine bağlıdır. (2013 B. DS-)*7


99.Hangisi medreselerin kuruluş amaçları arasında yer almaz?

Cevap: Yabancı kültürlere ait eserleri Arapçaya çevirmek (2011 Bhr-2013 B. DS-)**

100.Allah’ın emirlerini kullarına duyurmaya ve bildirmeye ne ad verilir?

Cevap: Tebliğ (2013 B. DS-)*


101.İslâm’a göre, ırklara eleştiri getirilemeyeceğinin gerekçesi nedir?

Cevap: İnsanların, ırkını kendi iradeleriyle belirleyememesi (2014 B. DS-)*


102.İş ahlâkı ile ilgili hangi ifade doğrudur?

Cevap: İşin ehli olmak yetmez, güvenilir olmak da gerekir. (2014 B. DS-)*


103.1959 yılından itibaren açılmaya başlanan ve İmam-Hatip Okulu mezunlarının kayıt yaptırabildiği kurumhangisidir?

Cevap: Yüksek İslam Enstitüsü (2014 B. DS-)*


104.Mesajın kodlanması neyi ifade eder?

Cevap: Mesajın anlaşılır olması için en uygun kelime ve cümleler belirlenerek hazırlanmasını (2014 B. DS-)*


105.“Toward a Psychology of Being” adlı eserinde maneviyatın, bedensel ve ruhsal sağlığın devamı içingereken çok temel bir unsur olduğu kanaatine ulaşarak, “Aşkınlık ve benötesi olmazsa hepimiz hasta,saldırgan, nihilist ve ümitsiz oluruz” değerlendirmesinde bulunan bilim adamı kimdir?

Cevap: Maslow (2014 B. DS-)*


106.“İnsan toplum içindir. Eğitimin amacı, insanı sosyalleştirmektir. Bunun için toplumda oluşan değerlerin,yetişkinler tarafından genç kuşaklara bir şekilde aktarılması gerekir.” Görüşünün sahibi hangi filozoftur?

Cevap: E. Durkheim (2015 B. DS-)*


107.İnsan doğuştan sosyal bir varlıktır.” Görüşünü savunan İslâm bilgini kimdir?

Cevap: İbn Haldun (2015 Bhr D. Sonu-2016 Bhr-)**


108.Bir sorunu tek başına çözmeme ve doğru bir sonuca varabilmek için başkalarının görüş ve düşüncelerinebaşvurma ihtiyacı duyma durumunda gerçekleşen yardım ilişkisine ne ad verilir?

Cevap: Müşavere (2014 B. DS-)*


109.İhkak-ı hak ne demektir?

Cevap: Herkesin kendi hakkını kendisinin almasıdır. (2011 Bhr-2012-2013 Bhr-2014 Tek Ders-2015 Bhr D. Sonu-2016 Bhr-)******


110.İslâm’ın geldiği dönemde, Arap Yarımadası’nın durumu ile ilgili hangi ifade doğrudur?

Cevap: İnanç ve davranışlardaki ölçüsüzlük ve yanlışlıkların yaygın olması nedeniyle “Cahiliye” dönemi olarakadlandırılmıştır. (2011 Bhr-2013 Bhr-2015 Bhr D. Sonu-)***


111.Hangisi grup çalışması ve tartışma yöntemini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan birideğildir?

 Cevap: Cevabı açık, kesin ve herkesçe ittifak edilen konuların seçilmesi (2015 B. DS-)*


112.Hangisi psikolojik danışma ve rehberlik konusunda evrensel ilkeler bağlamında, insanlara dinî konulardarehberlik yaparken dikkate alınması gereken hususlardan biri değildir?

Cevap: Baskı ve zorlama yapmak (2015 B. DS-)*


113.Tümevarımcı bir mantıkla, öğrencinin kendi etkinlikleri ve gözlemlerine dayalı olarak kendi kendineöğrenmesinin ve bir yargıya varmasının teşvik edildiği, sunulan örneklerden yola çıkarak kavramlara vegenellemelere ulaşmasının beklendiği öğretim stratejisi nedir?

Cevap: Buluş yoluyla öğretim stratejisi (2012 Bhr-2013 Tek Ders-2015 Bhr-)***


114.“Düşen uçakta ya da batan gemide ateist bulunmaz” sözü ne anlama gelir?

Cevap: Uçak ya da gemi kazalarından kurtulma ihtimalinin zayıf olması (2012 Bhr-2013 Bhr-2013 Tek Ders)***


115.Abbasiler döneminde Bağdat’ta kurulan ve Hint, Yunan ve İran dillerinde yazılan eserlerin Arapçayatercüme edildiği kurum hangisidir?

Cevap: Beytü’l-Hikmet (2011 Bhr-2013 Bhr-2013 Tek Ders-2016 B. DS-)****


116.Hangisi maddi kültür içinde yer almaz?

Cevap: Mimari anlayış (2016 B. DS-)*8


117.İslâm’ın bilime ve hikmete yer vermediğini gündeme getiren Ernest Renan’ın söz konusu iddialarınakarşılık bir eser kaleme alarak, aksine İslâm’ın bilimi teşvik ettiğini ispatlamaya çalışan kişi kimdir?

Cevap: Namık Kemal (2015 Tek Ders-2016 Bhr-2016 B. DS-)**


118.Yazılı irşad araçlarının en güzel örneklerinden biri olan “ihya” adlı eseri yazan İslâm alimi kimdir?

Cevap: İmam Gazâli (2016 B. DS-)*


119.Hangi eğitim mekânı sadece Medine döneminde faaliyet göstermiştir?

Cevap: Suffa (2014 Bhr-2016 Bhr-2016 Tek Ders-)***


120.Hangisi Mekke döneminde din eğitiminin yapıldığı mekândır?

 Cevap: Darü’l-Erkam (2011 Bhr-2013 Bhr-2015 Tek Ders-2016 Tek Ders-)****


121.“İnsan bilgilerini doğuştan getirir. Kendi haline bırakılırsa kötülüğe meyleder. Yapılacak ilk iş, insana kendinitanıtmaktır. Sonra da iyilik ve mutluluğu birlikte aramaya çıkmaktır.”

Yukarıdaki görüşün sahibi kimdir?

Cevap: Socrates (2015 Bhr-2016 Tek Ders-)**


122.Beytü’l-Hikme ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

Cevap: Din ilimleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. (2015 Bhr-2016 Tek Ders-)**


123.“Kıt kaynakların sınırsız ihtiyaçlar karşısında adaletli bir şekilde dağıtılması” iadeleriyle anlatılmak istenenkavram nedir?

Cevap: Ekonomi (2016 B. DS-)*


124.Hangisi, dinlerin kendileri dışındaki diğer inançlara bakışlarını ifade eden bir kavram değildir?

Cevap: Küreselleşme (2016 Tek Ders-)*


125.Yaptığı çalışmalar ve araştırmalarla, dua edenlerin tedavi sürecinin daha kısa sürdüğünü ve hastalıkesnasında sahip olunan moral ve maneviyat desteğinin, hastalıkların tedavisinde önemli bir katkısağladığını yıllar önce ortaya koyan bilim adamı kimdir?

Cevap: Dr. Alexis Carrel (2016 Tek Ders-)*


126.Hangi ülkenin devlet okullarında, sadece bir mezhebe bağlı din eğitimi yapılmaktadır?

Cevap: Yunanistan (2012 Büt-2013 Tek Ders-2015 Tek Ders-)***


****** sorunun çıkma ihtimali %100

***** sorunu çıkma ihtimali %83

**** sorunun çıkma ihtimali %66

*** sorunun çıkma ihtimali %50

** sorunu çıkma ihtimali %33

*sorunun çıkma ihtimali %16


Yorum Gönder

Yorum Gönder