-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Hizmet Pazarlaması - 2021 Çıkmış Vize Soruları

Hizmet Pazarlaması, Aöf Hizmet Pazarlaması, Hizmet Pazarlaması pdf indir, Aöf Hizmet Pazarlaması çıkmış sorular, Hizmet Pazarlaması Ders Kitabı pdf


Aöf HİZMET PAZARLAMASI - HİT308U

2021 Vize Soruları

Hizmet Pazarlaması, Aöf Hizmet Pazarlaması, Hizmet Pazarlaması pdf indir, Aöf Hizmet Pazarlaması çıkmış sorular, Hizmet Pazarlaması Ders Kitabı pdf

1- Tüketicinin en kaliteli, yüksek performanslı ve özellikleri olan ürünleri tercih edeceği varsayımına dayanan yaklagim ayagidakilerden hangisidir?

A Üretim yaklaşımı

B Ürün yaklaşımı

C Pazarlama yaklaşım

D İlişkisel pazarlama yaklaşımı

E Satış yaklaşım

2- Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararında işletme içi faktorlerden biri değildir?

A Pazarın yapısı

B Fiyatlandırma amaçları

C Pazarlama stratejisi

D Maliyet yapısı

E Fiyat karar mekanizması

3- Tüketicileri benzer özellikleri ile sınıflandırmak suretiyle pazarın bölümlendirilmesine ne ad verilir?

A Kategorik hedef kitle

B Konumlandırma

C Rekabet stratejisi

D Pazar fırsati

E Pazar bölümlendirme

4- Aşağıdakilerden hangisi insan ağırlıklı hizmetlerle ilgili bir örnektir?

A Uydu haberleşme

B Otomatik ürün makineleri

C ATM bankacılığı

D Ev ve ofis temizliği

E İnternet servis sağlayıcı

5- Tüketici satın alma karar sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A İhtiyacın hissedilmesi

B Satın alma sonrası duyguların yaşanması

C Bilgi edinilmesi

D Satın alma kararının verilmesi

E Alternatifler arası değerlendirmenin yapılması

6- ----- analizle işletme güçlü ve zayıf noktalannın farkına varabilir, fonksiyon ya da faallyatleri arasındaki mevcut ve muhtemel çalışma alanlarını görebilir ve geleceğe ilişkin önlem alabilir.

Yukarıdaki cumlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar ?

A Stratejik

B Makro

C Mikro

D Sektörel

E Rakabet

7- Hangi pazarlama anlayışı pazarlamayı satış odaklı hale getirmiş ve sonuçları itibariyle de pazarlamaya yönelik eleştirilerin artmasına yol açmıştır?

A Üretim

B Pazarlama

C Takas

D Satış

E Drun

8- Pazarlama anlayışının gelişim sürecindeki son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A Sosyal pazarlama

B İlişkisel pazarlama

C Pazarlama anlayışı

D Üretim anlayışı

E Satış anlayışı

9- Bir grup insanın, ortak bir amacı gerçekleştirmek amacıyla birlikte hareket ve gayret etmelerini sağlama çabasına ne ad verilir?

A Sinerji

B Bilişim

C İletişim

D Yönetim

E Üretim

10- Asagidakilerden hangisi genişletilmiş pazarlama karması elemanlarından biridir?

A Dağıtım

B Fiyat

C Tutundurma

D Süreç

E Ürün

11- Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmelerinin makro çevre analizi kapsamında yer almaz?

A Antropolojik

B Teknolojik

C Yasal-politik

D Sosyo-kültürel

E Ekonomik

12- Tüketicinin ürün, marka ve işletmeye yönelik eğilim ya da gonel yaklaşımlarına ne ad verilir?

A Niyet

B İmaj

C Bağlılık

D Tutum

E Algı

13- Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin sınıfflandırılmasında profesyonel insan kaynağı hizmetleri kapsamında yer alır?

A Tamir bakım hizmetleri

B Kuru temizleme

C Otopark hizmetleri

D Yeme içme

E Sağlık hizmetleri

14- Hem tüketicinin geliri hem de işletmenin kârı ile ilgili olduğu için oldukça önemli bir karar alanı olan pazarlama karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A Fiyat

B Patentleme

C Markalama

D Leasing

E Lisanslama

15- Mal ve hizmetlerin alınıp satıldığı, al dagistirdiği, ürünlere origilebilen mekânlara ne ad verilir?

A Leasing

B Tutunduma

C İthalat

D Toptancı

E Pazar16- Hissedilen ihtiyacın satın alma niyati valvaya satın alma gücü ile desteklenmesi durumuna ne ad verilir?

A istek

B Dürtü

C Arz

D Talep

E Motivasyon

17- Pazarlama kavram ve uygulamaları, insanlık tarihi kadar eskiye götürülebilir; ancak öğretim ve uygulama disiplini açısından kaçıncı yüzyıl başlarından itibaren b gelişim sürecine işaret edilmektedir?

A 16

B 17

C 18

D 19

E 20

18- Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin satın alma karar sürecini efkileyen ekonomik faktörlardan biridir?

A Faiz oranları

B Eğitim durumu

C Hizmet Kalitesi

D Referans

E Tutum

19- Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizi içerisinde yer almaz?

A Zayıf yönler

B Tehditler

C Amaçlar

D Güçlu yönler

E Çevresel firsatlar

20- Bir işletmenin kendi kazancı pahasına da olsa topluma ve toplumsal kaynaklara zarar verecek pazarlama karar ve uygulamalarından vazgeçmesi gerekliliğini vurgulaya anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A Toplumsal pazarlama yaklaşımı

B Üretim anlayışı yaklaşımı

C Sosyal pazarlama yaklaşımı

D İlişkisel pazarlama yaklaşımı

E Ürün değişimi yaklaşımı

21- Hizmetlerin sunumu esnasında hizmeti sunan ile hizmeti alanın bir arada bulunması gerekliliği, hizmetin hangi ozelliği ile ilgilidir?

A Pahalılık

B Heterojenlik

C Eş zamanlılık

D Stoklanamama

E Soyutluluk

22- Bir lokantanın sadece yöresel bir yemekle müşterilerine hizmet sunması veya bir konaklama işletmesinin sadece genç tatilcilere yönelik otel kurgusu aşağıda pazar stratejilerinden hangisine bir örnektir?

A Farklılaştırılmamış

B Bölümlendirilmiş

C Tek tip

D Farklılaştırılmış

E Yoğunlaştırılmış

23- Satın alma sıklığı azaldıkça, ürüne ve hizmetin tüketici için önemi artıkça tüketicinin ilgilenimi ve sorun çözme yaklaşımı ne yönde değişim sergiler?

A Değişmez

B Yoğun sorun çozme davranışı yönünde değişir.

C Rutin sorun çözme davranışı yönünde değişir

D Sinir sorun çözme davranışı yönünde değişir:

E Genel sorun çözme davranışı yonunde değişir.

24- Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmenin temel amaçlarından biri değildir?

A Rakiplerin daha iyi tanınabilmesi

B işletmenin kaynak ve kapasitesinin daha etkin kullanılabilmesi

C Tüketici istek ve beklentilerinin daha uygun şekilde karşılanabilmesi

D Ölçek ekonomisinden yararlanarak maliyetlerin revize edilmesi

E Pazarlama karmasının daha uygun bir biçimde sunulabilmesi

25- Aşağıdaki dağıtım politikalarının hangisinde; dağıtım, pazarın mümkün olduğunca çok noktasına yapılır?

A Niş dağıtımda

B Sınırlı dağıtımda

C Yoğun dağıtımda

D Seçimlik dağıtımda

E Ayrıcalıklı dağıtımda

26- ---- bir işletmenin veya o işletmenin mal ve hizmetinin, diğer işletme veya mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan ve tüketid zihninde bir algı oluşturmaya yönelik kullanılan genişletilmiş ürün unsurudur,

Yukarıdaki cumlede bog bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A Hizmet niteliği

B Yeni ürün

C Hedef kitle

D Marka

E Kalite

27- Bir müşteri bir gün önce memnun olduğu benzer standarttakl lokanta hizmetinden ruh halinin değişlk olması, arkadaşının yanında olması veya tat alma duyusunda sağlık sebeblyle yaşadığı geçici olumsuzluk gibi çok sayıda farklı sebeple bir gün sonra memnun olmayabilir.

Yukarıdaki analatılan örnek hizmetleri somut mallardan ayıran temel özelliklerden hangisi ile ilgilidir?

A Soyutluluk

B Eş zamanlilik

C Stoklanamama

D Değişmezlik

E Heterojenlik

28- Yöneticilerin yetkilerini sahip oldukları konumdan almasına ne ad verilir?

A Uzmanlık gücü

B Karizmatik güç

C Yasal güç

D Mutlak güç

E Ödüllendirme gücü

29- Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmede kullanılan kriterlerden biridir?

A Davranışsal

B Ekolojik

C Ekonomik

D Sosyo-kültürel

E Teknolojik

30- Halkla ilişkilerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A Çalışanların motivasyonunu artırma

B Pazarda olumlu bir imaja ve iyi bir itibara sahip olma

C Satışları artırma

D Maliyetleri azaltma

E Daha fazla müşteriye ulaşma

31- İşletmenin karşı karşıya kaldığı negatif durumları başarıyla atlatabilmesine yönelik giriştiği halkla ilişkiler çabalarına ne ad verilir?

A Proaktif Halkla llişkiler

B Pazarlama Yönlü Halkla ilişkiler

C Reaktif Halkla ilişkiler

D Kurum İçi Halkla İlişkiler

E Kurumsal Halkla ilişkiler

32- I. Aidat II. Seans ücreti III. Tarife ücreti IV. Katılım payı

Yukarıdakilerden hangileri hizmet pazarlamasında fiyat gibi kullanılan unsurlardandır?

A Yalnız I

B I ve III

C II ve IV

D I.III ve IV

E I, II, III ve IV

33- İşin yapılması ile elde edilen çıktıların beklenenlerle uygunluğunun denetlenmesine ne ad verilir?

A Yetenek analizi

B Personel geçişiligi

C Hizmet yönetimi

D İş analizi

E Performans değerleme

34- Mevcut duruma göre hizmet işletmesinin amaçlarına ulaşmasında ona katkı sağlayabilecek, örneğin pazar payının vaya karlılığının artmasına yol açabilecek ya da yeni urunleri pazara sunması veya yeni pazarlara girmesine fırsat oluşturabilecek gelişmelere ne ad verilir?

A Pazar fırsatı

B Sektör analizi

C Maliyet açığı

D Rakip analiz

E Rekabet analizi

35- Aşağıdakilerden hangisi genişletilmiş pazarlama karması elemanlarından biridir?

A Dağıtım

B Tutundurma (Pazarlama iletişimi)

C Fiyat

D Ürün

E Süreç

36- Tüketicinin enformasyon ve bilgi duzeyinde katılımının gerektiği hizmetlere ne ad verilir?

A Serbest katilimli hizmet

B Düşük katılımlı hizmet

C Eşdeğer katılımlı hizmet

D Yüksek katılımlı hizmet

E Orta katılımlı hizmet

37- Aşağıdakilerden hangisi hizmet endüstrilerinin önem kazanmasındaki on temel sebeplerden biri değildir?

A Hayat tarzındaki değişim

B Kişi başına düşen milli gelirdeki azalış

C Boş zamandaki artış ve boş zamanı değerlendirme ile eğlenme ve dinlenme alışkanlıklarındaki değişim

D Çalisan kadın sayısındaki artis ve dolayısıyla eşlerin aynı anda çalışmasındaki artış

E Eğitim düzeyindeki artışla birlikte eğitim Kültür ve sağlık harcamalarında

38- Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış elemanlarından beklenen temel görevlerden biri değildir?

A Müşterilere ziyaretlerde bulunma

B Mal ve hizmetlerin tanıtımını yapma

C Müşteri şikayetlerine kısa sürede çözüm sağlama

D Müşterilerden aldıkları geri bildirimi ilgili birimlere (pazarlama yönetimine) iletme

E Müşterilere sadece tek seferlik satış gerçekleştirme

39- I. Konumlandırma II. Maliyet liderliği III. Odaklanma

Yukarıdakilerden hangileri farklılaştırma stratejilerindendir?

A Yalnız I

B Yalnizl II

C I ve II

D II ve III

E I, Il ve III

40- Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin sınıflandırılmasında profesyonel insan kaynağı hizmetleri kapsamında yer alır ?

A Sağlık hizmetleri

B Kuru temizleme

C Tamir bakım hizmetleri

D Yeme içme

E Otopark hizmetleri

41- Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmede kullanılan kriterlerden biridir?

A Sosyo-kültürel

B Teknolojik

C Davranışsal

D Ekonomik

E Ekolojik

42- Aşağıdaki dağıtım politikalarının hangisinde; dağıtım, pazarın mümkün olduğunca çok noktasına yapılır?

A Niş dağıtımda

B Ayrıcalıklı dağıtımda

C Seçimlik dağıtımda

D Yoğun dağıtımda

E Sınırlı dağıtımda

43- Aşağıdakilerden hangisi en fazla hizmet baskın yapıya sahiptir?

A Fastfood restoran

B Tiyatro

C Reklam

D Hava yolu

E Terzilik

44-Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararında işletme içi faktörlerden biri değildir?

A Pazarın yapısı

B Fiyatlandırma amaçları

C Fiyat karar mekanizması

D Maliyet yapısı

E Pazarlama stratejisi

45- Saç kesimi, tarfik sigortası gibi sık alınan hizmetler için kullanılan sorun çözme davranışı aşağıdakilerden hangisidir?

A Niş sorun çözme

B Seçici sorun çözme

C Farklılaştırılmış sorun çözme

D Rutin sorun çözme

E Sinirli sorun çözme

46- Aşağıdakilerden hangisi insan ağırlıklı hizmetlerle ilgili bir örnektir?

A internet servis sağlayıcı

B Uydu haberleşme

C Otomatik ürün makineleri

D ATM bankacılığı

E Ev ve ofis temizliği

47- Aşağıdakilerden hangisi soyut mallara örnek olarak verilebilir?

A Bilgisayar

B Kuru temizleme

C Ayakkabı

D Buzdolabı

E Tuz

48- Bir otelin "evinizdeki rahatlık" sloganı ile tüketicilere verdiği "konakladığınızda kendinizi evinizde gibi rahat hissedeceksiniz" mesajı aşağıdakilerden hangisi i ilgilidir?

A Kalite

B Farklılaşma

C Tatmin

D Segmentasyon

E Konumlandırma

49- Hangi pazarlama anlayışı pazarlamayı satış odaklı hale getirmiş ve sonuçları itibariyle de pazarlamaya yönelik eleştirilerin artmasına yol açmıştır?

A Takas

B Pazarlama

C Satış

D Ürün

E Üretim

50- Pazarlama kavram ve uygulamaları, insanlık tarihi kadar eskiye götürülebilir; ancak öğretim ve uygulama disiplini açısından kaçıncı yüzyıl başlarından itibaren bir gelişim sürecine işaret edilmektedir ?

A 16

B 17

C 18

D 19

E 20

51- Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizi içerisinde yer almaz?

A Amaçlar

B Tehditler

C Zayıf yönler

D Çevresel firsatlar

E Güçlü yönler

52- Tüketici duyu organları ile hizmetleri algılamakta zorlanır. Olsa olsa hissedebilir ve geçmiş deneyimleri ve diğer kullanıcıların söyledikleri ile satış elemanlarının tanı reklam ve benzeri pazarlama iletişim mesajlarından etkilenir.

Yukarıdaki para grafta hizmetin vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A Heterojenlik

B Soyutluk

C Eşzamanlilik

D Stoklanamama

E Pahalilik

53- Tüketicinin ürün, marka ve işletmeye yönelik eğilim ya da genel yaklaşımlarına ne ad verilir?

A Bağlılık

B Tutum

C Niyet

D imaj

E Algı

54- Tüm personeli bir müşteri olarak görorok onları memnun otmo ve onların anlayışını değiştirme yaklaşımına ne ad verilir?

A Pazarlama iletişimi

B Ekip çalışması

C İçsel pazarlama

D Bütünsel pazarlama

E Konumlandırma

55- Aile, kültür ve referans grupları, tüketici satın alma karar sürecinde etkili olan faktorlerden hangisi içinde yer alır?

A Bilişsel faktörler

B Sosyal faktörler

C Kişisel faktörler

D Psikolojik faktörler

E Ekonomik faktörler

56- Yöneticilerin yetkilerini sahip oldukları konumdan almasına ne ad verilir?

A Mutlak güç

B Uzmanlık gücü

C Ödüllendirme gücü

D Yasal güç

E Karizmatik güç

57- ---- analizle İşletme güçlü ve zayıf noktalarının farkına varabilir, fonksiyon ya da faaliyetleri arasındaki mevcut ve muhtemel çatışma alanlarını görebilir ve geleceğe ilişkin önlemle alabilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yori aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A Mikro

B Stratejik

C Makro

D Sektörel

E Rakabetçi

58- Pazar bölümlendirmede izlenmesi gereken ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A Pazardaki tüketicilerin ürünü hangi fayda ya da faydaları için satın aldığının belirlenmesi

B Üründen beklenen asıl faydanın ortaya konması

C Pazarın büyüklüğünün ölçülmesi

D Her bir pazar bölümünün talep büyüklüğünün ölçülmesi

E Ürünün hangi faydasının hangi tüketiciler tarafından talep edildiğinin belirlenmesi

59- Hizmet işletmeleri tarafından hayat tarzı, tukotim kalıpları veya alışkanlıkları, aile yapısındaki değişim, kadının iş hayatında daha fazla yer alması, iş dışında geçen zamanın artması, homo-ofis (avde çalışma) uygulamalarının yaygınlaşması gibi konularda yapılan analizler aşağıdaki makro çevre faktörlerinden hangisiyle ilgilidir?

A Demografik faktorler

B Ekonomik faktörler

C Teknolojik faktörler

D Ekolojik faktörler

E Sosyo-kültürel faktörler

60- Halkla ilişkilerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A Pazarda olumlu bir imaja ve iyi bir itibara sahip olma

B Çalışanların motivasyonunu artırma

C Maliyetleri azaltma

D Satışları artırma

E Daha fazla müşteriye ulaşma

61- Tüketicinin en kaliteli, yüksek performanslı ve özellikleri olan ürünleri tercih edeceği varsayımına dayanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A Üretim yaklaşımı

B Pazarlama yaklaşımı

C ilişkisel pazarlama yaklaşımı

D Satış yaklaşımı

E Ürün yaklaşımı

62- I. Tüketiciler II. Hizmet sunanlar III. İşletme

Yukarıdakilerden hangileri hizmet pazarlamasındaki temel unsurlardandır?

A Yalnız!

B Yalnız II

C I ve II

D II ve III

E I, Il ve III

63- Hizmetin ayrıcalıklı olduğu izlenimini vermeye yönelik bir nihai fiyat ayarlaması fiyatlandırma stratejilerinden hangisi ile ilgilidir?

A Coğrafi açıdan fiyatlandırma

B Prestij fiyatlandırma

C Paket fiyatlama

D Küsuratlı fiyatlandırma

E Sabit fiyatlandırma

64- Otel işletmelerinin sadece standart odalarla hizmet sunması hangi hedef pazar seçim stratejisinin bir

örneğini oluşturmaktadır?

A Farklılaştırılmamış pazarlama

B Bütünleştirilmiş pazarlama

C Daraltılmış pazarlama

D Niş pazarlama

E Yoğunlaştırılmış pazarlama

65- Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarını etkileyen işletme dışı faktörlerden biridir?

A İşletmedeki fiyat karar mekanizması

B İşletmenin fiyatlandırma amaçları

C Pazardaki talebin özellikleri

D İşletmenin pazarlama stratejileri

E İşletmenin maliyet yapısı

66- Hizmetlerin sunumu esnasında hizmeti sunan ile hizmeti alanın bir arada bulunması gerekliliği, hizmetin hangi özelliği ile ilgilidir?

A Soyutluluk

B Stoklanamama

C Heterojenlik

D Eş zamanlılık

E Pahalılık

67- İhtiyaç sahibi olan ve bazı ihtiyaçlarını gidermede istek ve arzuları bulunan alıcı ile bu ihtiyaç ve isteklerin karşılanmasında mal ve hizmetleri pazarda bulunduran satıcılar arasındaki değişim ilişkisini bütün yönleriyle ele alan sürece ne ad verilir?

A Ticaret

B Pazarlama

C Tedarik

D Lojistik

E Değer

68- Hizmet çalışanlarini sürekli dinamik halde tutmaya ve daha iyiye ulaşmak için çaba göstermeye yarayan bir tür enerji gibi kabul edilebilen kavram

aşağıdakilerden hangisidir?

A Pazarlama

B Depresyon

C Performans

D Fiyatlama

E Motivasyon

Alıcı ve satıcı arasında gelişen değişim ilişkisinde taraflar aşağıdakilerden hangisini elde etmek ister?

A Ürün

B Para

c Değer

D Hizmet

E Pazar

Yorum Gönder

Yorum Gönder