-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Örgütsel Davranış - 2021 Çıkmış Vize Soruları

Örgütsel Davranış, Aöf Örgütsel Davranış, Örgütsel Davranış ders notları, Örgütsel Davranış vize soruları, Örgütsel Davranış pdf indir 

Örgütsel Davranış

2021 Vize Çalışma Notları

Örgütsel Davranış, Aöf Örgütsel Davranış, Örgütsel Davranış ders notları, Örgütsel Davranış vize soruları, Örgütsel Davranış pdf indir

1. Ali'nin çalışanları güdülemek anlamak onlarla çalışmak grup yaşantısını bilmekle ilgili tutum ve davranışları iyi bir yönetici olmasını kolaylaştırmaktadır.

Yukarıdaki bilgiye göre Ali'nin sahip olduğu hangi bilgi ve beceriye vurgu yapılmaktadır? İnsan ile ilgili bilgi

2. ……… bilinçdışı olduğu gibi kabul edilen inanç algı düşünce ve hislerdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Sayıltılar

3. Ayşe'nin çalıştığı örgüte karşı vaziyetini belirleyen İş arkadaşları değil kendi tecrübeleridir Ayşe örgütünün adil ve çalışılabilir olduğuna inanmaktadır.

Yukarıdaki bilgilere göre Ayşe'nin yararlandığı çoğu bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? Bilişsel Bileşen

4. …………. en basit bir biçimde dünyadaki örgüt ve insanların birbirine kültürel ekonomik politik teknolojik ve çevresel açılardan bağlanmasıdır.

Yukarıdaki bilgilere göre Ayşe'nin yararlandığı çoğu bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? Küreselleşme

5. I.Bürokrasiden tecrit edilmiştir.

II. Akıl ve mantık ön plandadır.

III. Iş tanımları iletişim süreçleri ve normlar çok iyi tanımlanmıştır.

IV. Kural ve prosedürler gözardı edilmiştir.

V. Çevrenin hızla değiştiği ortamlarda yaşayamaz.

Rol kültürü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? II, III ve V

6. Selim insan ilişkilerinde kalabalık ve küstahlığı insancıl olmaktan daha etkili olduğunu savunmaktadır ona göre etik ve ahlak zayıflar içindir. İnsanları korkutabilmenin daha iyi olduğunu düşünmektedir.

Yukarıdaki bilgiye göre Selim aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine örnektir? Makyavellenist

7. I. Herkes kendi hataları ile öğrenir

II. Her öneri için aşırı haklı nedenler aranır

III. Standartlar yüksektir ve ulaşılması gurur kaynağıdır

IV. Astların yargı ve düşüncelerine sadece görevleri çerçevesinde saygı duyulur

Yukarıdakilerden hangileri sağlıksız örgüt kültürünün göstergeleri arasında yer alır? I, II ve IV

8. Örgütler dışarıdan birtakım kaynaklara (hammadde bilgi finansal destek gibi) ihtiyaç duyar. Örgüt kullanıldığı teknoloji ile bu girdileri çeşitli çıktı veya ürüne dönüştürmekte sunmaktadır.

Bu durum örgütlerin hangi özelliği ile ilgilidir? Açık sistem olmaları

9. Örgütün dışarıdan hammadde işgücü bilgi ve alet gibi kaynaklara ihtiyaç duyması ve bu girdileri ürün/hizmet olarak dışarıya sunması örgütsel davranışın hangi özelliği ile ilgilidir? Açık sistemlerden oluşması

10. Yabancı bir kültüre giren Esra yaklaşık 1 aylık sürede bu kültürel çok iyimser yaklaşmıştır. Ancak Zaman geçtikçe aklı karışmış engellendiğini hissetmiş ve yeni kültürü daha iyi öğrenmesi gerektiğini fark etmiştir.

Esra'nın bu durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır? Kültür şoku

11. Aşağıdaki bileşenlerden hangisi duygu ve inanca uygun olarak hareket etme eğilimini ifade eder? Davranışsal bileşen

12. Örgütsel Davranış araştırmalarında elde edilen bilgiyi iş yaşamına uygulamada ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? Teşhis

13. *İşte başarı durumunda da başarısızlık durumunda değişmeyen performans grafiğine sahiptirler.

*Katı ve yönlendirici bir yönetim modelini tercih ederler ancak sıkça şikayetçi olurlar.

Yukarıda özellikleri verilen kişilik tipi aşağıdakilerden hangisidir? Dışsal kendilik kontrolü

14. *Dönemler arasında ki gelişmelerin bilişsel faaliyetlerle oluştuğunu ileri sürer.

* Insanın yeni bir gelişim dönemine ancak hazır oldukları zaman geçebileceklerini söyler .

Yukarıda sözü edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir ? Piaget,

15. Ayşegül hırslı bir öğrencidir bu özelliği onun derslerinde ve spor aktivitelerinde başarılı olmasını sağladığı için sosyal yaşantısını da hırslı olmaya devam etmektedir.

Yukarıdaki ifadede Ayşegül'ün kişiliğinin hangi yönü üzerinde durulmuştur? Tutarlılık

16. Aşağıdakilerden hangisi iş tatminini etkileyen bireysel etkenlerden biridir? İstekler

17. Amerikan ve Japon yönetim özelliklerini bir araya getirmeyi amaçlayan “Z Teorisi” aşağıdaki araştırmacılardan hangisine aittir? Ouchi

18. Örgütsel amaçların ortak değerlerin paylaşımı yoluyla sağlanacağı inancının egemen olduğu örgüt kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir? İşbirliği Kültürü

19. Eğer iş yerinde mutlu bir modumuz varsa iş yeri bize iyi şeyleri hatırlatmaktadır. Örneğin çalışma arkadaşlarımızla uyum içinde çalışmamız gibi. Ancak kötü bir günümüzde ise kötü anılarımızı hatırlarız. Örneğin haksız yere yapılan bir uyarı ya da tartışmalar gibi ….

Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır? Mod uyumu

20. Her birey gibi Ayşe de tutum ve davranışlarında düzenlilik göstermektedir. Yemek alışkanlığını değiştirerek vegan olan Ayşe'nin hırslı ve dışa dönük olması ise zaman içinde hiç değişmemiştir.

Yukarıdaki ifade de Ayşe'nin kişiliğinin hangi yönüne vurgu yapılmaktadır? Durağanlık

21. I. Muhabbet

II. İyimserlik

III. Sevinç

IV. Arzu

V. Hüsran

Yukarıdakilerden hangileri “Sevgi-aşk” duygusunu alt kategorileri arasında yer alır? I ve IV

22. *Anlaşılmayan sorular geribildirim yoluyla hemen fark edilir ve açıklığa kavuşturulur.

*Detaylı bilgi alma yolları vardır esneklik ve uyum sağlar.

Yukarıda avantajlarına yer verilen veri toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Mülakat

23. Emre çocukluğundan bu yana içedönük ve kararsız biri olmuştur. Arkadaşları onu sinirli kıskanç ve dengesiz olarak tanımlamaktadır.

Yukarıda verilenlere göre Emre için kişiliğin beş büyük boyutundan hangisinin düşük olduğu söylenebilir ? Duygusal tutarlılık veya kararlılık

24. Ahmet Bey çalışanlarına “Çalıştığımız örgütü diğerlerinden ayıran ve şirketimizin özgünlüğünü ortaya koyan özellikler bütününü önemsiyorum” demektedir.

Ahmet Bey'in bu cümlesinde vurguladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? Örgütsel Kimlik

25. Ali yeni işe başladığı kuruma ilk girdiğinde yeni bir ülkeye gitmiş gibi hissetmiştir. Kurumda işlerin nasıl yürüdüğünü zamanla öğrenmiş ve örgütle paylaşılan tutum ve davranışları kendisi de paylaşmaya başlamıştır.

Yukarıdaki bilgiye göre Ali'nin çalıştığı kurumun hangi özelliği ile tanıştığı söylenebilir? Örgüt Kültürü

26. I. Ne istediğimiz

II. Neye sahip olduğumuz

III. Değerin çalışan için önemi

Yukarıdakilerden hangileri değer kuramına göre iş tatminsizliği ne sebep olan belirleyici faktörlerdendir? I, II ve III

27. Ünlü bir iş insanı olan Adem Bey'in hayatı bir araştırmacı tarafından kaleme alınmıştır. Araştırmacı Adem Bey'in iş yaşamına girdiği çıraklık döneminden başlayarak başarılarını ve başarısızlıklarını yazdığı kitabında yaşam öyküsünü ince ayrıntılarıyla anlatmıştır.

Yukarıda verilenlere göre araştırmacının kullandığı veri toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Vaka etüdü

28. ………… örgütü oluşturan grup üyelerinin kabul ettiği temel inançlarla oluşur ve örgüt içinde başarıyı tanımlayarak standartlar koyarak birey davranışlarını şekillendirir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Değerler

29. Ayşegül elindeki kişilik ölçme testinin ölçmek istediğini yani çalışanların kişilik özelliklerini ne oranda kesin ve iyi ölçtüğünü belirlemek istemektedir.

Buna göre Ayşegül'ün elindeki testin belirlemek istediği özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Güvenilirliği

30. Aşağıdakilerden hangisi Cameron ve Quinn'in örgüt kültürü tipleri arasında yer almaz? Bütünleşik kültür

31. Ali çalıştığı ortamda özel bir hareketin veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçlarının olabileceğini ifade etmektedir.

Yukarıdaki bilgiye göre Ali'nin benimsediği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Durumsallık yaklaşımı

32. Rekabetçilik sosyal sorumluluktan kaçınma örgüt kültürünün hangi boyutunun karakteristik özellikleridir? Atılganlık

33. *Kültür sistemleri

*İnançlar

*Gelenek ve görenekler

*Toplumsal gruplar ve değer sistemleri

Yukarıda verilen konularda örgütsel davranış ile kesişen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Antropoloji

34. Aşağıdakilerden hangisi Piaget’nin öne sürdüğü gelişim evrelerinden biridir? Somut işlemsel dönem

35. Peters ve Waterman’ın “Mükemmeli Arayış” adlı eserinde mükemmel firmaların hem merkezi hem de merkezkaç yapılan özelliklerini taşımaları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ? Eşzamanlı gevşek-sıkı özellik gösterimi

36. Sigmund Freud’a göre kişilik gelişiminin 11 yaş sonrasına ne ad verilir? Genital Dönem

37. *Örgütlerde duygulara ilişkin modern araştırmaların başlangıcı noktası olarak gösterilir.

* “The Managed Heart” adlı çalışmasında duygusal emek konusunu işlemiştir.

Yukarıda sözü edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Hochschiep

38. Aylin Hanım bulunduğu örgütün eğitim kanalları ve iş sırasında kazandığı bilgileri kullanarak yöneticilik yapmakta ve sektöründe İhtisas sahibi bir yönetici olarak tanınmaktadır.

Yukarıdaki bilgiye göre Aylin Hanım'ın çalışırken kullandığı bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir? Teknik Bilgi

39. ANB şirketinde rasyonel problem çözümünün yetkinliğin performansa dayalı terfinin ve açık rol tanımlamalarının önemsenme derecesi yüksektir.

Yukarıda verilen bilgiye göre ANB şirketinde Danışman ve Özgen’in önerdiği hangi örgüt kültürü eğilimi vardır? Profesyonelizm eğilimi

40. Kluckhohn ve Murray’a göre Her bireyin diğer insanlara benzediğinin ve benzer davrandığının söylenmesi hangi kişilik faktörü içinde yer alır? Biyolojik

41. Örgütün amaçlarını belirleme tanımlama ve stratejiler oluşturma gibi faaliyetler yöneticinin hangi fonksiyonuyla ilgilidir? Planlama

42. Duygular ve modlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Modlarımız duygularımıza göre daha kolay algılanabilir ve teşhis edilebilir.

43. Ahmet'in çalıştığı işyerinde çalışırken sahip olduğu serbestliğin getirisi olarak sonuçlar için sorumluluk alması beklenmektedir.

Yukarıdaki bilgiye göre Ahmet'in yaptığı işin hangi karakteristiğine vurgu yapılmaktadır? Otonomi

44. Kuralların normların süreçlerin ve geleneklerin hakim olduğu istikrarlı örgüt kültürü türü aşağıdakilerden hangisidir? Hiyerarşi

45. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı örgüt kültürünün göstergeleri arasında yer almaz? Standartlar günlük olarak belirlenir ve değişkendir.

46. *Bilgi teknolojilerinin sonucunda ortaya çıkmıştır.

*Mavi yakalıların işlerini kaybetmesine neden olmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen üretim modeli aşağıdakilerden hangisidir? Otomasyon teknolojisi

47. *Örgüt kültürünün paradigma olarak niteler.

*Örgütün katı yapısal ve sistemsel özellikleri ile yumuşak sembolik niteliklerini birleştiren bir bakış açısı sunar.

Yukarıda tanımları verilen örgüt kültürü modeli aşağıdakilerden hangisidir? Johnson ve Scholes’in Kültürel Ağ Yaklaşımı

48. Nedeni belli olmayan korkuya ne ad verilir? Kaygı

49. Küresel çapta iş yapan bir örgüt yapısı içinde yöneticilerin örgüt kültürünü kendi ulusal kültürlerine göre algılamaması beklenir.

Yukarıda yöneticinin hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır? Kozmopolit olması

50. Ahmet yöntemin neden-sonuç ilişkilerini ortaya koymak için;

I. Bağımsız değişkeni manipüle etmiş

II. Değişimlerin bağımsız değişkene etkisini gözlemlemiş ve

III. Diğer değişkenleri kontrol etmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre Ahmet'in kullandığı veri toplama tekniğinin aşağıdakilerden hangisidir? Laboratuvar deneyi

51. Hassas esnek hayalci ve meraklı özellikleri olan kişilik boyutu aşağıdakilerden hangisidir? Deneyime açık olma

52. Dargınlık öfke ve eziyet aşağıdaki duygu türlerinden hangisinin alt kategorileridir?

Kızgınlık

53. Bilgi teknolojileri sayesinde gelişen yeni örgüt yapıları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Sanal Örgüt – Şebeke Yapı

54. *Ortak biyolojik yapıya sahip olunmasına rağmen insanlar birbirine benzemez ve olaylar karşısındaki davranışları da farklılık gösterir.

*Bireylerin düşünceleri duyguları ve çevredeki olaylara yaklaşımları da birbirlerine benzemez.

Yukarıdaki bilgilere göre bireylerin hangi özelliklerinin birbirinden farklı olması ile ilişkilidir? Kişilik

55. ……….. bireyin belirgin değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümünü ifade eder.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Kişilik

56. Bir spor kulübüne karşı olumsuz tutumları olan Ahmet, o takımın bayrağını gördüğü kahveciye gitmemekte, o takımı desteklediğini bildiği esnaftan alışveriş yapmamaktadır.

Yukarıdaki paragrafta Ahmet'in tutumunun hangi bileşenine vurgu yapılmaktadır? Davranışsal bileşen

57. Nükleer santralde çalışmakta olan Özge, radyoaktif enerjinin insan üzerindeki etkilerinden korkmaktadır. İşe her gidişinde aynı gerginliği yaşamakta ancak işine devam etmektedir.

Yukarıdaki bilgiye göre Özge’nin durumu aşağıdaki hangi kaygının nedenine bir örnektir? İç Çelişki

58. Ayşe ve Ali çalışma ortamlarında başkalarının düşüncelerine karşı son derece hazır cevaptırlar. Katı ve kolay değişmeyen düşünceye sahip olan ikili her şeyi mantık çerçevesine yerleştirmeye çalışmaktadırlar. Hep mantığa ve gerçeğe dayalı karar verirler.

Yukarıdaki bilgiye göre Ayşe ve Ali'nin Jung'un tip sınıflamasında hangi kişilik kategorisinde yer alır? Düşünsel tip

59. Deneme, fırsat arama, risk üstlenme ve az sayıda kural, örgüt kültürünün hangi boyutunun karakteristik özellikleridir? Yenilikçilik

60. Güneş, içinde bulunduğu durumu geliştirmek veya daha iyi hale getirmek amacıyla etkin bir şekilde inisiyatif alır. Eyleme geçen ve anlamlı bir değişim olana kadar azmeden biridir. Ortamda engeller veya kısıtlamalar olsa bile değişim yaratmak amacıyla mücadele verir.

Yukarıda verilenlere göre Güneş, örgütsel davranışı etkileyen aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisini göstermektedir? Proaktif Kişilik

Yorum Gönder

Yorum Gönder