-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - 2021 Çıkmış Vize Soruları

Aöf Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - Çıkmış Vize Soruları

Aöf Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Çıkmış Vize Soruları

Aöf Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Aöf Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri çıkmış vize soruları, Aöf Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Vize pdf indir, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Ders Kitabı Pdf

267 sorudan oluşan çıkmış soruları sizlerle paylaşıyorum. Kitap açıp çalışmaya vakti olmayanlar için çok güzel bir kaynak. Soru ve cevap şeklinde paylaşılmıştır..


1) Aşağıdakilerden hangisi bilim üretme süreçlerinden biri değildir?
Yasaya ulaşılınca artık yeni araştırmaya gerek yoktur; yasa son sözdür. 

2) Aşağıdakilerden hangisi açıklama türlerinden biri değildir? Deneysel açıklama

3) Bir bilgi kümesinin veya yığınının bilimsel bilgi sayılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunması gerekmez?
Belli bir yönteme bağlı olmamalıdır

4) Bilgi üretim sürecinde doğrulanamayan bilgi verileri, yanlışlama yoluyla süreçten ayıklanır. Sürecin sonunda geriye yasalaştırmaya elverişli saf ve kesin “değişmezler” kalır.
Bilgi üretme sürecinin bu aşaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mevcut teori geçici olarak kabul edilir.

5) Aşağıdakilerden hangisi Frascati Kılavuzuna göre yapılan bilim sınıflarından biri değildir? Formel Bilimler

6) Aşağıdaki bilim ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bilim sağduyuya dayalı olmalıdır.

7) Aşağıdakilerden hangisi bilimin özelliklerinden biri değildir? Ortak duyuya dayalıdır.

8) Diğer bilimsel disiplinlerden farklı olmasından ve diğer disiplinlerin kullanmak zorunda olmasından dolayı Carl F.Gauss tarafından “bilimlerin kraliçesi” şeklinde tanımlanan bilim aşağıdakilerden hangisidir? Matematik

9) Aşağıdakilerden hangisi “Yasalara (teorilere) Ulaşma” yolunu doğru şekilde açıklamaktadır?
Önermelerin hipotez haline getirilmesi ve bunların çok kez test edilmesiyle yasalara ulaşılır. 

10) Bilim üretme sürecinin sonucunda bilimin aşağıdaki hangi özelliğini ortaya çıkmaz? Hipotez kurma

11) Aşağıdakilerden hangisi “olgu”ya örnek verilemez? Taşın kırılması

12) Bilgi işlem sürecinde verilerin işlenmiş hâline ne ad verilir? Enformasyon

13) Varsayım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Hipotez aynı şeyi ifade eder.

14) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir kuramın taşıması gereken özelliklerden biri değildir? Sadece doğrulanmaya uygun olmalıdır.

15) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yöntem üzere yapılan araştırma sürecinin basamaklarından biri değildir? Teorinin test edilmesi

16) Aşağıdakilerden hangisi olguların özelliklerinden biri değildir? Sadece soyut olmak

17) Olguların her tür gösterimine ne ad verilir?
Enformasyon

18) Belirsizliği azaltan bilgi unsuru olarak verinin işlenmiş hâline ne ad verilir? Enformasyon

19) Aşağıdakilerden hangisi değişken türlerinden biri değildir? Yoklama değişkeni

20) Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkelerinden biri değildir? Yanlışlama ilkesi

21) Aşağıdakilerden hangisi hipotezin özelliklerinden biri değildir? Yasa ile özdeştir.

22) Bilinen benzeyişlerden faydalanarak bilinmeyen benzeyişleri çıkarmaya yarayan akıl yürütmeye ne ad verilir? Analoji

23) I. İçerisinde hava ve su bulunan dünyamızda insanlar barınmaktadır.
II. Mars gezegeninde de hava ve su bulunuyor.
III. Şu hâlde Mars gezegeninde de insanlar barınmaktadır.
Belirtilen çıkarımlar aşağıdaki akıl yürütme yöntemlerinden hangisini açıklar? Analoji

24) “Bilimsel Araştırma” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bilimsel araştırmalar sadece teorik amaçlara yönelik yapılır.

25) Aşağıdakilerden hangisi John Dewey’in belirlediği bilimsel yöntemin basamaklarından biri değildir?
Problemin karşılaştırılması

26) Araştırmanın tekrarlandığı her ölçümde aynı örneklemden veri toplanan araştırmalara ne ad verilir? Panel
araştırmaları

27) Aşağıdakilerden hangisi bir örneklemin belirli bir zamandaki hâlini gözlemlemeyi içeren araştırmalardır?
Kesitsel araştırmalar

28) Aşağıdakilerden hangisi düşünme yasalarından biri değildir? Hipotezli tümevarım

29) Belirli konuların ilgi duyulan özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan araştırma türü aşağıdakilerden
hangisidir? Tanıtıcı araştırmalar

30) Aşağıdakilerden hangisi araştırma türlerinden biridir? Kesitsel araştırmalar

31) Araştırma evreninin ortak özelliklerine sahip alt gruplarının zaman içinde geçirdikleri değişimi ölçmeyi
amaçlayan araştırmalara ne ad verilir? Kohort araştırmaları

32) Bilgileri derleyerek, seçilen olguyu açıklama ve yorumlama amacı güden araştırmalara ne ad verilir? Temel
araştırma

33) Aşağıdakilerden hangisi araştırma problemi seçiminde dikkat edilmesi gereken genel ölçütler arasında yer
almaktadır? Yenilik

34) Aşağıdakilerden hangisi araştırma yönteminin belirlenmesi aşaması kapsamında yer almaz? Örnekleme

35) Aşağıdakilerden hangisi veri toplama sürecinde yer almaz?
İkincil veri kaynakları araştırılan konuya fiziki olarak en yakın olan veri kaynaklarıdır.

36) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yöntemde izlenmesi gereken aşamalar arasında yer almaz? Soyut ve
belirgin olmayan kavramların belirlenmesi 

37) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?
Genel olarak önceden derlenmiş verilerin amaca uygun olarak tekrar düzenlenip kullanılması birincil veri kaynağı olarak ifade edilir.

38) Aşağıdakilerden hangisi problemlerin ve sorunların ortaya çıkması ile bunların çözümlenmesi arasında bilginin gelişimini kapsayan süreçtir? Bilimsel araştırma süreci

39) Aşağıdakilerden hangisi değişkenler arasında varsayılan ilişkileri sınamak amacıyla yapılan araştırmalardır? Açıklayıcı

40) Örnekleme süreci ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Evrenin tümü üzerinde araştırma yapılması kısmi -örnekleme sayımlı araştırma türüne girer.

41) Bilimsel araştırma yönteminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Araştırılması gereken problemi tanımlamak

42) Varsayım ve hipotezle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Bilimsel araştırmalarda, varsayımların doğruluğu test edilir.

43) Modellere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Tanımlayıcı modellerin başlıca amacı araştırmada yer alan değişkenler arasında sebep-sonuç ilişkisi kurmak,
başka bir ifadeyle nedenselliği incelemektir.

44) I. Bir durumun veya olayın ne olduğunu veya nasıl olduğunu tanımlamak
II. Bir durumun/olayın sebep ve sonuçlarını açıklamak
III. Geleceğe ilişkin tahminde bulunmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri modellerin kullanım amaçları arasında yer alır?
I, II ve III


45) Hipotez testi sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Sıfır hipotezi ve alternatif hipotez geliştirmek

46) Hipotezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Fizik ötesi dünyaya işaret eden hipotezler test edilebilir ve yanlışlanabilir.

47) Hipotezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Hipotezler belli ve özel bir konuyla ilgili olmamalı, birbiri içine geçmiş genel anlatımlar içermelidir.

48) Hipoteze ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Araştırmacının tahminini yansıtan hipotez genelde sıfır hipotezi olarak adlandırılır.

49) I. Erkek çalışanlarla kadın çalışanların örgütte eşit muamele gördüklerine ilişkin algıları aynı değildir (örgütsel
adalet algıları eşit değildir).
II. Ülkelerin refah seviyesi ile suç oranları arasında olumsuz bir ilişki vardır.
III. Bir ülkedeki bireylerin eğitim düzeyi, onların girişimci olma niyetini etkiler.
Yukarıdaki hipotezlerden hangisinde ya da hangilerinde değişkenlerden birinin diğerini etkileyeceği düşüncesi
açıkça yansıtılmaktadır? Yalnız III

50) I. İş başında eğitim alan çalışanların verimlilik düzeyi diğer çalışanlardan yüksektir.
II. İş başında eğitim alan çalışanların iş kazasına uğrama düzeyi diğer çalışanlardan düşüktür.
III. Erkek çalışanlarla kadın çalışanların örgütte eşit muamele gördüklerine ilişkin algıları aynı değildir (örgütsel
adalet algıları eşit değildir).
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tek yönlü hipotezdir?
I ve II

51) Hipotez testinde oluşan hatalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
2. tip hataya düşme ihtimali bilinebilir.

52) Modellere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Modeller çeşitli unsurlar içeren ve karmaşık bir yapılanma arz eden bir konuda gerçek durumun tümünü
açıklamaya yeterlidir.

53) I. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü II. Türkiye İstatistik Kurumu
III. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri istatistiki raporlar yayınlayan uluslararası kuruluşlar arasındadır? Yalnız
I

54) Arama motorlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Çeşitli arama motorlarının kullanılması web sitelerinin tümüne erişme fırsatı sunar.

55) I. Veriler başka kaynaklardaki bilgilerle örtüşüyor mu? II. Verileri kimler toplamıştır? III. Veriler nasıl elde
edilmiştir? 4. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ikincil verileri değerlendirirken araştırmacının cevaplaması
gereken sorulardandır?
I, II ve III

56) I. Konunun kökenleri ve tanımlar
II. Temel teoriler, kavramlar ve düşünceler
III. Şimdiye kadar ele alınan temel sorular ve problemler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri literatür taramasının cevap verebileceği sorular arasındadır?
I, II ve III

57) Bilgi kaynaklarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
İnternette yer alan tüm bilgiler güvenilir kaynaklara dayanmaktadır.

58) Aşağıdakilerden hangisi ikincil kaynaklardan veri almanın yararlarından değildir? Verilerin karmaşıklığı

59) I. Bilgisayara ve internet bağlantısına sahip herkesin bulunduğu ülkede özel kısıtlamalar yoksa dünyanın
neresinde olursa olsun aynı bilgilere ulaşabilmesi
II. En güncel, hatta anlık bilgilere ulaşmanın mümkün olması
III. İnternetteki bilgilerin bir kısmının hangi kaynaktan edinildiği konusunda bir açıklama yapılmamış olması
IV. Zengin bir bilgi kaynağına düşük bir maliyetle sahip olmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri internetin bir bilgi kaynağı olarak avantajlarındandır? I,
II ve IV

60) Hiyerarşik olarak düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi belirtilen terimlerin ifade ettikleri olgunun en az
işlenmiş hâlden en çok işlenmiş hâle doğru sıralamasını göstermektedir? veri-bilgi-üst bilgi

61) I. Birincil kaynak, kişinin bir olaya doğrudan katılması veya olayı gözlemlemesi sonucu edinilen yazılı veya sözlü
bilgileri içeren bilgi kaynaklarıdır.
II. Herhangi bir amaçla, başka kişi veya kurumlar tarafından toplanan verilerin oluşturduğu kaynaklara ikincil
kaynak denir.
III. İkincil kaynaklara arama araçları (motorları) da denir.
Bilgi kaynaklarıyla ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Yalnız
III

62) I. Veri kalitesini kontrol imkânının olmaması
II. Verilerin karmaşıklığı
III. Verilerin analizi için daha fazla zaman kalması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ikincil kaynaklardan veri almanın sınırlılıkları arasında yer alır?
I ve II

63) Aşağıdakilerden hangisinde verinin tanımı yanlıştır?
Araştırma, deney, gözlem, görüşme vb. yöntemlerle elde edilmiş olan işlenmiş
bilgidir. 

64) Aşağıdakilerden hangisi verinin kalitesini belirleyen faktörlerden biri değildir?
İşlevsellik

65) Verinin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Fonksiyonel olma-yeterli olma-güvenilir olma-doğru olma

66) Gözlemlerin kategorilere ayrılarak belirtildiği verilerdir. Cinsiyet (erkek, kadın), başarı durumu (başarılı,
başarısız) vb. kategoriler bu tür için örnek teşkil eder. Paragrafta açıklanan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
Niteliksel veri

67) Aşağıdakilerden hangisi yayınlanmış belgesel kaynaklar arasında yer almaz? Arşiv evrakları

68) Aşağıdaki maddelerden hangisi niteliklerine göre bilgi kaynaklarından biri değildir? Film temelli bilgi kaynağı

69) Aşağıdakilerden hangisi ikincil veri kaynakları ile ilgili özelliklerden biri değildir?
Karşılaşılan problem ile ilgili yayınlanmış bir bilgi yoksa, bu verileri elde etmenin yolu ikincil kaynağa
başvurmaktır.

70) Aşağıdakilerden hangisi önceden hazırlanmış sorulara cevap vermek amacı ile hazırlanan veri toplama aracıdır?
Anket

71) Verilecek cevapların önceden belirli olduğu sorular aşağıdakilerden hangisidir? Kapalı uçlu sorular

72) Aşağıdakilerden hangisi araştırmacının görüşme cetvelleri, soru kağıtları, testler ve gözlem teknikleri üzerinde
daha fazla denetim sahibi olmak istediğinde yararlanılan gözlem tekniğidir? Sistematik gözlem

73) Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden biri değildir? Sistematik örnekleme

74) ………………… örneklemlerden elde edilecek ortalama değerlerin anakütle ortalamasından fazla uzaklaşmaması,
ona yakın olması anlamına gelir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Etkinlik

75) Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sürecinin ilk aşamasını oluşturur? Anakütlenin tanımlanması

76) ………………………….. örnekleme yönteminde öncelikle ulaşılması zor olan anakütleden bir birime ulaşılır, sonra o
birimin yardımı ile diğer bir birime, sonra onların yardımıyla başka birimlere ulaşılarak hedeflenen örneklem
büyüklüğüne ve çeşitliliğine varılmaya çalışılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
Kartopu örnekleme

77) Örnekleme hatalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sistematik hatanın sonradan giderilmesi
mümkündür.


78) Bir araştırma kapsamında, anakütlenin tüm birimlerine ulaşılarak istenen bilginin elde edilmesi işlemine ne
denir?
Tamsayım

79) Tesadüfi örnekleme yöntemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Sistematik örneklemede aynı büyüklükteki her örneklemin seçilme şansı eşittir.

80) Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kolayda örnekleme katmanlı örnekleme yönteminin tesadüfi olmayan türü gibi düşünülebilir.

81) I. Verilerinizde ihtiyaç duyduğunuz güven düzeyi
II. Tolere edebileceğiniz hata marjı
III. Örneklemle elde edilecek verilerin tabi tutulacağı analiz türleri
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri örneklem büyüklüğü tercihini etkileyen faktörlerdendir?
I, II ve III

82) Örneklemin incelenen konuyla ilgili sıradışı veya özel durumları temsil eden gözlem birimlerinden oluşturulduğu
yargısal örnekleme türü aşağıdakilerden hangisidir? Aykırı (uç) durum veya sapmaları örnekleme

83) Aşağıdakilerden hangisi ölçmenin özelliklerinden biri değildir? Düzey

84) Aşağıdakilerden hangi ikili kategorik (metrik olmayan) ölçme düzeyine aittir? Sıralı (ordinal) ‐ Saymalı
(nominal)

85) Nominal ölçeğin istatistikte kullanımına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Büyüklük, sıralama
ifade etmez.

86) Ordinal ölçeğin istatistikte kullanımına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aritmetik ortalama
hesaplanabilir.

87) Aritmetik ortalaması alınamayan ve geometrik ortalaması hesaplanabilen ikili aşağıdakilerden hangisidir? Sıralı
(ordinal) ‐ Oranlı (ratio)

88) Aşağıdaki ifadelerden hangisini özel ölçek türleri için kullanmak uygundur?
Likert ölçeğinde noktalar arası ifadeler eşit olarak kabul edilmektedir.

89) Aşağıdakilerden hangisi bir ölçeğin güvenilirliğini artırılabilmek için başvurulan yollardan biri değildir? Ölçek
maddelerini tesadüfi olarak ikiye bölmek

90) Ölçeğin ölçtüğü nitelikle gerçek nitelik (gözlenen nitelik) arasındaki korelasyon derecesi neyin bir ifadesidir?
Tahmin geçerliliği

91) Güvenilirlik ve geçerlilik ilişkisi için hangisini söylemek uygun değildir?
Güvenilirliği sağlamak, geçerliliği sağlamaktan daha zordur.

92) Aşağıdakilerden hangisi öngörülemeyen nedenlerden kaynaklanan hata türüdür? Tesadüfî hata

93) Seçilen örneğin ana kütleyi tam olarak temsil edemediği durumlarda ortaya çıkan ve sürece ilişkin kısıtlamalar
dan kaynaklanan hata türü aşağıdakilerden hangisidir? Tesadüfi örnekleme hatası

94) Aşağıdakilerden hangisi araştırmacıdan kaynaklanan hata türleri arasında yer almaz? Müdahale hatası

95) Verilerin analize hazırlanması sürecinde verileri özet bir biçimde sunabilmek ve yeniden düzenleyebilmek için
t akip edilmesi gereken işlemler içerisinde en son uygulanması gereken adım aşağıdakilerden hangisidir?
Verilerin analizi

96) 1970-1975 yılları arasında çocuk doğum oranları gibi verilerin meydana geldiği zamana göre ayrılması aşağıdaki
veri sınıflandırma türlerinden hangisine örnektir? Kronolojik ayırma

97) Eldeki verileri betimlemek tasvir etmek ve genel dağılımı ortaya çıkarma amacı taşıyan, görülme sıklığı olarak d
a adlandırılan tanımlayıcı istatistik yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Frekans dağılımı

98) “7, 11, 23, 11, 7, 22, 29, 11, 17, 42” veri setinin mod’u aşağıdakilerden hangisidir? 11

99) Aşağıdaki hangisi ile iki değişken arasında bir ilişkinin olup olmadığı ve eğer varsa ilişkinin gücü tespit edilebilir
?
Çapraz Tablo

100) Her türlü istatiksel ve matematik işleme imkân tanıyan, en üst ölçüm tekniği olarak ifade edilen ölçüm türü aşa
ğıdakilerden hangisidir?
Oransal ölçüm

101) Aşağıdakilerden hangisi Tek Değişkenli Analizlerin Sınıflandırılması içerisinde yer alan, “Tek örnekli metrik veril
erde” kullanılan analiz yöntemidir?
T Testi

102) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız değişkenin birden fazla olduğu durumlarda kullanılan istatistiki teknikler
arasında yer almaz? Faktör Analizi

103) Aşağıdakilerden hangisi parametrik analizlerin kullanım koşullarından biri değildir? Değişkenler arasında ilişki

104)Araştırmacı, bir bağımlı ve bir bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi test ederken hangi analizi kullanabilir?
Regresyon

105)Aşağıdakilerden hangisi iki değişken arasındaki birlikte değişimi inceleyen parametrik testtir? Pearson
Korelasyon

106)Birden fazla bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerindeki birlikte etkisini inceleyen parametrik test aşağ
ıdakilerden hangisidir? Çoklu regresyon analizi

107)Aşağıdaki analizlerden hangisi nicel analizlerde kullanılan fark testlerindendir? ANOVA

108)Aşağıdakilerden hangisi normal dağılım özelliği göstermeyen bir veriye uygulanabilecek analizlerdendir?
Freidman analizi

109)Aşağıdakilerden hangisi örneklem ortalamasının var olan bir standart değer ile karşılaştırılması amacı ile uygul
anan parametrik bir analiz yöntemidir?
Ki‐kare analizi

110) Çok sayıda değişken arasındaki karşılıklı örüntü ve ilişkileri analiz ederek en az veri kaybıyla altta yatan ortak b
oyutları belirleyen çok değişkenli analiz türü aşağıdakilerden hangisidir? Faktör analizi

111) “.......... analizinin amacı, grupları en iyi şekilde ayıracak olan değişkenleri belirlemek ve aynı zamanda, hangi gr
uba ait olduğu bilinmeyen yeni bir analiz biriminin ait olduğu grubu tahmin etmektir.” Cümlede boş bırakılan y
ere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ayırma

112) Aşağıdakilerden hangisi çok değişkenli analiz yöntemlerinden biri değildir? Basit regresyon

113) Bir bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini test eden analiz yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
Basit Regresyon Analizi

114) Karşılaştırma konularına göre sırası ile nitel‐nicel araştırmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi hatalıdır? Veri
toplama: düzenlenmiş‐düzenlenmemiş

115) Nitel araştırma süreci hangi aşama ile başlar?
Araştırma probleminin belirlenmesi

116) Bir araştırmanın çoğu zaman en zor aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Araştırma probleminin belirlenmesi

117) Aşağıdakilerden hangisi araştırma konusunun araştırma sorusuna dönüştürülmesinde izlenebilecek yöntemler
den biri değildir?
Kamuoyu araştırması

118) Aşağıdakilerden hangisi odak grup görüşmesinin sistematik sürecinde yer almaz? Tanışma

119) Aşağıdakilerden hangisi derinlemesine görüşme yönteminin avantajlarından biri değildir? Nicel/kantitatif
çalışmalara göre daha sübjektiftir.

120) Delfi tekniğinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Katılımcılardan bilgi toplarken, katılımcıları başka katılımcıların fikir ve görüşleri hakkında bilgilendirerek, ka
tılımcıların görüşlerinin tartıştırılması

121) İçerik analizi tekniğinde yapılması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir? Analiz ünitesinin tanımlanması

122) Aşağıdakilerden hangisi araştırmacının, gözlem yöntemlerinden birini kullanarak, hangi davranışı gözlemleyip k
aydedeceğini önceden belirlediği gözlem türüdür? Tertiplenmiş gözlem

123)Aşağıdakilerden hangisi söylem analizinin genel özelliklerinden biri değildir? Yalnızca
metinlere odaklanan bir akımdır.

124)Aşağıdakilerden hangisi İkincil kaynakların birincil kaynaklara göre dezavantajlarından biri değildir? İkincil
kaynaklara zor ulaşılabilir.

125)Aşağıdakilerden hangisi yazarın, bir alana yakınlığını ifade ettiği inceleme yöntemidir? Kişisel
Deneyim İncelemesi

126)Etkin ve verimli bir literatür taraması için yapılması gerekenlerden ilki aşağıdakilerden hangisidir?
Literatür taraması yapılacak konuyu net bir şekilde tanımlamak

127)Araştırmanın değişkenleri, veri toplama yöntemleri, değişkenlerin nasıl ölçüldüğü, araştırma örnekleme yönte
mi ve araştırma örneği hakkında detaylı bilgiler sunulan bölümüne ne ad verilir? Araştırmanın Metodolojisi
Bölümü


128) Kütüphanelerde konularına göre kullanılan iki yaygın sınıflandırma sistemi aşağıdakilerden hangisinde gösteril
mektedir?
DEWEY Desimal Sistemi ‐ KONGRE Kitaplığı Sistemi

129) Aşağıdakilerden hangisi belirli bir bilimsel konuda, bilimsel metot ve yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalara
verilen genel addır?
Bilimsel Makale

130) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki sosyal ve beşeri bilimler alanındaki araştırmacılara, ilgili ulusal literatüre h
ızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır? ULAKBİM

131) Aşağıdakilerden hangisi kaynak göstermeyi gerektirecek durumlardan biri değildir?
Herkesçe bilinen özgünlüğü bulunmayan genel bilgiler

132) Dipnotlu kaynak gösterme yöntemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dipnotların yazım
kuralları çerçevesinde özel gösterim yöntemleri bulunmamaktadır.

133) Kaynakça gösterimi ile ilgili olarak APA yazım yöntemine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Makale kaynak gösteriminde, makalenin yer aldığı dergi italik, koyu renk ya da altı çizili olarak verilir.

134) Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporu yazım kriterleri arasında yer almaz? Karmaşık olmak

135) Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporunun ana bölümünde yer alır? Veri toplama kısmı

136) Aşağıdakilerden hangisi araştırma başlığının özellikleri arasında yer almaz? Mümkün olduğunca detaylı
olmalıdır.

137) Giriş ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Araştırmanın ana hatlarını aktarma görevini yerine getirir.

138) Aşağıdakilerden hangisi yöntem bölümünde yer alır?
Verilerin analizi ve yorumlar

139) Sonuç ve öneriler kısmını yazarken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Elde edilen bulgular, sonuç bölümüne aynen aktarılmalıdır.

140) Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporunun sözlü sunumunda yapılmaması gerekenlerden biridir?
Raporun sunumunda veri ve bulguların hepsi gösterilmeli

141) Aşağıdakilerden hangisi sunumun yapısında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? Sunumlarda
zengin ve yoğun bilgi yer almalı.

142) Araştırmanın yöntem kısmında aşağıdakilerden hangisi yer almamalıdır? Kaynakça

143) Özet veya yönetici özetinde aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmemelidir? Araştırmanın metin kısmı

144)Aşağıdakilerden hangisi araştırma problemi seçiminde dikkat edilmesi gereken genel ölçütlerden biri değildir?
Veri toplama izni

145)Aşağıdakilerden hangisi projeksiyon yöntemleri içerisinde yer almaz? Gizli
televizyon kameraları

146)Modele ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Tanımlayıcı modeller değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyar.

147)Aşağıdakilerden hangisi anket uygulama yöntemlerinden biridir? Telefonla
görüşme

148)Yazarın çeşitli çalışmaların göreceli yöntem ve bilimsel güçlerini karşılaştırıp değerlendirdiği, farklı yöntemlerin
nasıl veya ne şekilde farklı sonuçlara ulaştığını gösterdiği literatür taraması yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Metodolojik inceleme

149) ……….: Araştırmanın kapsamının ve içeriğinin kısaltılarak ifade edilmiş hâlidir. Cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Özet

150) Birim değerlerinin, aritmetik ortalamaya olan uzaklıklarının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Standart sapma

151) Gözlenebilen temel konuları betimlemeye ve açıklamaya yönelik veri toplamaya imkân sağlayan yargısal
örnekleme türü aşağıdakilerden hangisidir? Heterojen (Maksimum Çeşitlilik) Örnekleme

152) Kendiliğinden oluşan ya da bilinçli olarak hazırlanan olayları, belirledikleri sırada sistemli ve amaçlı bir biçimde
inceleyerek yapılan bilgi toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Gözlem

153) Aşağıdakilerden hangisi odak grup görüşmelerindeki sistematik sürecin aşamalarından biri değildir? Rakiplerden
görüş alma

154) Aşağıdakilerden hangisi bibliyografyanın tanımıdır?
Bibliyografya, bir ülkede ya da bir konuda belirli bir süre içinde yayınlanmış eserlerin tümünü kapsayan
kitaplardır.

155) Aşağıdakilerden hangisi benzer özellik gösteren veri elemanlarının kendi aralarında gruplara ayrılmasını sağlayan
çok değişkenli analiz türüdür?
Kümeleme analizi

156) Benzer özellik gösteren veri elemanlarının kendi aralarında gruplara ayrılmasını sağlayan çok değişkenli analiz
türü aşağıdakilerden hangisidir? Kümeleme Analizi

157) Aşağıdakilerden hangisi delfi tekniğini tanımlar?
Birden fazla katılımcıdan aynı konu hakkında veri toplanması için uygulanan yöntemdir.

158) Asıl metinde yer alması yazar tarafından uygun bulunmayan ama okuyucunun ayrıntıyla ilgilenmesi durumunda
bakmak isteyeceği istatistikler, belgeler, resimler, arşiv örnekleri aşağıdakilerden hangisinde sunulmalıdır? Ekler

159) Arama motorlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Arama motorları internetteki erişilebilir web sitelerinin tümüne erişme imkânı verir.

160) I. Verilere aşina olmama
II. Verinin karmaşıklığı
III. Veri kalitesini kontrol edememe
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ikincil verilerden yararlanmanın sınırlılıklarındandır?
I, II ve III

161) İç ve dış geçerliliği birlikte koruyan en kuvvetli deneme modeli aşağıdakilerden hangisidir? Solomon Dört Grup
Modeli

162) Araştırmaya katılan bireylerin tutum ve davranışlarının gözlendiğini veya ölçüldüğünü bilmeleri neticesinde
koşullanarak, gerçek dışı davranmaları sonucunda ortaya çıkan geçersizlik kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Test etkisi

163) “Yasa” kavramına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yasa, tek bir olgu ya da nesneyi kapsar.

164)Asıl amacı toplumsal değişimi kolaylaştırmak ya da değer yönelimli bir toplumsal hedefi gerçekleştirmek olan
uygulamalı araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir? Eylem araştırması

165)Araştırmacının, bilimsel araştırma sürecinin tüm aşamalarında tarafsız davranmasını açıklayan bilimsel yöntem
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Nesnellik

166)Araştırmanın nasıl bir yol izlenerek gerçekleştirileceğini açıklayan bilimsel araştırma süreci aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?
Araştırma yönteminin belirlenmesi

167) Üçüncül kaynaklara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bu kaynaklara arama araçları (motorları) da denilmektedir.

168) Bilgi üretme sürecinde ortaya atılan, geçerlik ve güvenilirliği bilimsel yöntemle saptanmış genel bilgi ve
açıklamalar şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Teori

169) Aşağıdakilerden hangisi Aristo felsefesine göre teorik bilimler içerisinde yer almaz? Retorik

170) Geçmiş verileri dikkate alarak analitik modeller ve bilgisayar yazılımları ile “….. olursa, ……ne olur?” biçimindeki
sorulara cevap arayan veri toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Simülasyon yoluyla veri toplama

171) Alt ve üst sınırları arasında herhangi bir değer alabilen değişken türü aşağıdakilerden hangisidir? Sürekli
değişken

172) Bir aralıkta ya da birden fazla aralıkta sonsuz sayıda değer alabilen, yaş, termometredeki dereceler, gelir gibi
durumları ölçmede kullanılan değişken (ölçme düzeyi) aşağıdakilerden hangisidir? Sürekli değişken

173) I. Temsil edilebilme
II. Yalınlaştırma
III. İlişki
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir modelin taşıması gereken özelliklerdendir? Yalnız
II

174) Aşağıdakilerden hangisi bilimin amaçlarından biri değildir? Rekabet yaratma

175) Araştırmadan elde edilen verilerin düzenlenip, tasnif edilerek analize uygun hâle getirildiği, istatistiksel ve
içeriksel analizlerin uygulandığı ve sonuçların yorumlandığı bilimsel araştırma süreci aşaması aşağıdakilerden
hangisidir?
Veri analizi

176) Aşağıdakilerden hangisi keşfedici araştırmalar içerisinde yer almaz? Deney

177) İkinci tip hataya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Araştırmacının sıfır hipotezini yanlışlıkla reddetmesi durumunda oluşur.

178) ………..; belli bir konuya odaklanarak o konuyla ilişkili verileri bir bütünlük içerisinde ele alan, analiz eden ve
sonuçları raporlayan belgelerdir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İstatistiki
raporlar

179) Amacı, araştırma konusuna veya problemine ilişkin bir çerçeve oluşturmak, araştırmanın kapsamını ve sınırlarını
belirlemek, değişkenler hakkında bilgi toplamak, araştırma sorularını veya hipotezleri geliştirmek ve daha sonra
nasıl bir yol izleneceğine karar vermek olan araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Keşfedici Araştırma Modeli

180)Belli bir konu için kapsamlı bir kaynak oluşturmaktan ziyade, insanların çok farklı konularda temel bilgilere
ulaşmasına yardımcı olan bilgi kaynağı türü aşağıdakilerden hangisidir? Başvuru (Referans) kaynakları

181)Belli bir konuya odaklanarak o konuyla ilişkili verileri bir bütünlük içerisinde ele alan, analiz eden ve sonuçları
raporlayan istatistiki raporlar aşağıdaki temel bilgi kaynaklarından hangisinde yer alır? Başvuru (Referans)
kaynakları

182)Aşağıdakilerden hangisi gözlem yönteminin sakıncalarından biridir?
Her çeşit bilginin toplanmasında kullanılamaz.

183) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel düşünme yönteminin özellikleri arasında yer almaz? İtaatkâr Olma

184) ..........; analiz edilebilen, enformasyon ve bilgi süreçlerinde kullanılabilen ön malzemedir. Cümlede boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Veri

185) Aşağıdakilerden hangisi "Alternatif Hipotezi" tanımlar? Araştırmacının tahminini yansıtan hipotezdir.

186) Herhangi bir amaçla, başka kişi veya kurumlar tarafından toplanan verilerin oluşturduğu kaynaklar aşağıdaki bilgi
toplama kaynaklarından hangisini ifade eder?
İkincil kaynak

187) Alternatif hipotez ve sıfır hipotezlerinin özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bir hipotez örneği
değildir?
İş başında eğitim alan çalışanların verimlilik düzeyi diğer çalışanlardan yüksek olabilir.

188) Aşağıdakilerden hangisi hipotezlerin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
Hipotezler bilinen bir ilişkiyi araştırır nitelikte olmalıdır.

189) Aşağıdaki bilim dallarından hangisi formel bilimler grubu içerisinde yer almaz? Tarih

190) ............; bilindiği varsayılan ögeler kullanarak bilinmeyeni bulma ve izah çabasıdır. Cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Açıklama


191) Belirli bir hedef kitlenin davranışlarını izleyerek bilgi elde etmeyi ifade eden veri toplama yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
Gözlem yoluyla veri toplama

192) Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir teorinin özelliklerinden biri değildir? Analitik önermelerden oluşmalıdır.

193) Cevap seçenekleri genellikle “Doğru/Yanlış”, “Evet/Hayır”, “Katılıyorum/Katılmıyorum” şeklinde olan soru türü
aşağıdakilerden hangisidir?
İki cevaplamalı sorular

194) Sonuç değişkeni olup araştırmacının kafasındaki problemin aradığı cevapla ilgili değişken aşağıdakilerden
hangisidir?
Bağımlı Değişken

195) Veri toplama süreci ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
İkincil veri kaynakları araştırılan konuya fiziki olarak en yakın olan veri kaynaklarıdır.

196) Neden-sonuç ilişkisini saptamak amacıyla yapılan bilgi toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Deneysel
tertip

197) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de iktisat ve işletmecilik konularıyla ilgilenen araştırmacıların yararlanabileceği,
temel istatistiki veriler sunan ulusal kuruluşlardan biridir? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türkiye İstatistik
Kurumu

198)"Bir varlık ya kendisidir ya da kendisi olmayandır, yani ayva ya sarıdır ya da sarı olmayandır." ifadesi aşağıdaki
ilkelerden hangisine aittir?
Üçüncü Hâlin Olanaksızlığı İlkesi

199)Görüşmenin konu genişliğine bağlı olmakla beraber, 30 dakika ile 2 saat arasında değişen sürelerde, tek bir
katılımcıya açık uçlu sorularla düşünceleri sorularak uygulanan nitel araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Derinlemesine Görüşme

200)Bilimsel bilginin test edilebilir (yoklanabilir) olması, bilimin hangi özelliğini ifade etmektedir? Doğrulama
ve ayıklama

201) Gözlem değerleri küçükten büyüğe doğru dizildiğinde veri setini iki eşit parçaya bölen merkezî eğilim ölçüsü
aşağıdakilerden hangisidir?
Medyan

202) ……..; bir özelliğin daha kolay anlaşılabilen başka bir özellikle temsil edildiği modellerdir. Cümlede boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Benzeşim modelleri

203) Hipotez testi sürecinde sıfır hipotezi ve alternatif hipotez oluşturulduktan sonra, hipotezin kabul veya red
kararında 0.01 veya 0.05 gibi ne düzeyde risk olacağının belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir? Uygun
önem düzeyi seçmek

204) Aşağıdakilerden hangisi üçüncül veri kaynaklarına örnek gösterilemez? Uzmanlar

205) ............; araştırmacının ideal gördüğü ve normal olarak yapmak isteyip de çeşitli nedenlerle vazgeçmek zorunda
kaldığı şeylerdir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sınırlılıklar

206) Araştırmacının araştırma konusunu, anakütlenin özelliklerini, elindeki kaynak miktarını vb. unsurları dikkatlice
değerlendirdiği örnekleme süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Örnekleme yönteminin seçilmesi

207) Aşağıdakilerden hangisi, değişkenin aldığı değerlerin birbirinden ne kadar farklı olduğunu ortaya koyan dağılım
ölçülerinin en sık kullanılan türleri arasında yer almaz?
Mod

208) I. Anlam bilimsel
II. Söz dizimsel
III. Gösterge bilim
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylem analizinin temel başlıkları içerisinde yer alır?
I, II ve III

209) I. Anlam bilimsel (semantik) II. Söz dizimsel (sentaks)
III. Gösterge bilim (semiyoloji)
Bu temel kavramlar aşağıdaki analiz türlerinden hangisine aittir? Söylem
Analizi

210) Araştırma başlığına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Araştırma probleminin çözümü ve geliştirilen çözüm önerilerinin yer aldığı bölümdür.

211) Sistematik hataya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Tesadüfi olarak öngörülemeyen nedenlerden kaynaklanan hatalardır.

212) Başlıca amacı araştırmada yer alan değişkenler arasında sebep sonuç ilişkisi kurmak olan araştırma modeli türü
aşağıdakilerden hangisidir? Nedensel araştırma

213) Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi örnekleme yöntemleri arasında yer almaz?
Kolayda Örnekleme

214)Aşağıdakilerden hangisi bilgiye ulaşmak için internete başvurmanın sakıncalı yönlerinden biridir? İnternetteki
bilgilerin kaynağının bildirilmemiş olması

215) İncelenen konunun zaman içindeki gelişimini ele alan ve en az iki kere tekrarlanan araştırma yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir? Boylamsal araştırmalar

216) Aşağıdakilerden hangisi temel bilgi kaynaklarından biri değildir? Araştırmacının kanaatleri

217) Bir sıvıya batırılan bir cismin, hacmi kadar sıvının ağırlığına eşit bir kuvvetle yukarıya doğru itilmesi aşağıdaki
ilkelerin hangisiyle açıklanabilir?
Arşimet İlkesi

218) ............; araştırmacının ideal gördüğü ve normal olarak yapmak isteyip de çeşitli nedenlerle vazgeçmek zorunda
kaldığı şeylerdir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sınırlılıklar

219) Araştırmacının ihtiyaç duyduğu bilgileri en iyi şekilde sağlayabileceği gözlem birimlerinin örnekleme seçilmesini
ifade eden örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Yargısal Örnekleme

220) Nitel araştırmacı olarak gözlemcinin belli bir konumu olduğunun ve bu konumunun onun algı, görüş ve
duygularını şekillendirdiğinin farkında olması gerektiğini ifade eden sağlamlık unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Eleştirel farkındalık

221) Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi örnekleme yöntemleri arasında yer almaz? Kota Örnekleme

222) Aşağıdakilerden hangisi üçüncül veri kaynaklarına örnek gösterilemez? Uzmanlar

223) Aşağıdaki “varsayım” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Varsayım ve hipotez aynı şeyi ifade eder.

224) Verilerin belirli bir rakamsal ölçeğin göz önünde bulundurularak ayrılmasını belirten, yaş, eğitim süresi veya
çalışılan yıl sayısı gibi değişkenleri sınıflayan veri sınıflandırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Kantitatif
Ayırma

225) Gözlem değerleri küçükten büyüğe doğru dizildiğinde veri setini iki eşit parçaya bölen merkezî eğilim ölçüsü
aşağıdakilerden hangisidir? Medyan

226) Genel olarak bilimsel araştırmalarda üç çeşit amaç bulunmaktadır. Bunlardan ikisi keşfetme ve açıklamadır.
Araştırmada ne, nedir, nasıl çalışır, ne yapar gibi sorulara cevap aranan üçüncü amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Tanımlama

227) Başlıca amacı araştırmada yer alan değişkenler arasında sebep sonuç ilişkisi kurmak olan araştırma modeli türü
aşağıdakilerden hangisidir? Nedensel araştırma

228) Aşağıdakilerden hangisi araştırma türlerinden biridir?
Betimleyici araştırmalar

229) Sunumun yapısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her sunumda en fazla yirmi (20) satırlık bilgi
verilmelidir.

230) "Bir varlık ya kendisidir ya da kendisi olmayandır, yani ayva ya sarıdır ya da sarı olmayandır." ifadesi aşağıdaki
ilkelerden hangisine aittir? Üçüncü Hâlin Olanaksızlığı İlkesi

231)Görüşmenin konu genişliğine bağlı olmakla beraber, 30 dakika ile 2 saat arasında değişen sürelerde, tek bir
katılımcıya açık uçlu sorularla düşünceleri sorularak uygulanan nitel araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Derinlemesine Görüşme

232) Bilimsel bilginin test edilebilir (yoklanabilir) olması, bilimin hangi özelliğini ifade etmektedir? Doğrulama ve
ayıklama

233) Gözlem değerleri küçükten büyüğe doğru dizildiğinde veri setini iki eşit parçaya bölen merkezî eğilim ölçüsü
aşağıdakilerden hangisidir?
Medyan

234) ……..; bir özelliğin daha kolay anlaşılabilen başka bir özellikle temsil edildiği modellerdir. Cümlede boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Benzeşim modelleri

235) Aşağıdakilerden hangisi üçüncül veri kaynaklarına örnek gösterilemez? Uzmanlar

236) I. Düşüncenin bir önerme ile dile getirilebilir olması
II. Önermenin doğruluğunu gösteren güvenilir kanıtların olması
III. Önermenin doğruluğunun genel olarak kabul edilmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir zihinsel etkinliğin bilim sayılabilmesi için taşıması gereken
koşullardandır?
I, II ve III

237) Aşağıdakilerden hangisi deneysel tertip yöntemleri arasında yer almaz?
Aynı grupları içeren deneysel tertipler

238) I. Ondalık
II. Tamsayım
III. Rakam-harf
IV. Harf ve rakam
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri içindekiler bölümü hazırlanırken yararlanılan numaralandırma
sistemlerindendir?
I, III ve IV

239) Frascati Kılavuzu'na göre psikoloji, ekonomi ve sosyoloji gibi bilimler aşağıdaki bilim dallarından hangisinin
içerisinde yer alır?
Sosyal bilimler

240) Ana kütleyi oluşturan birimlerin bir listesi yoksa ya da tek tek tesadüfi olarak seçilecek birimler çok geniş bir
coğrafi alana yayılmışsa aşağıda yer alan tesadüfi örnekleme yöntemlerinden hangisi uygulanmalıdır? Kümeli
Örnekleme

241) .........., metin içerisindeki fikir ve görüşlerin kimlere ait olduğunu ve istenmesi durumunda okuyucunun
nerelerden ulaşılabileceği bilgisini sunar. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Dipnot

242) Aşağıdakilerden hangisi yasalara (bilimsel kanunlara) örnek olarak verilemez? Belirsizlik Yasası

243) Aşağıdakilerden hangisi model kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz?
Modeli kurarken demografik unsurların modele eklenmesi gerekir.

244) Bulunan örnek değerin karar ölçütü ile karşılaştırılıp buna göre sıfır hipotezinin kabul veya reddedileceğine karar
verilen hipotez testi aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Karar verme

245) ............; varlığı potansiyel olmaktan çıkmış, “fiilî gerçeklik” hâline dönüşmüş, insanın algı alanına girebilecek hâle
gelmiş her şeydir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Olgu

246)Aşağıdakilerden hangisi pozitivizmin şekillendirdiği bilimsel yaklaşımın özellikleri arasında yer almaz? Bilim
eleştirici değildir.

247) Bilimsel alanlarda özel bir konu üzerine yazılmış, kendi başına bir bütün oluşturan, kişi ya da eserin her yönüyle
incelenip araştırıldığı araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir? Monografi

248) Aşağıdakilerden hangisi “olgu”ya örnek verilemez?
Yalan söylemenin günah olması

249) Aşağıdakilerden hangisi kalitatif araştırmalarda en sık kullanılan gözlem yöntemleri arasında yer almaz?
Karikatür (Balon) Testi

250) I. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
II. Türkiye İstatistik Kurumu III. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
istatistiki raporlar yayınlayan uluslararası kuruluşlar arasında yer alır? Yalnız I

251) Sıklık dağılımı, Ki-Kare, K-S (Kolmogorov-Simirnov), Dizi (Runs), Binominal testleri hangi tür verilerin analizinde
kullanılır?
Tek Örnekli Metrik Olmayan Veri

252) Örnekleme sürecinde yapılan hatalardan doğan ve sonradan giderilmeleri mümkün olmayan sistematik hataların
kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Verilerin uygun olmayan bir analiz yöntemiyle analiz
edilmesi

253) Bireylerin çeşitli uyarıcılar ile ilgili (birim, nesne, ürün, marka, mağaza ya da diğer elemanlar) tercihlerini ve
algılarını göreceli olarak ölçen ve temsil eden çok değişkenli istatistiksel yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Çok
Boyutlu Ölçekleme Analizi

254) Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinden araştırma yapmanın avantajlarından biridir? Sınır tanımayan veri
imkânı sağlaması

255) .........., metin içerisindeki fikir ve görüşlerin kimlere ait olduğunu ve istenmesi durumunda okuyucunun
nerelerden ulaşılabileceği bilgisini sunar. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Dipnot

256) Tutumların, 7’li olarak iki uç noktaya yerleştirilmiş zıt sıfatlar konularak ölçüldüğü, boyutsal ayırma ölçeği olarak
da adlandırılan özel ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir? Semantik farklılıklar ölçeği

257) I. Araştırmanın problemi, konusu ve önemi belirtilmelidir.
II. Araştırmada yararlanılan teori veya yaklaşımlar ile bunların tercih edilme nedeni ifade edilmelidir.
III. Araştırmada çözümlenmeye çalışılan problem ve varsa alt problemler sırası ile açıklanmalıdır.
Yukarıda sıralanan unsurlar araştırma raporunun hangi kısmında dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer
alır? Giriş

258) I. Bir durumun veya olayın ne olduğunu veya nasıl olduğunu tanımlamak
II. Bir durumun/olayın sebep ve sonuçlarını açıklamak
III. Geleceğe ilişkin tahminde bulunmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri modellerin kullanım amaçları arasında yer alır?
I, II ve III

259) Amacı, iki değişken set arasındaki ilişkiyi ölçmek olan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir? Kanonik Korelasyon
Analizi

260) İkinci tip hataya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Araştırmacının sıfır hipotezini yanlışlıkla reddetmesi durumunda oluşur.

261) Bir alıntı bir cümle ya da bölüm olarak veriliyorsa, aşağıdaki gösterimlerden hangisi kullanılır? Tırnak (“…“) işareti
içerisinde gösterilir.

262) I. Dilin doğru kullanılmasını sağlar.
II. Doğru ve tutarlı düşünme yeteneği kazandırır.
III. Bilimsel bilgi üretim sürecine yöntem oluşturur.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mantığın sağladığı yararlardandır?
I, II ve III

263) Süreklilik özellikleri sayesinde toplumsal olayların nasıl algılandığını, yorumlandığını, bunlara zaman içinde ne tür
anlamlar yüklendiğini ve nasıl değişimler olduğunu öğrenmenin mümkün olduğu bilgi kaynakları aşağıdakilerden
hangisidir?
Periyodikler

264) Anakütleyi oluşturan birimlerin bir listesi yoksa ya da tek tek tesadüfi olarak seçilecek birimler çok geniş bir
coğrafi alana yayılmışsa (dağınıksa) aşağıdaki örneklem türlerinden hangisini kullanmak gerekir? Kümeli
Örnekleme

265) İstatistiksel bir çalışmada, hakkında sayısal bilgiler derlenecek gözlem birimlerini içeren ve araştırma sonuçlarının
genellenmek istendiği elemanlar bütününü belirten kümeye ne ad verilir? Anakütle (araştırma evreni)

266) Ana kütle içindeki değişkene ait gerçek ortalama değeri ile üzerinde çalışılan ve örnek kütleden gözlenerek elde
edilen ortalama değer arasındaki farklılık aşağıdakilerden hangisidir? Toplam hata

267) Doğa kaynakları ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Yaşayan-kalıntı

Yorum Gönder

Yorum Gönder