-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Türk İslam Edebiyatı - 2021 Çıkmış Vize Soruları

 Türk İslam Edebiyatı, Aöf Türk İslam Edebiyatı, Aöf Türk İslam Edebiyatı çıkmış sorular, Türk İslam Edebiyatı pdf indir, Türk İslam Edebiyatı ders özetleri

Türk İslam Edebiyatı

2021 Vize Çalışma Notları

Türk İslam Edebiyatı, Aöf Türk İslam Edebiyatı, Aöf Türk İslam Edebiyatı çıkmış sorular, Türk İslam Edebiyatı pdf indir, Türk İslam Edebiyatı ders özetleri


1. Yazılış ve okunuş itibarıyla aynı olan, mısra sonlarındaki ses benzerliğine .... adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Cevap: kafiye

2. Dini terim olarak pek çok tanımı yapılmıştır. Edebiyat açısından dinin iki tarifi yapılabilir. Birincisi din, edebiyatın kaynağıdır. İkincisi ise din tanınmasında, yayılmasında ve kültürel değerlerin oluşmasında Edebi eserin dili ifade ve formların yararlanılan sosyal bir kurumdur.
Yukarıdaki din tanımına göre aşağıdakilerden hangisi Türk İslam edebiyatına ait dini edebi türler arasında yer almaz?
Cevap: koşuklar


3. Ebcet ile ilgili kaleme alınan Esraru’l-huruf adlı eser aşağıdaki muhaliflerden hangisine aittir?
Cevap: İsmail Hakkı Bursevi

4.Aşağıda verilen eser-yazar eşleşmelerinden Hangisi doğrudur?
Cevap: Müzekki'n-Nüfus - Eşrefoğlu Rûmî

5. 1. türk İslam Edebiyatı şiire dayalı bir edebiyattır.
2. Türk İslam edebiyatının ilk eserleri Karahanlılar döneminde yazılmıştır.
3. Türk İslam Edebiyatı ürünlerine muallakat denir .
4.Türk İslam edebiyatına ait ilk eser Kutadgu Bilig’tir.
Türk İslam Edebiyatı ile ilgili Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Cevap: Türk İslam edebiyatının ilk eserleri Karahanlılar döneminde yazılmıştır.
Türk İslam edebiyatına ait ilk eser Kutadgu Bilig’tir.

6. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl kaside şairleri arasında sayılmaz?
Cevap: Şeyhî

7. Şiirleri Divanda toplanmıştır. Divanda ilahi aşkı Vahdet düşüncesini, dünyanın faniliği, nefsin hallerini çarpıcı benzetmelerle anlatmıştır. şairlerin şiirlerinde aruzun yanında ve hediye vezninde kullanmıştır. tasavvufi ahlakı anlattığı Müzekkin Nüfus Tarikat adabından ve sevgisinden bahseden Tarikatname ve bazı küçük risaleleri vardır.
Yukarıdaki paragrafta anlatılan yüzyılın tasavvuf şairi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Eşrefoğlu Rumi

8. Aşağıdakilerden hangisi fesahati bozan unsurlardandır ?
Cevap: lüknet

9. Süleyman Çelebi'nin ünlü eseri vesiletü'n Necat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Sultan 1. Bayezid in isteği üzerine kaleme alınmıştır
10. Bir şairin gazeline aynı vezin ve kafiye de benzer bir gazel söyleyerek meydana getirilen şiirlere ne ad verilir?
Cevap: Nazire

11. Hz. Peygamber dönemi ailesini dört halifeyi e mucizeleri nakleden eserlere siyer-i Nebi diğer Peygamberlerin hayatlarını anlatan eserlere ise……. denir .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile doğru şekilde tamamlanır?
Cevap: kısasü'l Enbiya

12. islamlaşma dönemi Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: edebiyat ve Din ayrı kurumlar olarak düşünülmüştür

13. İslamiyet Türk edebiyatının doğrudan dini kaynakları Aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Cevap: hadis, kısası embiya ve tasavvuf

14. Ece ile ilgili kaleme alınan esrarul huruf adlı eser aşağıdaki muhaliflerden hangisine aittir?
Cevap: Muhyiddin İbnü'l Arabi

15. Aşağıdakilerden hangisi belagat ilminin unsurları arasında yer almaz?
Cevap: Lugat

16. Çok sayıda beyitten oluşan iki beyitten daha fazla olan kıtalara denilmektedir Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Cevap: kıt'ai kebine

17. İslamiyet'ten sonra ilk müstakil Türkçe eserler hangi dönemde yazılmaya başlamıştır?
Cevap: Karahanlılar

18. Battal name Danişmendnağme Saltuknağme eserlerini Türk destanlarındaki Alp tipi İslami hüviyete bürünerek hangi isimlerle adlandırılmıştır?
Cevap: Gazi

19. Türk edebiyatında ilk mesnevi örneği aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap: Kutadgu Bilig

20. Şairin mahlasının söylediği beyte ne ad verilir?
Cevap: matla

21. Kelamın Fasıh olmak şartıyla büyük cezayı hal ve makamı mutabık olması aşağıdaki ilim dallarından hangisi tarif etmektedir?
Cevap: belagat

22. Sefine-i evliya 19-20. yüz yıllarında yaşamış çoğu Osmanlı 2000 kadar tasavvufun hayatını eserlerini ve bunların manzum metinlerinin aktaran önemli bir eserdir yukarıda özellikleri verilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:Hüseyin Vassaf


23. Arap Fars Türk kültür ve edebiyatına ait bir metinde bu kültürlerin örnek gösterilecek değerlerine sahip kişi ve olayları ayet hadis kelam-ı kibar atasözü ve benzeri kalıplaşmış ibareler ile gönderme yapma sanatıdır.
yukarıda tanımı verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: telmih

24. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin eseridir?
Cevap: Mesnevi

25. Belagatı Osmaniye adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap : Ahmet Cevdet Paşa

26. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tasavvufi edebiyatın türlerinden biridir?
Cevap: Gül Bank

27. Aşağıdaki eserlerin hangisi muhtevası bakımından diğerlerinden farklı bir türde bir kaynaktır? Cevap: harabat

28. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl kaside şairleri arasında sayılamaz?
Cevap: şeyhi

29. Tezkiretü'ş Şu aralar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: şairler hakkında bilgi veren kaynaklardır

30. Atabetü'l Hakayık adlı eserin yazarı kimdir?
Cevap: Edip Ahmet Yükneki

31. Edebiyatımızda altışar mısralık bentlerden oluşan musammatlara ne ad verilir?
Cevap: müseddes

32. Hacı Bektaşi Veli'nin makalat isimli eserini manzum olarak Türkçeye çeviren Şair aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Hatipoğlu Muhammed

33. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında Şair için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidi?
Cevap: oyun

34. İslam öncesi Sözde edebiyat aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna kaynaklık etmiştir?
Cevap: halk edebiyatı

35. Fuzuli kasidesindeki haki payine yetem der ömrler multasıl/ başını taştan taşa vurup gezer avare su beytinde suyun gürül gürül akışını Hz Peygamberin ayağının toprağına ulaşabilmek için hasretle başını taştan taşa vurarak atması şeklinde göstermektedir.
Yukarıdaki paragrafta verilen beyitte başvurulan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:Hüsni tahlil

36. Aşağıdakilerden hangisi estetik kaygısı ikinci planda olan ve didaktik edebi eser olarak nitelendirilen eserlerden biridir?
Cevap: menaşık-ihac

37. …… Kafiyeleri gazel biçiminde düzenlenmiş hane adı verilen 5-10 beyitlik şiir parçalarının vasıta denilen ve sürekli tekrarlanan bir beyit ile bitirme bağlanmasından oluşan ….. nazım biçimidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ile doldurulur ?
Cevap: terci-i bent

38. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiyatında ortaya çıkan destanlardan biri değildir?
Cevap: Manas

39. En açık akıcı zamanında ve yerli yerinde söz söyleme ve yazma kaidelerini inceleyen ilmi disipline ne ad verilir?
Cevap: belagat

40. Hz Mevlana'nın mesnevisinden esinlenerek yazılmış miskinlik name adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Cevap: Aydınlı Dede Ömer Ruşeni

41. Kafiyeyle iki mısradan meydana gelen beyte ne ad verilir?
Cevap: beyit-i Musarra

42. Kelimenin asıl ve yan anlamının dışında ilişki ve benzerlik yoluyla daha başka ve farklı bir kavramı ifade etmek üzere kazandığı yeni manaya ne ad verilir?
Cevap: mecaz

43. Mevlana'nın mesnevisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Farsça yazıldığı için Türk edebiyatı üzerinde etkili olduğu söylenemez

44. Her bende üçer mısradan oluşan musammat nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: müselles


45. Aşağıdakilerden hangisi 18 yüzyıl Türk edebiyatı şair ve yazarlarından biri değildir?
Cevap: feruiddin atar

46. Belagatta bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesine ne ad verilir ?
Cevap: itnab

47. Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'de hükümdar Vezir vezirin oğlu ve kardeşi tarafından temsil edilen kavramlardan biri değildir?
Cevap: kahramanlık

48. islamlaşma dönemi Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Edebiyat ve Din ayrı kurumlar olarak düşünülmüştür var.

49. Türkçede bir kavram olarak edebiyat aşağıdaki dönemlerden hangisinde kullanılmaya başlamıştır ?
cevap: Tanzimat dönemi

50. Edebi sanatlardan Tazmin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Başka bir şaire ait olan mısra'nın bir şiirde kullanılmasıdır.

51. Garip Nağme isimli eser ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: manzum siyer özelliği taşımaktadır

52. Genellikle halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı ananın bir Mahiyet arz eden eserlere ne ad verilir?
Cevap: cönk

53. Hadisin doğrudan kaynaklık ettiği edebi tür hangisidir?
Cevap: miraciye

54. Bir gazelin beyitlerinin arasına aynı vezin ve anlam bütünlüğünü koruyacak şekilde iki, üç veya dört mısra ilave edilerek oluşturulan nazım şekline ne ad verilir?
Cevap: taştir

55. Türk İslam edebiyatında kaleme alınmış en meşhur Yusuf u Züleyha Mesnevisi’ nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Hamdullah Hamdi

56. Türk Bela kat literatüründe klasik özellikteki ilk Türkçe Eser aşağıdakilerden hangisidir ?
Cevap: Belagat lisan-ı Osmaniye

57. Şiirler Divanda toplanmıştır Divanda ilahi aşkı Vahdet düşüncesini dünyanın faniliği ni nefsin hallerini çarpıcı benzetmelerle anlatmıştır şiirlerinde aruzun yanında rhs vezninde kullanmıştır tasavvur ahlakı anlattığı Müzekkin Nüfus Tarikat adabından ve ehl-i Beyt sevgisinden bahseden tarikat Nağme ve bazı küçük işaretleri vardır.
Yukarıdaki paragrafta anlatılan 15 yüzyıl mu tasavvuf şairi aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP:eşrefoğlu rumi

58. Her Mısra iki bölümden oluşan ve bölümleri aynı kafiye Taşıyan koşmaya ne ad verilir?
Cevap: musammat koşma

59. Aşağıdakilerden hangisi mesnevi tarzında bir eser değildir?
Cevap: envarül-aşıkın

60. 18. Yüzyılın ortalarından 19. Yüzyılın sonlarına kadar devam eden uzun süreyi kapsayan üçüncü safha yeni eserler yerine, bu konuda şerh, haşriye ve talikatların kaleme aldığı duraklama yahut derinleşme devresidir. Nitekim Türkçe, farsça ve Arapça bilen ünlü dil bilgini hatip el-kazvini (ö.1338) es-sekkaki’nin miftahu’l-ulum’ununüçüncü bölümünden faydalanarak ……. Kaleme almış, belagat çalışmalarında mantıki, tasnif ve değerlendirmelere kelam ve felsefe mektebinin en önemli eserini ortaya koymuştur.
Yukarıdaki paragraftaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Cevap: telhisu’l miftah
Yorum Gönder

Yorum Gönder