Aöf Din Sosyolojisi Vize Ders Notları - Çalışma Soruları

Aöf Din Sosyolojisi Vize Ders Notları - Çalışma Soruları Aöf İlahiyat,Din Sosyolojisi,Din sosyolojisi ders notları,Aöf Din sosyolojisi ünite özetleri, Aöf din sosyolojisi çıkmış sorular,


Anadolu Üniversitesi Aöf Din Sosyolojisi vize sınav hazırlık ders notları, Ünite özetleri pdf aşağıda verilmiştir. Ders Çalışmaya geniş vakti olmayan kişiler için faydalı olacağını düşünüyoruz.

Aöf Din Sosyolojisi Ders Kitabı İçeriği Ünite Başlıkları

Ünite 1: Din Sosyolojisinin Doğuşu ve Gelişimi 

Ünite 2: İslam Dünyasında ve Türkiye’de Din Sosyolojisi

Ünite 3: Dinin Sosyolojik Manası

Ünite 4: Toplumsal Değişim ve Din 

Ünite 5: Din ve Devlet İlişkileri

Ünite 6: Küreselleşme ve Din

Ünite 7: Kamusal Alan ve Din 

Ünite 8: Gündelik Hayatta Din 

Ünite 9: Yeni Dinî Hareketler .

Ünite 10: Din ve Terör 

DİN SOSYOLOJİSİ 1. ÜNİTE SORULARI

1-sosyolojinin konusu nedir (insan toplumları)

2-sosyoloji kelimesi ilk defa kim tarafından kullanılmıştır (aguste comte)

3-sosyoloji ilk olarak kaçıncı yüzyılda fransada bunalımlar içinde kıvranan toplumun sorunlarına çözüm üretmek için ortaya çıkmıştır (19. Yy)

4-sosyoloji iki kategoriye ayrılmış (genel-özel)

5-din sosyolojisi terimini ilk defa kim 1899'da bir yazısında kullanmıştır(emile durkheim)

6-20. yy başlarında sistematik ve bağımsız din sosyolojisinin kurucusu kimdir (max weber)

7-din sosyolojisi incelemelerimde kullanılan 3 aşamalı uygulama

a-gözlemleme b-karşılaştırma c-açıklama

8-din sosyolojisi açısından en orjinal görüşlere kim sahiptir (eflatun)

9-sosyolojinin öncülerinden hatta ilk kurucularından biri olan ......... din üzerine görüşleri daha çok metafizik ve psikolojik temellere dayanmaktadır (Aristo)

10-"devlet" ve "kanunlar" adlı eserler kimindir (eflatun)

11-kimin "tanrı sitesi" adlı eserinde ortaçağ hristiyan dünyasındaki mistik görüşün esaslarını anlatmaktadır (saint augustin)

12-kimin"ilahiyat mecmuası" adlı eserinde ortaçağ hristiyan dünyasındaki skolastik görüşün esaslarını anlatmaktadır(akinaslı saint Thomas)

13-"intihar" ve "dini hayatın başlangıç şekilleri" adlı eserler kime aittir (emile durkheim)

14-kime göre din toteme tapınma (totemizm) şeklinde başlamıştır (emile durkheim)

15-kim rickert ve dilthey'den yararlanarak "anlayıcı sosyoloji" geleneğini olgunlaştırmıştır

(max weber)

16-sosyolojinin 3 klasik kuramcıları doğru olarak verilmiştir (marks-durkheim-weber)

17-3 cilt halinde yazılan "din sosyolojisi hakkında makaleler" eserini kim yazmıştır(max weber)

18-"görünmeyen din" adlı eser kime aittir (thomas luckmann)

19-"hristiyan kilise gruplarının toplumsal doktrini" kimin eseridir (ernest troeltsch)

20-önce kitabının adı "din sosyolojisine giril" olan sonra bu kitabı daha genişleterek " din sosyolojisi" adıyla din sosyolojisi alanında en önemli eseri vermiş olan kimdir (joachim wach)

21-asıl sistematik din sosyolojisi 1. dünya savaşını izleyen yıllarda max webern öğrencisi ........ tarafından kurulmuştur (joachim wach)

22-kim "dinin sosyal gerçekliği" adlı eserinde insanı merkeze oturtan antropolojik ve fenomenolojik bir din sosyolojisinin yöntemlerini geliştirmeye çalışmıştır (peter Berger)

23-Din sosyolojisinin öncüsü ve hazırlayıcısı olarak bilinen kişi? (Farabi)

24-farabi toplum anlayışı ile ilgili görüşlerini hangi eserinde toplamıştır?(es-siyasetül medeniye)

25-farabi kimden etkilenmiştir?(eflatun)

26-farabiye göre ……………….bir ihtiyaçtır. (toplumsal yaşam)

27-farabiye göre erdemsiz toplumlardan biridir? (günahkar toplum)

28-cahil toplum özelliği

(şehvet itibar gibi değerlere ulaşmayı hayatın gayesi ve gerçek mutluluk zanneder.)

29-Hiçbir hedefi olmayan bozulmuş toplum ne olarak adlandırır? (şaşkın toplum)

30-hangisi erdemli bir devlet bakanında olması gereken özelliklerden değildir?

a-özürsüz bir beden b-güzellik hitabet

c-güzellilik,soyluluk d-ılımlılık ,azim,irade

31bilimlerin sınıflandırılmasında 'fizik, kimya, biyoloji, astronomı' hangi bilim sınıfına dahildir?

(doğa bilimleri)

32-Din sosyolojisinin 19. Yy’da olduğu gibi, dinin kökeninin, gelişimini araştıran bir bilim değil, dini davranışların ya da dinden kaynaklanan sosyal davranışların bilimi olması gerektiğini söyleyen kimdir? (Max Weber)

33-’herşeyin ölçüsü insandır’’ sözü kime aittir? (Eflatun)

34-*Sosyolojinin isim babasıdır. 

*pozitivist felsefenin de en önde gelen isimlerindendir.

*O, pozitivist yöntemin bilimler için zorunlu olduğunu, gözleme, deneye ve yasaların tespitine dayanan bu yöntemin, teolojik vefizik alanlara da yayılması gerektiğini söyler.

yukarda kimden bahsedilmektedir?(Auguste Comte)

35-hangisi Din sosyolojisinin en temel konularından değildir?

a-Din ve toplum ilişkileri b-Dinin hayatın toplum üzerindeki etkileri

c-Toplumsal hayatın din ve dini hayat üzerindeki etkileri d-Dini cemaatler

e-kültür sanat evleri

1-hangisi modern sosyolıji ve dolayısıyla din sosyolojisinin doğuşuna etki eden faktörlerden biri değildir?

a-osm.imparatorluğunun çöküşü

b-coğrafi keşifler

c-rönesans

d-reform

e-aydınlanma hareketi

2-hangisi özel sosyoloji disiplinlerinden biri değildir.

A-serbest zaman sosyolojisi

b-aile sosyolojisi

c-genel sosyoloji

d-etnik sosyoloji

e-din sosyolojisi

3-durkheime göre sosyal olayların gözleminin tam olarak yapılabilmesi için hangilerine uymak gerekir.

ı-sosyolojik olaylar fizik olayları gibi ele alınmalıdır.

ıı-sos.olaylar bir obje gibi incelenmelidir,

ııı-önyargılarımızı gözleme yansıtmamamız gerekmektedir

ıv-sos.olayların tanımlandırılması ve sınırlandırılması gerekir.

cevap:ı,ıı,ıv

4-hangisi sosyolojik bir araştırmanın uygulamalarından birisi olamaz.

A-gözlemleme b-dolaysız gözlem c-sınav d-karşılaştırma e-açıklama

5-hangisi özel din sosyolojisine örnek olabilecek çalışmalardan biri değildir.

A-yümni sezen-islamın sosyolojık yorumu

b-jean paul charnayislamın dini sosyolojisi

c-durkheim-dini hayatın başlangıç şekilleri

d-şlyas ba-yunus,ferit ahmet-islam sosyolojisi:bir giriş

e-ernst troeltsch-hristiyan kilise ve gruplarının toplumsal öğretisi

6-hangisi dolaysız gözlemin kullandığı tekniklerdendir

ı-hazırlanma ıı-öğrenme ııı-sezme/sezgi

cevap:hepsi

7-araştırma tekniklerinden biri deildir?

a-alan araştırması b-monografi c-anket d-mülakate-karşılaştırma

8-dinin kilese ile özdeşleştirilmesini eleştirerek din sosyolojisinin tüm anlam sistemleri ile ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan sosyolog hangisidir

a-gustav menschin

b-thomas luckmann

9-AYDINLANMA DÖNEMİ FİLOZOFLARININ BÜTÜN DİNLERDE BENZER VE ORTAK YÖNLERİN VARLIĞI DÜŞÜNCESİNDEN HAREKETLE BAŞLATMIŞ OLDUKLARI YENİ FELSEFİ-DİNİ HAREKETİN ADI NEDİRİ(TABİİ(DOĞAL) DİN)

10-HANGİSİ DİN SOSYOLOJİSİNİN KONULARI ARASINDA YER ALMAZ

A-DİNİN TOPLUMLA BAĞLANTI NOKTALARI

B-DİNİ GRUPLARIN BOYUTLARI,AMAÇLARI,YÖNTEMLERİ

C-İMAN VE İBADETİN SOSYAL ETKİLERİ

D-BİREYİN DİNDARLIK DÜZEYİ

E-TOPLUMUN DİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

11-KENDİLERİNE DEİST (TANRICI) ADINI VEREN AYDINLANMA DÖNEMİ FİLOZOFLARININ DİNLE İLGİLİ SAVLARI HANGİSİDİR.

A-FELSEFİ BİR DİNİN OLAMAYACAĞI

B-KİLİSENİN ELEŞTİRİLEMEYECEĞİ

C-AKLIN ÜRÜNÜ BİR DİNİN OLAMAYACAĞI

D-DİNİN TARİHİ ROLÜNÜ OYNADIĞI VE SONUNUN GELDİĞİ

E-HRİSTİYANLIĞIN DÜNYAYA HAKİM OLACAĞI

DİN SOSYOLOJİSİ 2. ÜNİTE SORULARI

1.İslam dünyasının ilk formel eğitim kurumları en parlak dönemini kim zamanında yaşadı?(Nizamulmülk)

2-Din sosyolojisinib İLK klasiği aşağıda hangisinde doğru verilmiştir.?(İbn Haldun-Mukaddime)

3-İbn Haldunun mukaddimesini türkçeye kazandıran İLK kişi?(Ahmet cevdet Paşa)

4-Sosyolojinin Babası ünvanı kime aittir?(İbn Haldun)

5-Farabi toplum görüşü konusunda kimden etkilenmiştir.?(Eflatun)

6-Farabiye göre Toplum ikiye ayrılır hangisi eksik toplumun bölümlerinden değildir?

a-Köy b-Mahalle c-Sokak d-Hane e-İlçe

7-Farabinin tam Toplumlar olarak gruplandırdığı seçenekler hangisinde yanlış verilmiştir?

a-Büyük toplum-Dünya b-Cahil Toplum-Kasabalar

c-Orta Toplumlar-Milletlerd-Küçük Toplumlar-Şehirler

8-Hangisierdemsiz toplumun özellikleri arasında değildir?

a-Cahillik b-Günahkarlık c-Değişmiş Toplum d-ŞaşkınToplum e-Sefalet

9-gazalinin eserleri

a-el-Munkizüd mined delal b-İhya Ulumudi-Din

c-Tehafütül Felasif d-Kimyaus Saade

e-İlmi İctima-i dini f-Faysalatut Tefrika ve beynel İslam vez zenadıka

10-Hangisi ülkemizde sosyolojinin ve din sosyolojisinin öncülerinden değildir?

a-Ali Suavi b-Ahmet Cevdet Paşa c-Namık Kemal d-Şinasi e-Şerif Mardin

11-Hangisi ibn Haldunun etkilediği bilim adamları

a-G Vico b-J Rousseau c-Montesquieu d-Maltus f-Nietsche g-Machievel h-A Tonybee

(ibn Haldun le playi etkilememiştir)

12-Türkiyede Sosyolojinin ve din sosyolojisinin ön tarihi....dönemi ile başlatmak mümkündür?(Tanzimat)

13-Eğitimi toplumsal tedavi olarak gören? (Durkheim)

14-Balkan Savaşlarında Hristiyan unsurların devlete karşı tutumları ile hangi düşünce son buldu?

(Osmanlıcılık)

15-Türkiye de Din Sosyolojisi öğrenimi kurumsal olarak ne zaman nerede başladı?                   (Ankara Ünv-1949)

16-Cumhuriyet Dönemi ilk din sosyolojisi öğretimi kim tarafından başlatıldır?(Mehmet Karasan)

17-Din sosyolojisi alanında önemli eserleri-"Din ve İdeoloji-Modern Türkiye de Din ve Siyaset-Bediuz zaman Said Nursi Olayı-Modern Türkiyede din ve toplumsal Gelişim"

Yukarıdaki bilgiler kime aittir? (Şerif Mardin)

18-farabiye göre erdemsiz toplumun dört şekli vardır 

aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değildir

a-cahil toplum b-günahkar toplum c-değişmiş toplum d-şaşkın toplm (marifetli toplum)

19-es-siyasetü'l medine ve arau ehli'l medineti'l-fadıla kimin eserleridir (Farabi)

20-tarihi sosyolojik açıdan ele alan ilk tarhiçi kimdir (ahmet cevdet paşa)

21-ibn haldunun "tavırlar nazariyesi" teorisisinde beş tavır(dönem):

a-zafer b-barış c-mutlakiyet d-israf e-refah

22-e. durkheim sosyolojisinin türkiyedeki temsilcisidir

II. meşrutiyet dönemi ve cumhuriyet döneminin en önemli din sosyologu ve ideologudur

yukarıda kimden bahsedilmiştir (ziya Gökalp)

23-"ilm-i ictimai dini" eseri türkiyede ilk din sosyolojisi ders kitabı ve telif eser niteliğini taşımaktadır bu eseri kim yazmıştır (ziya Gökalp)

24-"türkiye nasıl kurtarılabilir" eseri kime aittir (prens Sabahattin)

25-cumhuriyet döneminin ilk müstakil eseri olan "din sosyolojisi" eseri kime aittir (hilmi ziya ülken)

26-weber'in ülkemizdeki temsilcisi sayılan ve asıl ilgi alanı ekonomi olan ......... "iktisat zihniyeti" adını verdiği bir tutum ahlakından söz etmektedir (sabri f. Ülgener)

27-"islamın bugünkü meseleleri" ve "islam tasavvuf meseleleri" eserleri kime aittir(erol göngör)

28-"din sosyolojisine giriş" adıyla hazrıladığı ders notları eseri vardır

1953'te ankara üniversitesi ilahiyat fakultesi dergisinde yayınlanan "din sosyolojisinin öncüleri ve kurucuları" adlı makale yazmıştır.Bu şahı kimdir? (mehmet karasan)


DİN SOSYOLOJİSİ 3. ÜNİTE

"DİN"NEDİR TANIMI

1-Ruhsal varlıklara inanç:E.B.Tylor

2-Kutsalın tecrübesi:R.Otto

3-İnsanın kutsalla hayati ilişkisi:G.Mensching

4-Semboller sistemi:C.Geertz

5-Duygular ve aklın nufuz edemediği sistem:M Müller

6-Kutsal şeylerle ilgili klise de manevi topluluk:E.Durkheim

7-Üstün güçlerin insan için elverişli hale getirilmesi:J.Frazer

8-Nihai problemle mücadele aracı:M Yinger

9-Ampirik olmayan değer koyucu inanç sistemi:T.Parsons

10-İnsanı aşan güce inanıp bağlanma:M.Jastovs

11-Varlığının nihai şartlarına bağlayan sembolik form:R.Bellah

12-Manevi ve ahlaki güce karşı bağlılık:R.Brown

13-Umutsuzluk sahiline inşa edilmiş ümit kalesi:R.Niebuhr

14-Kültürel olarak kalıplaşmış etkileşimden oluşan kurum:M.Spiro

15-Toplumsal ve herşeye nufuz eden olgu:K.Davis

16-Kültürel olarak evrensel:E.Norbeck

17-Din kendisi ile kutsal kozmozun inşa edildiği beşeri girişimdir:L.Berger


DİN SOSYOLOJİSİ 3. ÜNİTE SORULARI

1-dinlerin en önemli sosyal işlevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir

(zihniyet ve ideoloji kazandırma işlevi)

2-dinin işlevsel tanımlarından biri de "ampirik olmayan normatif inanç sistemidir"

bu tanım kime aittir (t. Parsons)

3dinin işlevsel tanımlarından biri de "din, bir halk grubunun, onun vasıtasıyla insan hayatının nihai problemlerini çözmek için uğraşıp mücadele ettiği bir inanç ve pratikler sistemidir"

bu tanım kime aittir (j. m. Yinger)

4-kim dini "kutsalın tecrübesi" olarak tanımlamıştır. (r. Otto)

5-kim dini "başka türlü açıklanması mümkün olmayan izah etme girişimi, umutsuzluk sahiline inşa edilmiş bir ümit kalesidir" diye tanımlamıştır (r. Niebuhr,)

6-toplumsal işlevler 

a-bütünleştirme  b-insan toplumuna referans noktası kazandırma

c-devlet toplum aktörleri arasında aracı kurumluktur  d-sosyalizasyon e-organizasyon

f-değerler çatışmasını önlemekg-parçalama ve çatıştırma

h-zihniyet ve ideoloji kazandırma işlevi   ı-yapılandırma

i-birlikte var ve taraf olma bilinci kazandırma   j-meşrulaştırma

7-substantif tanıma göre din "kültürel olarak talep edilen insan üstü varlıklarla kültürel olarak kalıplaşmış etkileşimden oluşan bir kurumdur" bu tanım kime aittir (spiro)

8-dinin, içerik olarak sahip olduğu kutsal, aşkın, ilahi, sır, tanrı, hakikat, tabiat-üstü veya fizik ötesi anlam ve değer muhtevalarına bağlı olan tanım .......... tanımlardır (substantif)

..........bir ölçüde formel ve geniş tanımlar olarak da isimlendirilebilen ve dinin, birey ve toplum hayatında hangi işlevi yerine getirdiğine bağlı olan tanımdır (fonksiyonel(işlevsel))

9-İbranice de Kanun hüküm yargı anlamlarına gelen din anlamında kullanılan terim? (Dath)

10-………insanların din yoluyla Tanrı ya ve birbirlerine bağlanmaları,………….mükerreren dikkatlice sürekli yapılan ibadet ve ayinler.(Religare(Lucretius)-Religere(cicero))

11-Kime göre İnsan tabiatı gereği sosyalbir varlıktır? (İbn Haldun)

12-İlk sistematik din sosyolojisi eseri yazarı? (J.Wach)

13-Din"zevil ukulu hüsni ihtiyarıyle bizzat hayırlara sevk eden b,r vazı ilahi tanımı kime aittir?

(E.Hamdi Yazır)

14-Dinin dar tanımını hangisi ifade eder? (Substantif)

15-Dinin geniş tanımını hangisi ifade eder?(İşlevsel)

16-Sosyolojiyi diğer bilimlerden ayıran ölçüt? (İnsan birlikteliği gerçeğine odaklanır)

17-Dinin toplumsal işlevlerleri bakımında karizmatik lider ve hareketlere işaret eden?(Weber)

18-Dinin toplumsal işlevleri hususunda hangisi söylenemez?

a-Din toplumu bütünleştirir,kaynaştırır.

b-Din toplumu çatıştırabilir

c-Din insanlara temel bilişsel zihniyet ve görüş sağlar

d-Toplumsal dayanışmada yapı taşı niteliğine sahiptir

e-Meşrulaştırıcı özellik ve yapılandırma içermez

19-Dinin toplumsal işlevleri hususunda hangisi söylenemez?

a-Değerler çatışmasını teşvik eder

b-Devlet ve toplum arasında tampon aracı kurumdur

c-Gündelik dünyayı aşan referans noktası kazandırır.

d-Sosyalizasyon işlevi ile toplumsal aktörlerin sosyalleşmesini sağlar

e-Kimlik ve varlık bilinci aidiyet ve taraf olma bilinci kazandırır

20-Hangisi Dinin Fonksiyonel tanımını yapan bilim adamıdır? 

a-R.Otto  b-Spiro c-Peter L.Berger d-Durkheim e-R.Niebuhr

21-Din, ampirik olmayan normatif bir inanç sistemidir.”

sözü kime aittir? (T.Parsons’a)

22-..................göre din ile toplum arasındaki karşılıklı ilişki yakından ve sistematik bir şekilde incelenecek olursa, dinin toplum üzerindeki etkisinin birinci derecede olduğu görülür. Ayrıca din toplumun kültürü üzerinde de güçlü etkilerde bulunur. (wach)

23-hangisi dinin toplumsal işlevlerinden olan yapılandırmaya örnektir? (kast sistemı)

24-hangisi Dinin sosyolojik manasının içerdiklerinin dışında kalır.(felsefe)

25-İlk sistematik din sosyolojisi eserinin yazarı kimdir? (Joachim Wach)

26-............ sosyolojiyi, eşit derecede hem din hem de bilim olarak görmüştür.(Auguste Comte)

1.din, bütün insan toplumlarında karşılaştığımız evrensel sosyal bir fenomendir.

Görüşü kime aittir.(Emile Durkheim)

2. “Pozitif Felsefe Dersleri” ve “Pozitif Politik Sistem” adlı kitaplar kime aittir ?( Auguste Comte)

3…… sosyolojiyi, eşit derecede hem din hem de bilim olarak görmüştir.(Auguste Comte)

4.Sosyolojik bakışta çoklu veya karmaşık …………….en önemli esaslardandir.?(nedensellik ilkesi)

5. hangisi Sosyolojik bakışın en önemli getirilerinden sayılamaz..

a.sorgulama b. Eleştirme c.yanlış telakkileri yıkma

d. sırrı ifşa etme veya büyü bozma  e.sınırlılığı aşma

6.sosyolojik bakış , çoğu şeyin göründüğü gibi olmadığı gerçeğiyle yüzleştirir…

Görüşü kime aittir ? (P.Berger)

7.Din sosyolojisinin araştırma konusu nedir ?

a. din ve toplumun karşılıklı ilişkilerini araştırır

b. dini bilgi sahibi olanları inceler

c. sosyolojiyle dinin bağlantısı olmadığını araştırır


8.din , ruhsal varlıklara inançtır diyen kimdir ?


a. R.Otto

b. G.Mensching

c. E.B.Taylor


9. din,duygular ve aklın nüfus edemediği şeylerle ilgili inanç ve uygulamalardan meydana gelen bir sistem..görüşü kime aittir ?


a. E.B.Taylor

b. M.Müller

c. R.Otto


10. Dinin dar tanımları denilebilecek ……. dinin ne olduğunu,Geniş tanımları denilebilecek….tanımlar ise, dinin ne yaptığını tespit ve tasvir etmeye çalışırlar.


a. substantif (özsel) tanımlar-fonksiyonel (işlevsel) tanımlar

b. fonksiyonel (işlevsel) tanımlar-substantif (özsel) tanımlar


11. ……göre din insanın kutsalla ilişkisidir.


a.ibn haldun’a

b.m.müller’ec.otto’ya

12…… göre din “kültürel olarak talep edilen insanüstü varlıklarla kültürel olarak kalıplaşmış etkileşimden oluşan bir kurumdur


a. Peter L.Berger

b. Spiro

c. Otto


13. Din kutsalın tecrübesidir…bu yaklaşım hangi tanıma uyar..


a.özsel tanım

b.işlevsel tanım


14. Bu yaklaşımı benimseyenler dinin özde ve temelde ne olduğu ile değil, ne yaptığını ve insan ve toplumu nasıl etkilediği ile ilgilenmektedirler.a.özsel tanım

b.işlevsel tanım


15. …….göre Bir din, kutsal şeyler, yani ayrı tutulan ve yasak kabul edilen şeylerle ilgili inanç ve pratiklerden ibaret birleşik bir sistemdir.a. Peter L.Berger

b. J.M.Yinger

c. Durkheim


16. Din bireye değil, gruba ve topluma ait bir özelliktir..


a. J.M.Yinger

b. Durkheim

c.T.Parsons


17. …..göre din ile toplum arasındaki karşılıklı ilişki yakından ve sistematik bir şekilde incelenecek olursa, dinin toplum üzerindeki etkisinin birinci derecede olduğu görülür.


a. Peter L.Berger

b. Wach

c.durkhem


18. ibadet için bir araya gelmenin görünen işlevi ………..iken, görünmeyen işlevi ise……..dir.


a. sosyal bütünleşme- huzur hissi

b. huzur hissi- sosyal bütünleşme


4.ünite kitap soruları

1.toplumun ,devletin,kültürün veya medeniyetlerin canlılar gibi doğup büyüdüklerini ,yaşlandıklarını ve öldüklerini savunan toplumsal değişim kuramının adı aşağıdakilerden hangisidir ?

a.evrimci

b.büyük boy kuram

c.organizmacı

d.diyalektik

e.değişimci


2.din halkın afyonudur diyen sosyolog hangisidir ?

a.emile durkheim

b.ibn haldun

c.max weber

d.karl marks

e.auguste comte


3.aşağıdaki din sosyoloğlarından hangisi modern batı kapitalizminin gelişiminde Protestanlığın önemli bir etken olduğu tezini ortaya atmıştır ?

a.ernst troeltsch

b.max weber

c.prens Sabahattin

d.hilmi ziya ülken

e.robert k.metron


4.hz.muhammed(s.a.v)’in peygamberlik görevini yerine getirerek önce medine’de daha sonrada bütün arabistanda gerçekleştirdiği toplumsal değişim aşağıdakilerden hangisine girer ?

a.dinin toplumsal değşimi takviye edici bir etken olarak işlev gördüğü toplumsal değişim –din ilişkisi

b.dinin toplumsal değişimi yavaşlatıcı,hatta bazen etkileyici bir etken olarak etkili ve işlevsel olduğu toplumsal değişim –din ilişkisi

c.toplumsal değişimin dini engelleyici olduğu,olumsuz yönde etkilediği toplumsal değişim-din ilişkisi

d.toplumsal değişimin dinin lehine işlev gördüğü toplumsal değişim –din ilişkisi

e.dinin toplumsal değişimin temel faktörü olduğu toplumsal değişim-din ilişkisi


5.din-toplumsal değişim ilişkilerinin doğasını aşağıdakilerden en iyi hangisi ifade etmektedir ?

a.din-toplumsal değişim ilişkilerinin doğasında dinin bağımsız değişkendir .

b.din ile toplum değişim ilişkilerinde toplumsal değişim bağımsız değişkendir.

c.din ile toplumsal değişim ilişkilerinde din bağımlı değişkendir.

d.din ile toplumsal değişim ilişkilerinin doğası ,karşılıklılıktır.

e.din ile toplumsal değişim ilişkilerinin doğası istikrardır


DİN SOSYOLOJİSİ 4. ÜNİTE SORULARI

kim bir kişinin aynı nehre iki kez giremeyeceğini ifade ederek her şeyin her zaman değişime uğradığını ileri sürmüştür

a-herakleitos

b-max weber

c-karl marks

toplumsal değişim kuramları üçe ayrılır

aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değildir

a-büyük boy kuramlar

b-orta boy kuramlar

c-küçük boy kuramlar

d-devasa boy kuramlarekonominin toplumdaki ve toplumsal değişimdeki yeri konusunda birçok sosyolog önemli görüşler ortaya koymuştur

aşağıdakilerden hangisi bu kişiler arasında değildir

a-ogburn

b-ibn haldun

c-karl marks

d-max weber"din halkın afyonudur" sözü kime aittir

a-ibn haldun

b-karl Marks
karl marksa göre din alinasyondur

alinasyonun kelime anlamı nedir

a-yabancılaşma

b-bütünleştirmekimin düşüncesinde din cari sosyal düzenlemeleri haklılaştıran, üst sınıfların bir aracı olarak hizmet gören ve istikrarı korumaya çalışan ideolojidir

a-max weber

b-karl marksbüyük boy kuramların arasında hangi kuram yoktur

a-organizmacı kuramlar

b-evrimci kuramlar

c-modernleşmeci kuram

d-diyaletik kuram

e-sekülerleşme kuramı..... kuramlar insanlık tarihini, genellikle kendi içinde meydana gelen birikimler sonunda ortaya koyduğu gelişmenin bir sonucu olarak görürler

a-modernleşme 

b-evrimci 


büyük boy kuramlar arasındaki hangi kuramın savunucusu karl marksdır

a-evrimci kuramlar

b-diyalektik kuramkarl marksa göre bütün tarih, diyalektik ilişkiye dayalı üç dönem ayrılır

*insanın özgür olduğu ...... dönemi

*teknolojinin etkili olduğu ve insanın yabancılaştığı ........ dönemi

*sınıfsız toplumun ortaya çıkacağı ..... dönemi

boşluklara sırasıyla ne gelmelidir


a-tez-antitez-sentez

b-antiez-sentez-tezküçük boy kuramlar grupsal ve biresel yaklaşım olarak ikiye ayrılır


grupsal yaklaşıma kimin sosyometrisini örnek verebiliriz


a-j. l. moreno

b-robert k. metron..... grup içinde insan ilişkileri canlı iken, ölçüye vurmaya çalışan, yani insan ilişkilerini belli gruplar içinde meydana gelişleri esnasında inceleyen bilim dalıdır


a-demografik

b-diyalektik

c-sosyometrikim inanç için yapılan savaşlar gibi, dinin yıkıcı güçlerine işaret etmiştir


a-karl marks

b-r. k. metronweber tarafından kuramsal olarak ortaya konulan ve e. troeltsch tarafından yaygınlaştırılan ......... teorisi, gittikçe dinin sosyal hayattan uzaklaşacağı varsayamı üzerine kuruludur


a-sekülerleşme 

b-modernleşme


kim din ile toplumsal bütünleşmenin yan yana var olduklarını ileri sürmesinden ve dinde gevşemenin toplumdaki dayanışma bağlarını da çözerek anomiye(amaçsızlık) yol açtığını işaret etmiştir


a-max weber

b-e. durkheimhangisi çalışmalarında din ile toplumsal değişimlere arasındaki ilişkiye önem vermiş olan sosyologlardan değildir


a.emile durkheim

b.max weber

c.joachim wach

d.j.j. rousse


toplumların dünya ölçeğinde karşı karşıya kaldıkları hızlı toplumsal değişimler ve bunların dine yansıması özelliklehangi olay sonrasında yaşanan süreçtir

a.1.dünya savaşı

b.kore savaşı

c.2.dünya savaşı

d.rönesansdin ile toplumsal değişim ilişkileri ele alınırken hareket noktası olan vesosyolojik anlamda zorunlu olan unsur hangisidir

a.dinin bağımsız olması

b.bağımlılığın olası

c.süreklilik ilişkisi

d.ilişkilerin karşılıklılığı esasıhangisi din ile toplumsal değişimi etkileyen faktörler arasında değildir

a.ekonomik etken

b.kültürel etken

c.siyasal etken

d.sosyal etken

e.anarşik etkenbir toplumu etkileyen toplumsal değişikliğin önşartı nedir

a.geçici ve bağımsız olması

b.köklü ve kalıcı olması

c.bağımsız etken olamsı

d.hiçbiritoplumsal değişimde rol oynayan belli başlı etkenlerden değildir

a.coğrafya

b.mekan

c.zaman

d.demografik yapı

e.eğitim

f.karizmatik şahsiyetler

g.sanatçılar


demografik değişimlerle ekonomi arasındaki ilişkiler üzerine tartışmalar yapılmıştır.hangisi bu tartışmalar arasında olmayan sosyologtur

a.ibn haldun

b.max webber

c.thomas malthus

d.arthur lewisicat ve keşiflerin sosyal değişime sebep olduğunu vurgulayan sosyolog kimdir

a.max weber

b.karl marks

c.ibn haldun

d.william ogburn


hangisi büyük boy kuramın unsurlarıi arasında değildir

a.yükseliş ve çöküş

b.evrimci

c.modernleşmeci

d.diyalektik

e.bireyci ve gurupsaltoplumsal değişimde güdüsel kompleksin etken olduğunu söyleyen sosyolog hangisidir

a.mcclelland

b.macellan

c.max weber

d.freudtoplumsal değişimle birlikte dinin değişimide mümkündür yargısı mecellenin hangi maddesiyle örneklendirilebilir

a.eşyada aslolan ibahadır

b.ezmanın teğayyürü ile ahkamın teğayyürü

c.hepsigerçekte din muhafazakar yönünü ortaya koyup,sosyal düzenleri koruyabilmekte ve istikrar unsuru olabilmektedir.toplumsal değişimin dinle ilişkili hangi yönü vurgulanmaktadır

a.toplumsal değişimi yavaşlatıcı ve ya enngelleyici etken olarak din

b.toplumsal değişimi takviye edici olarak din

c.toplumsal değişimin temel etkeni olarak din

d.dini olumsuz yönde etkileyen toplumsal değişimdin açıklanıp rafa kaldırılacak bir şeydir diyen aklıevveller kimdir

a.weber-karl marks

b.freud-karl marks

c.freud-max weber

d.hepsi


Yorum Gönder

[blogger]

MKRdezign

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget