-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Finansal Yönetim2 Ders Kitabı PDF


Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Finansal Yönetim2 ders kitabı pdf. Her zaman yanında kitap gezdireyemiyenler için pdf dosyası indirme linkini veriyorum. Telefonlarınızdan bilgisayarlarınızdan çalışabilirsiniz. Dosyayı yandiske yükledik. Rahatça İndirebilirsiniz.

FİNANSAL YÖNETİM PDF İNDİR


İçindekiler
Önsöz ............................................................................................................ ix
Orta ve Uzun Vadeli Finansman.............................................. 2
GİRİŞ .............................................................................................................. 3
ORTA VADEL‹ F‹NANSMANIN ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ ....................... 4
Orta Vadeli Finansman Kaynaklar› .............................................................. 5
Orta Vadeli Banka Kredileri ................................................................... 5
Orta Vadeli Yat›r›m Mallar› Kredileri ..................................................... 6
Rotatif Krediler ........................................................................................ 7
Forfaiting.................................................................................................. 7
Leasing ..................................................................................................... 8
UZUN VADEL‹ F‹NANSMAN KAVRAMI VE ÖZELL‹KLER‹......................... 11
HİSSE SENETLER,.......................................................................................... 12
OTOFİNANSMAN.......................................................................................... 17
TAHV‹LLER .................................................................................................... 18
H‹BR‹T ENSTRÜMANLAR ............................................................................. 21
Varant............................................................................................................. 21
Dönüfltürülebilir Menkul K›ymetler.............................................................. 22
DİĞER UZUN VADELİ FİNANSMAN ARAÇLARI......................................... 23
Özet ............................................................................................................... 25
Kendimizi Sınayalım ..................................................................................... 27
Yaşamın içinden ........................................................................................... 28
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................................ 29
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 30
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 31
Finansal Varl›klarda De¤erleme............................................. 32
G‹R‹fi .............................................................................................................. 33
DE⁄ER KAVRAMI ......................................................................................... 34
Gerçek De¤er ................................................................................................ 34
Piyasa De¤eri ............................................................................................... 34
Defter De¤eri................................................................................................. 35
Tasfiye De¤eri ............................................................................................... 35
‹flleyen Teflebbüs De¤eri .............................................................................. 36
Nominal De¤er ve ‹hraç De¤eri................................................................... 36
Net Aktif De¤eri ve Aktif De¤eri.................................................................. 36
Firma De¤eri ve Öz Kaynak De¤eri ............................................................ 37
Hurda De¤er.................................................................................................. 37
DE⁄ERLEME ................................................................................................. 37
De¤erleme ‹htiyac›n› Ortaya Ç›karan Sebepler ........................................... 38
Etkin Piyasalar Hipotezi ve De¤erleme ....................................................... 39
Piyasa De¤eri ve Gerçek De¤er ‹liflkisi ....................................................... 39
DE⁄ERLEMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER.............................................. 40
‹ndirgenmifl Nakit Ak›mlar› Yöntemi ........................................................... 41
Çarpanlara Dayal› De¤erleme....................................................................... 42
Reel Opsiyonlara Dayal› De¤erleme............................................................ 46
Alternatif De¤erleme Yaklafl›mlar›................................................................ 46
H‹SSE SENED‹ DE⁄ERLEMES‹ ..................................................................... 48
Temel Analiz.................................................................................................. 48
‹flletmelerin Hisse Senedi De¤erini Etkileyen Özellikleri ........................... 49
Hisse Senedi De¤erlemesinde Kullan›lan Modeller .................................... 50
‹çindekiler iii
1. ÜN‹TE
2. ÜN‹TE
Öz Kaynaklara Olan Serbest Nakit Ak›mlar› Modeli (ÖSNA) .............. 50
Firmaya Olan Serbest Nakit Ak›mlar› Modeli (FSNA)........................... 50
Temettü De¤erleme Modeli.................................................................... 51
‹mtiyazl› Hisse Senetlerinin Gerçek De¤erinin Belirlenmesi...................... 54
TAHV‹L DE⁄ERLEMES‹ ................................................................................ 54
Tahvillerde Risk............................................................................................. 55
Tahvil De¤erlemesinde Kullan›lan Modeller ............................................... 55
Bugünkü De¤er Modeli .......................................................................... 55
Getiri Modeli............................................................................................ 58
Durasyon........................................................................................................ 59
Hisse Senedine Dönüfltürülebilir Tahvilin De¤erlemesi ............................. 60
Özet................................................................................................................ 62
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 63
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 64
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 64
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 65
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 66
Yararlan›lan ‹nternet Adresleri ..................................................................... 67
Sermaye Bütçelemesi.............................................................. 68
G‹R‹fi .............................................................................................................. 69
YATIRIM KAVRAMI VE YATIRIM TÜRLER‹ ................................................ 70
Yat›r›m Türleri ............................................................................................... 70
YATIRIM ALTERNAT‹FLER‹N‹ DE⁄ERLEME ............................................... 71
Statik Yöntemler ............................................................................................ 73
Ortalama Y›ll›k Gelirin Yat›r›m Tutar›na Oran› Yöntemi ..................... 73
Geri Ödeme Süresi Yöntemi (GÖS) ...................................................... 74
Dinamik Yöntemler....................................................................................... 76
Net Bugünkü De¤er Yöntemi (NBD) .................................................... 76
‹ç Kârl›l›k Oran› Yöntemi (‹KO) ............................................................ 77
Kârl›l›k Endeksi Yöntemi (KE) ............................................................... 79
Y›ll›k Eflde¤er Gider Yöntemi ................................................................ 79
SERMAYE BÜTÇELEMES‹NDE REEL OPS‹YONLAR.................................... 80
R‹SKL‹ YATIRIM PROJELER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹............................ 82
Yat›r›m›n ‹skonto Oran›n› Farkl›laflt›rma Yöntemi ...................................... 83
Belirlilik Efliti Yaklafl›m› (BEY) ..................................................................... 84
Olas›l›k Da¤›l›m› Yaklafl›m› .......................................................................... 85
Karar A¤ac› Yaklafl›m›................................................................................... 87
Simülasyon Yaklafl›m› ................................................................................... 89
ENFLASYONUN YATIRIM KARARLARI ÜZER‹NDEK‹ ETK‹LER‹ ............... 89
Özet................................................................................................................ 91
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 93
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 94
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 95
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 96
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 97
Yararlan›lan ‹nternet Adresleri ..................................................................... 97
Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yap›s› Kararlar›.................... 98
G‹R‹fi .............................................................................................................. 99
SERMAYE MAL‹YET‹..................................................................................... 100
ÖZ KAYNAK MAL‹YET‹ ............................................................................... 100
Öz Kaynak Maliyetinin Belirlenmesinde Kullan›lan Yöntemler................. 101
Cari Piyasa De¤erlerine Dayal› Öz Kaynak Maliyeti............................. 101
iv ‹çindekiler
3. ÜN‹TE
4. ÜN‹TE
Sermaye Varl›klar› Fiyatland›rma Modeli Yaklafl›m› (SVFM) ‹le Öz
Kaynak Maliyeti....................................................................................... 103
Adi Hisse Senetlerinin Maliyeti..................................................................... 105
Da¤›t›lmam›fl Kârlar›n Maliyeti ..................................................................... 105
Amortisman Fonlar›n›n Maliyeti ................................................................... 105
‹mtiyazl› Hisse Senetlerinin Maliyeti ............................................................ 106
BORÇ MAL‹YET‹ ........................................................................................... 106
A⁄IRLIKLI ORTALAMA SERMAYE MAL‹YET‹............................................. 108
Sermaye Bileflenlerinin A¤›rl›klar›n›n Hesaplanmas›................................... 109
A¤›rl›kl› Ortalama Sermaye Maliyeti Kullan›m› ‹çin Gerekli Koflullar........ 110
A¤›rl›kl› Ortalama Sermaye Maliyetini Etkileyen Faktörler......................... 110
SERMAYE YAPISI .......................................................................................... 111
SERMAYE YAPISI VE A⁄IRLIKLI ORTALAMA SERMAYE MAL‹YET‹
‹L‹fiK‹S‹ .......................................................................................................... 112
Net Gelir Yaklafl›m› ....................................................................................... 112
Net Faaliyet Geliri Yaklafl›m› ........................................................................ 113
Geleneksel Görüfl.......................................................................................... 113
Modigliani-Miller Yaklafl›m› .......................................................................... 114
SERMAYE YAPISINI ETK‹LEYEN DURUMLAR............................................ 115
Vergi Yükümlülükleri.................................................................................... 115
‹flas Maliyetleri .............................................................................................. 115
Temsil (Acenta) Maliyetleri........................................................................... 116
Piyasa Zamanlamas› ...................................................................................... 116
SERMAYE YAPISI KARARLARIYLA ‹LG‹L‹ MODERN TEOR‹LER............... 117
Statik Dengeleme Teorisi.............................................................................. 117
Sinyal Teorisi ................................................................................................. 118
Finansal Hiyerarfli Teorisi ............................................................................. 118
Sermaye Yap›s›n›n Paydafl Teorisi ............................................................... 119
OPT‹MAL SERMAYE YAPISI......................................................................... 119
Özet................................................................................................................ 122
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 123
Yaflam›n ‹çinden .......................................................................................... 124
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 124
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 124
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 126
Kãr Da¤›t›m Politikas› ............................................................. 128
G‹R‹fi .............................................................................................................. 129
KÂR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI VE ‹fiLETME DE⁄ER‹ ..................................... 129
Miller-Modigliani (MM) Kâr Pay› ‹liflkisizli¤i Yaklafl›m› ............................. 130
Gordon-Lintner Kâr Pay› ‹liflkisi Yaklafl›m›.................................................. 130
KÂR DA⁄ITIM POL‹T‹KASINI ETK‹LEYEN FAKTÖRLER........................... 131
Yasalar............................................................................................................ 131
Vergi Düzenlemeleri ..................................................................................... 132
Yap›lacak Yat›r›mlar...................................................................................... 132
Likidite .......................................................................................................... 132
Finansman ‹mkanlar›..................................................................................... 132
Kârlar›n ‹stikrar›............................................................................................. 133
Borç Düzeyi ................................................................................................. 133
KÂR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI TÜRLER‹.......................................................... 133
Sabit Miktarda Kâr Pay› Da¤›t›lmas›............................................................. 133
Sabit Oranda Kâr Pay› Da¤›t›lmas›............................................................... 134
Sabit Miktar›n veya Oran›n Yan›nda Ek Kâr Pay›
Da¤›t›lmas› ..................................................................................................... 134
‹çindekiler v
5. ÜN‹TE
Art›klar Oran›nda Kâr Pay› Da¤›t›lmas›........................................................ 134
Temettü Avans› Ödemeleri........................................................................... 134
KÂR PAYI ÖDEME YÖNTEMLER‹ ............................................................... 135
Nakit Olarak Yap›lan Kâr Pay› Ödemesi ..................................................... 135
Hisse Senedi fieklinde Yap›lan Kâr Pay› Ödemesi ..................................... 135
Kendi Hisse Senetlerini Sat›n Alarak Kâr Pay› Ödemesi ............................ 135
KÂR DA⁄ITIM HESAPLAMALARI................................................................. 136
Kurumlar Vergisinden Muaf Gelirler .......................................................... 138
Kurumlar Vergisinden ‹ndirilecek Giderler ................................................ 138
Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Kanunen Kabul
Edilmeyen Giderler ...................................................................................... 139
Paylar› Borsa’da ‹fllem Gören fiirketlerin I. Temettü Oran› ve Temettü
Da¤›t›m›.......................................................................................................... 139
Paylar› Borsa’da ‹fllem Görmeyen fiirketlerin I. Temettü
Oran› ve Temettü Da¤›t›m›........................................................................... 140
Kâr Da¤›t›m Muafiyeti ................................................................................... 141
Yasal Yedekler .............................................................................................. 141
Halka Kapal› (Aile) fiirketlerinde I. Temettü Oran› ve
Temettü Da¤›t›m›........................................................................................... 142
Özet ............................................................................................................... 146
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 147
Yaflam›n ‹çinden ........................................................................................... 148
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 149
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 150
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 150
Birleflme ve Sat›n Almalar...................................................... 152
‹fiLETMELER‹N BÜYÜMES‹........................................................................... 153
Faaliyetlerin Birlefltirilmesi ve Tam Kontrol Olmamakla Birlikte
Tröstleflme Yönünde ‹fl Birli¤ine Gitme fiekilleri ....................................... 154
Ba¤›ms›z Birimlerin Ba¤›ms›zl›klar›n› Koruyarak Oluflturduklar›
‹fl Birli¤i fiekilleri .......................................................................................... 154
Ba¤›ms›z Birimlerin Ba¤›ms›zl›klar›n› Ortadan Kald›rarak
Oluflturduklar› ‹fl Birli¤i fiekilleri .................................................................. 155
B‹RLEfiME VE SATIN ALMALAR................................................................... 155
B‹RLEfiME fiEK‹LLER‹ .................................................................................... 156
Yatay Birleflme............................................................................................... 156
Dikey Birleflme .............................................................................................. 156
Karma Birleflme ............................................................................................. 156
S›n›r Ötesi fiirket Birleflmeleri....................................................................... 157
B‹RLEfiME NEDENLER‹ ................................................................................. 159
Büyüme.......................................................................................................... 159
Çeflitlendirme................................................................................................. 159
Sinerji ............................................................................................................. 159
Büyük Ölçekte Faaliyette Bulunmak ........................................................... 159
Kaynaklar›n Verimli Kullan›m› ..................................................................... 160
‹flletme Baflar›s›zl›klar›................................................................................... 161
Rekabetin Azalt›lmas› .................................................................................... 161
At›l Fonlar›n Kullan›m›.................................................................................. 162
‹yi Bir Yönetime Sahip Olma ....................................................................... 162
Psikolojik Etmenler ....................................................................................... 162
De¤erli S›nai Haklara Sahip Olma ............................................................... 162
Vergi Avantajlar› ............................................................................................ 162
Di¤er Etmenler .............................................................................................. 163
vi ‹çindekiler
6. ÜN‹TE
‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹NDE BAfiARISIZLIK NEDENLER‹......................... 163
B‹RLEfiME VE SATIN ALMALARDA ‹fiLETME DE⁄ER‹N‹N
SAPTANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER.......................................... 164
Defter De¤eri Yöntemi.................................................................................. 164
‹flleyen Teflebbüs De¤eri Yöntemi ............................................................... 165
Tasfiye De¤eri Yöntemi ................................................................................ 165
Net Aktif De¤eri ............................................................................................ 165
Piyasa De¤eri Yöntemi ................................................................................. 166
Gerçek De¤er Yöntemi................................................................................. 167
‹skonto Edilmifl Nakit Ak›fllar› Yöntemi....................................................... 167
Yeniden Yapma De¤eri Yöntemi................................................................. 168
Emsal De¤eri Yöntemi .................................................................................. 169
Ekspertiz De¤eri Yöntemi............................................................................. 169
Temettü Verimi Yöntemi .............................................................................. 169
Fiyat/Kazanç Oran› Yöntemi ........................................................................ 170
Fiyat/Nakit Ak›m Oran› Yöntemi ................................................................. 171
Piyasa De¤eri /Defter De¤eri Oran› Yöntemi ............................................. 172
Özet................................................................................................................ 173
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 174
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 175
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 175
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 176
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 177
Finansal Krizler ve ‹flletme Baflar›s›zl›klar› ........................... 178
G‹R‹fi .............................................................................................................. 179
KR‹Z KAVRAMI ............................................................................................. 179
F‹NANSAL KR‹ZLER ...................................................................................... 180
DÜNYA’DA VE TÜRK‹YE’DE YAfiANAN F‹NANSAL KR‹ZLER .................. 181
Avrupa Döviz Kuru Mekanizmas› Krizi ....................................................... 181
Meksika Peso’su Krizi ................................................................................... 181
Güneydo¤u Asya Krizi.................................................................................. 182
Rusya Krizi..................................................................................................... 182
Nisan 1994 Türkiye Krizi .............................................................................. 182
Kas›m 2000 ve fiubat 2001 Krizleri .............................................................. 182
2008 Küresel Finans Krizi ............................................................................. 183
Finansal Krizlerin ‹flletmelere Etkileri .......................................................... 184
‹fiLETME BAfiARISIZLIKLARI ........................................................................ 185
Finansal Yükümlülükler Aç›s›ndan Baflar›s›zl›k Türleri .............................. 187
Negatif veya Düflük Kâr................................................................................ 187
‹flletmenin Teknik Likiditesini Kaybetmesi.................................................. 187
‹flas................................................................................................................. 187
BAfiARISIZLI⁄A NEDEN OLAN FAKTÖRLER ............................................ 187
BAfiARISIZLI⁄IN ÖNCEDEN TAHM‹N‹ ....................................................... 188
Baflar›s›zl›¤›n Ölçülmesinde Kullan›lan Oranlar Sistemi ............................. 189
Altman Modeli ......................................................................................... 189
Beaver Modeli ......................................................................................... 190
Springate Modeli ..................................................................................... 191
Weibel Modeli ......................................................................................... 191
Fulmer Modeli ......................................................................................... 192
CA-Skoru (Kanada Skoru) Modeli.......................................................... 192
‹fiLETMELER‹N F‹NANSAL BAfiARISIZLIKLARINDA DURUMU
‹Y‹LEfiT‹RMEDE ‹ZLENECEK YOLLAR......................................................... 193
Sermaye Yap›s›n›n Güçlendirilmesi ............................................................. 193
Borçlar›n Vadelerinin Uzat›lmas›.................................................................. 193
‹çindekiler vii
7. ÜN‹TE
‹flletmelerde Kullan›lmayan Varl›klar›n Sat›lmas› ........................................ 194
Küçülme Yoluyla Baflar›s›zl›¤›n Giderilmesi................................................ 194
Yeni ‹flletmelerle Ortakl›k Yap›lmas› ........................................................... 194
Borçlar›n Öz Kayna¤a Çevrilmesi ................................................................ 194
‹flletmenin Faaliyetlerine Son Verme veya ‹flletmeyi Satma ....................... 194
Özet................................................................................................................ 195
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 196
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 197
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 198
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 198
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 199
Yararlan›lan ‹nternet Adresleri ..................................................................... 199
Türev Ürünler .......................................................................... 200
G‹R‹fi .............................................................................................................. 201
SPOT VE TÜREV P‹YASALAR....................................................................... 201
TÜREV ÜRÜN KAVRAMI .............................................................................. 201
Türev Ürünlerin Geliflimi .............................................................................. 202
Türev Ürünlerin Kullan›m Amaçlar›............................................................. 203
Türev Ürünlerin Özellikleri........................................................................... 203
FORWARD SÖZLEfiMELER ........................................................................... 204
Forward Sözleflmelerin Özellikleri ............................................................... 205
Forward Sözleflmelerin Çeflitleri ................................................................... 205
Forward Faiz Sözleflmeleri...................................................................... 205
Forward Döviz Sözleflmeleri................................................................... 206
Forward Sözleflmelerin Avantaj ve Dezavantajlar› ...................................... 207
FUTURES SÖZLEfiMELER.............................................................................. 207
Futures Sözleflmelerin Özellikleri ................................................................ 209
Futures Sözleflmelerin Avantaj ve Dezavantajlar›........................................ 209
Futures Sözleflmeler ile Forward Sözleflmeler Aras›ndaki Farkl›l›klar ...... 210
OPS‹YON SÖZLEfiMELER‹............................................................................ 211
Opsiyonlarla ‹lgili Temel Kavramlar ............................................................ 211
Opsiyon Al›c›s› ve Opsiyon Sat›c›s› ....................................................... 211
Sat›n Alma ve Satma Opsiyonu.............................................................. 211
Avrupa Tipi Opsiyon ve Amerikan Tipi Opsiyon................................. 212
Kullan›m Fiyat› ve Opsiyon Fiyat› (Primi)............................................. 212
‹fllem Tarihi ve Vade Tarihi.................................................................... 213
Kârda, Baflabaflta ve Zararda Opsiyonlar .............................................. 213
SWAP SÖZLEfiMELER‹ .................................................................................. 214
Faiz Oran› Swap Sözleflmeleri ...................................................................... 215
Faiz Swap Sözleflmelerinin Kullan›m Nedenleri.................................... 216
Para Swap Sözleflmeleri ................................................................................ 216
Para Swap Sözleflmelerinin Kullan›m Nedenleri ................................... 218
Swap Sözleflmelerinin Avantaj ve Dezavantajlar› ........................................ 218
Özet ............................................................................................................... 219
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 221
Yaflam›n ‹çinden ........................................................................................... 223
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 224
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 224
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 225
EK
Tablo 1: Bügünkü 1 TL’nin n Dönem Sonundaki De¤eri .......................... 226
Tablo 2: n Dönem Sonundaki 1 TL’nin Bugünkü De¤eri .......................... 227
Tablo 3: Her Dönem Sonunda Ödenen 1 TL’nin n Dönem Sonundaki
De¤eri ............................................................................................................ 228
Tablo 4: Her Dönem Sonunda Ödenen 1 TL’nin Bugünkü De¤eri........... 229
Yorum Gönder

Yorum Gönder