Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisada Giriş2 ders kitabı pdf. Her zaman yanında kitap gezdiremeyenler için pdf dosyası indirme linkini veriyorum. Telefonlarınızdan bilgisayarlarınızdan çalışabilirsiniz. Dosyayı yandiske yükledik. Rahatça İndirebilirsiniz.

IKT104U.pdf

Sahip: yenibilgin
Boyut: 2,7 MB
Düzenlendi: 10 Mayıs 2014 22:07
Virüs bulunmadı
Dosya, Dr.Web tarafından denetlendi

İKTİSADA GİRİŞ 2 PDF İNDİR YANDİSK

İçindekiler
Önsöz ............................................................................................................ vii
Makro ktisad›n Temelleri....................................................... 2
M‹KRO ‹KT‹SATTAN MAKRO ‹KT‹SADA ................................................... 3
Mikro ve Makro ‹ktisat Ay›r›m› .................................................................... 3
Makro ‹ktisad›n Do¤uflu ve Keynes............................................................. 4
MAKRO ‹KT‹SADIN B‹LEfiENLER‹ .............................................................. 5
MAKRO ‹KT‹SADIN TEMEL KONULARI...................................................... 7
Üretim Düzeyi ve Ekonomik Büyüme ....................................................... 8
‹flsizlik ve ‹stihdam ...................................................................................... 10
Fiyat ‹stikrar› ve Enflasyon .......................................................................... 14
Enflasyon Oran› ve Endeksler................................................................ 15
Enflasyonun Etkileri ................................................................................ 16
D›fl Ekonomik ‹liflkiler (Ödemeler Bilançosu) ............................................ 17
MAKRO ‹KT‹SATTA DE⁄‹fiKENLER ARASI ‹L‹fiK‹LER ............................... 19
Büyüme - ‹flsizlik Oran› ve Okun Yasas› ................................................... 19
Enflasyon - ‹flsizlik ....................................................................................... 20
Enflasyon - Ekonomik Büyüme ................................................................... 21
Özet ............................................................................................................... 23
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 25
Yaflam›n ‹çinden ........................................................................................... 26
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 26
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 27
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 28
Ulusal Gelir ve Refah›n Ölçümü............................................. 30
ULUSAL GEL‹R VE HESAPLAMA YÖNTEMLER‹ ........................................ 31
GAYR‹ SAF‹ YURT‹Ç‹ HASILA (GSYH) ....................................................... 31
GSYH’n›n Unsurlar›....................................................................................... 32
GSYH’NIN HESAPLANMASI ......................................................................... 33
GSYH’n›n Üretim Yöntemi ile Hesaplanmas›.............................................. 34
GSYH’n›n Gelir Yöntemi ile Hesaplanmas›................................................. 35
GSYH’n›n Harcama Yaklafl›m› ile Hesaplanmas› ....................................... 36
GSYH VE GSMH ........................................................................................... 37
D‹⁄ER ULUSAL GEL‹R ÖLÇÜTLER‹............................................................. 39
Safi Yurtiçi Has›la (SYH) ve Safi Milli Has›la (SMH) .................................. 39
Milli Gelir (MG)............................................................................................. 39
NOM‹NAL VE REEL GSYH ........................................................................... 39
Ekonomik Büyüme ....................................................................................... 41
GSYH Deflatörü............................................................................................. 42
Reel GSYH’n›n Hesaplanmas› ve GSYH Deflatörü ..................................... 42
Nominal GSYH’n›n Hesaplanmas› ......................................................... 43
Reel GSYH’n›n Hesaplanmas›....................................................................... 43
GSYH Deflatörünün Hesaplanmas›........................................................ 44
GSYH Her fieyi Ölçer mi?............................................................................. 45
B‹R REFAH ÖLÇÜTÜ OLARAK GSYH VE
ULUSLARARASI REFAH KARfiILAfiTIRMALARI............................................ 46
Nominal Döviz Kuru..................................................................................... 47
Reel Döviz Kuru...................................................................................... 47
Sat›n Alma Gücü Paritesi (SGP) ................................................................... 48
‹nsani Geliflme Endeksi ................................................................................ 49
Özet................................................................................................................ 51
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 53
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 54
Okuma Parças› .............................................................................................. 55
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 56
‹çindekiler iii
1. ÜN‹TE
2. ÜN‹TE
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 56
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 57
Yararlan›lan ‹nternet Kaynaklar›................................................................... 57
Milli Gelirin Bileflenleri: Tüketim, Yat›r›m ve Tasarruf ...... 58
G‹R‹fi .............................................................................................................. 59
TÜKET‹M, TASARRUF VE YATIRIM ‹L‹fiK‹S‹ .............................................. 59
TÜKET‹M VE TASARRUF.............................................................................. 61
Tüketim ve Tasarruf Davran›fl› ..................................................................... 62
Cari Gelir ................................................................................................. 64
Beklentiler...................................................................................................... 65
Servet ............................................................................................................ 66
Reel Faiz Oran›.............................................................................................. 67
Keynesyen Tüketim Fonksiyonu.................................................................. 70
Otonom Tüketim Harcamalar›................................................................ 74
Tüketim Fonksiyonu ............................................................................... 74
YATIRIM ........................................................................................................ 75
Net Yat›r›mlar ve Sermaye Stoku ................................................................. 75
Firmalar›n Yat›r›m Kararlar› .......................................................................... 76
Beklenen Kârl›l›k........................................................................................... 77
Sermayenin Maliyeti ve Yat›r›m.................................................................... 78
Net Bugünkü De¤er ve Yat›r›m Projelerinin De¤erlendirilmesi................. 79
ÖDÜNÇ VER‹LEB‹L‹R FONLAR P‹YASASI................................................... 80
Özet ............................................................................................................... 82
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 84
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 85
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 85
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 86
Yararlan›lan ‹nternet Kaynaklar›................................................................... 86
Büyüme, ‹stihdam ve Verimlilik............................................. 88
G‹R‹fi .............................................................................................................. 89
‹KT‹SAD‹ BÜYÜME....................................................................................... 89
Kifli Bafl›na Reel Ulusal Gelir........................................................................ 93
‹ktisadi Büyüme ile ‹lgili Sorunlar ............................................................... 93
Türkiye’de Gelir Da¤›l›m› ............................................................................. 93
‹ktisadi Büyümeyi Neler Belirler?................................................................. 96
‹ST‹HDAM...................................................................................................... 96
VER‹ML‹L‹K.................................................................................................... 105
‹ktisadi Büyüme ve Kalk›nma ...................................................................... 107
Özet ............................................................................................................... 108
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 110
Yaflam›n ‹çinden ........................................................................................... 111
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 111
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 111
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 112
Para ve Enflasyon..................................................................... 114
G‹R‹fi .............................................................................................................. 115
PARA NED‹R? PARANIN ÖNEM‹ NEREDEN GEL‹R?................................... 116
Paran›n Fonksiyonlar› ................................................................................... 117
De¤iflim Arac› Olarak Para ........................................................................... 117
Hesap Birimi Olarak Para............................................................................. 117
De¤er Saklama Arac› Olarak Para................................................................ 117
Para Çeflitleri: Mal ve Fiyat Para................................................................... 118
PARA ARZI VE PARASAL BÜYÜKLÜKLER .................................................. 118
Para Arz› ........................................................................................................ 119
Bankalar ve Para Yarat›m› ............................................................................ 119
%100 Rezerv Bankac›l›¤› ve Para Arz› ................................................... 119
iv ‹çindekiler
3. ÜN‹TE
4. ÜN‹TE
5. ÜN‹TE
Bankalar›n Para Yaratmas›: K›smi Rezerv Bankac›l›¤› ................................ 119
Para Yaratma Süreci ve Para Çarpan› .......................................................... 120
PARA POL‹T‹KASI ARAÇLARI ...................................................................... 121
Aç›k Piyasa ‹fllemleri ..................................................................................... 121
Zorunlu Rezerv (karfl›l›k) Oran› Politikas› ................................................... 122
Reeskont Oran› Politikas›.............................................................................. 122
Para Arz›n› Belirleyen Faktörler ................................................................... 122
Merkez Bankalar›n›n Para Arz›n›n Kontrolünde ........................................ 124
Karfl›laflt›¤› Sorunlar....................................................................................... 124
Parasal Geçifl Mekanizmas›........................................................................... 124
PORTFÖY DA⁄ILIMI VE VARLIKLARIN TALEB‹........................................ 124
Varl›k Talebini Belirleyen Faktörler ............................................................. 125
Beklenen Getiri ...................................................................................... 125
Risk........................................................................................................... 126
Likidite ..................................................................................................... 126
Vade......................................................................................................... 126
Para Talebi ve Etkileyen Faktörler ............................................................... 127
Fiyatlar Genel Düzeyi ............................................................................. 128
Reel Gelir................................................................................................. 128
Faiz Oranlar› ............................................................................................ 128
Para Talebi Fonksiyonu ................................................................................ 129
Para Talebini Belirleyen Di¤er Faktörler ve Bu Faktörlerin Etkileri.......... 129
Para Talebinin Gelir ve Faiz Esneklikleri .................................................... 130
PARA P‹YASASINDA DENGE....................................................................... 130
PARASAL BÜYÜME VE ENFLASYON .......................................................... 131
Özet................................................................................................................ 133
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 134
Okuma Parças› .............................................................................................. 135
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 136
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 136
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 138
D›fla Kapal› ve D›fla Aç›k Ekonomide Denge ........................ 140
G‹R‹fi .............................................................................................................. 141
DENGE GEL‹R DÜZEY‹N‹N BEL‹RLENMES‹: TOPLAM
GEL‹R-TOPLAM HARCAMA YAKLAfiIMI ..................................................... 142
Kamunun Yer Almad›¤› D›fla Kapal› Ekonomide Denge
Gelir Düzeyinin Belirlenmesi ....................................................................... 142
Kamunun Yer Almad›¤› D›fla Kapal› Ekonomide Çarpan .................... 145
Kamunun Yer Ald›¤› D›fla Kapal› Ekonomide Denge Gelir
Düzeyinin Belirlenmesi................................................................................. 148
Kamu Harcamalar› Çarpan› .................................................................... 151
Vergi Çarpan›........................................................................................... 153
Denk Bütçe Çarpan›................................................................................ 155
D›fla Aç›k Ekonomide Denge Gelir Düzeyinin Belirlenmesi...................... 156
D›fla Aç›k Ekonomide Çarpan ................................................................ 160
Toplam Talep (AD) ve Toplam Harcamalar Aras›ndaki ‹liflki .................. 162
Para Politikas›n›n Toplam Harcamalara Etkisi............................................. 166
Döviz Kurunun D›fl Ticaret ve Toplam Harcamalara Etkileri .................... 167
Göreli D›fl Ticaret Fiyatlar›ndaki De¤iflme ve Döviz Kurlar›...................... 168
Faiz Oranlar› ve Uluslararas› Sermaye Ak›mlar›.......................................... 170
DENGE GEL‹R DÜZEY‹N‹N BEL‹RLENMES‹:
TASARRUF-YATIRIM Efi‹TL‹⁄‹ YAKLAfiIMI ............................................... 170
Kamunun Yer Almad›¤› D›fla Kapal› Ekonomide Denge
Gelir Düzeyinin Belirlenmesi ....................................................................... 171
Tasarruf-Yat›r›m Eflitli¤i Yaklafl›m›na Kamu Kesiminin Eklenmesi ............ 173
D›fla Aç›k Ekonomide Denge Gelir Düzeyinin Belirlenmesi...................... 175
Özet................................................................................................................ 177
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 178
‹çindekiler v
6. ÜN‹TE
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 179
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 180
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 180
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 181
Yararlan›lan ‹nternet Kaynaklar›................................................................... 181
Toplam Talep (AD)-Toplam Arz (AS) Modeli..................... 182
G‹R‹fi .............................................................................................................. 183
TOPLAM TALEP ............................................................................................ 183
Toplam Talep E¤risi Neden Negatif E¤imlidir? ........................................... 184
Toplam Talep E¤risinde Neden Kayma Olur?............................................. 188
Toplam Talebin Toplam Harcamalar Modelinden Elde Edilifli .................. 193
TOPLAM ARZ ................................................................................................ 195
Genel Olarak Toplam Arz Belirleyicileri ..................................................... 195
K›sa Dönem................................................................................................... 197
K›sa Dönem Toplam Arz E¤risinde Kayma Nedenleri ............................... 199
Uzun Dönem ................................................................................................. 201
K›sa Dönem-Uzun Dönem ‹liflkisi................................................................ 203
AD-AS MODEL‹N‹N ‹fiLEY‹fi‹ ....................................................................... 204
En Uygun Makroekonomik Denge Nerededir? ........................................... 204
Durgunluk ve Daralma ................................................................................ 206
Ekonomik Dalgalanma ve Kendi Kendini Düzelten Ekonomi................... 208
Özet ............................................................................................................... 210
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 211
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 212
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 212
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 213
Ekonomi Politikalar› ve ‹stikrar Programlar› ....................... 214
G‹R‹fi .............................................................................................................. 215
EKONOM‹ POL‹T‹KASI TANIMI .................................................................. 216
EKONOM‹ POL‹T‹KASI AMAÇLARI ............................................................. 217
Fiyat ‹stikrar› .................................................................................................. 217
Tam ‹stihdam................................................................................................. 218
Ekonomik Büyüme ....................................................................................... 219
Ödemeler Bilançosu Dengesinin Sa¤lanmas› .............................................. 219
Adil Gelir Da¤›l›m›n›n Sa¤lanmas› .............................................................. 219
EKONOM‹ POL‹T‹KASI AMAÇLARI ARASINDAK‹ ÇEL‹fiK‹LER ................ 220
EKONOM‹ POL‹T‹KASI ARAÇLARI.............................................................. 221
PARA POLiTiKASI ........................................................................................ 221
Aç›k Piyasa ‹fllemleri ..................................................................................... 221
Reeskont Politikas› ........................................................................................ 222
Zorunlu Karfl›l›klar ........................................................................................ 222
Zorunlu Karfl›l›klar›n Temel Fonksiyonlar›............................................ 222
MALiYE POLiTiKASI .................................................................................... 223
GEL‹RLER POLiTiKASI ................................................................................ 225
‹ST‹KRAR PROGRAMLARI ............................................................................ 226
Ortodoks istikrar Program› ........................................................................... 226
Heteredoks istikrar Program›........................................................................ 229
Heteredoks istikrar Programlarının Araçlar› ................................................ 229
ORTODOKS VE HETERODOKS PROGRAMLARIN
KARfiILAfiTIRILMASI...................................................................................... 231
IMF Tipi ‹stikrar Program› ............................................................................ 231
Özet................................................................................................................ 233
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 234
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 235
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 235
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 236