-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Pazarlama İletişimi Ders Kitabı PDF
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama İletişimi ders kitabı pdf. Her zaman yanında kitap gezdireyemiyenler için pdf dosyası indirme linkini veriyorum. Telefonlarınızdan bilgisayarlarınızdan çalışabilirsiniz. Dosyayı yandiske yükledik. Rahatça İndirebilirsiniz.

PAZARLAMA İLETİŞİMİ PDF İNDİR


içindekiler
Önsöz ............................................................................................................ ix
Pazarlama ‹letiflimi Kavram› ve Ögeleri............................... 2
‹iLETişimM KAVRAMI VE iLETişiM SÜRECi................................................... 3
iletiflim Süreci ve iletiflim Türleri ................................................................. 4
PAZARLAMA iÇERiSiNDE iLETişiM ............................................................ 6
PAZARLAMA ‹LET‹fi‹M‹ KARMASI ELEMANLARI........................................ 7
Reklam ........................................................................................................... 8
Kişisel Satış .................................................................................................... 9
Halkla ilişkiler ............................................................................................... 9
Satış Tutundurma ......................................................................................... 9
Doğrudan Pazarlama..................................................................................... 10
Sponsorluk..................................................................................................... 10
Sergi ve Fuarlar ............................................................................................. 11
Dijital iletişim................................................................................................. 11
BÜTÜNLEfi‹K PAZARLAMA ‹LET‹fi‹M‹ (BP‹)............................................... 13
BP‹ Geliflimi ve Tan›m› ................................................................................ 13
Bütünleflik Pazarlama ‹letifliminin ‹flletmeler Aç›s›ndan Önemi................. 14
Özet ............................................................................................................... 16
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 18
Yaşamın içinden ........................................................................................... 19
Okuma Parças› ........................................................................................... .. 21
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 24
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 24
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 24
Reklam ...................................................................................... 28
REKLAM NED‹R? ........................................................................................... 29
Pazarlama ‹letiflimi Arac› Olarak Reklam..................................................... 30
Reklamdaki De¤iflim ..................................................................................... 31
Reklam›n Di¤er Tutundurma Karmas› Elemanlar› ile ‹liflkisi...................... 33
Reklam›n Önemi ........................................................................................... 33
Reklam›n Amac› ............................................................................................ 34
REKLAMIN SINIFLANDIRILMASI.................................................................. 35
REKLAMCILIK VE ‹LET‹fi‹M ........................................................................ 37
Reklamda ‹letiflim Süreci............................................................................... 37
Reklam›n ‹letiflim Etkisi................................................................................. 38
Reklam Neyi Etkiler? ..................................................................................... 40
Reklam Hedefi............................................................................................... 40
Özet ............................................................................................................... 42
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 43
Yaflam›n ‹çinden ........................................................................................... 44
Okuma Parças› ........................................................................................... .. 44
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 45
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 45
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 46
‹çindekiler iii
1. ÜN‹TE
2. ÜN‹TE
Halkla ‹liflkiler........................................................................... 48
PAZARLAMA ‹LET‹fi‹M‹ VE HALKLA ‹L‹fiK‹LER ........................................ 49
Halkla ‹liflkilerin Pazarlamay› Desteklemesi ................................................ 50
Halkla ‹liflkilerin Pazarlamadan Farkl›laflmas› ............................................ 51
HALKLA ‹L‹fiK‹LER‹N UYGULAMA ALANLARI .......................................... 52
Pazarlama Amaçl› Halkla ‹liflkiler ............................................................... 52
Pazarlama Amaçl› Halkla ‹liflkiler Araçlar›............................................. 53
Yat›r›mc› ‹liflkileri ve Finansal Halkla ‹liflkiler............................................. 53
Finansal Halkla ‹liflkiler Etkinlikleri ....................................................... 55
‹nternet ve Finansal Halkla ‹liflkiler ....................................................... 56
Medya ‹liflkileri ............................................................................................. 56
Çal›flanlarla ‹liflkiler ....................................................................................... 57
Halkla ‹liflkilerde Hasar Kontrolü ............................................................... 58
Reaktif Stratejiler...................................................................................... 58
Kriz Yönetimi................................................................................................. 58
Özür Stratejileri.............................................................................................. 59
Olumsuz Duyuruma Cevap Verme.............................................................. 59
Proaktif Stratejiler ................................................................................... 60
HALKLA ‹L‹fiK‹LERDE PLANLAMA SÜREC‹................................................. 60
Sorun Belirleme ve Durum Analizi .............................................................. 61
Hedefler ......................................................................................................... 61
Hedef Kitle..................................................................................................... 62
D›fl Hedef Kitleler.......................................................................................... 62
‹ç Hedef Kitleler ............................................................................................ 63
Hedef Kitlenin Özellikleri............................................................................. 63
Amaçlar .......................................................................................................... 64
‹letiflim Stratejileri .......................................................................................... 64
Etkinlik Stratejileri ......................................................................................... 65
Uygulama Planlar› ......................................................................................... 65
Ölçümleme ve De¤erlendirme .................................................................... 66
Özet................................................................................................................ 68
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 69
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 70
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 71
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 71
Yararlan›lan Kaynaklar.................................................................................. 72
Kiflisel Sat›fl..................................................................................74
PAZARLAMA ‹LET‹fi‹M‹ VE K‹fi‹SEL SATIfi.................................................. 75
Kiflisel Sat›flta ‹nsan Unsuru Önemlidir........................................................ 76
Kiflisel Sat›fl Müflterinin Güvenini Gelifltirir.................................................. 76
Müflteriler Hemen Hareket Edebilirler ......................................................... 76
Müflterilere ‹nsan Olarak Davran›l›r ............................................................. 76
K‹fi‹SEL SATIfiTA GÖREV VE ROLLER ........................................................ 77
K‹fi‹SEL SATIfiIN GEREKL‹ OLDU⁄U DURUMLAR..................................... 78
Kiflisel Sat›fl›n Di¤er Pazarlama ‹letiflimi Araçlar› ile Bütünlefltirilmesi ...... 80
Kiflisel Sat›fl ve De¤er Yaratma ................................................................... 81
K‹fi‹SEL SATIfi TÜRLER‹................................................................................ 82
Perakende Sat›fl ............................................................................................. 82
,flletmeden-işflletmeye (BtoB) Sat›fl................................................................ 83
iflletmeden işlletmeye Sat›flta Al›c› ve Sat›c› ‹liflkileri............................. 83
iflletmeden-işlletmeye Sat›flta Zihinde Yer Kapma Yaklafl›m› ............... 84
K‹fi‹SEL SATIfi SÜREC‹.................................................................................. 85
Müflteri Arama ve Haz›rlanma ...................................................................... 86
Sat›fl Sunuflu................................................................................................... 87
Etki-Tepki Modeli.................................................................................... 88
AIDA Modeli............................................................................................ 88
‹htiyaç Tatmini Modeli............................................................................ 89
Problem Çözümü Teorisi........................................................................ 89
Müflteri ‹tirazlar›n› Yan›tlama........................................................................ 89
Sat›fl› Kapatma ve ‹zleme.............................................................................. 90
Kiflisel Sat›flta Dinleme ve Soru Sorma Becerileri ....................................... 91
Özet................................................................................................................ 93
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 95
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 96
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 98
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 98
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 99
Sat›fl Tutundurma.................................................................... 100
SATIfi TUTUNDURMANIN TANIMI.............................................................. 101
SATIfi TUTUNDURMANIN GEL‹fiME NEDENLER‹ ..................................... 102
Yöneticilerin K›sa Dönemli Yaklafl›mlara Sahip Olmalar› .......................... 102
Ölçmenin Kolay Olmas›................................................................................ 102
Reklam›n Etkisinin Alg›lanmas›ndaki Güçlükler ......................................... 103
Farkl›laflt›rman›n Eskisi Kadar Kolay Olmamas›.......................................... 103
Marka Ba¤l›l›¤›n›n Düflmesi ve Tüketicilerin Fiyat Odakl›
Davran›fllar›n›n Artmas›................................................................................. 103
Tüketici Davran›fllar›nda Sürekli Olarak De¤iflim Yaflanmas›
ve Ma¤aza ‹çinde Karar Verme Davran›fl›n›n Artmas› ................................ 103
Perakendecilerin Gücünün Artmas› ve Raflarda Daha
Fazla Yer Bulabilmek ‹çin ‹flletmelerin Rekabet Etmesi............................. 104
SATIfi TUTUNDURMA AMAÇLARI ............................................................... 104
Nihai Tüketicilere Yönelik Amaçlar ............................................................ 104
Veri Taban› Oluflturma............................................................................ 104
Ürün Deneme ve Örnek Ürün Da¤›t›m›................................................ 104
Ürünün Yeniden Sat›n Al›nmas› ve Marka Ba¤l›l›¤› ............................ 104
Sat›n Alma S›kl›¤›n›n ve Oran›n›n Art›r›lmas›........................................ 105
Büyük Miktarlarda Sat›n Al›nmas›n›n Sa¤lanmas› ................................. 105
Yeni Ürün Sunumu ................................................................................. 105
Arac›lara Yönelik Amaçlar ............................................................................ 105
Müflteri Trafi¤inin Art›r›lmas› ................................................................. 105
Stoklar›n Azalt›lmas›................................................................................ 105
Rekabetin Dengelenmesi ........................................................................ 105
Farkl› Faaliyetlere Destek Sa¤lanmas›.................................................... 106
Sat›fl Gücüne Yönelik Amaçlar..................................................................... 106
SATIfi TUTUNDURMANIN TUTUNDURMA KARMASI
‹Ç‹NDEK‹ YER‹.............................................................................................. 106
‹çindekiler v
5. ÜN‹TE
SATIfi TUTUNDURMANIN FAYDALARI....................................................... 107
SATIfi TUTUNDURMANIN SINIRLILIKLARI................................................. 108
SATIfi TUTUNDURMA AMAÇLARININ BEL‹RLENMES‹NDE
D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN ‹LKELER ...................................................... 109
SATIfi TUTUNDURMA ARAÇLARI................................................................ 109
Nihai Tüketicilere Yönelik Sat›fl Tutundurma Araçlar›................................ 109
Fiyat ‹ndirimleri ....................................................................................... 110
Kuponlar .................................................................................................. 110
Para ‹adeleri ............................................................................................ 111
Al›flverifl Kartlar› ...................................................................................... 111
Paketleme (Ek Ürün Verme) .................................................................. 112
Örnek Ürün Da¤›t›m›.............................................................................. 112
Süreklilik Programlar›.............................................................................. 112
Arma¤anlar .............................................................................................. 113
Posta Arma¤anlar› ................................................................................... 113
Hediye Pullar› ........................................................................................ 113
Yar›flma ve Çekilifller .............................................................................. 114
Ortak Sat›fl Tutundurma Faaliyetleri ...................................................... 114
Arac›lara Yönelik Sat›fl Tutundurma Araçlar›............................................... 114
Sat›fl Noktas› Malzemeleri ....................................................................... 114
Yar›flmalar ................................................................................................ 115
Ticari ‹ndirimler ve Arma¤anlar ............................................................. 115
Bayi Toplant›lar› ...................................................................................... 115
Sat›fl Gücüne Yönelik Sat›fl Tutundurma Araçlar› ....................................... 115
Sat›fl Yar›flmalar› ve Toplant›lar› ............................................................. 115
Kataloglar ve Broflürler ........................................................................... 115
Sat›fl El Kitaplar› ...................................................................................... 116
Portföy ve Göze Hitap Eden Araçlar ..................................................... 116
fiirket Amblemli Hediyeler...................................................................... 116
SATIfi TUTUNDURMA FAAL‹YETLER‹N‹N ETK‹NL‹⁄‹............................... 116
Özet................................................................................................................ 117
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 118
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 119
Okuma Parças› .............................................................................................. 119
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 120
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 120
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 122
Ürün, Ambalaj, Fiyat ve Da¤›t›m........................................... 124
ÜRÜN ............................................................................................................. 125
Ürünün Katmanlar›........................................................................................ 126
Ürünlerin S›n›fland›r›lmas› ............................................................................ 127
Dayan›kl› Ürünler.................................................................................... 127
Dayan›ks›z Ürünler ................................................................................. 127
Tüketim Ürünleri..................................................................................... 127
Endüstriyel Ürünler ................................................................................. 129
Ürün Yaflam Süreci........................................................................................ 129
Girifl Evresi .............................................................................................. 130
Büyüme Evresi ........................................................................................ 130
Olgunluk Evresi....................................................................................... 131
vi ‹çindekiler
6. ÜN‹TE
Gerileme Evresi ....................................................................................... 131
AMBALAJ ....................................................................................................... 131
F‹YAT............................................................................................................. 133
Fiyatlama Stratejileri ...................................................................................... 133
Maliyet Odakl› Fiyatlama Stratejisi ......................................................... 134
Rekabet Odakl› Fiyatlama Stratejisi........................................................ 135
Talep Odakl› Fiyatlama Stratejisi............................................................ 135
Nihai Fiyat›n Belirlenmesi............................................................................. 136
DA⁄ITIM........................................................................................................ 136
Da¤›t›m Kanal› Üyeleri.................................................................................. 138
Perakendeciler......................................................................................... 138
Toptanc›lar............................................................................................... 139
Özet................................................................................................................ 141
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 143
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 144
Okuma Parças› .............................................................................................. 145
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 146
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 147
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 147
Di¤er Pazarlama ‹letiflimi Araçlar› ........................................ 148
DO⁄RUDAN PAZARLAMA........................................................................... 149
Do¤rudan Pazarlama ve Kapsam› ................................................................ 149
Do¤rudan Pazarlaman›n Amaçlar›................................................................ 150
Do¤rudan Pazarlaman›n Güçlü ve Zay›f Yönleri........................................ 151
Veri Tabanl› Pazarlama ................................................................................. 153
Do¤rudan Pazarlama Medyalar› ................................................................... 154
MARKA YERLEfiT‹RME.................................................................................. 156
Marka Yerlefltirme ve Kapsam›..................................................................... 156
Marka Yerlefltirme Stratejileri........................................................................ 158
T‹CAR‹ FUAR VE SERG‹LER ......................................................................... 158
Ticari Fuarlar ve Sergilerin Kapsam› ........................................................... 159
Fuar Türleri.................................................................................................... 160
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI.............................................................. 161
Sosyal Medya ve Kapsam› ............................................................................ 161
KURUMSAL SOSYAL G‹R‹fi‹MLER................................................................ 163
Sponsorluk..................................................................................................... 163
Amaca Yönelik Pazarlama ........................................................................... 164
Sosyal Kampanyalar ..................................................................................... 166
Özet................................................................................................................ 168
Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 169
Yaflam›n ‹çinden............................................................................................ 170
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 171
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 171
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 171
Pazarlama ‹letiflimi Planlama Süreçleri ................................ 172
PAZARLAMA ‹LET‹fi‹M‹ PLANLAMA SÜREC‹ .............................................. 173
DURUM ANAL‹Z‹ .......................................................................................... 174
SWOT Analizi ................................................................................................ 175
AMAÇLARIN BEL‹RLENMES‹ ........................................................................ 176
Hedef Kitlenin Seçilmesi ............................................................................. 178
PAZARLAMA ‹LET‹fi‹M‹ ÖGELER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ .................. 180
MESAJ VE MEDYA STRATEJ‹S‹N‹N BEL‹RLENMES‹ ................................... 183
PAZARLAMA ‹LET‹fi‹M‹ BÜTÇES‹N‹N BEL‹RLENMES‹ ............................... 185
UYGULAMA VE DE⁄ERLEND‹RME............................................................. 187
Özet ............................................................................................................... 189
Kendimizi S›nayal›m ..................................................................................... 191
Yaflam›n ‹çinden ........................................................................................... 192
Okuma Parças› ........................................................................................... .. 194
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 194
S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 194
Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 195
Yorum Gönder

Yorum Gönder