-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

İLH1008 İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ Ünite 8: Mülkiyet ve Akit Teorisi Soru-Cevap Etkinliği Soruları 15.Mayıs.2014.PerşembeİLH1008 İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ Ünite 8: Mülkiyet ve Akit Teorisi
Kredili ilahiyat Önlisans 1.sınıf Bizim Sınıfımız Soru-Cevap Etkinliği Soruları

Aofilahiyat Donemiki 15.Mayıs.2014.Perşembe

İLH1008 İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ 8.ÜNİTE MÜLKİYET VE AKİT TEORİSİ

1)para ile ölçülebilen (mali)bir değeri olan haklara ne denir?

a)malvarlığı(mamelek)hakları ***
b)şahıs varlığı hakları
c)manevi haklar

2)değeri para ile ölçülemeyen,şahsın manevi/tinsel menfaatlerine ilişkin haklara ne denir?

a)malvarlığı(mamelek)hakları
b)şahıs varlığı hakları             ***
c)eşya varlığı hakları

3)bir kimseye bir mal(eşya)üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?

a)borçluluk hakkı
b)alacak hakkı
c)ayni haklar               ***

4)ayni hakkın sahibine tam ve en geniş yetkiler veren türü olan mülkiyet hakkı hangisidir?

a)sınırlı ayni hak
b)mutlak ayni hak       ***
c)sınırsız ayni hak

5)İslam hukukunda,mülkiyet hakkının da dahil olduğu ,eşya üzerinde en güçlü ve doğrudan kurulan yetkilere ne denir?

a)milk              ***
b)mülkiyet
c)mutlak

6)İslam hukukçuları bir eşyanın somut maddi yapısına yani bizzat eşyanın kendisi için hangi terimi kullanırlar?

a)menfaat
b)mutlak
c)ayn               ***

7)kamil(ya da tam)milk denilen mülkiyet hakkı hangisidir?

a)mutlak milk              ***
b)sınırlı(nakıs)milk
c)menfaat milk

8) “milk” kelimesinin terim anlamı nedir?

a)bir kimseye bir mal(eşya) üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardır
b) bir eşya üzerinde hak sahibine ait, diğer tüm şahısların hakimiyet ve müdahele alanından çıkarılmış bir inhisar ve önceliktir                     ***
c) bir kimseye(alacaklıya) bir başkasından(borçludan) bir şeyi isteme yetkisi sağlayan haklara denir.

9) milk terimi günümüz hukukundaki hangi terimi kapsar?

a) sınırlı(nakıs) milk i
b) alacak hakkını
c) ayni hak terimini                 ***

10) mülkiyette bulunan yetkilerden birini veya bir kaçını verdiği için kapsamı mülkiyete göre daha dar olan milk türü hangisidir?

a) Sınırlı (nakıs) milk              ***
b) milku’l-menfaa biha ayn
c) mutlak milk

11) sadece ayn üzerine kurulu olup menfaatleri içermeyen milk hangisidir?

a) milku’l-menfaa biha ayn
b) milkü’l-ayn bila menfa                   ***
c) sınırsız milk

12) sahibine eşya üzerinde en geniş ve tam yetkiler veren ayni hak hangisidir?

a)sınırlı milk
b)mutlak
c)mülkiyet                   ***

13) islam hukukçuları mülkiyetin temeli olarak hangi ilkeyi esas alırlar?

a) islam hukukçuları nasslarda vurgulanan, başkasının malının haramlığı ilkesini mülkiyetin temeli olarak alırlar             ***
b)İslam hukukçuları kendi fikirlerini esas alırlar
c)İslam hukukçuları nasslarda vurgulanan ilkeleri esas almazlar

14) mütekavvim mal ne demek?

a) insanların bir ihtiyacını gidererek fayda temin etmesi
b) mütekavvim mal; kullanılıp faydalanılması Müslümanlar açısından mübah olan maldır ***
c) insanın tabiatı icabı meylettiği ve ihtiyaç vakti için saklanabilen şeydir

15)aşağıdakilerden hangisi mülkiyet hakkının çeşitlerinden değildir?

a)öznel(özel)mülkiyet             ***
b)ferdi(özel) mülkiyet – kolektif mülkiyet
c) tek şahıs mülkiyeti ve hisseli mülkiyet

16) ibaha ortaklığı nedir?

a) tüm toplumun eşit seviyede hak ya da özgürlük sahibi olduğu malları ifade eder 
b) Devletin bu mallar üzerinde mülkiyeti olmayıp bunlar kolektif bir şekilde tüm topluma aittir
c) su, ateş, ot (ve tuz ) gibi nesneleri kapsayan mallar üzerinde kimsenin özel mülkiyet hakkı olmayıp bunlar üzerindeki yetki ibaha ortaklığı ( şirket-i ibaha: eş-şeriketü’l-amme) konusudur.                ***

17) şüf’a (ön alım) hakkı ne demektir?

a
) Sadece ortaklar ve komşular arasındaki ilişki yeni bir malik tarafından bozulma riskine karşı birçok hukuk sisteminde alınan bir önlem ve malını satan kişi açısından malını kimseye satamaması açısından mülkiyet hakkına getirilen sınırlamadır.             ***
b) bir eşya üzerinde ilk olarak mülkiyetin kurulmasını sağlayan yolları içine alıp en tipik türü istila denilen sahipsiz (mübah) malın ele geçirilmesidir
c) temel olarak satım akdi, hibe vb. hukuki işlemler yoluyla mevcut mülkiyetin bir başkasına nakledilmesidir

18) hangisi bağlayıcılık bakımından akitleri açıklayıcıdır?

a) bağlayıcılık bir akdin tek taraflı irade ile ortadan kaldırılamamasıdır                  ***
b) kurulduğu andan itibaren sonuç doğuran akittir
c)bağlayıcı olmayan tek taraflı akit anlamındadır

19) kefalet akti,gayeleri bakımından yapılan akit sınıflandırmalarından hangisine örnek teşkil eder?

a)teminat akitleri                    ***
b)temsil akitleri
c)ortaklık akitleri

20. islam hukukçularının bir eşyanın kullanılması ve ondan istifade edilmesini belirtmek için kullandıkları terim?

a)ayn 
b)menfaat                   ***
c)deyn

21)hanifilere göre rehin hakkı hangi tür ayni haktır?

a)mutlak milk
b)milkü'l-mut'a
c)milku'l-habs ve'l-yed                       ***

22)alacakla borçlu diye anılan taraflar arasında kurulan hukuki bağa ne denir?

a)akit
b)talep
c)borç              ***
1-A 2-B 3-C 4-B 5-A 6-C 7-A 8-B 9-C 10-A 11-B 12-C 13-A 14-B 15-A 16-C 17-A 18-A 19-A 20-B 21-C 22-C


İLH1008 İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ Ünite 8: Mülkiyet ve Akit Teorisi
Kredili ilahiyat Önlisans 1.sınıf Bizim Sınıfımız Soru-Cevap Etkinliği Kısa Soru-Cevap Soruları
Aofilahiyat Donemiki 15.Mayıs.2014.Perşembe

KSC1.  Haklar konularına göre kaça ayrılır?
Malvarlığı - şahıs varlığı
KSC2.  Malvarlığı haklarıyla hangi hukuk ilgilenir?
Eşya ve borçlar hukuku
KSC3.  Malvarlığı hakları kaça ayrılır?
Ayni haklar ve alacak hakkı
KSC4.  Eşya üzerindeki en güçlü yetkiyi sağlayan?
MıLK
KSC5.  milk neyi karşılar?
Ayni hakkı
KSC6.  Milkin unsurları?
1.İnhisarında olması
2.İhlal edene bu hakkın öne sürülebilmesi
KSC7.  Sınırlı milk kaça ayrılır?
1. Eşyanın sadece menfaatini içeren
2.Sadece ayn üzerinde kurulu olup menfaatleri içermeyen
3.Aynını elinde tutma ve zilyetliğinde bulundurma konusunda milk - REHıN HAKKI
KSC8.  Mütekavvim mal?
Kullanılması Müslümanlara mübah
KSC9.  Mütekavvim olmanın 3 sonucu?
1.Ayni haklara konu olma
2.Hukuki haklara konu olma
3.Hukuki koruma altında olma
KSC10.                     Deyn olan borcun borçlu kişide var olduğu yetenek?
Zimmet
KSC11.                     Eş özellikte olan mallar?
Misli
KSC12.                     Tam karşılık değeri bulunamayan?
Kıyemi
KSC13.                     İzaleyi şuyuğ ?
Hisseli mülkün müstakile dönmesi
KSC14.                     Mülkiyet doğuran sebepler?
*Aslen Kazanma
* Naklen Kazanma
* Halefiyet
KSC15.                     Mülkiyet hakkının sınırlamaları?
*Asli
* İradi
* İstisnai
KSC16.                     Şüf’a nedir?
Önalım
KSC17.                     Şüf’a nerde geçerlidir?
Gayrımenkullerde
KSC18.                     İrtifak hakkının türleri?
*Kaynak
*Geçit
*İnşaat
*Kiriş
*Manzara
KSC19.                     Akitlerle hangi hukuk ilgilenir?
Borçlar hukuku
KSC20.                     Borç Sebepleri?
*Hukuki
*Haksız
* Sebepsiz Zenginleşme
KSC21.                     Haksız Fiil Türleri?
*Gasp
* itlaf ( tahrip)
KSC22.                     Tek taraflı işlem?
Vakıf – vasiyet
KSC23.                     Akdin unsurları?
* Taraflar
*İrade Beyanı
* Akdin Konusu
KSC24.                     Akit ehliyetinin asgari noktası?
Temyiz gücü
KSC25.                     İcap hangi hallerde sakıt olur?
*İcabı Yapanın İcaptan Dönmesi
*Mucibin Vefatı
* Mucibin Ehliyetini Kaybetmesi
*Akdin Konusunun Helakı
* Akdin Konusunun Değişmesi
*İcabın Yöneldiği Kişinin İcabı Reddetmesi
KSC26.                     İcap ve kabul şekli?
* Sözlü
* İşaret
* Teati
KSC27.                     Teatiyle Akit Olmaz Diyen?
Imam Şafii
KSC28.                     Akitler kaç gruptur?
1- Gayesi Ve Sonuçları Bakımından
2-Ayni Olup Olmaması
3-Meşru
4-Kurulduğu Andan İtibaren Sonu Doğurması Bakımından
5-Bağlayıcılık Bakımından
KSC29.                     Gayesi bakımından akitler?
*Temlik
*teminat
* koruma
*temsil
* ortaklık
KSC30.                     Temlik akitleri?
*Ivazlı
*Teberru
*Önce Teberru Sonra Ivazlı
KSC31.                     Her iki tarafı bağlayan akit?
Satım-kira
KSC32.                     Sadece bir tarafı bağlayan?
Rehin
KSC33.                     2 Tarafı da bağlamayan?
Ariyet
KSC34.                     Fesih?
Bir tarafın irade beyanıyla akdi kaldırması 
KSC35.                     İnfisah?
Akdin kendiliğinden kalkması
HUKUKUNA GİRİŞ 1-10 ÜNİTE ÖZETİ.rtf Hukuk 8 -LEYLİCAN-
http://www.mediafire.com/?hde2d8d2f6h16http://www.mediafire.com/download/0tppbsbhfd6xkk8/İlahiyat_1._sınıf_ÇALIŞMALARI.rar EyMeN&TaLhA http://www.forum.medineweb.net/islam-hukukuna-giris-t24829p2.html
Bu hizmet www.medineweb.net ailesine mahsustur
alıntı yapanlar kaynak bildirmezlerse kul hakkına girmiş olurlar.
Alıntıdır:Notları paylaşan LEYLİCAN, EROLBALCİ, Medineweb ailesinden ve derleyen Aofilahiyat Donemiki Hocamızdan Allah Razı Olsun.
Yorum Gönder

Yorum Gönder