-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Denetim Ders ÖzetleriAÖF DENETİM DERS ÖZETLERİ


Ünite 1- Denetime Giriş ve Denetim Standartları
Maliyet Bilgi Sistemi: Faaliyetleri çeşitli yönleri ile özetleyerek ortaya koyan ve finansal tabloları üreten sistemdir.
Temel finansal tablolar: Bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve öz kaynaklarda değişim tablosu
Denetim unsurları: Kanıt, ölçüt, denetim raporu ve sistematik bir süreç olmasıdır
Ölçüt: Yasalardan ve yönetimin koyduğu kurallar ve düzenlemelerden oluşur
Denetim türleri:  Finansal tabloların denetimi - Faaliyet denetimi- uygunluk denetimi
Finansal tabloların denetiminin temel ölçütü: Genel Kabul görmüş muhasebe ilkeleridir.
Faaliyet denetimi: Örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliğine ilişkin sonuçlarının saptanması. “Başarım denetimi”, “Yönetim denetimi” diye de anılmaktadır.
Etkinlik: İşletmelerin hedeflerine ulaşmasının ölçüsüdür
Verimlilik: Belirlenmiş hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullanılan kaynakların birbirine oranı
Denetçi türleri: Dış Denetçi; eğitim ve uzmanlıkları, yetenekleri, bağımsızdırlar, İç Denetçi; o işletmenin bir çalışanı, yönetim kuruluna bağlıdır, yönetim adına denetim yaparlar,  Devlet Denetçisi; vergi yükümlülüklerinin vergi yasalarına uyup uymadığını beyanlarının doğru olup olmadığını denetlerler
-Bağımsız denetim ve denetçinin uzmanlığı konusundaki resmi düzenleme 13 Haziran 1989 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası. 2008 yılında yapılan bir düzenleme ile Serbest Muhasebecilik unvanı kaldırılmıştır.
-Adaylar en az üç yıl staj yapmış olmalı ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmalıdır
-Bir şirketin denetlenmesi için görevlendirildiği denetçi 7 yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse o denetçi en az 2 yıl için değiştirilmelidir.
-SMMM’ler bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenleyebilir.
-3568 sayılı yasaya göre Mali tablo denetimini YMM’ler yapabilir. YMM’ler muhasebe defteri tutamaz ve muhasebe bürosu açamaz, muhasebe bürolarına da ortak olamazlar. YMM unvanını alabilmek için en az 10 yıl SMMM yapmış olmak, YMM sınavını vermiş olmak ve YMM ruhsatını almış olmak gerekmektedir.
TÜRMOB: Mesleki örgütlenmenin üst kuruluşu. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
TÜDESK: Türkiye Denetim Standartları Kurulu - 20 Şubat 2003
IFAC: Uluslararası Muhasebecilik Federasyonu
Ülkemizde denetim alanları:  BDDK- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumları, SPK- Sermaye Piyasası Kurulu,  EPDK - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Genel Standartlar: Mesleki dikkat ve özen (mesleki özen aynı zamanda mesleğe olan saygı demektir),eğitim ve yeterlilik, bağımsızlık
Çalışma alanı standartları: Planlama ve gözetim, iç kontrol sisteminin incelenmesi, kanıt toplama
Raporlama standartları: GKGMİ’ne uygunluk, tutarlılık, açıklama ve görüş bildirme
Ünite 2- Denetimde Önemlilik, Risk, Kanıt Kavramları ve Çalışma Kâğıtları
Önemlilik: Kesin değil göreli bir kavramdır. Her denetimde önemlilik yargısında bulunmalıdır. Neyin önemli olduğu tamamen mesleki yargı konusudur. Denetim standartları bu konuda herhangi bir yol göstermez.
Kasıtlı olarak yapılmışsa hile, kasıtsız olarak yapılmışsa hata olarak tanımlanır.
Önemliliğin uygulama aşamaları: planlama, denetim, denetim tamamlama
Önemlilik eşiği: Denetçi önemlilik uygulamasında ilk belirlemesi gereken unsur
İlk önemlilik belirlemesinde kullanılan yöntemler:
-Basit yöntem: Tek bir finansal değişken kullanılır
-Aralık yöntemi: Niteliksel faktörlere dikkate alarak seçilen uygun aralığa göre önemlilik düzeyini belirler.
-Formül yönetimi: Şirketlerde oluşan büyük bir örnekleme üzerinde önemlilik düzeyinin istatistiksel analizi ile belirlenir
-Karışık ve ortalama yöntem: Değişken sayısına bölerek
Performans önemliliği: Finansal tablolarda düzeltilmemiş veya ortaya çıkarılmamış yanlışlıklar toplamı
Formül yöntemi:  Denetim Riski= Asıl Risk (Doğal Risk) x Kontrol Riski x Bulma Riski
Bulma Riski= Denetim Riski / Doğal Risk x Kontrol Riski
Denetim riski: Finansal tablolar yanıltıcı bir şekilde sunulduğunda denetçinin uygun olmayan bir denetim görüşü oluşturması
Yanıltıcı beyan riski: İşletme tarafından yayımlanan finansal tabloların önemli ölçüde yanlış veya yanıltıcı olabilmesi
Kontrol riski: Denetçi, müşterinin kontrol politikalarının ve yordamlarının etkin olmadığına inanıyorsa
Doğal risk: iç kontrolün olmadığı varsayımı ile bir savın finansal tablolardaki yanıltıcı beyanlara duyarlılığıdır.
Bulma riski: denetçinin yordamlarının finansal tablolardaki önemli yanlışlıkları ortaya çıkaramayacak olması
Sav: Mali tablo unsurları içinde vücut bulan ve yönetim tarafından yapılmış beyanlar ve imalardır
Yönetim savları: Var olma ve meydana gelme, tamlık, haklar ve yükümlülükler, değerleme ve dağıtım
Esas Muhasebe Kanıtları: Yevmiye defteri, büyük defter, mizanlar, muhasebe, muhasebe yönetmeliği, muhasebe fişleri
Kanıtın miktarı: Denetçinin belirlediği; yanıltıcı beyan riski, önemlilikten, denetim kanıtının niteliği, kanıt toplama maliyetinden etkilenir
Kanıtın güvenilirliği elde edilme koşullarına bağlıdır: Denetçi tarafından doğrudan elde edilen, dışsal kaynaklardan elde edilen, orijinal kaynaktan ve belgeli biçimde elde edilen kanıt güvenilirdir.
Kanıt elde etmede kullanılan: Kontrol, yeniden yapma/hesaplama, gözlem (örn: stok sayımı), soruşturma, dışsal doğrulama (işletme dışındaki kişilerden), analitik yordamlar (hem finansal hem de finansal olmayan)
Yüksek güvenirlik düzeyi: Yeniden hesaplama
Orta güvenirlik düzeyi: Dışsal doğrulama
Düşük güvenirlik düzeyi: Soruşturma ve gözlem
Sürekli dosyada şunlar bulunur:
-Şirket tüzüğü, yönetmelikler ve şirket sözleşmesinin kopyaları
-Kira sözleşmeleri, tahvil sözleşmeleri ve telif sözleşmeleri gibi uzun vadeli sözleşmelerin kopyası
-Şirketin geçmişine, ürünlerine ve pazarlarına ilişkin bilgiler
-Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim komitelerinin önemli toplantılarına ilişkin tutanakların kopyası
-Öz sermaye dağıtılmamış karlar, ortaklık sermayesi ve benzeri gibi
Cari Dosyada: İş mektubu, personel görevlendirilmesi, denetim programı, denetim işinin zaman olarak planlanması, iç kontrol soru listesi ve soru analizleri, şema, notlar, liste, akış çizelgesi ve analitik incelemeler yer alır

Yorum Gönder

Yorum Gönder