-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Örgüt Kuramı 4.Ünite Ders Notları-Özetleri


Aöf Destek, Örgüt Kuramı, Örgüt Kuramı ders notları, Örgüt Kuramı Ders Özetleri, Aöf Ders Notları, İşletme Ders Özetleri, Aöf Örgüt Kuramı ders özetleri indir.

ÜNİTE:4

Uyum Yaklaşımı: Örgütlerin çevrelerindeki büyük çaplı değişimlere yapılarını değiştirerek uyum sağlamaya çalışacaklarını öne süren yaklaşım.


Ayıklama Yaklaşımı:
 örgütlerin çevrelerindeki büyük çaplı değişimlerin gerekli kıldığı yapısal değişiklikleri gerçekleştiremeyeceklerini ve bu nedenle çevrede değişim meydana geldiğinde var olan örgütlerin önemli bir kısmının kapanacağını öne süren yaklaşım.

Örgütsel Ekoloji:
 ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş ve örgüt kurulma ve kapanma oranlarını inceleyen örgüt kuramıdır.

Küçük Taneli Değişim: sık sık ortaya çıkan ve küçük çaplı çevresel değişimlerdir.


İri taneli değişim: seyrek gözlenen ancak büyük çaplı çevresel değişimlerdir.


Ana Yapısal Özellik: Örgütlerin resmi amaçları, güç ilişkileri, temel teknolojileri ve pazarlama stratejileri gibi değiştirilmesi güç yapısal özelliklerdir.


Yapısal Durağanlık: örgütlerin ana yapısal özelliklerin değişmesinin güç olmasıdır.


İkincil Yapısal Özellik: 
örgütlerin hiyerarşik katmanlarının ve işlevsel bölümlerinin sayısı ve büyüklükleri gibi dahakolay değiştirilebilir, yani esnek, yapısal özellikleridir. 


Damgalama: örgütlerin ana yapısal özelliklerinin bu örgütlerin ortaya çıktıkları dönemdeki toplumsal koşulların izlerini taşımasıdır.

Örgütsel Biçim:
 çok sayıda örgüt tarafından yeterince uzun süre paylaşılan ana yapısal özellikler.

Örgütsel Topluluk:
 belirli bir coğrafi-siyasi bölgede aynı örgütsel biçime sahip örgütlerin oluşturduğu topluluk.Türkiye de sendikalar 1947 yılında yasallaştı.

Yaş Bağımlılığı Kuramı: örgüt yaşıyla örgütün kapanma oranı arasındaki ilişkiye dair ekolojik kuram.


Büyüklük Bağımlılığı Kuramı: örgüt büyüklüğüyle örgütün kapanma oranı arasındaki ilişkiye dair ekolojik kuram


Yaşlılık Sıkıntısı: örgütlerin yaşlandıkça çevreleriyle olan uyumlarını kaybetmelerinden kaynaklanan sıkıntıları.


Ergenlik Sıkıntısı: Örgütlerin yaşlandıkça kuruluşlarında yatırılan kaynakları tüketmelerinden kaynaklanan sıkıntıları.


Büyüklük Bağımlılığı: Örgütlerin büyüklükleri arttıkça kapanma olasılıklarının azalması.


Topluluk dinamikleri: örgüt kurulma veya kapanma oranını etkileyen topluluk içi ve topluluklar arası süreçler ve güçler.


Örgütsel Yoğunluk: bir örgüt topluluğunun üyesi olan örgütlerin sayısı


Taşıma Kapasitesi: örgütsel yoğunluğun zaman içinde ulaştığı ve istikrar gösteren en yüksek değeri.


Bilişsel Meşruiyet: bir örgüt biçiminin ne ölçüde bilinir olduğudur.


Kanıksanmışlık: bir örgüt biçiminin sosyal çevrenin doğal bir unsur gibi görülmesi ve bu biçime sahip örgütlerin 

varlığının sorgulanmamasıdır.

Yoğunluk Bağımlılığı: örgüt kurulma ve kapanma oranlarının örgütsel yoğunluktaki artışla birlikte değişmesi

Türkiyede 1947-1980 arasındaki kurulmuş sendikalar büyük ölçüde yerel sendikalardır.

İlk Giren Avantajı:
 bazı örgütler yoğunluğunun düşük ve bu nedenle rekabetçi baskıların az olduğu evrelerde kurulurlar. Bunlar öğrenmek, değerli kaynakların temin etmek ve güçlenmek için daha fazla olanağa sahiptir.

Yoğunluğun kapanma oranı üzerinde geçişmiş etkisi: düşük yoğunluk evresinde kurulan örgütlerin yüksek yoğunluk evresinde kurulan örgütlere kıyasla daha düşük kapanma oranlarının olmasına denir


Kesim:
 bir örgütün hayatta kalmak için gereksinim duyduğu kaynakları temin ettiği ortam. Bir sendikanın hayatta kalması için en önemli kaynaklardan birisi üyesi olabilecek işçilerdir.

Kesim Genişliği: bir örgütün ne ölçüde farklı kaynaklardan yararlandığı


Özelci Örgüt: kesim genişliği dar olan örgüt.


Genelci Örgüt: kesim genişliği bol olan örgüt


Bir örgüt topluluğunu oluşturan örgütler genellikle birbirleriyle kaynaklar içi rekabet ederler.

Birim maliyeti düşürmenin temel yollarından biri büyük ölçekli üretim yapmak, bunun için de büyük ölçekli üretime elverişli yatırımlar yapmaktır.

Kaynak Bölünmesi: örgüt topluluğunda yoğunlaşma nedeniyle çok büyük firmaların ölçek ekonomisinden yararlanmalarına elverişli olmadığı için ilgi duymadığı ve bu nedenle özelci örgütlerin çok büyük örgütlerin rekabetçi baskısını hissetmeden kullanabileceği kaynakların bollaşması.


Kurumsal Ekoloji: örgüt topluluklarının kurumsal çevreleriyle olan ilişkilerinin incelenmesine denir


Sosyo-Politik Meşrulaşma:
 bir örgütsel biçimin ve ona sahip örgütlerin önemli sosyo-politik aktörler, özellikle de devlet tarafından kabul görmesi.
Örgüt toplulukları siyasi ortamdaki değişikliklerden etkilenir. Yeni örgüt topluluklarının ortaya çıkması genellikle büyük siyasi dönüşümlerin yaşandığı dönemlerde gerçekleşir.

Sınırlı Rasyonellik: Örgütsel aktörlerin sınırlı miktarda bilgiyle karar almak zorunda olması.


Yorum Gönder

Yorum Gönder