-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Miraç Gecesi - Cenabı Hakkın Bizlere Hediyesi


Hz. Allah beşeriyetin irşat ve hidayeti için insanlar arasından Peygamberler göndermiştir. Görünüşte insan suretinde olan bu zatlar pek çok ulvi ve mukaddes vazifelerini daha kolay yapabilmeleri ve Peygamberliklerini insanlara karşı teyit ve tekit maksadıyla Allahı zül celal hazretleri kendilerine mucize salahiyeti vermiştir.
 Miraç hadisesi de Resulü  Ekrem Efendimizin en büyük  mucizelerinden biridir. Miraç lügaten yücelmek hatta yücelten ve yükseklere götüren vasıta demektir. Miracın mutlak vukuunda hadis,tefsir,kelam ve tasavvuf alimlerinin ittifakı vardır. Miraç bazılarına göre hicretten 3 ,bazılarına hicretten 1 ve yine bazılarına göre 1.5 yıl önce gelmiştir. Resulü Ekrem Efendimiz Mekke yi   Mükerremede ki hane-i  Saadetinde veya haremi şeriflerinde veyahut Ebu Talibin kerimesi olan  Ümmühan’ın evinde iken Cibril (a.s.) Allah’ımızın emri neticesinde bir kısım meleklerle gelerek Allah’ımızın emir ve müjdesini tebliğ buyurduktan sonra yapılması icap eden hazırlıklar yapılıyor ve hiçbir Peygambere bu seviyede ve bu şekli ile nasip olmayan miraç yolculuğuna Rasülüllah efendimiz çıkıyor. Ve yükselmesi mukadder olan makamlara yükselerek rabbimize mülaki olduktan sonra bizzat mukabelede bulunarak tekrar yer yüzüne avdet ediyor.


Nebi (a.s) 34 defa miraç yapmıştır bir tanesi ruh meal ceset diğerleri ise sadece ruh iledir.ayeti kerimede ifade edilen miraç ise ruh meal ceset olduğudur. Zira abid,ruh ve cesedin beraberce ismidir. Ve yine Burak binek cinsindendir.ona ceset ile binilir. Peygamberimiz recebi şerifin 27. pazartesi gecesi miraca çıktığı gibi; doğumu ,peygamber oluşu,Mekkeden çıkışı, Medine’ye girişi ve  vefatı da  pazartesi günleri olmuştur Hz Allah ayeti Kerimesinde şöyle buyuruyor “kulunu (Muhammet  a.s) gecenin bir anında mescidi haramdan alıp mescidi aksaya kadar götüren Cenabı Allah,her türlü noksanlıktan münezzehtir.o Mescidi Aksada ki biz onun etrafını mübarek kıldık. taki ona ayetlerimizden bazısını göstermiş olalım şüphesiz ki o asıl ,o her şeyi hakkıyla işiten,kemali ile  görendir.Peygamberimiz de hadisi şerifinde “Ben öyle yüksek,düz bir yere çıkarıldım ki oradan mukadderat kalemlerinin cızırtılarını işitiyordum “ buyurmuşlardır.

Miraç da  Rasülüllah efendimizin bineği beştir. Mescidi haramdan mescidi aksaya kadar Burak, mescidi Aksa’dan sema-i dünyaya kadar miraç, semai dünyadan yedinci kat semaya kadar melaikenin kanatları oradan sidre-i müntehaya kadar Cibrillin kanatları oradan da kabe kavseyne kadar refrefdir.1. kat semaya geldiklerinde burada oturan ve sağ tarafındaki karartılara bakıp gülümseyen,sol tarafındaki karartılara bakınca ağlayan bir zat gördü Hz. Cibril’e bu kimdi  diye sordu Hz. Cibril baban Hz.Adem dir.sağındakiler cennetlik evlatlarının solundakiler cehennemlik evlatlarının ruhlarıdır.dedi. sağına bakınca sevincinden güler soluna bakınca üzüntüsünden ağlar  dedi.Peygamberimiz şöyle buyurur “Vaktaki Musa (a.s) gördüm Musa (a.s) ağlamaya başladı ona seni ağlatan nedir dendi. Oda  “benden sonra bir Peygamber geldi. Onun ümmetinden cennete girenler benimkinden daha çok olacak onun için ağlıyorum buyurdu. Peygamberimizin ümmeti muhakkak diğer ümmetlerden daha çok olacak  zira ehli cennet120 saf olup 80 safını ümmeti Muhammet meydana getirecektir.


MUHTEREM MÜSLÜMANLAR

Miraç kandili Önümüzde ki perşembeyi cumaya bağlayan gece Mevla’mızın lütfü ve ihsanı ile bir kez daha idrak etmiş olacağız  miraç gecesin den sonraki gün mutlaka oruçlu olması tavsiye olunur ve miraç gecesi  12 rekat hacet namazı ve yine ertesi gün dört rekat namaz tavsiye olunur  bunları ifaya elimizden geldiği kadar gayret gösterelim

Seyahatten dönen bir kimsenin  aile ve yakınlarına hediye getirdiği gibi Peygamberimiz (s.a.v) de miraç dönüşünde ümmetine bir takım hediyeler getirmiştir. 

Bu hediyeler şunlardır;
1.    beş vakit namaz ki bu gecede farz olmuştur.
2. bakara suresinin son iki ayeti ki yatsı namazından sonra okuduğumuz amenerrasulü
3.  Allah'a  hiç bir şeyi ortak koşmadan ölen kimselerin günahlarının mağfiret edilmesidir


Yorum Gönder

Yorum Gönder