-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Türk Dili 1 Ders Kitabı PDF İndir - AÖF Genel

Türk Dili 1, Aöf Türk Dili 1 dersi, Türk Dili 1 PDF indir, Türk Dili 1 ders kitabı indir, Açık Öğretim Türk Dili 1 dersi, Aöf Türk Dili 1 çalışma kitabı, Açık Öğretim Ders Kitapları PDF indir, Türk Dili 1 indir, AÖF, Aöf İlahiyat, Aöf Soru, Aöf Kitap, Aöf Destek,

TÜRK DİLİ 1

Türk Dili 1, Aöf Türk Dili 1 dersi, Türk Dili 1 PDF indir, Türk Dili 1 ders kitabı indir, Açık Öğretim Türk Dili 1 dersi, Aöf Türk Dili 1 çalışma kitabı, Açık Öğretim Ders Kitapları PDF indir, Türk Dili 1 indir, AÖF, Aöf İlahiyat, Aöf Soru, Aöf Kitap, Aöf Destek, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans İlahiyat Programı 

Türk Dili 1 Ders Kitabı PDF indir

İÇİNDEKİLER

1.ÜNİTE : Dil ve Kültür 

DİL  .. 4
Dilin Tanımı  . 4
Bilimsel Bakımdan Dilin Özellikleri  .5
Dil-Düşünce ve Duygu Bağlantısı  .7
Dillerin Doğuşu ile İlgili Kuramlar  .8
Dil Türleri  .9
Ana Dil   .9
Ana Dili  .9
Diyalekt  .9
Ölçünlü Dil  .9
Yazı Dili ve Sözlü Dil  .10
Argo ve Jargon  .10
İzole Dil  .11
Kutsal Diller  .11
Siyasal ve Etnik Bakımdan Dil Türleri  .11
Devlet Dili  .11
Resmî Dil  .11
Bölgesel Diller ve Bölgesel Olmayan Diller  .12
Yerli Azınlık Dili  .12
Göçmen Azınlık Dili  .12
Uluslararası Dil  .12
Çalışma Dili  .13
Yapay Diller   .13
Dillerin Sınıflandırılması .13
Köken Bakımından Dünya Dilleri   .14
Yapı Bakımından Dünya Dilleri  .16
Söz Dizimi Bakımdan Dünya Dilleri  .16
TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ   .17
Türk Yazı Dillerinin ve Lehçelerinin Sını andırılması  .17
Türkiye Türkçesi  .18
DİL VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ .18
Kültür Nedir?  .18
Kültürü Oluşturan Ögeler  .20
Kültür Değişmeleri  .21
Dil ve Kültür   . 22
Dil ve Toplum  .23

2.ÜNİTE : Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri

TÜRKÇENİN YAŞI  .33
TÜRKÇENİN TARİHÎ DÖNEMLERİ  .35
Hun Dönemi  .36
Eski Türkçe Dönemi  .36
Orta Türkçe Dönemi  .37
Kuzey Türkçesi  .38
Doğu (Çağatay) Türkçesi  .39
Batı (Eski Oğuz) Türkçesi   .40
TÜRKÇENİN YAZIMINDA KULLANILAN ALFABELER  .40
Köktürk Alfabesi  . 41
Mani Alfabesi  . 43
Soğut Alfabesi  . 44
Uygur Alfabesi  .44
Brahmi Alfabesi  .45
Tibet Yazısı  .45
Süryani Alfabesi  .45
İbrani Alfabesi  .45
Ermeni Alfabesi  .45
Grek Alfabesi  .46
Arap Alfabesi  .46
Kiril Alfabesi  .46
Latin Alfabesi  .47
TÜRKİYE TÜRKÇESİ  .48
Çağdaş Türkiye Türkçesi  .49
TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARI   .50
YAZI DEVRİMİ   .52
ATATÜRK VE TÜRK DİLİ  .53

3.ÜNİTE : Ses Bilgisi

SES BİLGİSİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  .63
Konuşma Sesi  . 63
Harf  .  65
TÜRKÇEDEKİ SESLER  .66
Ünlüler  .66
Ünlülerin Sınıflandırılması  .66
Ünsüzler  .68
Ünsüzlerin Sınıflandırılması  .68
TÜRKÇENİN SES ÖZELLİKLERİ   .70
Türkçe Kökenli Sözcüklerde Bulunmayan Ünsüzler  .70
Ses Uyumları  .71
Ünlülerle İlgili Diğer Ses Özellikleri  .73
Ünsüzlerle İlgili Diğer Ses Özellikleri  .74
Yardımcı Sesler  .75
Türkçenin Hece Yapısı  .76
SES OLAYLARI  .77
Ses Olaylarının Nedenleri  .77
Ünlülerle İlgili Ses Olayları  .79
Ünlü Düşmesi  .79
Ünlü Daralması  . 79
Ünlü Türemesi  .80
Ünlü Genişlemesi  .80
Ön Damaksıllaşma  .80
Art Damaksıllaşma  .81
Ünlü Yuvarlaklaşması  .81
Ünlü Düzleşmesi  .81
Ünlü Birleşmesi  .81
Ünlü Benzeşmesi  .81
Ünlü Kısalması  .82
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları  .82
Ünsüz Düşmesi    82
Ünsüz Türemesi    83
Göçüşme    83
Ötümlüleşme    83
Ötümsüzleşme    84
Ünsüz Benzeşmesi     84
Ünsüz Aykırılaşması    85
Ünsüz İkizleşmesi     85
Ünsüz Tekleşmesi    85
Süreklileşme    85
Süreksizleşme    85
Eklenmelerdeki Benzeşme    85
Hece Düşmesi    86
PARÇALAR ÜSTÜ SES BİRİMLERİ     86
Vurgu    86
Tonlama     87
Durak    87


4.ÜNİTE : Biçim Bilgisi 

BİÇİM BİLGİSİYLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR    95
Kök    95
Gövde    96
Taban    96
Ek     96
Eklenme    96
TÜRKÇENİN EKLERİ    97
Yapım Ekleri    97
Addan Ad Yapma Ekleri    98
Addan Eylem Yapma Ekleri    98
Eylemden Ad Yapma Ekleri    99
Eylemden Eylem Yapma Ekleri    99
Çekim Ekleri     101
Ad Çekim Ekleri   101
Eylem Çekim Ekleri    103
SÖZCÜK YAPIMI    107
Birleştirme     107
Türetme    108
Kalıplaşma    108
Örnekseme    108
Kırpma    108
Karma    109
Kısaltma    109
Kasıtlı Yaratma    109
Ters Türetme    109
Derleme    109
Tarama    110
Genelleşme    110
Kopyalama    110
SÖZCÜK TÜRLERİ    110
Anlam Bakımından Sözcük Türleri    111
Tür ve Görev Bakımından Sözcük Türleri    112
Adlar    112
Sıfatlar    112
Zar ar    113
Zamirler    113
Edatlar    114
Bağlaçlar    114
Ünlemler    114
Eylemler    1145.ÜNİTE : Cümle Bilgisi

SÖZCÜK ÖBEKLERİ    123
Tamlayan-Tamlanan İlişkisi Bulunan Sözcük Öbekleri    125
Ad Tamlamaları    125
Sıfat Tamlaması     126
Aitlik Öbeği    127
Ünlem Öbeği    127
Tamlayan-Tamlanan İlişkisi Bulunmayan Sözcük Öbekleri    127
Unvan Öbeği    128
Edat Öbeği    128
Bağlama Öbeği    129
Sayı Öbeği    129
Tekrar Öbeği (İkilemeler)    129
Birleşik Sözcükler    129
Birleşik Eylem Öbeği    130
İsim-Fiil Öbeği    130
Sıfat-Fiil Öbeği   130
Zarf-Fiil Öbeği    131
Kısaltma Öbekleri    131
CÜMLENİN ÖGELERİ   131
Cümlenin Temel Ögeleri    132
Yüklem    132
Özne    134
Özne-Yüklem Uyumu    136
Cümlenin Tamamlayıcı Ögeleri    137
Nesne (Düz Tümleç)    137
Yer Tamlayıcısı (Dolaylı Tümleç)    139
Zarf Tümleci (Belirteç Tümleci)    139
Cümle Dışı Ögeler    141
CÜMLE TÜRLERİ    142
Yapısına Göre Cümleler    142
Basit Cümle     143
Birleşik Cümle     143
Sıralı Cümle     144
Bağlı Cümle     145
Yüklemin Türüne Göre Cümleler    145
Eylem Cümlesi    145
Ad Cümlesi    146
Yüklemin Yerine Göre Cümleler    146
Kurallı (Düz) Cümle    146
Devrik Cümle    146
Anlamlarına Göre Cümleler    147
Olumlu Cümle    147
Olumsuz Cümle   147
Soru Cümlesi    148
Ünlem Cümlesi    149
Emir Cümlesi    149


6.ÜNİTE : Türkçenin Söz Varlığı

TÜRKÇENİN ANLATIM GÜCÜ   159
TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI    161
Deyimler    161
Deyimlerle Atasözleri Arasındaki Farklar    161
Deyimler ve Birleşik Sözler Arasındaki Farklar    161
Deyimlerin Kaynağı    162
Türkçe Deyimler    162
Türkiye Türkçesinin Deyim Varlığından Örnekler    163
Atasözleri    165
Atasözlerinin Konuları    166
Atasözlerinin Dil ve Üslup Özellikleri    166
İkilemeler   167
İkilemelerin Genel Özellikleri    167
Sözcük Yapısı Bakımından İkilemeler    168
Sözcük Türü Bakımından İkilemeler    168
Yapı ve Kuruluş Bakımından İkilemeler    168
Anlam Bakımından İkilemeler    169
Alıntı Sözler    169
Ağız Ögeleri    171
Argo   173
İlişki Sözleri    174
Alkış ve Kargışlar (Dua ve Beddualar)    176
TÜRKÇENİN TÜRETME GÜCÜ    177
Türkçenin Yapısı ve İşletme Biçimi    178

7.ÜNİTE : Diller Arası Etkileşim ve Türkçe

DİLLERİN ZENGİNLİK ALANLARI    190
Türkçenin Gücü ve İç Zenginliği   191
Tarihsel Derinlik    191
Coğrafi Yaygınlık    191
Söz Varlığı ve Anlatım Gücü     191
Atasözleri ve Anlatım Gücü     192
Akrabalık Adlarında Çeşitlilik    193
İlişki ve Nezaket Sözleri   193
DÜNYA DİLLERİNİN TÜRK DİLİNE ETKİSİ    194
Dünden Bugüne Yabancı Dillerin Etkisi    194
Eski Türkçe Döneminde Yabancı Dillerin Etkisi     194
Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerin Etkisi    195
Osmanlı Türkçesinde Yabancı Dillerin Etkisi     195
Batı Dillerinin Türkçeye Etkisi    196
Her Yabancı Sözcük Olumsuz Bir Etkilenme midir?    197
TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİNE ETKİSİ    198
Dünya Dillerine Türkçeden Geçen Sözcükler    198
TÜRK DİLİNİN YAYILMA ALANLARI    200

8.ÜNİTE : Türkçenin Güncel Sorunları

SORUN DİLDE Mİ KONUŞURLAR DA MI?    209
TÜRKÇENİN KULLANIMINDA YAŞANAN SORUNLAR    211
Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı    211
Sosyal Medyada Türkçenin Kullanımı    212
Söyleyiş Bozuklukları   214
Yazım Yanlışları    214
Konuşmada ve Yazıda Kısır Söz Varlığı    215
Yabancı Sözlerin Yoğunluğu    216
Yabancı Dille Öğretim    217
Bilim Terimleri    218
İş Yaşamında Türkçe    220
Sorunların Çözümü    222
Yorum Gönder

Yorum Gönder