-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Türkiye Ekonomisi Ders Kitabı PDF İndir - Aöf İşletme

Aöf, Türkiye Ekonomisi, Aöf İşletme, Aöf İşletme Ders Kitapları, Türkiye Ekonomisi pdf indir, aöf Türkiye Ekonomisi pdf indir, ata Türkiye Ekonomisi ders kitabını indir, Türkiye Ekonomisi ders kitabı satın alma, aöf işletme ders kitapları indir, aöf işlet 1 2 3 4 sınıf ders kitapları

Türkiye Ekonomisi


Aöf, Türkiye Ekonomisi, Aöf İşletme, Aöf İşletme Ders Kitapları, Türkiye Ekonomisi pdf indir, aöf Türkiye Ekonomisi pdf indir, ata Türkiye Ekonomisi ders kitabını indir, Türkiye Ekonomisi ders kitabı satın alma, aöf işletme ders kitapları indir, aöf işlet 1 2 3 4 sınıf ders kitapları


Anadolu Üniversitesi AÖF İşletme Fakültesi
Türkiye Ekonomisi Ders Kitabı PDF indir


İÇİNDEKİLER

1 ÜNİTE: Türkiye Ekonomisinin Temel Özellikleri ve Dünya Ekonomisindeki Yeri

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU VE DOĞAL KAYNAKLARI, Türkiye’nin Yüzölçümü ve Coğrafi Konumu, Coğrafi Bölgeler ve Ekonomik Faaliyetler Arasında İlişki, Madenler, Stratejik Bir Maden: Bor, Su Kaynakları, TÜRKİYE’NİN NÜFUSU VE DEMOGRAFİK GÖSTERGELERİ, Nüfusun Ülke Ekonomisi Açısından Önemi, Nüfus Sayımı, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Toplam Nüfus, Osmanlı İmparatorluğunda Nüfus Sayımı ve Amaçları, Türkiye Cumhuriyeti’nde Nüfus Sayımları, Nüfus Artışı, Nüfusun Eğitim Özellikleri, TÜRKİYE’DE İNSANİ GELİŞMİŞLİK, İnsani Gelişme Endeksi: Kalkınmada İnsani Boyutun Ölçülmesi, İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye, 2011 İnsani Gelişme Raporu ve Türkiye, TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASINA İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER, İşgücü Maliyetlerinde Gelişmeler, TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK, Tanım ve Kapsam, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi
Osmanlı’da Sosyal Güvenlik, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Birleştirilmesi ve Genel Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlikle ile İlgili Sorunlar ve Genel Değerlendirme, TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMADA GELİŞMELER, Türkiye’de Kalkınma Politikaları, Bölgesel Kalkınma Politikalarında AB Müktesebatına Uyum Süreci, Türkiye’de Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları, TÜRKİYE’DE TASARRUF EĞİLİMİNDE GELİŞMELER, Gelir Gruplarına Göre Tasarruf Eğilimi, DÜNYA EKONOMİSİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ


2 ÜNİTE: Türkiye’de Milli Gelir, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME, Tanım ve Kapsam, Milli Gelir, Gayri Safi Milli Hasıla ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Kişi Başına Milli Gelir (Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla), Satınalma Gücü Paritesi’ne Göre Milli Gelir ve Kişi Başına Milli Gelir, Büyüme, Türkiye’de Dönemler İtibarıyla GSYH ve Büyüme, Cumhuriyetin Kuruluşundan Planlı Kalkınma Dönemine Kadar
Planlı Kalkınma Dönemi, Dışa Açılma ve İhracata Dayalı Sanayileşme Dönemi, GSYH’nın Sektörel Dağılımı, TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI, Türkiye’de Gelir Dağılımı Araştırmaları ve Sonuçları, Kişisel Gelir Dağılımı, Fonksiyonel Gelir Dağılımı, Bölgesel Gelir Dağılımı, TÜRKİYE’DE YOKSULLUK

3 ÜNİTE: Kamu Ekonomisinde Gelişmeler

KAMU EKONOMİSİ VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ, Kamu Kesiminin Büyüklüğü, TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI, Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması ve Türkiye’deki Durum, TÜRKİYE’DE KAMU GELİRLERİ, Türkiye’de Vergi Yükü, TÜRKİYE’DE İÇ BORÇLANMA VE BORÇ YÖNETİMİ, Kamu îç Borçlanmasında Vade ve Maliyet, Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, TÜRKİYE BÜTÇESİNİN GELİŞİMİ, Mali Yapıdaki Değişiklikler, Bütçe Büyüklüklerinde Gelişmeler, TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME , TÜRKİYE’DE MAHALLÎ İDARELERİN BÜTÇELERİ

4 ÜNİTE: Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tar>m Sektörü

TARIMSAL FAALİYETİN İŞLEVLERİ VE ÖZELLİKLERİ, Tarımın Sektörünün İşlevleri, Tarım Sektörünün Genel Özellikleri, TÜRK TARIM SEKTÖRÜNÜN ÜRETİM YAPISI VE ÜRÜN PROFlLl, Tarımsal Arazi Yapısı ve Tarım işletmelerinin Durumu, Tarım Sektörünün GSYH içerisindeki Payı ve Tarımsal Üretim Değeri, Bitkisel Tarım Sektörü ve Bitkisel Üretim, Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler, Sebzeler, Meyveler, Bitkisel Tarım Sektöründe Tohumluk Üretimi, Hayvancılık Sektörü ve Hayvansal Üretim, Canlı Hayvan Üretimi, Hayvansal Ürünler Üretimi
Su Ürünleri Üretimi, Tarımsal istihdam, Tarımsal Dış Ticaret, TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI, TÜRK TARIM SEKTÖRÜNÜN AB ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU


5 ÜNİTE: Temel Sektörlerde Gelişmeler II: Sanayi Sektörü 

TÜRKİYE’DE SANAYİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ, Osmanlı Devletin’de Sanayi Sektörünün Gelişimi, Cumhuriyetin îlk Yıllarında Sanayileşmeye Yönelik Politikalar. Devletçi Sanayileşme Yılları, Liberal Döneme Geçiş, Planlı Dönem: 1963-1977, 1980 Sonrası Dönem, SANAYİDE YAPISAL DEĞİŞİM, SANAYİ SEKTÖRÜNÜN KATMA DEĞER İÇİNDEKİ YERİ, İmalat Sanayi, Madencilik, Enerji, SANAYİ SEKTÖRÜNDE SORUNLAR, SANAYİLEŞME POLİTİKALARI VE SANAYİ STRATEJİSİ, Sanayi Sektöründe Sorunlar, Sanayileşme Politikalarında Değişim, Türkiye Sanayi Stratejisi

6 ÜNİTE: Temel Sektörlerde Gelişmeler III: Hizmetler Sektörü

HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN KAPSAMI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU, Hizmetler Sektörünün Mal Piyasalarından Farkı, Türkiye Ekonomisinde Hizmetler Sektörü, TİCARET SEKTÖRÜ, ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ, Karayolları ve Ulaştırma, Demiryolları ve Ulaştırma , Denizyolları ve Ulaştırma, Havayolları ve Ulaştırma, Boru Hatları Taşımacılığı, HABERLEŞME SEKTÖRÜ, İNŞAAT VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ, TURİZM SEKTÖRÜ

7 ÜNİTE: Türkiye’de Finansal Yap>, Krizler ve Ekonomik İstikrar Kararlan

TÜRKİYE’DE FİNANSAL YAPI, BANKACILIK SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKASI, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mevduat Bankaları, Katılım Bankaları, Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Bankacılık Sektörü ile İlgili Son Gelişmeler, EKONOMİK KRİZLER VE İSTİKRAR POLİTİKALARI, Ekonomik Krizlerin Türleri ve Sebepleri, Ortodoks ve Heterodoks istikrar Politikaları, TÜRKİYE’DE EKONOMİK İSTİKRAR PROGRAMLARI, 4 Ağustos 1958 istikrar Kararları, 10 Ağustos 1970 istikrar Programı ve 1970’li Yıllar, 24 Ocak 1980 Kararları, 5 Nisan 1994 Kararları, Krizin Ortaya Çıkış Süreci, 5 Nisan 1994 Kararlarının Kapsamı, 1995-1999 Döneminde Ekonomik Gelişmeler ve istikrar Tedbirleri, Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri ile Güçlü Ekonomiye, Geçiş Programı, 2008 ve Sonrasında Devam Eden Küresel Ekonomik Kriz: Sebepleri ve Sonuçları, Mortgage Krizi’nin Küresel Krize Dönüşmesi, Krizin Temel Dinamikleri , Küresel Krizin Avrupa’da Borç Krizine Dönüşmesi ve Türkiye’nin Durumu

8 ÜNİTE: Ödemeler Dengesi, Dış Borçlar ve Döviz Piyasası

ÖDEMELER DENGESİ, CARİ İŞLEMLER HESABI VE DIŞ TİCARET AÇIĞI, Ulusal Ekonomi İçinde Cari İşlemler Açığının Yeri, Tarihsel Süreç İçinde Dış Ticaret Açığı, Osmanlı Son Dönemi Dış Ticaret Açığı (1880-1913), 1923-32 Dönemi Dış Ticaret Açığı, 1933-45 Dönemi Dış Ticaret Açığı
1946-62 Dönemi Dış Ticaret Açığı, 1963-79 Dönemi Dış Ticaret Açığı, 1980-2011 Dönemi Dış Ticaretinin Yapısı, Dış Ticaret Açığı ve İhracatın İthalatı Karşılama Düzeyi, Dış Ticarette Yatırım, Ara ve Tüketim Mallarının Payı, Coğrafi Bölgeler ve Ülkeler İtibarıyla Dış Ticaret, Dış Ticarette Başlıca Kalemler, SERMAYE HESABI, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Yabancıların Portföy Yatırımları, DIŞ BORÇLAR, Türkiye Dış Borçlarının Tarihi Seyri, Osmanlı’da Dış Borçlanma ve Cumhuriyete Devreden Dış Borçlar.. Cumhuriyetin İlk Yıllarından İkinci Dünya Savaşı Sonuna Kadar Olan Dönemde Dış Borçlar, Demokrat Parti Döneminde Dış Borçlanma, Planlı Dönemde Dış Borçlanma, 12 Eylül 1980 Sonrası Deregülasyon Döneminde Dış Borçlar, Dış Borçlarda Güncel Durum, Kamu Kesimi Dış Borçları, Türkiye’nin Uluslararası Kredi Notundaki Gelişim, DÖVİZ PİYASASI, Türkiye’de Döviz Kuru Rejimi ve Döviz Kurunda Gelişmeler , Döviz Piyasası ve Bankacılık Sistemi, Bankacılık Sisteminde Döviz Kullanım Yaygınlığı, Türkiye’nin Uluslararası Rezervleri, Yabancı Para Genel Pozisyonu, Firmalar Kesiminin Döviz Yükümlülükleri

Yorum Gönder

Yorum Gönder