-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Finansal Yönetim 2 - 2021 Çıkmış Vize Soruları

Finansal Yönetim 2, Aöf Finansal Yönetim 2 çıkmış sorular, AÖF Finansal Yönetim 2 ders notları, Finansal Yönetim 2 ders özetleri

Finansal Yönetim 2

2021 Vize Soruları

Finansal Yönetim 2, Aöf Finansal Yönetim 2 çıkmış sorular, AÖF Finansal Yönetim 2 ders notları, Finansal Yönetim 2 ders özetleri

FİNANSAL YÖNETİM II

1-) bir menkul kıymetin …….. o varlığın getirisinin , beklenen getirenden ne kadarlık bir oranla farklılık göstereceğini gösterir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Cevap : standart sapması

2-)

I. Bu tahvillerde kupon fazi ödemesi yoktur

II. Tahvil ihraç tarihinde nominal değerden iskontolu olarak satılır ve tahvil sahibine vadede nominal değer ödenir

III. İhraç değeri ile nominal değer arasındaki fark tahvil sahibinin gelirini oluşturur

Yukarıdaki özelikleri sayısal tahvil aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : Kuponsuz Tahvil

3-) “ Aynı faaliyet riski grubunda yer alan işletmelerin faaliyet geliri ( FVÖK) düzeyleri aynı ise

bu işletmelerin piyasa değeri de aynı olmaktadır “ görüşü aşağıdaki sermaye yapısı

yaklaşımlarından hangisine aittir ?

Cevap : Modigliani – Miller Yaklaşımı

4-) Y işletmesinin paylarının piyasa fiyatı 4,50 TL , işletmenin karlarında beklenen büyüme oranı %12, 1 TL nominal değerli paya isabet eder cari kar dağıtım oranı %25 dir . Yeni pay ihraç etmesi durumnda pay başına ihraç gideri 0,10 TL olacak olup ihraç piyasa fiyatından gerçekleşecektir. İşletmenin kar payı dağıtılması durumunda ise hissedarlar %15 oranında vergi ödemektedirler. Buna göre Y İşletmesinin dağıtılmayan karlarının maliyeti (kre) % kaçtır ?

Cevap : 14,5

5-) Z işletmesinin ihraç ettiği 10 yıl vadeli tahvillerin maliyeti %16,5 tir işletmenin paylarının risk pirimi %5,3 olarak belirlenmiştir. Dağıtılmayan karların maliyeti (kre) % kaçtır.

Cevap : 21,8

6-)vadesine iki yıl kalmış 2,000 lira nominal değerli kuponsuz tahvilden %12 getiri bekleniyorsa tahvilin değeri ne olur ?

Cevap : 1594

7-)

I Tahviller genellikle hamiline yazılı olarak çıkartılırlar.

II Tahvilin satışı için belirlenmiş sürenin son günü tahvil vadesinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir

III Tahvil sahibi şirket yönetimine katılır.

IIV Dönem sonunda ise son dönemin faizi ile birlikte anapara geri ödenir.

Cevap : I,II ve IIV

8-) Aşağıdakilerden hangisi Adi Payların özelliklerinden biridir.

Cevap : Yüksek temettü ve sermaye kazancı elde edebilir.

9-) Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi piyasadaki karşılaştırılabilir işletmelerden elde edilen

verileri , değerlenen işletmenin verileri ile karşılaştırarak söz konusu işletmenin değerini belirlemeyi

amaçlamaktadır.

Cevap : Piyasa Yaklaşımı

10-) Bir tahvilin nominal faiz oranı % 35 ve enflasyon oranı %25 ise tahvilin real faiz oran

yüzde kaçtır ?

Cevap : 8

11-) Başlangıç değeri 12 milyon TL olan bir yatırımın son değeri 14 milyon TL olmuşsa bu

yatırımın getiri oranı % kaçtır .

Cevap : 14,28

12-) Nominal değeri 25 TL’den 100.000 adet pay dolaşımında olan bir işletme, yeni yatırım

finansmanı için 5,000,000 TL ‘ye ihtiyaç duymaktadır. İşletme bu finansman ihtiyacı 200.000 adet yeni

pay ihraç edecek veya %12 faizle borçlanarak karşılayacaktır. İşletmenin yükümlü olduğu vergi oranı

%35 olduğuna göre iki finansman seçeneğinin fark yaratmayacağı FVÖK düzeyi kaç TL’dir.

Cevap : BOŞ

13-) Modern Portföy Teorisi’ne göre yatırım kararları hangi iki temel boyuta dayalı olarak

verilmeye başlanmıştır.

Cevap : Risk – Getiri

14-)Mal ve hizmet dış satımından (ihracat ) doğan ve belli bir ödeme planına bağlı olarak

tahsil edilecek olan alacakların bir banka veya bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kuruluşu

tarafından satın alınması yani likide edilmesi işlemine ne ad verilir ?

Cevap : Forfaiting

15-) Aşağıdakilerden hangisi firmalar için açık otofinansman kapsamına girmez ?

Cevap : Gayrimenkuller

16-) Bir şirketin veya bireyin , varlıklarının değer kaybetmeden nakde çevirmemesi nedeniyle

kısa vadeli finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riski aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?

Cevap : Likidite Riski

17-) Bir varlığın piyasada varlıkların değerini etkileyebilecek tüm bilgilere sahip herhangi bir

zorlayıcı etki altında olmayan istekli bir alıcı ve satıcı arasında el değiştirdiği fiyata ne ad verilir ?

Cevap : Uygun Piyasa Değeri

18-) Finansman kaynaklarının türleri ve vadeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

doğrudur ?

Cevap : 0-1 yıl arası kısa vadeli finansman kaynaklıdır.

19-) Bir lider banka öncülüğünde çok sayıda borç veren tarafından sağlanan dış kaynak

kredileri aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Sendikasyon kredisi

20-) Bir işletme %14 faiz oranı ile 200.000 TL borç kullanmayı planmaktadır. İşletme faaliyetlerinden 150,000 TL gelir beklenmektedir ve %35 Kurumlar vergisi üzerinden vergilendirilmektedir. Buna göre borcun yaratmış olduğu vergi tasarruf etkisi % kaçtır?

Cevap : 4,9

21-) Aşağıdakilerden hangisi leasing yönteminin faydaları arasında yer almaz ?

Cevap : Likiditenin azalması

22-) Aşağıdakilerden hangisi döviz kuru riskinden kaçınma aracı olarak kullanılan türev araçlardan biri değildir.

Cevap : Leasing

23-) Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralamaya konu olan mallardan biri değildir?

Cevap : Fikri ve Sinai haklar

24-) İşletmede borç kaynağına ağırlık verildiğinde finansal rskin artması nedeniyle öz kaynak maliyetinin yükseleceğini ve bunun sonucunda ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin azaltılmasının mümkün olmadığını açıklayan görüş aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Modigiani-miller yaklaşımı

25-) Yatırım fonların satın alma gücünden azalma olasılığından kaynaklanan sistematik risk unsuru aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Enfilayson riski

26-) Tahvilin enflasyondan arındırılmış getirisi aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Gerçek ( reel) Getiri

27-) Aşağıdakilerden hangisi icare akdinin sahih olması için gerekli şartlardan biri değildir ?

Cevap : Akitte muhayyerlik şartının bulunması

28-) Y işletmesi nominal değeri 200 TL olan imtiyazlı pay ihracı için pay başına 5 TL çıkarma maliyetine katlanmaktadır işletmenin her yıl pay başına %15 oranında kar payı dağıtılacaktır. İmtiyazlı paylarının maliyeti (kps) % kaçtır?

Cevap : CEVAPLAR YANLIŞ SORUYA İTİRAZ EDİLECEK !!!

29-) Finansal anlamda gerçekleşenin beklenenden sapması olasılığı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?

Cevap : Risk

30-) Aşağıdakilerden hangisi firma dışı finansal risklerden biri değildir?

Cevap : Yönetim Riski

31-) Y işletmesinin adi paylar piyasada 50 TL den işlem görmektedir. Kar paylarında büyüme oranının %15 olması beklenmektedir. İşletme gelecek dönemde 6,50 Tl kar yapı dağıtmayı planlamaktadır. Dağıtılmayan karlar maliyeti (kre) % kaçtır ?

Cevap : 28

32-) X işletmesine ait adi paylar piyasada 100 TL’den işlem görmektedir. İşletme sermaye ihtiyacını karşılamak için pay fiyatını 100 TL üzere bedelli sermaye artırımına gidecektir. İşletme geçen yıl 5 TL Kar payı dağıtmış ve kar paylarında büyüme oranının %15 olması beklenmektedir. Adi paylarının maliyeti (kcs) % Kaçtır.

Cevap : 19,63

33-) Aşağıdakilerden hangisi Leasing yönteminin faydaları arasında yer almaz ?

Cevap : Likiditenin azalması

34-) Yatırım fonların satım alma gücünde azalma olasılığından kaynaklanan sistematik risk aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : enflasyon riski

35-) Bir şirketin veya bireyin varlıklarının değer kaybetmeden nakde çevirmemesi nedeniyle kısa vadeli finansal yükümlülüklerini karşılayamama riski aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?

Cevap : Likidite Riski

36-) I Ekstra kazanç gücü

II Maddi olmayan varlıklar

III Gelecekteki yatırımların değeri

IV Defter Değeri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerin işleyen teşebbüs değeri arttırılır ?

Cevap : I, II ve III

37-) Finansal anlamda gerçekleşenin beklenenden sapması olasılığı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?

Cevap : Risk

38-) Rotatif Kredilerde firmanın kullanacağı kredi limitini belirleyen temel faktör hangisidir ?

Cevap : Verilen teminat miktarı

39-) Bir yatırımın sağlayacağı nakit akışının , bu nakit akışlarının riskliliğinin ve piyasadaki risksiz getiri oranının içeren bir iskonto oranıyla bu güne indirgenmiş değeri toplamı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Gerçek Değer

40-) Bir olaya ilişkin olasılık değeri 1 olarak hesaplanmışsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

Cevap : Olayın Gerçekleşme olasılığı çok yüksektir.

41-)

I Defter değeri , muhasebe değeri olarak da düşünülebilir

II Defter değeri amortisman düşülerek belirlenen varlık değerinden borçların çıkarılması sonucu bulanan değerdir.

III Defter değeri tarihi nitelik taşır ve geçmişte ne olduğuyla ilgilidir

IV Defter değeri işletmenin varlıklarının hızlı bir şekilde satılmasından elde edilecek para miktarını ifade etmektedir.

Defter değeri ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur ?

Cevap : I , II ve III

43-) Bir yatırım malının mülkiyetinin finansal kiralama şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve mülkiyetinin sözleşmede belirlenen değer üzerinden dönem sonunda kiracıya geçmesini sağlayan finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Leasing

44-)Borçlanmayla birlikte işletmenin finansal riskinde belirli seviyeden sonraki artışın hem ortakların hem de kreditörlerin risk algısında değişmeye neden olacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Net gelir yaklaşımı

45-) Herhangi bir değişkenin, belirli bir ortalama değere göre çok yüksek artık veya azalışlar gerçekleştirmesi sabit kalmaması durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?

Cevap : Volatilite

Yorum Gönder

Yorum Gönder