-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf İşletme Fonksiyonları - 2021 Çıkmış Vize Soruları

Aöf İşletme Fonksiyonları - 2021 Çıkmış Vize Soruları

Aöf İşletme Fonksiyonları (İŞL106U)

2021 VİZE SORULARI

İşletme Fonksiyonları, Aöf İşletme Fonsiyonları vize soruları, İşletme Fonksiyonları Çalışma notları, İşletme Fonksiyonları ders özetleri

1- Bir üretim sisteminde belirli bir zaman aralığında üretebileceği maksimum üretim miktarı…. Denir
-Kapasite


2- Yöneticilerin sorunların çözümünde ve iş olanaklarının değerlendirilmesinde mantıksal ve bilimsel yaklaşım tekniklerini kullanabilme becerisi hangisidir
-Analtik beceri

3- Aşağıdakilerden angisi insan kaynaklı yönetiminin dış çevresindeki toplumsal çevre unsurlarından değildir.
-Hissederlar

4- Aşağıdakilerden hgangisi insan kaynakları yönetiminin iç çevre faktörlerinden biridir
-misyon

5- Sistem yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi üretim sistemin çıkıntılarından biridir?
-hizmet

6- Çalışanın işinden ve görev yerinden planlı yer değişkliğine gidilmesine ne ad verilir
-rotasyon

7- Aşağıdakilerden hangisi yüksek hacimli üretim geniş müşteri profiline cevap verebilmek için kullanılır
-fabrika sistemi

8- Taraflardan birnin diğeri için ileride benzer bir davranışın kendisi için yapılacağı beklentisi ile bir takım menfaatler sağlamasına ne ad verilir?
-karşılık

9- Üretim bölümünün, gerekli girdileri bir araya getirerek çıktı elde etme aşaması,….. faydasını oluşturmaktadır.
-şekil

10- İşi yapacak kişide bulunması gereken temel nitelikleri gösteren belgeye ne ad verilir
-iş gereklilikleri

11- Aşağıdakilerden hangisi endüstri 4.0 prensiplerinden verileri toplama ve analiz etme yeteneğini ifade eder?
-gerçek zamanlı koruma

12- İşin verimliliğini arttırmak amacıyla iş kapsamını inceleyen ve bu kapsamda yer alan gereksiz işlemleri belirleyerek onları ortadan kaldıran araştırma ve inceleme bütününe ….. adı verilmektedir
-iş etüdü

13- Faaliyetlerini planlara ve amaçlara uygunluğunun izlendiği ve düzeltildiği yönetim fanksiyonu aşagıdakileden hangisidir?
-kontrol

14- Aşağıdakilerden hangisi “orta düzey yönetim” ve yöneticilerin görevleinden biridir?
-bölüm içi faaliyertleri koodinasyon sağlamak

15- Örgütlerin insan davranış ve ilişkilerinin oluşturduğu ortama ne ad verilir
-örgüt iklimi

16- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel fonksiyonlarından biri değildir
-yönetim

İşletme Fonksiyonları (İŞL106U)

17- Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemlerinin üretim miktarını ve akışına göre türlerinden biri değildir?
-sürekli üretim

18- Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimini insan kaynakları yönetiminden ayıran özelliklerden biridir?
-insan odaklı olması

19- Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinde yerine getirilen faaliyetlerden değildir?
-örgütteki işler için işgörenlerin atanması


20- Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin “ bilgi sağlamak adına” rollerinden biridir
-gözlemci

I. ürün
II. insan
III. fiziksel olanaklar
IV.pazarlama iletişimi
V.süreç
21- Yukarıdaki pazalama karması elemanlarından hangileri “sonradan eklenen” hizmet sunucularıdır?
-II, III , V

---------------

ı. Üretim yaklaşımı
II. pazarlama yönetim yaklaşımı
III. satış yaklaşımı
IV. sosyal pazarlama yaklaşımı
V. Ürün yaklaşımı
22- Yukarıdaki pazarlama yaklaşımlarının hangileri klasik pazarlama anlayışına aittir?
-I,III,V

…. Değişime göre lüks bir saat ala n tüketici, saatin kullanım özelliklerini satın almamakta; bunun yerine ona sağlayacağı prestij ve toplumda kabul görme duygusunu satın almaktadır
23- Yukarıdaki cümleden boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır
-Sembolik

I. En az bir tarafın bulunuması
II. Taraflar arasında ieltişimin bulunması
III. Her bir tarafın, diğerinin istek duyduğu ve ihtiyacı olan bir değere sahip olması
IV. Her bir tarafın değişimi gönüllü şekilde yapması
24- Pazarlama değişimin yaşanabilmesi için gerekli olan yukarıdaki önkoşulların hangileri doğrudur
- II,III,IV

İşletme Fonksiyonları (İŞL106U)

25- ………..yaklaşımı, bireyin kısa dönemli istek ve ihtiyaçları ile toplumun uzun dönemli refahı arasında oluşan ikileme cevap bulmak amacıyla ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
-Sosyal Pazarlama

26- ….…. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet yaratılması olarak tanımlanırken aynı zamanda mal ve hizmetlerin miktar ve faydalarını arttırmaya yönelik faaliyetlerdir
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakileren hangisi doğru şekilde tamamlar
-Üretim

27- …….. örgütün amaçları gerçekleştirebilmek için kararlar alma, bu kararları uygulama ve bu sayede örgüt çalışanlarının zşhşnsel ve bedensel potansiyellerini örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için kullanmalarını sağlama faaliyetidi.
Yukarıda cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
-Yöneltme

I. müzakereci
II sorun çözücü
III. liderlik
IV.Bilgi dağıtıcı
V.Sözcü
28- Yukarıdaki yönetici rollerinden hangileri “karar verme” rollerindendir?
-I ve II

I problemi tanımak
II karar vermek
III seçenekleri değerlendirmek
IV amacı belirtmek
V kararı uygulamak
VI seçenekleri belirtmek
VII kararı gözlemlemek ve değerlendirmek
29- Yukarıdaki karar verme sürecinin adımları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir
-I-IV-VI-III-II-V-VII


Bütünü oluşturan elemanların tek tek etkisinden daha fazlasının bütünün kendisinden oluşmasına …… denir
30- Yukarıda cümle de boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar
-Sinerji

İşletme Fonksiyonları (İŞL106U)

31- Asıl işlverenden belirli bir işin bir bölümüned iş alan ve o iş yerinde adlarına işçi çalıştıran işverenlere ne ad verilir?
-Alt işveren(Taşeron)

32- Aşağıdakilerden hangisi hizmetleri somut ürünlerden ayıran özelliklerden biri değildir?
-Aranmamazlık

Örgütü bir bütün olarak görme ve örgüt faaliyetlerini bütünleştirme becerisi olarak bilinen….. becerisi, üst düzey yöneticilerde daha fazla bulunması gereken bir beceri iken, alt düzey yöneticilerde çok fazla aranan bi beceri olmamasıdır.
33- Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
-Kavramsal

34- Aşağıdakilerden hangisi “üretim sürecini” farklılaştıran elemanlardan biri değildir?
-Talep

35- Çalışanların tüm siyasi görüşler karşısında yansız olması gerektiğini savunan insan kaynakları yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
-Tarafsız ilkesi

36- Bir Pazar bölümünün farklı bir çabaya değecek karlılığa sahip olması “Pazar bölümlendirmenin” aşağıdaki özelliklerinden hangileri kapsamında yer alır?
-Yeterli(değecek) taleb büyüklüğüne sahip olması

I. İnsan davranışları irrasyoneldir
II. İnsanlar yaşanan değişimleri, memnuniyetini maksimize etmek için yapar
III. İnsanlar değişime konu olan nesneler hakkında tam bir bilgiye sahip değildir
IV. Yaşanan değişimler dış etkilerden etkilenir
37- Faydacı değişim varsayımı ile ilgili yuakrıda ifadelerden hangileri doğrudur
-II

38- Aşağıdakilerden hangisi endüstri4.0 prensiplerinden siber-fiziksel sistemlerin akıllı fabrikalar içinde kendi kararlarını kendi verme yeteneğini ifade eder?
-özerk

39- Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimini insan kaynakları yönetiminden ayıran özelliklerden biridir
-insana maliyet unsuru olarak bakması

40- Bir işletmeyi pazarda var eden insan, yapısal ve müşteri değeri toplamına ne ad verilir?
-Entelektüel sermaye

41- Örgütlerde ……… bir sürecin üstün etkili bir şekilde gözeterek yönetebileceği ast sayısını ifade etmektedir.
Yukarıda cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar ?
-Kontrol Alanı

42- Bir Pazar bölümünün farklı bir çabaya değecek kararlılığa sahip olması “Pazar bölümlendirmenin” aşağıdaki özelliklerinin hangisinin kapsamında yer alır?
-Ölçülebilirlik

Yorum Gönder

Yorum Gönder