-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Halkla İlişkiler Çıkmış Vize Soruları Pdf İndir

Aöf Halkla İlişkiler, Aöf Halkla İlişkiler pdf indir, Aöf Halkla İlişkiler çıkmış sorular, Aöf Halkla İlişkiler çıkmış vize soruları, aofsoru, Aöf Halkla İlişkiler ünite özetleri, ders notları, kitap özeti

Aöf Halkla İlişkiler, Aöf Halkla İlişkiler pdf indir, Aöf Halkla İlişkiler çıkmış sorular, Aöf Halkla İlişkiler çıkmış vize soruları, aofsoru, Aöf Halkla İlişkiler ünite özetleri, ders notları, kitap özeti

 HALKLA İLİŞKİLER SINAVI SORU VE CEVAPLAR 

1- Aşağıdakilerden hangisi halkala ilişkiler ajansı seçerken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? Cevap-Bütünleme konusundaki deneyimlemeler.

2- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler açısından bir haberin medyada yayınlanması için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? Cevap-Yapım ve yayım bütçesinin düşük olması

3- Halkla ilişkilerde başarılı bir stratejik iletişim planlama sürecinde kısa vadeli hedeflere ulaşmada kullanılan kararlar ve aksiyonlara ne ad verilir? Cevap- Taktik

4- Bu aşamada faaliyetleri gerçekleştirecek sorumlu kişi ve kurumların belirlenmiş, neyin ne zaman yapılacağıyla ilgili zaman programı hazıelanmıştır.Artık bu faliyetlerin _____ aşamasına geçilmesi gerekir.

Yukarıdaki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar? Cevap-Uygulama

5- Halkla ilişkilerde e-posta kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangiri doğrudur? Cevap-Ücretsiz ve hızlı olması nedeniyle internet kullanan hemen herkesin bir e-posta adresi mutlaka vardır.

6- Halkla ilişkilerde fuarların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap-Fuarlar, ülke, bölge ve şehir tanıtımı için sıklıkla kullanılan bir halkla ilişkiler ortamıdır.

7- Aşağıdakilerden hangisi "ölçümlenebilir halkla ilişkiler hedefleri yaratmak için" hedefin taşıması gereken özellikler arasında yer alır? Cevap-Sonucu değil, araçları hedeflemesi

8- Kurumsal sosyal sorumluluk çalışma alanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap-Kurum kar elde eder

9- Bireylerin, örgütlerin ve ülkelerin karar alma sürecinde siyasal aktörleri etkileyerek, kendi çıkarları doğrultusunda karar almasını sağlamaya yönelik çalışmaları olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap-Lobicilik

10- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faliyetlerinde basılı medya kullanırken halkla ilişkiler

uzmanlarının dikkat etmesi gereken unsurlardan biri değildir? Cevap- Gazete ve derginin izlenme ve tıklanma oranı

11- Aşağıdakilerden hangisi sosysal medyanın sağladığı olanaklardan biri değildir? Cevap A-Sosyal medya üretim sürecine katılan tüketicileri ortaya çıkarmaktır

12- Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir halkla ilişkiler kampanyasının yapılması için gerekli özelliklerden biri değildir? Cevap-Önceliği olan kitlenin ihtiyaçlarının, amaçlarınınve olaklarının değerlendirilmesi

13- Hem kuruluşa hem deçevresine yani kamusuna çeşitli yararlar sağlayan, olumlu bakışı geliştiren bağı ifade etmektedir.

Yukarıdaki cümle aşağıdaki ifadelerden hangisini tanımlamaktadır? Cevap-Halkla ilişkilerdeki ilişki kavramını

14- Halkla ilişkiler kampanyalarında kitle iletişim araçlarının kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap- Kitle iletişim araçlarının yapım ve yayın maliyetleri hedef kitle sayısına oranlandığında oldukça ucuzdur

15- Kuruluş tedarikçileri, bayileri, yatırımcıları, farklı şehirler ve ülkelerdeki iş ortaklarıyla de güvenli bir ağ kullanarak iletişim kurmak isteyebilir._____, çeşitli önlemler ve paralolar sayesinde, kuruluşun iletişim ağına dışardan güvenli erişim sağlar.

Yukarıdaki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap-Extranet

16- ______, himaye etmenin modern hakla ilişkilerdeki tanımlamasıdır.

Yukarıdaki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap- Sponsorluk

17- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde strateji oluşturulurken izlenecek adımlardan biri değildir? Cevap-Yayın bütçesinin belirlenmesi

18- Halkla ilişkilerde kullanılan bir iletişim aracı olan web siteleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap-Belirli tek bir hedef kitleye ihtiyaç duyacağı bilgiyi vermektedir

19- Halkla ilişkiler kavramı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap-Kitle iletişim araçlarından bir bedel ödeme karşılığında yararlanılır

20- Gündem oluşturma kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap-Gündem olusturma kuramı medyanın kamuoyu üzerindeki etkisini tartışır

21- "Bir halkla ilişkiler programının başarısını ölçmede, ölçütler hedeflerin içerisinde olmalıdır." ifadesini savunan bir kişi halkla ilişkiler kampanyasını değerlendirmede yapılan hangi sürece dikkat çekmektedir? Cevap- Program hedefleri gözlemlenebilir ve ölçülebilir terimlerle belirlenmelidir

22- Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? Cevap-Kazanma hırsı

23- Tarihi dönemlere göre halkla ilişkiler gelişim sürecinde, "Kükreyen Yirmiler Dönemi" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadellerden hangisi doğrudur? Cevap-Bu dönemde,halkla ilişkiler dergisi Publıc Relations Journaf'i yayımlamaya başlamıştır

24- Halkla ilişkiler araştırmalarında bireyleri, grupları, kurumları ve olayları sistematik bir biçimde incelemek için olası tüm veri kaynaklarının kullanıldığı, bir ortamın, tek bir kişinin, tek bir dokümanın ve olayın ayrıntılı olarak incelendiği niteliksel çalışmalara ne ad verilir? Cevap-Gözlem

25- İletileri hedef kitlere ulaştıracak her türlü iletişim araç ve yöntemlerine ne ad verilir? Cevap-Kanal

26- _____, kitle iletişim araçlarında yer alan haberlerin, bireylerin neyi, nasıl düşüneceğini, ne ile ilgileneceğini biçimlendirmektedir.

Yukarıdaki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap-Gündem oluşturma

27- Halkla ilişkiler faliyetlerinde hangi mesajın hangi amaç ve yöntemlerle, hangi zamanda ve hangi yoğunlıkla ve nasıl verileceği kararı ______ vermektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap-Kaynak

28- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler açısından "halk" sözcüğünün kullanımı le ilgili özelliklerden biridir?

Cevap-Halk,bir coğrafi bölgede yaşayan insanların tümü demektir

29- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler ve sosyal medya arasındaki ilişkiyi belirleyen kavramlardan biri değildir? Cevap-Maliyet

30- Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkilerde kullanılan araçlardan biridir? Cevap- İntranet

31- Halkla ilişkilerde kullanılan bir iletişim aracı olan web siteleriyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap-Arama motorlarında yer almaktadır

32- Halkla ilişkiler kampanyalarında amaçların belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap-Amaçlar, hedef kitle üzerinde önemli ve iyi bir etki yaratabilen mesaj veya mesajların geliştirilmesine katkı sağlar

33- Halk bir kuruluşun hizmet politikalarından ve uygulamlarından etkilenen ve bu politikalarla uygulamaları etkileyen, ortak çıkarlara ve birliktelik duygusuna sahip birey, grup ve kuruluşlardır.

Yukarıda bahsedilen "halk" kavramı aşağıdakialanlardan hangisi için tanımlanmıştır? Cevap-Kamu yönetimi

34- Aşağıdakilerden hangisi dış halkla ilişkiler faliyetlerinde fuarların kullanım nedenleri arasında yer almaz? Cevap-Fuarlarda çalışanların bilgi alma ihtiyacı giderilir

35- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının basın bülteni hazırlarken dikkat etmesi gereken noktalardan biri değildir? Cevap-Basın metni bir reklam metnidir, edebi bir dille yazılmamalıdır

36- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan niteliksel araştırma yöntemlerinden biridir? Cevap-Vaka çalışmaları

37- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faliyetlerinin uygulandığı yaklaşımlardan biri değildir? Cevap-Propaganda

38- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin durumsal rolerinden biri değildir? Cevap-Empati

39- Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkilerde kullanılan ortam ve araçlardan biri değildir? Cevap-Çalışanlar ve ailelerine yönelik etkinlikler

40- _____, bir kuruluşun sadece ekonomik değil; yasal, ahlaki ve hayırseverlikle ilgili sorumluluklarını aynı anda yerine getirmesidir.

Yukarıdaki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap-Sosyal sorumluluk

41- Halkla ilişkiler sürecinde kaynak mesajı düşünüp tasarlar, mesajlar daha sonra uygulamaya dönüşür,kodlanır,belli bir kitle iletişim aracı yada ortamı ile hedef kitleye iletilir, hedef kitle de mesajı yorumlar ve mesajın anlaşılıp anlaşılmadığını belirten bir sinyali kaynağa _____ ile geri gönderir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap-Geri besleme

42- ______ aşamasında hedefler, hedef kitleler ve iletişim mesajları elde edilen bilgilerden faydalanarak belirlenir.Hedef kitleye neyin, nasıl söyleneceğinin kararı verilir.

Yukarıdaki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar? Cevap-Planlama

43- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faliyetlerindeki iletişimin amaçlarından biri değildir? Cevap-Kamu yararını düşünmeden sadece kurumun yararını düşünmek

44- Bir kurumun karşı karşıya kaldığı olumsuzluklara karşı geliştirdiği halkla ilişkiler çabaları ______ halkla ilişkiler olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap-Reaktif

45- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de halkla ilişkilerin gelişim sürecinde, 1960-1980 yılları arasında yaşanan gelişmelerden biri değildir? Cevap-Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın çıkarılması

46- Halkla ilişkilerde kuruluşa ilgiyi arttırmak için mesajların ücretsiz olarak medya aracılığı ile yayılmasına ne ad verilir? Cevap-Duyurum

47- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde proaktif iletişimin yönetime sağladığı avantajlardan biridir?

Cevap-Proaktif iletişim,neyin ters gittiğini yada bir şeyin neden yapıldığını açıklar.

48- Halkla ilişkiler modellerinden " İki Yönlü Asimetrik Model"in amacı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap-Bu modelin temel amacı, kuruluşla onun hedef kitle arasındaki karşılıklı anlayısı geliştirmek

49- Hedef kitlenin ihtiyaç, istek, ilgi ve çıkarları doğrultusunda kurumun ve ürünlerin kimliklerini belirlemeye yönelik olarak, sadece medyaya para ödemeden yapılan duyurumların yanında, kurumsal imaj yaratmak ve hedef kitle ile kurum arasındaki iletişim ve etkileşimi sağlamak aşağıdaki faliyet alanlarından hangisiyle açıklanır? Cevap-Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler

50- Aşağıdakilerden hangisi internet ortamında halkla ilişliler faliyetleri düzenlenirken bilinmesi gereken özellikler arasında yer almaz? Cevap-İnternet medyasının gündem yoğunlığundan haberdar olunması

51- Aşağıdakileeden hangisi iç halkla ilişkilerin hedef kitlelerinden biri değildir? Cevap-Siyasetçiler

52- Halkla ilişkiler uzmanlarının medya ile iletişim kurarken öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekir? Cevap-Kendi kurumlarını çok iyi tanımalı

53- Bir kurumun karşı karşıya kaldığı olumsuzluklara karşı geliştirdiği halkla ilişkiler çabaları ______ halkla ilişkiler olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırkaılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tammalar? Cevap-Reaktif

54- Halkla ilişkiler kampanyalarında, tasarlanan iletilerin kitle iletişim araçlarıyla kamuoyuna ulaştırıldığı ve böylece ikna sürecinin başladığı, hedef kitlede düşünce kalıpları, tutumları, hiç dirençle karşılaşılmadan oluşturabildiği, her iletinin sorgulanmadan alınacağı esasını açıklayan iletişim kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap-Sihirli mermi kuramı

55- Gündem oluşturma kuramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap-Gündem oluşturma kuramı medyanın kamuoyu üzerindeki etkisini tartışır

56- _____ çeşitli kitlelere ikna, temsil, eğitim, bilgilendirme, imaj oluşturma ve _______ yapılandırma gibi amaçlarla uzun dönemli sağlıklı ilişkiler kurmaya dayalı bir ______ fonksiyondur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlar? Cevap-Halkla ilişkiler/itibar/yönetim

57- Aşağıdakilerden hangisi bir hakla ilişkiller uzmanının gerçekleştirdiği halkla ilişkiler kampanyasının medyada yer alması sağlamak bilmesi en önemli özelliklerden biridir? Cevap-Medyanın kullanıcılara içerik oluşturma ve bu içerikleri paylaşabilme olanakları sağlayıp sağlamadığı

58- Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaalanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap-Kurum kar elde eder

Yorum Gönder

Yorum Gönder