-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf Hukukun Temel Kavramları 2 Çıkmış Sorular Pdf İndir - Aöf İşletme Kamu

 Aöf Hukukun Temel Kavramları 2, Aöf Hukukun Temel Kavramları 2 çıkmış sorular, Aöf Hukukun Temel Kavramları 2 pdf indir, Aöf Hukukun Temel Kavramları 2 çalışma notları, Hukukun Temel Kavramları 2 ders özetleri aöf işletme, aöf kamu yönetimi, aöf ilahiyat, aöf iktisat

Aöf Hukukun Temel Kavramları 2, Aöf Hukukun Temel Kavramları 2 çıkmış sorular, Aöf Hukukun Temel Kavramları 2 pdf indir, Aöf Hukukun Temel Kavramları 2 çalışma notları, Hukukun Temel Kavramları 2 ders özetleri aöf işletme, aöf kamu yönetimi, aöf ilahiyat, aöf iktisat

HUKUKUN TEMEK KAVRAMLARI 2

1. Ayni haklarda hak sahibine eşya üzerinde aracısız doğrudan hâkimiyet sağlama anlamına gelen ilke aşağıdakilerden hangisidir? CEVAP=Mutlaklık

2. Tacir, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içerisinde tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür? CEVAP= 15

3. Aşağılardakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden biridir. CEVAP= Vekalet

4. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın iradi nedenle sona erme hallerinden biridir? CEVAP= Ortaklığın başka bir ortaklıkla birleşmesi

5. Ünlü bir sanatçının otomobiline açılan silahlı saldırı sonucu yaralanması nedeniyle sahneye çıkamamasından dolayı uğradığı kazanç kaybı hangi zarar kapsamında değerlendirilebilir? CEVAP= Kişiye ilişkin yoksun kalınan kar

6. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’nda sayılan kısıtlama sebeplerinden biri değildir? CEVAP= Gözaltına alınma

7. Aşağıdakilerden hangisi sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmelerden biridir? CEVAP= Ölünceye kadar bakma

8. Aşağıdakilerden hangisi çok taraflı hukuki işlemlerden biridir? Cevap= Kararlar

9. Alacaklı ve borçlunun yeni bir borç kurma konusundaki anlaşmaları suretiyle eski borcu sona erdirmelerine ne ad verilir? CEVAP= Yenileme

10. Yasama organı temsilciliklerinin seçime katılan partilerin listeleri ve/veya bağımsız adaylar arasında aldıkları oy oranına göre paylaştırılması esasına dayanan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap=Nispi Seçim sistemi

11. Aşağıdaki davalardan hangisi kişilik haklarına haksız saldırı sonucu sebepsiz zenginleşmiş kişiden elde etmiş olduğu kazancın iadesini konu alır? CEVAP=Vekaletsiz iş görme

12. Türk Ticaret Kanunu'na göre, tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Tacir olmanın bu hükmü, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? Cevap= Ticari iş karinesi

13. Ayni haklarda hak sahibine eşya üzerinde aracısız doğrudan hâkimiyet sağlama anlamına gelen ilke aşağıdakilerden hangisidir? Cevap=Muhtaklık

14. Aşağıdakilerden hangisi bir borç ilişkisinde tali hak olarak kabul edilir? Cevap = Def’i

15. Aşağıdakilerden hangisi çok taraflı hukuki işlemlerden biridir? Cevap =Kararlar

16. Aşağıdakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden biridir? Cevap vekalet

17. Aşağıdakilerden hangisi yazısız anayasanın örneğini oluşturan ülkelerden biridir? Cevap Birleşik Krallık

18. Aşağıdakilerden hangisi yarı doğrudan demokrasinin temel araçlarından biridir? Cevap Halk vetosu

19. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın iradi nedenle sona erme hallerinden biridir Cevap= Ortaklığın başka bir ortaklıkla birleşmesi

20. Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir? Cevap= zaman aşımı

21. Herhangi bir güçlük ya da sınırlama ile karşılaşmaksızın yeni ilkelere, dünya görüşüne veya siyasî sisteme dayanan bir anayasayı meydana getiren iktidara ne ad verilir? Cevap Asli kurucu iktidar

22. I. Gelir sağlamayı amaçlamak II. Devamlılık III. Bağımlılık IV. Esnaf faaliyeti sınırlarını aşmak Yukarıdakilerden hangileri ticari işletmenin unsurlarındandır? Cevap I, III ve IV

23. Devletin il ve ilçe biçimde örgütlenmesi….. cevap= Teklik

24. Senetten doğan bütün hakları devretmek için yapılan ciro aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Temlik cirosu

25. Bir anayasayı yine o anayasada öngörülmüş usullerle değiştirme iktidarına ne ad verilir? Cevap Tali kurucu iktidar

26. Aşagıdakilerden hangisinin aracılığıyla devlet faaliyeti üzerine etkili bir sınırlama sistemi kurulabilir Cevap=Erkler ayrılığı

27. Bir anayasayı yine o anayasada öngörülmüş usullerle değiştirme iktidarına ne ad verilir? Cevap= İntifa

28. Kişilik Haklarına yapılmış ve sona ermiş bulunan bir saldırının etkilerinin devam etmesi….. cevap= Saldıraya son verimesi

29. Aşağıdaki davalardan hangisi kişilik haklarına haksız saldırı sonucu sebepsiz zenginleşmiş kişiden elde etmiş olduğu kazancın iadesini konu alır? Cevap Vekaletsiz iş görme davası

30. herhangi bir güçlük ya da sınırlama ile karşılaşmaksızın yeni ilkelere, dünya görüşüne veya siyasî sisteme dayanan bir anayasayı meydana getiren iktidara ne ad verilir? Cevap= Asli kurucu iktidar

31. Aşağıdakilerden hangisi bir borç ilişkisinde tali hak olarak kabul edilir? Cevap Def’i

32. Aşağıdakilerden hangisi federal devlette olmazsa olmaz ölçütlerden biridir?? Cevap Yasama organının çift meclis olması

33. Aşağıdakilerden hangisi genel boşanma sebeplerinden biridir? Cevap = Eşlerin boşanma konusunda anlaşmaları

34. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını durduran sebeplerden biridir? Cevap Borçlunun alacak üzerinde intifa hakkı olması

35. Aşağıdakilerden hangisi yazısız anayasanın örneğini oluşturan ülkelerden biridir? Cevap Birleşik krallık

36. Limited ortaklık en az kaç ortakla kurulabilir Cevap =1

37. Seçmenlik sıfatının gelir, yetenek, cinsiyet, ırk ve ölçütlere göre ayrım yapılarak belirlenmesine ne ad verilir? Cevap Kısıtlı Oy

38. Aşağıdaki ülkelerden hangisi çerçeve anayasaya sahiptir. Cevap ABD

39. Uzun zamandan beri kendisinden haber alınamayan bir kişi hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için en son haber alma tarihinden itibaren en az kaç yıl geçmesi gereklidir. Cevap = 5

40. Alacaklı ve borçlunun yeni bir borç kurma konusundaki anlaşmaları suretiyle eski borcu sona erdirmelerine ne ad verilir? Cevap Yenileme

41. Sahibine en geniş yetki sağlayan ayni hak aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Mülkiyet

42. Aşağıdakilerden hangisi kullandırma amacı güden sözleşmelerden biridir? Cevap Ariyet

43. Deniz yoluyla eşya taşımak üzerie yapılan sözleşme ne ad verilir Cevap Navlun

44. Aşağıdakilerden hangisi evliliğin nispi butlanına neden olan sebeplerden biridir? Cevap Eşlerden birinin herhangi bir sebeple iradesinin bozulması

45. Bir anayasayı yine o anayasada öngörülmüş usullerle değiştirme iktidarına ne ad verilir? Cevap Tali kurucu iktidar

46. Aşağıdaki davalardan hangisi kişilik haklarına haksız saldırı sonucu sebepsiz zenginleşmiş kişiden elde etmiş olduğu kazancın iadesini konu alır? Cevap Vekâletsiz iş görme davası

47. Aşağıdakilerden hangisi federal yapılı devletlerden biridir? Cevap İsviçre

48. Aşagıdakilerden hangisi siyasi partilerin işlevlerinden biri değildir. Cevap Muhalefetin iktidar olabilmesini engellemek

49. Henüz gerçekleşmiş olmamakla birlikte, bir takım belirtilerden yakın zamanda gerçekleşmesi mümkün görülen haksız saldırı tehlikesine karşı açılan dava aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Önleme davası

50. Aşağıdakilerden hangisi fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir? Cevap Zarar görenin rızası

51. Aşagıdakilerden hangisi alacaklının belirsizline bağlanan hukuki sonuçlardan biridir Cevap Sözleşmenin iptali

52. Eşler, aralarında geçerli olacak mal rejimini serbestçe belirlememişlerse, tabi olacakları yasal mal rejimi aşağıdakilerden hangisidir Cevap Edinilmiş mallara katılma rejimi

53. Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir? Cevap Zarar görenin kusuru

54. Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, Düzenleme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise ne kadar süre içinde …… Cevap = 1 Ay

55. Aşağıdakilerden hangisi özel boşanma nedenlerinden biri değildir? Cevap Ortak hayatın yeniden kurulamaması

56. Bir taşınmazda inşaat yapma ve buna sahip olma imkânı veren sınırlı ayni hak aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Üst hakkı

57. Öneride bulunana yöneltilmiş ve onun irade açıklamasını tamamlayıcı nitelikteki tek taraflı irade açıklamasına ne ad verilir? Cevap Kabul

58. Aşağıdakilerden hangisi yarı doğrudan demokrasinin temel araçlarından biridir? Cevap Halk vetosu

59. Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir? Cevap Haksız rekabet davası açma

60. Çekin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap Çekte muhatabın cirosu geçerlidir

61. Siyasi iktidarın en önemli karakteristik özelliği aşağıdakilerden hangisidir cevap Zor kullanma

62. Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile yönetilen ülkelerden biridir? Cevap Almanya

63. Aşağıdakilerden hangisi kolektif ortaklığın iradi sona erme nedenlerinden biridir? Cevap Ortaklardan birinin ortaklığın feshini istemesi

64. Birden fazla bağımsız devletin kendi hukuki kişiliklerini koruyarak bir uluslararası antlaşmayla kurdukları ve daha çok ortak savunma veya ekonomik nedenlerle oluşturulan devletler topluluğuna ne ad verilir? Cevap Konfederasyon

Yorum Gönder

Yorum Gönder