-->
Okuma Listem

AofSoruKitap Ana Sayfa

Aöf İş Güvenliği Mevzuatı Çıkmış Sorular - 302 Soru

Aöf İş Güvenliği Mevzuatı, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı indir, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı çıkmış sorular, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı vize - final soruları indir, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı ders özetleri, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı kitap özeti, aofsoru, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı pdf indir

 Aöf İş Güvenliği Mevzuatı, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı indir, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı çıkmış sorular, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı vize - final soruları indir, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı ders özetleri, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı kitap özeti, aofsoru, Aöf İş Güvenliği Mevzuatı pdf indir

İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI

1. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerini kapsayan 28532 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Bu yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının fiziki alt yapısını belirler.

2. İşveren; ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla iş yerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, işten ayrılma tarihinden itibaren en az ………………. yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını sakla Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: 15

3. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekimlerinin rehberlik ile ilgili görevleri arasında yer almaz? Cevap: İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri ilgili bakanlığa yazılı olarak bildirmek

4. Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelere ……………………..

denir.

Cevap: Aşındırıcı madde

5. I. İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin tamamına kalibrasyon denir.

II. İş ekipmanı, işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisattır III. İş ekipmanının kullanımı, iş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyetdir

IV. Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiye mağdur kişi denir

V. Operatör, iş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanlardır

VI. Tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına alındığı iş ekipmanı, özel risk taşıyan ekipmandır

İş ekipmanlarının kullanımında iş sağlığı ve güvenliği kavramları ile ilgili olarak yukarıdaki tanımlardan hangileri yanlıştır? Cevap: I, IV ve VI

6. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ve eğitimlerde görevlendirilenler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile eğitimlerde görevlendirilenlerin kurum bazındaki hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle görev süresince askıya alınır.

7. İş yerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için teftişe yetkili makam tarafından iş yerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, iş veren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Çalışan

8. Onaylı defter ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından iş güvenliği uzmanı sorumludur.

9. . İş güvenliği uzmanlarının belirtilen görevlerini yapması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: işverenin sağlık durumu ile ilgili bilgileri gizli tutmalı

10. İş güvenliği uzmanlarının yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap: Sağlık kontrolü

11. Gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı konulması ve çalışanların işitme kabiliyetinin korunması amacıyla Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden

Korunmalarına Dair Yönetmelik'in beşinci maddesinde belirtilen …………………………….. aşacak tarzda gürültüye

maruz kalan çalışanlar için işitme testleri işverence yaptırılır

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap: En yüksek maruziyet eylem değerlerini

12. 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca iş yerinde mekanik titreşimden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap: İşveren, tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık heyeti raporlarından elde edilen en güncel bilgilere özel önem verir.

13. Çalışan temsilcisinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: ş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır.

14. Malullükte ve iş göremezlikte sağlık raporu alınması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Kurum usulüne uygun olarak sağlık kurulu raporu düzenleyen sağlık hizmet sunucusuna raporu iade ederek belirlenen bilgileri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini istemeye yetkilidir.

15. Sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması hâlinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde ………………………………………. kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap: En az doksan gün

16. Diğer sağlık personelinin görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Çalışanların sağlık eğitiminin yaptırılmasını sağlamak amacı ile özel eğitim kurumları ile irtibat hâlinde bulunmak

17. I. Anlık darbeli gürültüye maruziyet dâhil maruziyetin türü, düzeyi ve süresi

II. Maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerleri

III. Ototoksik olmayan maddeler ile gürültü arasındaki

IV. Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığı

V. Gürültüye maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediği

Yukarıdakilerden hangileri iş yerinde gerçekleştirilen gürültüden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesinde işverenin önem vermesini gerektiren durumlar arasında yer alır? Cevap: II, IV ve V

18. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuat uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak

19. 6331 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesine dayanılarak ve 7.4.1998 tarihli ve 1998.24.EC sayılı, 29.05.1991 tarihli ve 1991.322.EEC sayılı, 8.6.2000 tarihli ve 2000.39.EC sayılı, 07.02.2006 tarihli ve 2006.15.EC sayılı, 17.12.2009 tarihli ve 2009.161.EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifleri'ne paralel olarak hazırlanan mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

20. İsteği hâlinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik hâlinde on sekiz haftalık süreden sonra kaç aya kadar ücretsiz izin verilir?

Cevap: Altı

21. Diğer sağlık personelinin, Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre belirlenen çalışma sürelerine uymaması durumunda aykırılık başına ………………………………. verilir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: 20 ihtar puanı

22. İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler ile kaçıncı grup biyolojik etkenler tanımlanmaktadır? Cevap: Grup 4

23. Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında ve deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme sebep olan maddelere ne ad verilir? Cevap: Çok toksit

24. İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi hâlinde, en geç kaç gün içinde iş yerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır? Cevap: Yedi

25. Aşağıdaki tanımlardan hangisi lifsi tozları ifade etmektedir?

Cevap: Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklardır.

26. Biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu ortamlarda, çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi aşamasında işveren, aşağıda belirtilen konulardan hangisinin eğitimini vermek ile yükümlü değildir?

Cevap: Biyolojik temasa maruz kalan koruyucu giysilerinin kullanım ömrünün uzatılması 27. Çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? Cevap: Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri

28. I. İş sağlığı ve güvenliği birimlerinde; 12 metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası bulunur

II. İş sağlığı ve güvenliği birimlerinde; İş yeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası bulunur.

III. İş sağlığı ve güvenliği birimlerinde; 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası bulunur.

IV. İş sağlığı ve güvenliği birimlerinde; Yarı tam zamanlı görevlendirilecek her iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.

V. İSGB’ler Çalışanların rahat hareket ve ergonomik şartları en üst düzeyde karşılayacak şekilde uygun araç ve gereçler ile donatılır ve iş yerinde çalışanların rahatsızlanmaları durumunda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur. VI. Bölümler aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir.

Yukarıdakilerden hangileri işveren tarafından iş yerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde sağlanması gereken şartlar arasında yer almaz ? Cevap: E) I, IV, IV

29. Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları

doğrultusunda az tehlikeli sınıfındaki işlerde en geç kaç yılda bir olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır? Cevap: Beş

30. Çalışanlar kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği kime bildirirler?

Cevap: İşverene

31. Aşağıdakilerden hangisi sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük aylığı almakta olanların ölümü hâlinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını ifade eder? Cevap: Hak sahibi

32. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 69'uncu maddesinde tanımlanan gece dönemine denk düşen hangi saatleri arasındaki işçi postalarında, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır? Cevap: 20.00-06.00

33. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği ……………………… askıya alınır.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: Altı ay süreyle

34. Bir iş yerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması hâlinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: Asıl işveren; alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

35. Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Bütün vücut titreşimi

36. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işverenin yükümlülükleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap: İş yerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık sebebiyle sözleşmesi feshedilen işçinin sağlık ve güvenliğini korumak adına kıdem tazminat hesabının hak kaybını önleyecek şekilde yapılmasını sağlar.

37. Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılmasından sonra ne yapılarak başlanır?

Cevap: Belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra

38. İş mahkemeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: İş mahkemeleri sigorta kurumları ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da bakarlar.

39. İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde belirlendiği şekli ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

Cevap: Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak

40. I. İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB), iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir.

II. Meslek hastalığı, mesleğe karşı alerjisi olan kişilerde ortaya çıkan hastalıktır.

III. Risk, tehlikelerin yol açtığı yaralanma ya da başka zararlı sonuçların meydana gelmesidir. IV. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, iş yerlerine iş

sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir.

41. V. Önleme, iş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüdür. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap: I, IV ve V

42. İş güvenliği uzmanlarının yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerden olan “bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş yeri hekimiyle birlikte hazırlama” görevi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İlgili birimlerle iş birliği

43. Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâllerine ne ad verilir?

Cevap: Meslek hastalığı

44. İş yeri hekimliği eğitim programının süresi, toplamda kaç saatten az olamaz? Cevap: 220

45. OSGB tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvuru Genel Müdürlükçe en geç kaç iş günü içinde incelenir? Cevap: 10

46. Aerodinamik eş değer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az kaç katı olan lifsi tozlar “Solunabilir Tozlardır?

Cevap: 3

47. I. İş yerinde belirlediği hayat tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi hâlinde işin durdurulması için işverene başvurmak

II. Görevi gereği iş yerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek

III. Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş yerinin iç düzenlemelerine uygun olarak iş birliği yapmak

IV. İş yeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesi amacı ile alt işyeri temsilcilerini organize etmek

V. İş yerinde görevli olan çalışan temsilcisi ve destek elemanlarını gerektiğinde özel

muayenelerde yardımcı eleman olarak görevlendirmek

Yukarıdakilerden hangileri iş yeri hekiminin yetkileri arasında yer alır? Cevap: I, II ve III

48. İş kazası, meslek hastalığı hâlinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Yatarak tedavilerde mevzuata göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.

49. Gürültü ve titreşimli bir ortamda çalışan bir kişi, gün sonunda özellikle bel bölgesinde rahatsızlık hissetmeye başlamıştır. Bel bölgesinde rahatsızlık meydana getiren bu olayın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Bu kişinin çalıştığı ortamda bütün vücut titreşimine maruz kalması

50. TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını hangisi ifade eder?

Cevap: Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat)

51. İş yeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yapmakla yükümlü oldukları görevlerden biri olan “ iş yerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunma” görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Rehberlik

52. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin Çalışma Usul ve Esasları'ndan biri değildir?

Cevap: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi yılda üç defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılır.

53. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak hangi kurumun görevleri arasındadır? Cevap: İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

54. İSGB ve OSGB’lerin sorumluluk alanları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda işveren tarafından hazırlanan planlamalarının T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının onayına sunulması

55. İş sağlığı ve güvenliği ya da iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan ilgili sınıfın İş Güvenliği Uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara, hangi sınıf İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi verilir?

Cevap: B

56. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre en düşük maruziyet eylem değerleri (LEX, 8saat) değeri dB(A) cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: 80

57. işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Gerekli nitelikleri haiz olması hâlinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir

58. Cenaze ödeneği, birinci sırada (sigortalının çocukları, ana babası veya kardeşleri öncesinde) kime verilir? Cevap: Eşine.

59. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap: Meydana gelen iş kazaları ile ilgili gerekli soruşturma dosyalarını hazırlamak

60. İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma niteliklerine haiz olup bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla, geçerli (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar için; bu belge ile pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesini ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az kaç yıl çalıştığını gösteren belgeyi ibraz etmelidirler? Cevap: Beş yıl

61. Hangi gruplarda yer alan biyolojik etkenlerin kullanılması ile ilgili risk değerlendirmesine göre, bu etkenlerin sanayide kullanılmasında alınması gereken önlemlerin neler olduğuna karar vermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir? Cevap: Grup 2, Grup 3 veya Grup 4

62. İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde belirlendiği şekli ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

Cevap: Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak

63. Diğer Sağlık Personeli Belgesi'ni aşağıdakilerden hangisi alabilir?

Cevap: Diğer Sağlık Personeli Eğitim Programı'nı tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak Diğer Sağlık Personeli sınavında başarılı olanlar

64. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması ile ilgili olarak işverenin yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, yirmi ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir.

65. I. Genç çalışan, on dört yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış çalışandır. II. İş güvenliği uzmanı, usul ve esasları ilgili yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemandır.

III. İş kazası, iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaydır.

IV. İşveren, çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır.

V. İşveren vekili, işveren adına hareket eden kurum avukatıdır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap: II, III ve IV

66. Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılması şartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Kadın çalışanın kocası da işin postalar hâlinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir iş yerinde çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir

67. Aşağıdakilerden hangisi mevzuata göre, “14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilk öğretimini tamamlamış kişi” olarak tanımlanır? Cevap: çocuk işçi

68. I. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iki yılda en az bir defa tekrarlanır.

II. İş yerinde on beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.

III. Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili eğitim verilir.

IV. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyet çalışanlardan tahsil edilir. V. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Cevap: I, II ve III

69. ”İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir? Cevap: Risk değerlendirmesi

70. Gövde ve karın bölgesi koruyucuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevap: Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı

71. “Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanır? Cevap: Mesleki maruziyet sınır değeri

72. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre sekiz saatlik çalışma süresi için günlük elkol titreşiminde maruziyet sınır değeri ve bütün vücut titreşiminde maruziyet eylem değeri sırası ile aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap: 5 ve 0,5

73. İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sigortası'ndan sağlanan haklar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap: iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, maluliyet hakkı verilmesi

74. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzerlerinden dolayı işçiye tanınmış olan; sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin iş sözleşmesinin feshedebilmesi hakkı aşağıdaki durumların hangisinde geçerlidir?

Cevap: İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek suretiyle işçiyi yanıltırsa

75. Nitrodifenil kimyasal maddesinin ithali, üretimi ve iş yerinde kullanımı yasaktır. Ancak bu maddenin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu ağırlıkça ………………… limit değerinin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: %0,1

76. iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından iş yerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde (İSGB) sağlanması gereken şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap: İSGB‘lerde 18 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası bulunur

77. Yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımını aşağıdakilerden hangisi belirler? Cevap: İşveren.

78. “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kaçıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır? Cevap: 3 ve 30

79. 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri

80. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % ………. veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: 60’ını

81. Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: KKD’nin düz yüzeylerde kullanımı gerekiyorsa yüzeyle temasın sağlanabilmesi amacı ile keskin kenarları bulunmalıdır

82. Koruyucu kullanım donanımı (KKD) ile birlikte verilen kullanım kılavuzunda aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

Cevap: KKD’lerin tasarımını yapan tasarımcının ticaret sicil ve vergi numarası

83. İSG konusunda ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak hangi kurumun görevidir?

Cevap: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

84. Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde ……. ve haftada …….. saate kadar arttırılabilir.

Paragrafta boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: Sekiz,kırk

85. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre iş yerlerinde, vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile 51-100 m3 tank kapasitesine sahip oksijen depolama tankı arasındaki asgari güvenlik mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: 3 m

86. İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi kaç ay içinde işe başlatmak zorundadır Cevap: Bir

87. Yurt/çocuk bakım yurdu/kreş, kaç aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan kaç aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerlerdir? Cevap: 0-60 aylık çocuklar ile 60-66 aylık çocuklar

88. Kimyasal risk etmenleri ile ilgili İSG Mevzuatı'nda geçen alerjik maddenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeler

89. I. OSGB’lerde tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur.

II. OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya iş yerinde aynı unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alabilir. III. OSGB’lerde iş yeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 20 metrekarelik bir muayene odası ve 15 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odası bulunur.

IV. OSGB’lerde 15 metrekarelik ilk yardım ve acil müdahale odası 12 metrekarelik bekleme yeri bulunur.

Yukarıdakilerden hangileri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için sağlanması gereken şartlar arasında yer alır? Cevap: I ve IV

90. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevap: Çalışanların hayatını denetlemek

91. İş kazasının, mevzuata belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek ......................... ödeneği, Kurumca ................. tahsil edilir.

Cümlede boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap: geçici iş göremezlik, işverenden

92. Diğer Sağlık Personeli Belgesi'ni aşağıdaki kurumlardan hangisi verir? Cevap: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

93. İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur? Cevap: Kayıt dışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek

94. Bütün vücut titreşimi için, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri nedir?

Cevap: 1,15 m/s2

95. ”Yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesi” cümlesinde hangi kavram tanımlanmıştır? Cevap: Kabul edilebilir risk seviyesi

96. Çalışanların İSG eğitimlerinde, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde kaç yılda en az bir defa tekrarlanır? Cevap: Üç yılda

97. Sigortaları kurumları ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar? Cevap: İş mahkemeleri

98. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevap: Çalışanların hayatlarını denetlemek.

99. I. Genç çalışan, on dört yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış çalışandır. II. İş güvenliği uzmanı, usul ve esasları ilgili yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemandır.

III. İş kazası, iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaydır.

IV. İşveren, çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır.

V. İşveren vekili, işveren adına hareket eden kurum avukatdır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap: II, III ve IV

100. Yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımını aşağıdakilerden hangisi belirler? Cevap: işveren

101. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından iş yerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde (İSGB) sağlanması gereken şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap: İSGB‘lerde 18 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası

bulunur

102. İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sigortası'ndan sağlanan haklar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap: İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, maluliyet hakkı verilmesi

103. İş kazasının, mevzuata belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek ......................... ödeneği, Kurumca ................. tahsil edilir.

Cümlede boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap: geçici iş göremezlik, işverenden

104. İş yeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yapmakla yükümlü oldukları görevlerden biri olan “gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı verme” görevi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İlgili birimlerle işbirliği

105. ”Yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesi” cümlesinde hangi kavram tanımlanmıştır?

Cevap: Kabul edilebilir risk seviyesi

106. I. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iki yılda en az bir defa tekrarlanır.

II. İş yerinde on beş yaşını bitermiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.

III. Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili eğitim verilir.

IV. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyet çalışanlardan tahsil edilir. V. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Cevap: I, II ve III

107. Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılması şartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Kadın çalışanın kocası da işin postalar hâlinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir iş yerinde çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir

108. İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak hangi kurumun görevidir?

Cevap: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

109. Yerleşim planında Bakanlıkça onay alınmadan değişiklik yapan veya onaylanmış yerleşim planında belirtilen odaları amacı dışında kullanan bir ortak sağlık ve güvenlik birimine verilen ihtar puanı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: 15

110. B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi aşağıdakilerden hangisine verilir? Cevap: İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara

111. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir? Cevap: İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)

112. Asbestle Çalışmalarda ve Tozla Mücadelede, Zaman Ağırlıklı Ortalama Değerde (ZAOD/TWA) günlük kaç saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri göz önünde tutulur? Cevap: 8

113. iş yeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: İşveren, iş yerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.

114. İşveren tarafından sağlanan kulak koruyucu donanımlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: 2 Temmuz 2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve 04/06/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olur

115. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekimlerinin rehberlik ile ilgili görevleri arasında yer almaz? Cevap: İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri ilgili bakanlığa yazılı olarak bildirmek

116. Bütün vücut titreşimi için, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: 0,5 m/s2

117. OSGB Yetki Belgesi almak amacıyla hazırlanacak başvuru dosyasında bulunması gereken ekler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

Cevap: İş yeri hekimlerinin çalışma süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

118. Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilir.

Cevap: Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilir.

119. İş yeri hekimleri, “az tehlikeli” sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yaparlar? Cevap: 5

120. İş kazası, meslek hastalığı hâlinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde mevzuata göre hesaplanacak günlük kazancın ne kadarıdır? Cevap: Yarısı

121. Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanunu, hangi tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir

Cevap: 24 Temmuz 2003 122. İş güvenliği uzmanının yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Cevap: Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen kişilerin iş ahdini altı ay süreyle askıya almak

123. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünün kurulmasına katkı sağlayacak olayların kronolojisi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti ve ILO temsilcileri arasında 1968 tarihinde imzalanan anlaşma çerçevesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Fon İdaresi (UNDP) kurulur.

124. Solunabilir tozun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozlardır

125. “Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değer” ifadesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır? Cevap: Maruziyet eylem değeri

126. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılan biyolojik riskler ve etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturmayan, topluma yayılma riski olmayan ve genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunmayan biyolojik etkenler

127. İşverence iş yeri hekimi olarak görevlendirilecekler, aşağıdakilerden hangisine sahip olmak zorundadır?

Cevap: Geçerli İş Yeri Hekimliği Belgesine

128. İşveren tarafından teknik konular ile ilgili olarak çalışanlara verilmesi gereken asgari iş sağlığı ve güvenliği eğitim konuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevap: Üretimi geliştirici alternatif yöntemler

129. “Çalışan istihdam eden, gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar” cümlesi ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir? Cevap: İşveren

130. I. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iki yılda en az bir defa tekrarlanır.

II. İş yerinde on beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.

III. Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili eğitim verilir.

IV. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlardan tahsil edilir.

V. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile ilgili olarak yukarıdakilerden Cevap: I, II ve III

131. İş yerinde bir veya daha fazla alt işveren olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır 132. Çocuk ve genç işçilerin çalışma şartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur Cevap: Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz

133. Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro olarak geliştirilmesine ne ad verilir?

Cevap: Hücre kültürü

134. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri aşağıdakilerden hangisini ayrıca görevlendirir? Cevap: Diğer sağlık personeli

135. Kişisel koruyucu donanımların iş yerlerinde kullanımı ile ilgili olarak uyulması gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap: İş yerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir

136. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri, 2018’de (10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan) hangi mevzuata göre düzenlenmiştir?

Cevap: Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

137. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte (Kullanımı Yasak Olan Kimyasal Maddeler İle Yapılması Yasaklanan İşler) liste hâlinde belirtilen kimyasal maddelerle yapılacak çalışmalarda uyulması gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap: Çalışanların bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile yarı kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve etik kurul onayı alındıktan sonra sadece ön araştırma deneyleri amacı ile bu maddelerle çalışma yapılabilir.

138. Asbestle çalışmalarda ve tozla mücadelede, “Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer” de (ZAOD/TWA) günlük kaç saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri göz önünde tutulur?

Cevap:8

139. “Teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları” cümlesi ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

Cevap: Teknik eleman

140. Yapılan işin özelliği sebebiyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa risk değerlendirmesi sonucuna göre risk azaltılması aşağıda tedbirlerden hangisi ile sağlanır?

Cevap: Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanır

141. Alt İşverenlik Yönetmeliği'nin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 2008

142. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, hangi yılda çıkarılan Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir? Cevap: 2012

143. “Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük aylığı almakta olanların ölümü hâlinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını ifade eder.” cümlesi ile hangi kavram ifade edilmiştir? Cevap: Hak sahibi

144. Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde ……. ve haftada …….. saate kadar artırılabilir. Paragrafta boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: Sekiz-kırk

145. “Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşim” ifadesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?

Cevap: Bütün vücut titreşimi

146. Aşağıdakilerden hangisi alt işverenin çalışanlarının İSG eğitimlerine dair belgelerini kontrol etmekle yükümlüdür? Cevap: Asıl işveren

147. Tam süreli iş yeri hekimi görevlendirilen iş yerlerinde, aşağıdakilerden hangisinin görevlendirilmesi zorunlu değildir? Cevap: Diğer sağlık personeli

148. İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler aşağıdakilerden hangi sınıfa dâhildir? Cevap: Grup 3

149. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre “İSG hizmeti sunacak kişi, kurum ve kuruluşların; görev, yetki ve yükümlülükleri, belgelendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri ile sunulacak hizmetler kapsamında yer alan sağlık gözetimi ve sağlık raporları, kuruluşların fiziki şartları ile kuruluşlarda bulundurulacak personel ve donanıma” ilişkin usul ve esaslar, aşağıdakilerden hangisi tarafından(çıkarılan yönetmeliklerle) belirlenir?

Cevap: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

150. Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere haftada kaç saat olabilir? Cevap: 10

151. Acil durumlarda, uygun kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı kimlere verilerek acil durumun devam ettiği sürece kullanmaları sağlanır? Cevap: Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere

152. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesinde, aşağıdakilerden hangisi yapılırken çalışma ortamı, çalışanlar ve iş yerine ilişkin psikososyal risk konuları da dâhil olmak üzere mevzuatta belirtilen bilgiler toplanır?

Cevap: Tehlikeler tanımlanırken

153. “Bakanlığın görev alanına giren faaliyet ve işlemlerle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek, gerekli önlemleri almak veya aldırmak” hangi kurumun görev ve yetkileri arasındadır?

Cevap: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

154. “İSG ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak” hangi kurumun görevleri arasındadır?

Cevap: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

155. Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâllerine ne ad verilir? Cevap: Meslek hastalığı

156. “Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozlar” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır? Cevap: Solunabilir toz

157. İş yeri hekimliği belgesi, hangi bilim uzmanı unvanına sahip olanlara (Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak iş yeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere) verilir? Cevap: İş Sağlığı veya İş Sağlığı ve Güvenliği

158. “İmalatçının piyasaya arz ettiği KKD'nin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belge” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır Cevap: AT uygunluk beyanı

159. Yürürlükteki “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hangi yıl Resmî Gazete’de yayımlanmıştır? Cevap: 2012

160. İlgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla, işveren işten ayrılma tarihinden itibaren en az kaç yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklaması gerekir Cevap: 15

161. Hangi iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları iş yeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir? Cevap: Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen

162. “Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır? Cevap: Risk

163. İş kazasının, mevzuatta belirtilen sürede işveren tarafından kuruma bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek ......................... ödeneği, kurumca ................. tahsil edilir. Cümlede boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir

Cevap: geçici iş göremezlik – işverenden

164. İSG yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını kim sağlar?

Cevap: İşveren.

165. OSGB Yetki Belgesi almak amacıyla hazırlanacak başvuru dosyasında bulunması gereken ekler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

Cevap: Faaliyet gösterilecek yere ait olan yapı kullanma izin belgesi

166. İşveren tarafından teknik konular ile ilgili olarak çalışanlara verilmesi gereken asgari iş sağlığı ve güvenliği eğitim konuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevap: Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

167. İşveren; ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla iş yerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, işten ayrılma tarihinden itibaren en az ……… yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: 15

168. Yerleşim planında Bakanlıkça onay alınmadan değişiklik yapan veya onaylanmış yerleşim planında belirtilen odaları amacı dışında kullanan bir ortak sağlık ve güvenlik birimine verilen ihtar puanı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: 15

169. İşitme duyusunun korunmasını sağlayan kulak koruyucularının aşağıda belirtilen işlerden hangisinde kullanılması gerekmez? Cevap: Kumlama işleri

170. İş güvenliği uzmanlarının yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap: Sağlık kontrolü

171. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne eğitim kurumu yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvurularda gerekli belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur? Cevap: Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve mevzuatta belirtilen bütün bölümlerin yer aldığı 1/20 ölçekli plan

172. Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelere ……………………..

denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: aşındırıcı madde

173. Kantitatif risk değerlendirmesinde, dikkate alınması gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap: Geçmişte yaşanan kazalardan etkilenmeyen insan profil

174. Gürültü ölçümünde kullanılacak yöntem ve cihazlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Ölçümde kullanılacak cihazlar, ölçülecek olan gürültünün niteliği, maruziyet süresi, çevresel faktörler ve ölçüm cihazının nitelikleri dikkate alınarak mevcut şartlara uygun olmalıdır.

175. İş yeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: İşveren, iş yerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlar

176. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünün kurulmasına katkı sağlayacak olayların kronolojisi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti ve ILO temsilcileri arasında 1968 tarihinde imzalanan anlaşma çerçevesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Fon İdaresi (UNDP) kurulur

177. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri ayrıca ne görevlendirir?

Cevap: Diğer sağlık personeli

178. İlgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla, işveren işten ayrılma tarihinden itibaren en az kaç yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklaması gerekir? Cevap: 20

179. Tam süreli İş yeri hekimi görevlendirilen iş yerlerinde, neyin görevlendirilmesi zorunlu değildir?

Cevap: Diğer sağlık personeli

180. OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz ne açamayacağı gibi herhangi bir şekilde irtibat bürosu da açamazlar? Cevap: Şube

181. İşveren, iş yerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerine ilişkin her türlü neyi saklar?

Cevap: Kaydı

182. Çalışanlar; iş yerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için, teftişe yetkili makam tarafından iş yerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda kimler ile iş birliği yapar?

Cevap: İşveren ve çalışan temsilcisi.

183. İşveren, işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların neyini saklar? Cevap: kişisel sağlık dosyalarını

184. İSG hizmetleri, çalışanlara ne getirmeyecek şekilde sunulur? Cevap: Mali yük

185. Hizmet verilen iş yerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına uygun sürelerde iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi veya diğer sağlık personeli çalışmasının sağlanmaması durumunda her bir iş yeri için OSGB ye yapılacak ihtarın derecesi nedir? Cevap: orta

186. İş yeri hekimi ve diğer sağlık personeline dair çıkarılan yönetmelikte yer alan iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitim programları, çalışma süreleri, görev ve yetkilerine ilişkin hususlarda hangi bakanlığın uygun görüşü alınır? Cevap: Sağlık Bakanlığı

187. Aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur? Cevap: İş Mahkemeleri

188. İş Mahkemelerinde hangi yargılama usulü uygulanır? Cevap: Basit

189. Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, dava şartı nedir? Cevap: Arabulucuya başvurulmuş olması

190. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren kaç hafta içinde sonuçlandırır? Cevap: üç

191. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu

sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce aşağıdakilerden hangisine başvurulması zorunludur?

Cevap: Sosyal Güvenlik Kurumu

192. “Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek”, hangi bakanlığın görev ve yetkileri arasındadır?

Cevap: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

193. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi mevzuata dayanılarak İş Güvenliği Uzmanı

Belgesini vermek, İş Yeri Hekimliği Belgesini vermek, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesini vermek, Diğer Sağlık Personeli Eğitici Belgesini vermek, Eğitim Kurumu Yetki Belgesini vermek gibi işlemler, AÇSHB adına aşağıdakilerden hangisince takip edilmektedir? Cevap: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)

194. “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı” ile “Denetim Hizmetleri Başkanlığı”nın görev, yetki ve sorumlulukları, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 78’inci maddesi ile nereye verilmiştir?

Cevap: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

195. “Genel Çalışma Planı kapsamında programlanan ve çalışma hayatındaki sorunların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi sonucu iş yerlerinde gerçekleştirilen teftişler” ifadesi ile hangisi tanımlanmaktadır? Cevap: Programlı Teftiş

196. ”Yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesi” ifadesinde hangi kavram tanımlanmıştır? Cevap: Kabul edilebilir risk seviyesi

197. ”İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları” ifadesinde hangi kavram ifade edilmiştir? Cevap: Risk değerlendirmesi

198. Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç kaç ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır? Cevap: Altı

199. Çalışanların İSG eğitimlerini almasını kim sağlar?

Cevap: işveren

200. Çalışanlara verilen İSG eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya ne olarak değerlendirilir? Cevap: Fazla çalışma

201. Risk değerlendirmesi sonrasında işin durdurulması kararı, kim tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle 24 saat içinde yerine getirtilir? Cevap: Mülki İdare Amiri

202. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ne verilir? Cevap: İlave eğitim

203. Büyük kaza senaryosu, tespit edilen tehlikelere göre nereden başlanarak olası yayılım, yangın veya patlama olaylarının tamamını içerecek şekilde oluşturulur

Cevap: Belirlenen kök nedenlerden

204. Yapılmış olan risk değerlendirmesi az tehlikeli iş yerlerinde en geç kaç yılda bir yenilenir? Cevap: Altı

205. Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği iş yerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda ne yapılır? Cevap: İş durdurulur

206. TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi “Haftalık Gürültü Maruziyet Düzeyi”, Aağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin kaç saatlik ve kaç iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasıdır? Cevap: Sekiz saat- Beş iş günü

207. “Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerdir.” ifadesi, hangi kavramı tanımlamaktadır? Cevap: Sağlık gözetimi

208. İlköğretimini tamamlamış, kaç yaşını bitirmiş ve kaç yaşını doldurmamış çalışan kişiler “Çocuk İşçi”dir?

Cevap: 14 yaşını bitirmiş ve 15 yaşını doldurmamış

209. “İnşaat ve çeşitli mühendislik işlerinin yürütüldüğü, yer üstü veya yer altında, su üstü veya su altında yapılan işler ile benzeri diğer işler” cümlesi ne tip faaliyetleri açıklamaktadır? Cevap: yapı işleri

210. Yurt/çocuk bakım yurdu/kreş, kaç aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan kaç aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerlerdir? Cevap: 0-60 aylık çocuklar ile 60-66 aylık çocuklar

211. “Teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları” cümlesi ile ifade edilen nedir? Cevap: Teknik eleman

212. Hangi iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları iş yeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir? Cevap: Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen

213. “İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanını” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmıştır? Cevap: İş Güvenliği Uzmanı

214. “İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her iş yeri için tek olan defter” cümlesi ile hangisi tanımlanmıştır? Cevap: Onaylı defter

215. İş güvenliği uzmanları, iş yerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi hâlinde işin durdurulması için kime başvururlar? Cevap: işverene

216. “İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?

Cevap: İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)

217. (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve ilgili iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara, hangi sınıf iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir? Cevap: B

218. İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan ilgili sınıfın iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara, hangi sınıf iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir?

Cevap: B

219. (A) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi için, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az kaç yıl fiilen görev yaptığının belgelenmesi gerekiyor? Cevap: 4

220. İnsan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, piyasaya arzı, hizmete sunumu ve denetimi ile üçüncü şahısların can ve mal güvenliğinin tehlikelere karşı korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek için çıkarılan yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

221. Yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı kim belirler? Cevap: İşveren

222. Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyucusu değildir?

Cevap: X ışınına karşı koruyucu önlükler

223. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve bacak koruyucusu değildir?

Cevap: Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler

224. Aşağıdakilerden hangisi baş koruyucu (baret) kullanılmasının gerekli olabileceği iş ve sektördür?

Cevap : Çelik köprüler, çelik yapılar, direkler, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynerler, büyük boru hatları, ısı ve enerji santrallerinde yapılan çalışmalar

225. Ayak koruyucu KKD’nin kullanılmasının gerekli olabileceği iş ve sektör aşağıdakilerden hangisi değildir?

Cevap: Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yeraltı sahalarında yapılan çalışmalar

226. KKD, bir diğeriyle bağlantı yapılabilecek tamamlayıcı sisteme sahipse birleştirme mekanizması ne şekilde tasarlanarak imal edilmelidir?

Cevap: Yalnızca uygun cihaza takılmaya izin verecek şekilde

227. Hangi ortamlarda kullanılacak KKD’ler, patlayıcı karışımların tutuşmasına neden olabilecek elektrik, statik elektrik, çarpma sonucu oluşan ark veya kıvılcım oluşturmayacak nitelikte tasarlanarak imal edilmelidir? Cevap: Patlayıcı

228. işverence iş yeri hekimi olarak görevlendirilecekler, aşağıdakilerden hangisine sahip olmak zorundadır?

Cevap: Geçerli İş Yeri Hekimliği Belgesine

229. iş yeri hekimliği belgesi, hangi bilim uzmanı unvanına sahip olanlara (Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak iş yeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere) verilir?

Cevap: İş Sağlığı veya İş Sağlığı ve Güvenliği

230. iş yeri hekimleri, iş yerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene ne yapmakla görevlidir? Cevap: Tavsiyelerde bulunmakla

231. “İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak” iş yeri hekimlerinin hangi tür görevleri arasındadır? Cevap: Risk Değerlendirmesi

232. “Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak” iş yeri hekimlerinin hangi çeşit görevleri arasındadır? Cevap: Sağlık Gözetimi

233. iş yeri hekimlerinin “iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla iş birliği yapması” hangi çeşit görevleri arasındadır? Cevap: İlgili Birimlerle İşbirliği

234. İş yeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği Hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, kime karşı sorumludur?

Cevap: Hizmet Sundukları İşverene

235. İş yeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görevleri yürütmekle görevli olan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Diğer Sağlık Personeli

236. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri, 2018’de (10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan) hangi mevzuata göre düzenlenmiştir?

Cevap: Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

237. “İSG ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak” hangi kurumun görevleri arasındadır?

Cevap: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

238. “Bakanlığın görev alanına giren faaliyet ve işlemlerle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek, gerekli önlemleri almak veya aldırmak” hangi kurumun görev ve yetkileri arasındadır?

Cevap: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

239. “Çalışma meseleleri üzerinde ulusal ve uluslararası seminerler düzenlemek” hangi kurumun görev ve amaçları arasındadır?

Cevap: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

240. İSGGM tarafından 2004–2006 arasında yapılan “İSAG I Projesi” ile hangi amaç gerçekleştirilmiştir?

Cevap: Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi

241. “İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında milli ve milletlerarası düzeyde faaliyette bulunmak”, hangi kurumun görevleri arasındadır?

Cevap: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

242. “İSG ile ilgili eğitim ve araştırma-geliştirme projeleri yapmak veya kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere yaptırmak”, hangi kurumun yetki ve sorumlulukları arasındadır? Cevap: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

243. Aşağıdakilerden hangisi “Ülke genelinde İSG ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere” kurulmuştur? Cevap: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

244. “Ulusal İSG politika ve stratejileri için öneriler geliştirmek ve alınan kararların kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek”, hangi kurumun görevleri arasındadır? Cevap: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

245. “Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde işveren, İSG ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere” aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

Cevap: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

246. ”Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi” ifadesi ilen hangi kavram ifade edilmektedir? Cevap: Mesleki Eğitim

247. Çalışanların İSG Eğitimlerinde, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde kaç yılda en az bir defa tekrarlanır? Cevap: Yılda

248. İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinin yapıldığı dersliklerde kaç kursiyerden fazla bulunamaz? Cevap: 25

249. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumunda sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması halinde durum en geç kaç gün içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne yazıyla bildirilir? Cevap: ÜÇ

250. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerinde, adaylar, teorik eğitimde mazeretli veya mazeretsiz en fazla kaç ders saati devamsızlık hakkına sahiptir? Cevap: Altı

251. Eğitim Kurumları, iş yeri hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için belirtilen eğitici belgesine sahip olan (biri iş yeri hekimi olmak üzere ikisi hekim, biri mühendis diğeri farklı meslek dalından olmak üzere) en az kaç eğiticiyle tam süreli iş sözleşmesi yapar? Cevap: Dört

252. İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma niteliklerine haiz olup bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla, AÇSHB’ce ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda üniversitelerde ders vermiş olanlar için, mevzuatta belirtilen unvanları haiz olduklarını gösteren lisans diplomaları ve Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az kaç yarıyıl ders verdiklerini gösteren rektör onayını içeren resmî yazıların asıllarını ibraz etmelidirler? Cevap: Dört

253. İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma niteliklerine haiz olup bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla, geçerli (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar için; bu belge ile pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesini ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az kaç yıl çalıştığını gösteren belgeyi ibraz etmelidirler?

Cevap: Beş

254. İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, kimleri işe başlatamaz?

Cevap: Başka iş yerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları

255. Mevzuata göre, “15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? Cevap: Genç işçi

256. Mevzuata göre, “14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? Cevap: Çocuk işçi

257. Mevzuattaki “Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışan” ifadesi ile hangi husus ifade edilmektedir Cevap: Emziren çalışan

258. Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, günde en fazla kaç saat ve haftada kaç saat olabilir? Cevap: İki / on

259. Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi kaç günden az olamaz? Cevap: 20

260. Gebe veya emziren çalışan günde kaç saatten fazla çalıştırılamaz? Cevap: Yedi buçuk

261. Çoğul gebelik hâlinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye kaç hafta süre eklenir?

Cevap: İki

262. İsteği hâlinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik hâlinde on sekiz haftalık süreden sonra kaç aya kadar ücretsiz izin verilir? Cevap: Altı

263. 4857 sayılı İş Kanununun 69’uncu maddesinde tanımlanan gece dönemine denk düşen hangi saatleri arasındaki işçi postalarında, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır? Cevap: 20.00-06.00

264. Postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde kaç saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur? Cevap: 24

265. “Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları hâlinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmıştır? Cevap: Genel sağlık sigortası

266. Cenaze ödeneği; sigortalının çocukları, ana babası veya kardeşlerinden önce ilk sırada kime verilir?

Cevap: Eşine

267. “Kısa veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi ifade eder.” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmıştır? Cevap: Sigortalı

268. Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlarından başka kimler vasıtasıyla soruşturma yapılabilir? Cevap: Bakanlık iş müfettişleri

269. İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, mevzuattaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın kaç katıdır? Cevap: Otuz

270. İş kazası, meslek hastalığı hâlinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde mevzuata göre hesaplanacak günlük kazancın ne kadarıdır? Cevap: Yarısı

271. İş kazası ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya genel sağlık sigortalısının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri kimden /nereden tazmin ettirilir? Cevap: İşverenden

272. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, ilgili mevzuata göre hesaplanan aylık kazancının yüzde kaçı oranında gelir bağlanır? Cevap: Yetmiş

273. “Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşim” ifadesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?

Cevap: Bütün Vücut Titreşimi

274. En yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dâhil olduğu Aağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalamasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

Cevap: Günlük gürültü maruziyet düzeyi

275. Gürültüye maruziyet sınır değerleri uygulanırken çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?

Cevap: Koruyucu etkisi

276. “A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını” ifadesi ile aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır

Cevap: Haftalık gürültü maruziyet düzeyi

277. “Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değer” ifadesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır? Cevap: Maruziyet eylem değeri

278. Gürültüye maruziyet eylem değerlerinde –mevzuata göre- aşağıdakilerden hangisinin etkisi dikkate alınmaz?

Cevap: Kulak koruyucularının

279. Çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alan ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gürültü ölçümlerini yaptırarak maruziyeti belirleyen kimdir? Cevap: İşveren

280. Risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri dikkate alarak gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza indirilmesini sağlayan ve hangi tedbirlerin alınacağını belirleyen aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İşveren

281. İşveren, çalışanların dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyini aşağıdakilerden hangi şekilde olmasını sağlar?

Cevap: Kullanım şartları ve amacına uygun olmasını

282. Çalışanın gürültüye maruziyeti, aşağıdakilerden hangi hâllerde maruziyet sınır değerlerini aşamaz?

Cevap: Çalışmadığı durumda

283. “Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitler” ifadesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?

Cevap: Biyolojik etkenler

284. Mevzuatta tanımlanan biyolojik riskler ve etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre kaç risk grubunda sınıflandırılır? Cevap: Dört

285. Bakanlık (AÇSHB), hangi gruplarda yer alan biyolojik etkenlerin kullanılması ile ilgili risk değerlendirmesinde, bu etkenlerin sanayide kullanılmasında alınması gereken önlemlerin neler olduğuna karar vermeye yetkilidir? Cevap: Grup 2, Grup 3 ve Grup 4

286. Çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm iş yerlerinde koruma düzeyi en az kaç olan önlemler alınır? Cevap: 3

287. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye ne yapamaz? Cevap: Farklı işlem

288. Sağlık gözetiminin yapıldığı durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır? Cevap: On beş

289. İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde işveren, işçiyi kaç ay içinde işe başlatmak zorundadır? Cevap: Bir

290. “Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırı” ifadesi ile hangi husus tanımlanmaktadır? Cevap: Biyolojik sınır değeri

291. “Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı” ifadesi ile hangi husus tanımlanmaktadır?

Cevap: Mesleki maruziyet sınır değeri

292. “Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler” ifadesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır? Cevap: Sağlık gözetimi

293. “Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri” cümlesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?

Cevap: Toksik madde

294. Doğal hâlde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup

olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımlar” ifadesi ile hangi kavram tanımlanmaktadır?

Cevap: Kimyasal madde

295. Kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla kim yükümlüdür? Cevap: İşveren

296. Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılmasından sonra, ne yapılarak başlanır?

Cevap: Belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra

297. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden riskler alınacak önlemlerle ortadan kaldırılmazsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Cevap: En az düzeye indirilir

298. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, riski kaynağında önlemek üzere, uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Cevap: Toplu koruma önlemleri uygulanır

299. “Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hâllerde bu önlemlerle birlikte” hangi yöntemler uygulanır? Cevap: Kişisel korunma

300. En yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için, işverence aşağıdakilerden hangisi yaptırılır ? Cevap: İşitme testleri

301. İşveren, aşağıdakilerden hangi yolla yayılan gürültünün perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle azaltılması sağlar ? Cevap:Hava

302. Yönetmelikte belirtilen bütün kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, gürültüye maruziyet sınır değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi durumlarda işveren maruziyet sınır değerlerin altına indirmek amacıyla gerekli tedbirleri ne zaman alır ?

Cevap: Derhal

Yorum Gönder

Yorum Gönder